A. DUROT & C°

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A. DUROT & C°
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 406.308.056

Publication

08/07/2014 : AN036854
15/07/2014
Hoa Mg, 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akteRechtbank van koophandel

Antwerpen

03 JUL1 2014

afdeljm etwerpen

senne

(111(1111.1,21.111111RIIIIII

Ondernemingsnr : 0406.308.056

Benaming

(voluit) : A. Durot & C

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Van Meterenkaai 1, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Ondenmerp akte: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 JUNI 2014

De heer Patrick Durot heeft zijn ontslag aangeboden ais bestuurder met ingang op 30/6/2014; de vergadering heeft het ontslag aanvaard en bedankt de heer Durot voor zijn jarenlange inzet.

De vergadering heeft tevens 2 nieuwe bestuurders tot de jaarvergadering van 2015 benoemd, ni.

ode heer Vincent Durot, Hoge Weg 1,2930 Brasschaat met onmiddellijk ingang

Ode heer Pierre Durot, Schildersstraat 7, 2000 Antwerpen met ingang van 1 jull 2014.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigIngsmacht van de raad van bestuur als collage wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en ln rechtszaken als eiser of als verweerder verbonden:

uhetzij door twee bestuurders gezamenlijk;

o hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde belast met het dagelijks bestuur indien n enkele persoon hiermede belast is of door n of meer gedelegeerden belast met dit bestuur wanneer meerdere personen hiermede belast zijn.

Echt verklaard,

Antwerpen, 30 juni 2014

Anthony Durot

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het  Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2013 : AN036854
31/01/2013 : AN036854
16/07/2012 : AN036854
09/06/2011 : AN036854
06/07/2010 : AN036854
25/06/2009 : AN036854
08/06/2009 : AN036854
30/01/2009 : AN036854
24/06/2008 : AN036854
07/01/2008 : AN036854
18/06/2007 : AN036854
17/06/2015 : AN036854
13/07/2006 : AN036854
20/02/2006 : AN036854
14/06/2005 : AN036854
24/09/2004 : AN036854
24/05/2004 : AN036854
19/08/2003 : AN036854
16/05/2003 : AN036854
05/05/2003 : AN036854
16/09/2002 : AN036854
23/07/1999 : AN036854
17/07/1999 : AN036854
23/12/1998 : AN36854
07/07/1998 : AN36854
25/05/1995 : AN36854
25/04/1995 : AN36854
31/01/1995 : AN36854
24/03/1993 : AN36854
08/12/1992 : AN36854
16/10/1990 : AN36854
27/10/1988 : AN36854
06/05/1987 : AN36854
01/01/1986 : AN36854
04/07/2016 : AN036854
24/11/2016 : AN036854

Coordonnées
A. DUROT & C°

Adresse
VAN METERENKAAI 1 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande