AA BATTERY COMPANY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AA BATTERY COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 454.252.384

Publication

08/05/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
22/07/2013
Mod Word 14.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Wordt ontslagen als zaakvoerder NV Centenart' met maatschappelijk zetel te Melkerijstraat 4 bus 14, 2910 Essen, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Van Gageldonk Hans. Het ontslag van NV Centenary is ingegaan op 31/12/2012.

Wordt benoemd als zaakvoerder de bvba Kyuomoto ON 0871.313.881 met maatschappelijke zetel te Hessenstraat 3 bus 5, 2000 Antwerpen vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Sabi Thami. De benoeming van de bvba Kyumoto is ingegaan op 01/01/2013.

Zaakvoerder

Bvba Kyuomoto

Sabi Thami

Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

1111I~I'~MWIY~NI~NNVI

*13113483*

Neergelegd tere Je Rechtbank

van Koophandel ic Antwerpen, op

'11 JOLI 2013

Griffie

Ondernemingsnr: 0454252384

Benaming

AA Battery Company

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Meirbrug 1, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en Ontslag van zaakvoerders.

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 02/07/2013 blijkt:

Met eenpariheid van stemmen wordt beslist om de mevrouw Clarisse Van den Steen (900204174-58) wonende te Nationalestreat88, 2000 Antwerpen te benoemen ais zaakvoerder. Haar mandaat is ingegaan op 01/01/2013.

04/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.09.2012, NGL 26.09.2012 12592-0585-010
29/05/2012
Mod Word 11.1

ostm In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktebet

aa

Be Sta,

IIj1 j Iji j t j 11 I llIj Ij II 1lI jtI1 II j IIj

*12095793*

ilaQr ~ ~~

~ vgil}'3i' gr 1diF? Vtf;) D'G1 Pothtbok

1wAtt Koophandel Afilwepga, op

Griffie 1 5 HE1 241

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454252384

Benaming

(voluit) AA Battery Company

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: i c_tLcdit 03L :

(volledig adres) l

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel , ontslag en benoeming zaakvoerder Uittreksel uit de notulen van de algemene vergaderingen van 16 januari 2012 en 14 mei 2012

Algemene vergadering dd 16.01.2012 :

1. Als nieuwe zaakvoerder wordt aanvaard Mevr Luijks Sandra, Nolsebaan 162 te 2910 Essen en dit met ingang van 16.01.2012

2. Het ontslag met kwijting voor het gevoerde mandaat, wordt aanvaard van volgende zaakvoerder : Fimago bvba, Kapellenboslei 14 te 2950 Kapellen, vertegenwoordigd door Dhr Roland De Wit en dit met ingang van 16.01.2012

3. De maatschappelijke zetel wordt verplaatst van Kapellenboslei 1t 2950 Kapellen naar Meirbrug 1 te 2000 Antwerpen en dit met ingang van 16.01.2012

Algemene vergadering dd 14.05.2012 :

1.Tot niet-statutaire zaakvoerders worden benoemd vanaf heden 14.05.2012

-de vennootschap Centenary NV met zetel te Melkerijstraat 4 bus 14 te 2910 Essen, met als ondernemingsnummer 0452.025.938. Door de Nv Centenary wordt voor dit mandaat Dhr Van Gageldonk Hans, haar gedelegeerd bestuurder, aangesteld als vaste vertegenwoordiger. Dhr Van Gageldonk Hans, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

-de heer Sabi Thami, wonende te Van Breestraat 14, te 2018 Antwerpen, geboren op te Wilrijk op 01 10.1984 en met rijksregisternummer 84.10.01-357.89. Dhr Sabi Thami, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

2.1-let ontslag als zaakvoerder van de Mevr. Luijks Sandra, wonende te Nolsebaan 162 te 2910 Essen wordt aanvaard en dit met ingang van heden 14.05.2012. Er wordt kwijting verleend voor het tot op heden uitgeoefende mandaat.

Getekend,

De zaakvoerder

Centenary NV

vertegenwoordigd door

Dhr Van Gageldonk Hans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 04.10.2011 11575-0210-006
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 04.10.2011 11575-0211-006
15/06/2011 : HA088349
01/09/2009 : HA088349
27/03/2009 : HA088349
05/09/2007 : HA088349
29/08/2006 : HA088349
04/08/2005 : HA088349
09/08/2004 : HA088349
14/10/2003 : HA088349
27/08/2003 : HA088349
02/01/2003 : HA088349

Coordonnées
AA BATTERY COMPANY

Adresse
MEIRBRUG 1 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande