ACCOUNTING SOLUTIONS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOUNTING SOLUTIONS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.629.404

Publication

05/05/2014 : Kapitaalverhoging ;i
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 10 april 2014,!;

vôôr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijkejj

vennootschap onder de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap1,;

met beperkte aansprakelijkheïd "ACCOUNTING SOLUTIONS" heeft besloten : ;:

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD jj

Vast te stellen dat de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd. 31 maart 2014 is overgegaan tot dei;

uitkering van een bruto tussentijds dividend van honderdentweeduizend honderdenelf euro elf cent (€;l

102.111,11). ji

Vast te stellen dat gezegde dividenden vervolgens ten belope van 90% van het betaalbaar gestelde'j brutobedrag van honderdentweeduizend honderdenelf euro elf cent (€ 102.111,11) werden uitgekeerd aan dei]

enige vennoot teneinde deze volledig aan te wenden voor de volstorting van een kapitaalinbreng in het kaderjj van artikel 537 van het W.I.B.'92. jj

vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met eenennegentigduizend negenhonderd euro (€ji 91.900,00), overeenstemmende met 90 % van het in uitvoering van artikel 537 W.I.B.'92 betaalbaar gesteldeji tussentijds dividend, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen van achttienduizend zeshonderd euro (€ji 18.600,00) naar honderdentïenduizend vijfhonderd euro (€ 110.500,00), door het creëren van|i eenennegentigduizend negenhonderd (91.900) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en;i voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte. ji

Deze eenennegentigduizend negenhonderd (91.900) nieuwe aandelen worden aile volledig volgestort en zullen]!

pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar. !;

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT ji

Vast te stellen en mij, Notaris, bij akte te verzoeken vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatstii

is, dat elk nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot honderdentienduizendji vijfhonderd euro (€ 110.500,00), verdeeld over honderdentïenduizend vijfhonderd (110.500) aandelen, zonderj;

aanduiding van nominale waarde. i> WUZIGINGEN VAN HET AANTAL AANDELEN j!

vervolgens het bestaande aantal aandelen, zijnde honderdentïenduizend vijfhonderd (110.500) aandelen, terugij

te brengen tot duizend honderdenvijf (1.105) aandelen. ;!

VIJFDE BESLUIT: WUZIGINGEN VAN DE STATUTEN j: als gevolg van de voornoemde genomen besluiten, de statuten van de Vennootschap hieraan aan te passenjj als volgt: ij de tekst van artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst: ji "Hef geplaatst kapitaal bedraagt honderdentïenduizend vijfhonderd euro (€ 110.500,00), vertegenwoordigd doorji

duizend honderdenvijf (1.105) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. jj Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.105. jj

De meerderheid van de aandelen moet in het bezit zijn van accountants en belastingconsulenten, die lid zijn ji van het Instituut van de Accountants en de belastingconsulenten. Beide hoedanigheden moeten verenigd. zijn. Ji Een minderheid van de aandelen mag in het bezit zijn van personen die in het buitenland een hoedanigheid ji bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant of belastingconsulent in België wordt erkend. ji

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele titel gecreëerd worden, onder

welke benaming ook." ij

MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN jj elke machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren. jj

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso.o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11,1

WlWchtadmMstratîé's '

- voor zover als nodig - elke machtiging te verlenen aan de zaakvoerder, voor de uitvoering van onderhavig proces-verbaal, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispunfbank voor Ondememingen evenals bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

VOORONTLEDEND UITTREKSEL

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, - de gecoôrdineerde statuten.

"ô3

S ■a

09 eu

fi fi

•M

+-•

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
07/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 31.12.2013 13704-0145-012
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 05.01.2015 15001-0108-012
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 08.01.2013 13005-0395-012
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 09.01.2012 12005-0556-012
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 04.01.2011 11003-0134-012
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 14.01.2010 10013-0284-012
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 19.01.2009 09013-0306-012
14/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 10.01.2008 08008-0058-012
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 08.12.2006, NGL 04.01.2007 07003-1771-013
18/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 09.12.2005, NGL 05.01.2006 06003-3160-012

Coordonnées
ACCOUNTING SOLUTIONS

Adresse
TIENSESTRAAT 131 3271 ZICHEM

Code postal : 3271
Localité : Zichem
Commune : SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande