2PEAKS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2PEAKS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.561.552

Publication

31/01/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RUSSEI.

AetIAN. 2013

~

11111

Ondernemingsnr : o5 2 5c/5-sli

Benaming

(voluit) : 2Peaks

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1640 SINT-GENESIUS-RODE - ROZEWEIDEWEG 5 BUS 204 (volledig adres)

Onderwerp akte ; OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 14 januari 2013 voor Meester Marc VAN BENEDEN, Notaris met standplaats te Elsene, ter registratie neergelegd, dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de benaming "2Peaks" werd opgericht, en waarvan de statuten in het Nederlands werden vertaald als volgt:

De Heer WALLEGHEM Peter Leo Georges, geboren te Roulers, op achtentwintig mei negentienhonderd negenenzestig, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Rozeweideweg, 5 bus 204

Heeft ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van het feit dat hij een handelsvennootschap vennootschap opricht, de statuten op te stellen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd 2PEaks, met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) verdeeld over honderd (100) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt dni honderdste (11100ste) van het maatschappelijk vermogen.

I. OPRICHTING

Inschrijving met inbrengen in geld

De comparant verklaart op de totaliteit der aandelen in te tekenen, zegge voor achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)

De comparant verklaart dat elk onderschreven aandeel gestort is voor een bedrag van twee/derde (2/3), met een storting in contanten uitgevoerd op een speciale rekening geopend op naam van de op te richten vennootschap bij BKCP zodanig dat de vennootschap vanaf heden uit dien hoofde beschikt over een som van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR)

Een bewijs van de bank de dato negentien december 2012 blijft zal door instrumenterende Notaris bewaard worden.

II. STATUTEN

Artikel 1: AARD EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van aard.

De benaming van de vennootschap is "2Peaks"

Artikel 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Rozeweideweg, 5 bus

204

Artikel 3: MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening

of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Alle operaties of verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het

verstrekken van raadgevingen, de oprichting en organisatie van publiciteit, marketing,

promotie, uitgave, consulting en publieke relaties; Alle opdrachten tot raadgeving,

expertise enbemiddeling_met,betrekking_tot_ het voorgaande.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge ~ Alle operaties die verband houden met het verstrekken van publiciteit en promotie, in al zijn vormen, via advertenties die ofwel geschreven, gedrukt, verspreid, of op doek gebracht worden en dit door een cinematografische methode, of door middel van een advertentie of redactionele artikels, of door gelijk welke andere technische mogelijkheid. Zij heeft eveneens als doel het begrip en het werk van het beeld, in de meest uitgebreide zin van het woord genomen, grafisch, fotografisch en gefilmd, Zich te gelasten met alle promotionele of publicitaire verrichtingen, inbegrepen het gebruik, de productie, de verkoop van alle technische mogelijkheden, raadgevingen en bijstand in alle materie van publieke en marketingrelaties, of van marktonderzoeken en van motivaties, socio-economische opzoekingen en kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken.

- De organisatie van allerhande vrijetijdsaangelegenheden, evenementen, feesten, ontspanningsaangelegenheden, vergaderingen, studiedagen en alle andere activiteiten van promotionele aard of evenementen, evenals alle manifestaties en recepties zowel van priv, commercile of professionele aard voor eigen rekening of voor rekening van derden, en namelijk in hoedanigheid van tussenpersoon of raadgever inzake de organisatie van evenementen en bijeenkomsten; de uitwerking, de productie, de promotie van evenementen door allerhande communicatiemiddelen. De verhuur van lokalen voor allerhande activiteiten met of zonder bijkomstige diensten.

- AIIe activiteiten van raadgeving en beheer van ondernemingen met inbegrip van de optimalisatie van de bevoorradingsbronnen van grondstoffen en goederen, van de productiemiddelen, van de commercile strategien, van personeelsrekrutering, van stockbeheer en eindproducten en eindgoederen, van financieringsbronnen en financieringsmiddelen, van het financieel beheer, van de vorming en de motivering van personeel, van informaticasystemen en- methodes, van werkprocedures en werkmethodes, enz.,.... - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, priv-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis,

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- De import, de export, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de commercile tussenkomst, in de ganse wereld, van allerlei afkomst, materies en diensten van allerlei oorsprong. Hieraan gevolg gevend, mag de vennootschap een winkel openen, in groot, in middelgroot of in detail.

- Alle handelingen, in de meest uitgebreide zin van het woord, die verband houden met het beheer van onroerende goederen, van welkdanige aard ook, raadgeven inzake onroerende promoties, de verwezenlijking realiseren of cordineren van onroerend-goed projecten, aan - en verkopen van onroerende rechten en plichten, het oprichten van onroerende goederen, deze inrichten, verfraaien, in pand geven of nemen, rechten van erfpacht en/of opstal verlenen en afsluiten, alle werken en handelingen verrichten met het oog op de rentabilisering van deze onroerende goederen, gronden verkavelen, de nodige wegen aanleggen, leasingovereenkomsten afsluiten, enzovoort.

Algemeen kan de vennootschap elke commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren in elke zaak, onderneming, vereniging ofvennootschap waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan. De vennootschap kan een hypotheek of elke andere rele zekerheid vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.

Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op een som van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt n/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk vermogen.

Artikel 6: STEMMING DOOR DE EVENTUELE VRUCHTGEBRUIKERBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge 1 In geval van splitsing van het eigendomsrecht op de aandelen worden de aanverwante rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9: AANDUIDING VAN DE ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt beheerd door n of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, die voor beperkte of onbeperkte duur worden benoemd en in het laatste geval de hoedanigheid hebben van statutaire zaakvoerders.

De vergadering die de zaakvoerders aanduidt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en - in geval er meerdere zaakvoerders zijn - hun bevoegdheden. Is er maar n zaakvoerder dan krijg deze alle beheersbevoegdheden.

Indien een rechtspersoon zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Artikel 10: BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan elke zaakvoerder alle daden stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behalve de handelingen die door de Wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechtszaken, als verweerder of eiser.

EIke zaakvoerder kan bijzondere machten verlenen aan elke mandataris.

Artikel 12: TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen zal er geen commissaris worden aangesteld, tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

In een dergelijk geval beschikt elke vennoot individueel over de onderzoek- en toezichtbevoegdheden van de commissarissen. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze wordt enkel door de vennootschap bezoldigd als hij met instemming van de vennootschap werd aangesteld of indien de bezoldiging ten laste van de vennootschap werd bepaald door een gerechtelijke beslissing. In deze laatste gevallen worden de bemerkingen van de accountant bekendgemaakt aan de vennootschap.

Artikel 13: BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de tweede dinsdag van de maand maart telkens om 18 uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is.

Artikel 14: STEMRECHT

Tijdens de vergaderingen geeft elk aandeel recht op n stem, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.

Artikel 16: JAARREKENINGEN

Het boekjaar begint op n november van ieder jaar en eindigt op nendertig oktober van het volgend jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en stelt de zaakvoerder de inventarissen alsmede de jaarrekening op, overeenkomstig de wet. Artikel 17: WINSTVERDELING

Het batig overschot van de resultatenrekeningen, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, zoals vastgesteld volgens de goedgekeurde jaarrekening, vertegenwoordigt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf percent (5%) ingehouden om een wettelijk reservefonds aan te Leggen. Deze inhouding is niet meer verplicht wanneer het fonds in kwestie een tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht als de reserve voor welke reden dan ook werd gebruikt.

Het overblijvende saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder en mits naleving van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De dividenden worden betaald op de plaats en het tijdstip bepaald door de zaakvoerder. Artikel 19: VEREFFENING - VERDELING

In geval van ontbinding van de vennootschap, op welk ogenblik en voor welke reden dan

ook, gebeurt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), onder verbehoud van

de mogelijkheid van de Algemene Vergadering om een of meerdere vereffenaar(s) aan te

duiden en zijn / hun bevoegdheden en bezoldigingen te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de liquidatie, of na consignatie

van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-activa verdeeld tussen de

vennoten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volstort, herstellen de vereffenaars voor de

verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door

bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden

afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een

.:groter gedeelte werden afbetaald.

Het netto activa wordt verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot de aandelen waarover

zij beschikken waarbij elk aandeel een gelijk recht verleent.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

Heden, heeft de vennoot verklaard bijeengekomen te zijn en heeft de volgende beslissingen

genomen, die pas in voeg treden wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal

hebben, namelijk de dag dat het uittreksel van de huidige akte wordt neergelegd bij de

griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

1. Het eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging en wordt afgesloten op

6nendertig oktober 2014.

;2. Eerste jaarlijkse algemene vergadering:

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden in maart 2015,

3. Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder:

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders vast te Leggen op n (1).

Tot deze functie wordt geroepen: De Heer WALLEGHEM Peter, voornoemd, hier

vertegenwoordigd, en die aanvaardt.

Hij wordt benoemd tot wederopzetting en kan de vennootschap geldig verbinden zonder

beperking in waarde_

Zijn mandaat is bezoldigd,

' 4. Commissaris:

De vergadering beslist geen commissaris aan te duiden, aangezien de vennootschap die

verplichting niet heeft.

" 5. Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting: In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen neemt de vennootschap de verbintenissen over die in haar naam werden aangegaan toen ze in oprichting was en dit sinds 1/1/2013.

De comparanten keuren uitdrukkelijk alle verbintenissen van de vennootschap goed die genomen werden of moeten worden voor de neerlegging van huidige akte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, onder de opschortende voorwaarde dat die neerlegging gebeurt. De comparanten geven de nodige volmachten aan de vertegenwoordigers van de vennootschap, die elders zijn aangeduid, om de maatschappelijke activiteiten te voeren; de gewone neerlegging bij de griffie houdt van rechtswege de overname in van deze verbintenissen door de vennootschap.

6. Vo macht:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap BFS, te 1000 Brussel, Handelskaai, 50, krijgt alle machten toegekend, met een vermogen tot vervanging, om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket (Kruispuntbank van Ondernemingen) en bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

VOOR EENSLUD.'bND UITREKSEL

Marc VAN BENEDEN

NOTARIS

Uitgifte van de akte + 1 volmacht

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bl tg bij litBlgisch St tsbIId _ 31711'213 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/04/2015
Und Wad 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111,1111611 111

Ondernemingsnr : 0502.561.552

Benaming

(voluit):

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rozeweideweg 5 bus 4, 1640 Sint-Genesius-Rode

(volledig adres)

Onderwer" akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Op de bijzondere algemene vergadering van 06/03/2016 werd volgend besluit genomen :

- De bijzondere algemene vergadering aanvaardt de transfer van de maatschappelijke zetel naar Leopold III

lei 11, 2650 Edegem.

De Zaakvoerder Walleghem Peter

2Peaks

neer;aoEegeontvangen op 3 C eV 2015

ter griffie vaukieNecieria~ zdi" taticxe rechtbank var ophandwi Sa"ussei

" I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
2PEAKS

Adresse
ROZEWEIDEWEG 5, BUS 204 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande