3D DOMESTIC PROJECTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3D DOMESTIC PROJECTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.617.893

Publication

14/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 09.01.2014 14004-0285-014
19/06/2013
Yotlwort! 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEE:F1GELEGD

-7, 08. 2013

REC~H ~i~retwO0PHANDEL

1111191101

Ondernemingsnr : 0478.617.893

Benaming

(vatun) : 3D DOMESTIC PROJECTS

(verkort) "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel " Hazegoedweg 50 te 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 03 juni 2013, dat de aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:...

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met nparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met 203.700,00 euro om het terug te brengen van 400.000,00 euro naar 196.300,00 euro.

Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te passen aan de rele behoeften van de vennootschap, en het niet productieve deel van het huidig maatschappelijk kapitaal weg te werken.

De voorgestelde kapitaalvermindering zou verwezenlijkt wor-den door terugbetaling aan elk aandeel van een bedrag van 509,25 euro, zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van. de aandelen, en aan te rekenen op het werkelijk gestorte fiscaal kapitaal.

Na volledige realisatie van de kapitaalvermindering, zal het kapitaal van de vennootschap derhalve 196.300,00 euro bedra-gen, vertegenwoordigd door 400 aandelen zonder aanduiding van waarde...

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'WAROQUIER - FISKAAL EN ACCOUNTANTSKANTOOR" te 8550 Zwevegem, Ellestraat 247, ondernemingsnummer 0419.981.195, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Leekh ,e,e a ~ Attp.ttue : Me e eeling: expeditie van de akte d.d. 03 juni 2013 en de gecordineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzg van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 07.01.2013 13004-0384-015
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 10.01.2012 12007-0040-014
27/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 21.12.2010 10640-0385-013
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 07.01.2010 10007-0394-013
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 22.12.2008 08866-0203-013
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 21.12.2007, NGL 14.01.2008 08015-0007-013
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 15.12.2006, NGL 22.12.2006 06928-0198-014
29/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 16.12.2005, NGL 23.12.2005 05913-3744-014
31/12/2004 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 17.12.2004, NGL 27.12.2004 04883-3542-014
22/10/2004 : VEA019968
08/06/2004 : VEA019968
03/10/2003 : VEA019968
29/10/2002 : VEA019968
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 12.01.2016 16015-0179-013

Coordonnées
3D DOMESTIC PROJECTS

Adresse
HAZEGOEDWEG 50 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande