AGROBEHEERCENTRUM ECOKWADRAAT, AFGEKORT : ABC ECO²

Association sans but lucratif


Dénomination : AGROBEHEERCENTRUM ECOKWADRAAT, AFGEKORT : ABC ECO²
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 849.422.565

Publication

15/04/2014
MOD 2.2en-a3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Ondernemingsnr : 0849.422.565

Benaming

(voluit): agrobeheercentrum Ecokwadraat

(verkort) : ABC Eco2

Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel: Diestsevest 40, 3000 Leuven

Onderwerp akte: ontslagen - benoeming bestuurders

Tijdens de algemene vergadering van 28 november 2013 vonden volgende wijzigingen plaats:

Werd benoemd als nieuwe bestuurder: Peter Van Bossuyt, Rietorchisstraat 9, 9041 Oostakker (17/05/1953 Gent) rijksregistemummer 53.05.17-011-45 in vervanging van Sonja De Becker, Meerbeekstraat 20, 3071 Erps-Kwerps (21/03/1967 Erps-Kwerps) rijksregisternummer 67.03.21-280-33

Peter Van Bossuyt werd verkozen als nieuwe ondervoorzitter.

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Vincent Fagand, Rechtstraat 60, 3700 Rutten

Ondervoorzitter: Peter Van Bossuyt, Rietorchisstraat 9,9041 Oostakker

Secretaris: Bart Schoukens, Kleine Rotstraat 11, 3210 Lubbeek

Leden:

Peter Bruggen, Corversstraat 20, 3700 Tongeren

Marc Bossuyt, Bouvriestraat 11, 8583 Bossuitmer

Wim Commers, Vennestraat 47, 1980 Zemst

Andr D'Eer, Kromstraat 38, 9150 Kruibeke

Jos Vermeiren, Heikenweg 28, 2990 Loenhout

Joris Van Olmen, Langendries 12,2460 Tielen

Leen Franchois, Pastoriestraat 39, 3360 Korbeek Lo

Paul Cerpentier, Heerbaan la, 9190 Kemzeke

Lieven Destoppeleire, Miclette 1, 7890 Ellezelles

Ben Kusters, Zandrodestraat 8b, 3470 Kortenaken

Aldus opgemaakt te Brecht op 28/11/2013.

Bart Schoukens, Ben Kusters,

secretaris. bestuurder.

Op de laatste bit. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien vert derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111111111,1ffie

bet.

Be Sta

iYeergelegcl ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0APR. 2014 DE GRIFFIER,

Griffie

t-

18/10/2012
MOD 2.2

'1~sxt 1= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

111111 *12172fi90" iu

Neergelega ter elle ae

Rechtbank van Koophanae, ,--

te Leuven, de A 9 N . 2111.

DE GRIFFIER,

Griffie

Onderrtemingsnr : B4S. l-(2.. 56S-.

Benaming

(voluit) : agrobeheercentrum Ecokwadraat

(verkort) : ABC Eco2

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Diestsevest 40, 3000 Leuven

Onderwerp akte : statuten van oprichting - benoeming bestuurders

Tijdens de oprichtingsvergadering 24/09/2012 van het agrobeheercentrum Ecokwadraat, vzw werden volgende statuten unaniem goedgekeurd.

TITEL I : NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR.

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Agrobeheercentrum Ecokwadraat vereniging zonder winstoogmerk

Afgekort : ABC Eco2 vzw

Artikel 2

De oprichters zijn:

Arnalsteen Marc, Langerodestraat 13 - 3040 Huldenberg

Bossuyt Marc, Bouvriestraat 1 -8583 Bossuit

Bruggen Peter, Corversstraat 20 - 3700 Tongeren

Celen Griet, Platte Lostraat 244 - 3010 Leuven

Cerpentier Paul, Heerbaan 1 a - 9190 Kemzeke

Cornmers Wim, Vennestraat 47 -1980 Zemst

D'Eer Andr, Kromstraat 38 - 9150 Kruibeke

De Becker Sonja, Meerbeekstraat 20 - 3071 Erps Kwerps

De Bontridder Rudy, Nijvelsebaan 220 - 3060 Bertem

De Schepper Carl, Moorselstraat 6 -1860 Meise

Denys Toon, Gulden Vlieslaan 72 - 1060 Brussel

Dumortier Bert, Breembosstraat 49 - 3040 Huldenberg

Fagard Vincent, Rechtstraat 60 - 3700 Rutten

Franchois Leen, Pastoriestraat 39 - 3360 Korbeek Lo

Goossens Eric, Vaartdijk lia -2960 Brecht

Gysel Hubert, Bosstraat 11 - 9080 Lochristi

Kusters Ben, Zandrodestraat 8b - 3470 Kortenaken

Meysmans Gilbert, Vennestraat 29 - 1980 Zemst

Schoukens Bart, Kleine Rotstraat 11 - 3210 Lubbeek

Slachmulders Ludo, Poreistraat 19 - 2811 Hombeek

Uytterhoeven Kris, Achterheidestraat 40 A - 3110 Rotselaar

Van Der Sluys Paul, Sint Juliaanstraat 54 - 9000 Gent

Van Olmen Joris, Langendries 12 - 2460 Tielen

Verrneiren Jos, Heikenweg 28 - 2990 Loenhout

Verstrynge Johan, Koning Albert Il laan 35 bus 10 -1030 Brussel

Kerschot Guy, Looikesstraat 4 - 3190 Boortmeerbeek

Janssoone Nadine, Looikesstraat 4, 3190 Boortmeerbeek

Van Schoote Jos, Vernagelstraat 6 - 3060 Bertem

Ronsmans Willy, Oude Baan 19 - 3060 Bertem

Taymans Hans, J. Minetstraat 1 - 3040 Huldenberg

Everaert Yves, Tervuursesteenweg 470, 3061 Leefdaal

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Annexes d Moniteur belge

Billage-1r ij'iiei Belgi"sciSTa"stil"cl-- t8/'III7'ZIZ

" e MOD 2.2

Artikel 3:

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 3000 Leuven, Diestsevest 40, gelegen in het

gerechtelijk arrondissement Leuven.

Artikel 4 :

De vereniging stelt zich tot doel:

" Het begeleiden van land- en tuinbouwers bij het oprichten van agrobeheergroepen

" De agrobeheergroepen (afgekort ABG) te begeleiden, juridisch te omkaderen en te overkoepelen.

" Het realiseren van praktische kennisopbouw en kennisuitwisseling ivm agrarisch landschaps- en natuurbeheer

" Individuele land- en tuinbouwers toe te leiden naar agrarisch landschaps- en natuurbeheer

" Het initiren en uitvoeren van projecten en opdrachten agrarisch landschaps- en natuurbeheer

" Het bevorderen van netwerking in binnen- en buitenland en het stimuleren van samenwerking met andere actoren op het terrein van agrarisch landschaps- en natuurbeheer

" Vanuit de praktijk bijdragen tot beleidsontwikkeling op alle niveaus betreffende agrarisch landschaps- en natuurbeheer

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde doelstellingen, met inbegrip van commercile en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen warden bestemd voor de verwezenlijking van de idele niet-winstgevende doelstellingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Artikel 5 :

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : LEDEN,

Artikel 6:

De vereniging heeft werkende leden, die in deze statuten onveranderlijk zullen worden benoemd als leden.

In de vereniging worden drie categorien leden onderscheiden:

A Leden: natuurlijke personen aangesloten bij en aangeduid door een agrobeheergroep feitelijke vereniging, afgekort ABG.

B Leden: natuurlijke personen, vertegenwoordigers van algemene landbouworganisaties vertegenwoordigd in de provinciale landbouwkamers

C leden: natuurlijke personen, vertegenwoordigers van vzw agrolbedrijfshuip

De leden van de vereniging zijn verplicht

a) de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;

b) de belangen van de vereniging na te streven;

c) bij wijziging van hun in het register van de leden opgenomen gegevens de nieuwe gegevens zonder verwijl kenbaar te maken aan de raad van bestuur,

Artikel 6 bis:

Natuurlijke personen, vertegenwoordigers van raadgevende instanties kunnen bij de vereniging een

mondelinge aanvraag indienen om toegetreden lid te worden.

De raad van bestuur beslist over het aanvaarden van de kandidaat als toegetreden lid.

Toegetreden leden betalen geen Lidmaatschapsbijdrage en hebben geen stemrecht.

Artikel 7 :

Om lid te worden, moet het kandidaat-lid aanvaard worden door de raad van bestuur. De beslissing van de

raad is zonder verhaal en de reden van een gebeurlijke weigering moet niet opgegeven worden.

Artikel 8 :

De leden zijn een lidgeld verschuldigd, dat jaarlijks wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Het bedrag kan maximum 250.000 euro bedragen.

Het lidmaatschap van de leden die hun lidgeld voor het lopende jaar niet hebben betaald binnen de door de raad van bestuur vastgestelde termijn wordt opgeschort gedurende de periode van I maand na een eerste schriftelijke aanmaning binnen dewelke tot regularisatie kan worden overgegaan. Leden die hun lidgeld niet betalen binnen de regularisatietermijn, worden als ontslagnemend beschouwd.

Bij het eindigen van hun lidmaatschap kunnen de leden en hun rechtsopvolgers geen rechten op de activa van de vereniging laten gelden.

Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of door hun rechtsvoorgangers gedane inbrengen of gestorte gelden terug te vorderen.

Artikel 9 :

Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden,

Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone brief aan de voorzitter van de raad van bestuur.

f e MOD 2.2

Elk lid wordt geacht van rechtswege ontslag te geven indien hij de voorwaarden voor het lidmaatschap niet meer vervult. Het lidmaatschap neemt eveneens van rechtswege een einde bij kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring.

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging, kan diens lidmaatschap, op voorstel van het Bestuur of op verzoek van minstens n vijfde van de leden worden beindigd door een bijzonder besluit van de algemene vergadering. In geval op een eerste vergadering het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de wettelijk en statutair bepaalde meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Het lid waarvan de beindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

TITEL III : ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 10

De algemene vergadering bestaat uit;

Voor de A-leden: de voorzitter of afgevaardigde van elke ABG

Voor de 13-leden: 4 vertegenwoordigers per landbouworganisatie

Voor de C-leden: 3 vertegenwoordigers van agralbedrijfshulp vzw

leder lid beschikt over n stem.

De toegetreden leden mogen deelnemen aan de algemene vergadering, maar hebben geen stemrecht.

Een lid mag zich door een ander lid behorende tot dezelfde categorie laten vertegenwoordigen. Met uitzondering van de voorzitter mag een lid over niet meer dan n volmacht beschikken.

Wanneer het lidmaatschap van een lid afgevaardigd door een vereniging of organisatie, verloren gaat of wordt herroepen in toepassing van artikel 8 van deze statuten, moet de vereniging of organisatie binnen de vier maanden overgaan tot het aanduiden van een nieuw lid. De leden zijn herbenoembaar,

Er mogen ten allen tijde personen worden uitgenodigd omwille van hun specifieke deskundigheid of vaardigheden om de algemene vergadering bij te staan bij het nemen van beslissingen. Deze personen beschikken niet over stemrecht op de algemene vergadering.

Artikel 11 :

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor ;

1.de wijziging van de statuten;

2.de benoeming en afzetting van de bestuurders;

3.de kwijting aan de bestuurders;

4.de goedkeuring van de jaarrekening;

5.de ontbinding van de vereniging;

6.de uitsluiting van een lid;

7.de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.

Artikel 12

In de loop van het eerste semester van elk burgerlijk jaar wordt ten minste n gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begroting van het lopend jaar.

Een algemene vergadering der leden dient samengeroepen te worden door de raad van bestuur wanneer ten minste n derde van de leden van de vereniging daarom verzoekt.

Elke oproeping tot een algemene vergadering dient schriftelijk of per email te gebeuren ten minste acht dagen op voorhand.

Alle leden moeten opgeroepen worden.

De oproeping vermeldt dag, uur, plaats van de vergadering, alsook de agenda.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter.

Het secretariaat van de algemene vergadering wordt waargenomen door een vertegenwoordiger van de vzw agrolbedrijfshulp,

De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan, en wanneer iedere ledencategorie vertegenwoordigd is.

In gewone aangelegenheden kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden met een minimaal aanwezigheidsquorum van 2/3 en met een meerderheid van 2/3de van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Verder vereist een doelwijziging een 4/5 meerderheid.

In geval op een eerste vergadering het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de wettelijk en statutair bepaalde meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden

gehouden,

Bij staking van stemmen wordt het voorstel niet aanvaard.

Indien ten minste de helft der aanwezige leden hierom verzoekt, is de stemming geheim.

Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en

aan aile leden bezorgd wordt, uiterlijk tegen de bijeenroeping tot de volgende algemene vergadering.

TITEL IV : RAAD VAN BESTUUR,

Artikel 13 :

Het aantal bestuurders is steeds lager dan het aantal leden. De raad van bestuur bestaat uit minstens 9

personen.

A leden: 1 mandaat per provincie per begonnen schijf van 10 ABG's

B leden: 6 mandaten voor de landbouworganisaties, te verdelen conform de verdeling in de landbouwkamers

C leden: agrolbedrijfshulp: 2 mandaten waaronder dat van secretaris

De bestuurders worden verkozen voor een termijn van zes jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar.

Indien het bestuursmandaat voortijdig eindigt door overlijden, ontslag van rechtswege, vrijwillig ontslag of afzetting, wordt door de algemene vergadering in de vervanging van deze bestuurder voorzien voor de rest van de termijn. Tot zolang in de vervanging van een bestuurder niet is voorzien, oefenen de overige bestuurders de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit.

Artikel 13 bis :

Toegetreden leden kunnen adviserend, zonder stemrecht, de vergaderingen van de raad van bestuur

bijwonen.

Artikel 14

De bestuurders kiezen onder zich een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter dient steeds gekozen te worden uit de bestuurders gekozen uit de leden behorende tot de A leden. De ondervoorzitter dient steeds gekozen te worden uit de bestuurders gekozen uit de B leden. indien de functie van afgevaardigd bestuurder wordt voorzien, behoort deze tot de C leden,

Artikel 15 :

De raad van bestuur, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.

Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan n of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.

Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders, behoudens wanneer de raad n bestuurder daartoe heeft aangesteld.

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.

Artikel 16:

De raad van bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De oproeping gebeurt schriftelijk of per email, ten minste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur,

plaats en agenda.

De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig

is.

Iedere bestuurder beschikt over n stem.

Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, Een bestuurder mag echter

niet over meer dan n volmacht beschikken.

De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door ten minste de helft van de

aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat uiterlijk tegen het bijeenroepen van de

volgende vergadering wordt bezorgd.

Voor-

* - behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bii hetBeigisch Staatsbtard -18>10/Z012 - iililxerdi Monitnrblg

TITEL V : DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 17 :

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2013.

Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen jaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het lopende jaar. De rekening wordt elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 18

Behoudens het geval van gerechtelijke ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding slechts besloten worden

door de algemene vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepaalde voorwaarden terzake.

Artikel 19 :

ln geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het vereffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten, overgedragen aan een vereniging met het gelijkaardig doel als de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering.

Artikel 20 :

Voor alles wat niet door deze statuten geregeld is, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen ter zake, in het bijzonder de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Benoeming bestuurders

Na de oprichting komen de oprichters in algemene vergadering op 24 september 2012 bijeen en benoemen voor de eerste maal de leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Vincent Fagard, Rechtstraat 60, 3700 Rutten (1410711966 Tongeren) rijksregistemummer

66.07.14-337-96

Ondervoorzitter; Peter Bruggen, Corversstraat 20, 3700 Tongeren ( 10/04/1960 Luik) rljksregisternummer

60.04.10-075-40

Secretaris: Bart Schoukens, Kleine Rotstraat 11, 3210 Lubbeek, ( 07/10/1960 Sint Kwintens-Lennik)

rijksregistemummer 59.10.07-469-48

Leden:

Marc Bossuyt, Bouvriestraat 11, 8583 Bossuit, (1510611967 Zwevegem) rijksregistemummer 67.06.15-357-

60

Wim Commers, Vennestraat 47, 1980 Zemst, (0810711962 Leuven) rijksregistemummer 62.07.08-311-24 Andr D'Eer, Kromstraat 38, 9150 Kruibeke, (11/0311954 Hamme) rijksregisternummer 54.03.11-435-02 Jos Vermeiren, Heikenweg 28, 2990 Loenhout (08/0811961 Hoogstraten) rijksregistemummer 61.08.08-

231-90

Sonja De Becker, Meerbeekstraat 20, 3071 Erps-Kwerps (21/03/1967 Erps-Kwerps) rijksregistemummer 67.03.21-280-33

Joris Van Olmen, Langendries 12, 2460 Tielen (29/09/1969 Geel) rijksregistemummer 69.09.29-101-56 Leen Franchois, Pastoriestraat 39, 3360 Korbeek Lo CO2/04/1978 Poperinge) rijksregistemummer 78.04.02258-87

Paul Cerpentier, Heerbaan la, 9190 Kemzeke (01/08/1957 Stekene) rijksregistemummer 57.08.01-235-18 Lieven Destoppeleire, Miclette 1, 7890 Ellezelles (2810911984 Oudenaarde) rijksregistemummer 84.09.28299-09

Ben Kusters, Zandrodestraat 8b, 3470 Kortenaken (2310511963 Bree) rijksregistemummer 63.05.23-187-93

Aldus opgemaakt te Leuven op 24 september 2012

Bart Schoukens, secretaris.

Peter Bruggen, ondervoorzitter.

Luik B - Vervolg

M0D 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AGROBEHEERCENTRUM ECOKWADRAAT, AFGEKORT : AB…

Adresse
DIESTSEVEST 40 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande