5-ART

Divers


Dénomination : 5-ART
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 876.876.139

Publication

07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.04.2014, NGL 03.04.2014 14084-0437-010
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 25.04.2013 13100-0501-010
04/02/2015
MOD 2.2

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

*1501951

Ondernemingsnr : 0876.876.139

Benaming

(voluit) : 5-art

MONITEUR BELGE

2 7 -01- 2015

BELC'.~tESCIirretATSBi.A

(verkort) :

Rechtsvorm : projectvereniging

Zetel : Leopold 11-laan 2 8670 Koksijde

Onderwerp akte : wijziging van benaming

De raad van bestuur van de projectvereniging 5-art beslist in haar vergadering van 16 juli 2014 haar naam te wijziging in 'Achthoek', met als baseline:' cultuur in de noordelijke Westhoek`.

4Ue ~ e~ 6c S4-wrederz____ 5_4J_ %

Bijlagen bij-het Belgisch Staatsbiad -04/02!2015 --Annexes-du

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/02/2015
Ondernemingsnr . 0876.876.139

Benaming

(voluit) : 5-art

(verkort) :

Rechtsvorm : projectvereniging

Zetel : Leopold 11-laan 2, 8670 Koksijde

Onderwerp akte : VERLENGING VAN DE PROJECTVERENIGING 5-ART EN DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

AKTE HOUDENDE DE VERLENGING VAN DE PROJECTVERENIGING 5-ART EN DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HET JAAR TWEEDUIZEND EN VEERTIEN

OP 1 OKTOBER

voor ons, MARC VANDEN BUSSCHE, burgemeester van Koksijde, gemeente waar de zetel van de te verlengen projectvereniging 5-art biij verlening is gevestigd, optredend overeenkomstig artikel 14 van het

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (B.S. 31 oktober 2001).

ZIJN VERSCHENEN:

Het gemeentebestuur van ALVERINGEM, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer GERARD LIEFOOGHE, wonende te Oerenstraat 8, 8690 Alveringem, en haar gemeentesecretaris, de heer HENDRIK VERSCHAVE, wonende te Oerenstraat 12, 8690 Alveringem, optredend bij toepassing van artikel 182 van het Gemeentedecreet, en overeenkomstig de beslissing van haar gemeenteraad dd. 26 december 2013 houdende de goedkeuring van de verlenging en wijziging van statuten en huishoudelijk reglement, waarvan een uittreksel aan deze akte gehecht zal blijven.

Hierna genoemd "deelnemer n"

EN

Het gemeentebestuur van DE PANNE, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, mevrouw ANN VANHESTE, wonende te Dorpsstraat 8, 8660 De Panne, en haar gemeentesecretaris, mevrouw VEERLE VAN ACKERE, wonende te Duinkerkelaan 21 b 101, 8660 De Panne, optredend bij toepassing van artikel 182 van het Gemeentedecreet, en overeenkomstig de beslissing van haar gemeenteraad dd. 17 december 2013 houdende de goedkeuring van de verlenging en wijziging van statuten en huishoudelijk reglement, waarvan een uittreksel aan deze akte gehecht zal blijven.

Hierna genoemd "deelnemer twee"

EN

Het stadsbestuur van DIKSMUIDE, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, mevrouw LIES LARIDON, wonende te IJzerlaan 58, 8600 Diksmuide, en haar gemeentesecretaris, mevrouw MARIE HERMAN, wonende te Moscou 11, 8660 Koekelare, optredend bij toepassing van artikel 182 van het Gemeentedecreet, en overeenkomstig de beslissing van haar gemeenteraad dd. 23 december 2013 houdende de goedkeuring van toetreding en van statuten en huishoudelijk reglement, waarvan een uittreksel aan deze akte gehecht zal blijven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging. stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

2 7 -01- 2015

11111

" isoi9sia*

BELGiSCH STAATSBLAD

M0D 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken Kopie na neerlegging van de akte ter

e`

Moa 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Hierna genoemd "deelnemer drie"

EN

Het gemeentebestuur van HOUTHULST, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, mevrouw ANN VANSTEENKISTE, wonende te Nijverheidstraat 18, 8650 Houthulst, en haar gemeentesecretaris, mevrouw JOCELYNE SCHACHT, wonende te Kerkstraat 49, 8650 Houthulst, optredend bij toepassing van artikel 182 van het Gemeentedecreet, en overeenkomstig de beslissing van haar gemeenteraad dd. 26 november 2013 houdende de goedkeuring van de toetreding en van statuten en huishoudelijk reglement, waarvan een uittreksel aan deze akte gehecht zal blijven.

Hierna genoemd "deelnemer vier"

EN

Het gemeentebestuur van KOKSIJDE, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer MARC VANDEN BUSSCHE, wonende te Weg der Hoop 16, 8670 Koksijde, en haar gemeentesecretaris, de heer JOERI STEKELORUM, wonende te Houtsaegerlaan 33, 8670 Koksijde, optredend bij toepassing van artikel 182 van het Gemeentedecreet, en overeenkomstig de beslissing van haar gemeenteraad dd. 19 december 2013 houdende de goedkeuring van de verlenging en wijziging van statuten en huishoudelijk reglement, waarvan een uittreksel aan deze akte gehecht zal blijven.

Hierna genoemd "deelnemer vijf'

EN

Het stadsbestuur van LO-RENINGE, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer LODE MORLION, wonende te Weststraat 18, 8647 Lo-Reninge, en haar gemeentesecretaris, de heer DIRK ACKERMAN, wonende te Burgweg 5, 8647 Lo-Reninge, optredend bij toepassing van artikel 182 van het Gemeentedecreet, en overeenkomstig de beslissing van haar gemeenteraad dd. 30 december 2013 houdende de goedkeuring van de toetreding en dd. 30 januari 2014 houdende de goedkeuring van de statuten en huishoudelijk reglement, waarvan een uittreksel aan deze akte gehecht zal blijven.

Hierna genoemd "deelnemer zes"

EN

Het stadsbestuur van NIEUWPOORT, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer ROLAND CRABBE, wonende te Willem de Roolaan 62, 8620 Nieuwpoort, en haar gemeentesecretaris, de heer SENOIT WILLAERT, wonende te Recolettenstraat 11, 8620 Nieuwpoort, optredend bij toepassing van artikel 182 van het Gemeentedecreet, en overeenkomstig de beslissing van haar gemeenteraad dd. 26 december 2013 houdende de goedkeuring van de verlenging en wijziging van statuten en huishoudelijk reglement, waarvan een uittreksel aan deze akte gehecht zal blijven.

Hierna genoemd "deelnemer zeven"

EN

Het stadsbestuur van VEURNE, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer PETER ROOSE, wonende te Brugse Steenweg 22, 8630 Koksijde, en haar gemeentesecretaris, de heer EDWIN COULIER, wonende te Zwarte Nonnenstraat 14, 8630 Veurne, optredend bij toepassing van artikel 182 van het Gemeentedecreet, en overeenkomstig de beslissing van haar gemeenteraad dd. 16 december 2013 houdende de goedkeuring van de verlenging en wijziging van statuten en huishoudelijk reglement, waarvan een uittreksel aan deze akte gehecht zal blijven.

Hierna genoemd "deelnemer acht"

VERKLAART DAT DE DEELNEMERS UNANIEM BESLIST HEBBEN DAT DE VERENIGING WORDT VERLENGD VOOR DE PERIODE VAN 01.01.2014 TOT 31.12.2019 EN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT WORDEN GEWIJZIGD

84

VERKLAART DAT DE STATUTEN VANAF HEDEN LUIDEN ALS VOLGT:

INHAM, ZETEL, DOELSTELLING, DUUR

Artikel 1 Naam van de projectvereniging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2,2

De projectvereniging draagt de naam "5-art.

Artikel 2 Zetel van de projectvereniging

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold ll-laan 2, 8670 Koksijde.

Artikel 3 Doel van de vereniging

Het IGS 5-art creert door regionaal overleg, samenwerking en ondersteuning lokaal culturele meerwaarde en draagt bij tot meer cultuurdeelname.

Concreet gaat het om:

1. afstemmen van het culturele aanbod in de regio

2. bekend en toegankelijk maken bestaande aanbod bij een ruim publiek door een aangepaste cultuurcommunicatie

3. stimuleren van culturele ontwikkelingen die de mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen, en daartoe ontwikkelen van culturele projecten op schaal van de regio

Artikel 4 Duur van de projectvereniging

De projectvereniging wordt opgericht voor de periode 01.01.2014 tot 31.12.2019. Tijdens deze periode is geen uittreding mogelijk.

IIBESTUUR VAN DE PROJECTVERENIGING

Artikel 5 Bestuur van de vereniging

1 De projectvereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur waarvan de leden benoemd worden door de deelnemende gemeenten.

2 De Raad van Bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die kaderen binnen het doel van de vereniging.

Artikel 6 Samenstelling van de Raad van Bestuur

1 De Raad van Bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden niet raadgevende stem

2 De stemgerechtigde leden zijn de schepenen van cultuur van de deelnemende gemeenten.

3 Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente n afgevaardigde aan als lid met een raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen of aangesteld is als voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

4 Leden van de Raad van Bestuur kunnen zich niet laten vervangen op de vergaderingen. Stemgerechtigde leden kunnen wel een volmacht geven aan een ander stemgerechtigd lid. Elk lid kan maar over n volmacht beschikken.

5 De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van rechtswege ontslagen bij verlies van hun openbaar mandaat.

Artikel 7 Werkingsmodaliteiten

De werkingsmodaliteiten worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat gewijzigd kan worden bij eenvoudige beslissing van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 8 Vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. De uitnodigingen worden minstens twee weken vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda.

Artikel 9 Presentiegeld

MpD22

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen presentiegeld. Artikel 10 Ondersteuning Raad van Bestuur

1 De Raad van Bestuur installeert een 'adviesgroep' om zijn ve

2 De Raad van Bestuur kan werkgroepen oprichten en uitbesteden aan derden.

3 De bepalingen met betrekking tot de samenstelling en werkgroepen worden door de Raad van Bestuur vastgelegd in haar

Artikel 11 Verslaggeving aan de gemeenteraden

rgaderingen voor te bereiden.

afschaffen en

de werkwijze huishoudelijk re

kan specifieke opdrachten

van de adviesraad en de glement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

1 De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de vergaderingen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en bijhorende documenten worden, maximaal n maand na de vergadering, ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van alle aangesloten gemeenten. De verslagen van de raad van bestuur worden ook elektronisch ter beschikking gesteld wanneer een raadslid van een deelnemend lokaal bestuur daar om vraagt.

2 De Raad van Bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het verslag van de accountant jaarlijks, voor eind mei, voor aan de gemeenteraad.

IIIFINANCIEEL BEHEER

Artikel 12 Begroting en rekeningen

1 De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. de boekhoudkundige verrichtingen.

2 De Raad van Bestuur stelt de begroting van het komende jaar samen en keurt die goed uiterlijk tegen 1 oktober van het voorafgaande jaar.

3 De Raad van Bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast en keurt die goed uiterlijk tegen 31 maart. De jaarrekeningen worden na hun goedkeuring door toedoen van de Raad van Bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi.

Artikel 13 Financiering

De gemeentebesturen financieren de projectvereniging jaarlijks met minimaal

0,33 euro per inwoner.

Artikel 14 Financile controle

De Raad van Bestuur benoemt een accountant die de controle op de financile toestand uitvoert en hierover jaarlijks rapporteert.

IVWIJZiGING STATUTEN, TOETREDING. ONTBINDING

Artikel 15 Wijziging van statuten, toetreding

De wijziging van statuten, de aanvaarding van de toetreding van nieuwe leden en de wijziging van de financile bijdrage behoeven de instemming van alle deelnemende gemeenten, op basis van een gemeenteraadsbeslissing.

Artikel 16 Ontbinding van de vereniging

De projectvereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van aile deelnemende gemeenten. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.

Artikel 17 Bestemming van de activa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

In geval van ontbinding van de projectvereniging worden de activa, na aanzuivering van de eventuele passiva, procentueel volgens het aantal inwoners overgedragen aan de deelnemende gemeenten.

Voor alles wat niet in de statuten is voorzien, gelden de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en zijn latere wijzigingen en aanvullingen.

VERKLARING OMTRENT WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Comparanten verklaren uitdrukkelijk dat wijzigingen aan het huishoudelijk reglement, dat de werkingsmodaliteiten van de projectvereniging 5-art vastlegt, bij eenvoudige beslissing bij toepassing van artikel 16, lid 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, ter akteneming aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden voorgelegd, conform artikel 5 van het desbetreffende huishoudelijk reglement.

ADMINISTRATIEF TOEZICHT

De burgemeester vestigt de aandacht van de comparanten op het feit dat de akte houdende de verlening (bevattende de statuten) binnen een termijn van dertig kalenderdagen na haar dagtekening, ter informatie aan de toezichthoudende overheid moet worden voorgelegd, conform artikel 14 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

BEKENDMAKING

De burgemeester vestigt de aandacht van de comparanten op het feit dat de akte houdende de verlening (bevattende de statuten) integraal bekendgemaakt wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, conform artikel 14 van het decreet van 6juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

NEERLEGGING OP DE ZETEL PROJECTVERENIGING

De burgemeester vestigt de aandacht van de comparanten op het feit dat de akte houdende de verlening (bevattende de statuten) en (de wijzigingen aan) het huishoudelijk reglement (bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur van de projectvereniging 5-art) ter inzage van eenieder worden neergelegd in de zetel van de profectverenieg, overeenkomstig astikeS 14, tweede Sid van het decreet van 6 }uti 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

De burgemeester, voor wie deze akte verleden wordt, bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

WAARVAN AKTE die geldigheid krijgt op de datum van haar dagtekening, door de ondertekening van alle aan de oprichting deelnemende gemeenten.

Opgemaakt en verleden te Koksijde, op het gemeentehuis, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

Na gehele en integrale voorlezing alsook toelichting hebben de partijen, met ons, instrumenterend

burgemeester, getekend

De gemeente Alveringem, gedaan in zitting van de gemeenteraad van 26 december 2013,

HENDRIK VERSCHAVE

De secretaris

GERARD LIEFOOGHE

De burgemeester

De gemeente De Panne, gedaan in zitting van de gemeenteraad van 17 december 2013,

VEERLE VAN ACKERE

De secretaris

ANN VANHESTE

De burgemeester

De stad Diksmuide, gedaan in zitting van de gemeenteraad van 23 december 2013,

MARIE HERMAN

De secretaris

Luik B - Vervolq

LIES LARIDON

De burgemeester

De gemeente Houthulst, gedaan in zitting van de gemeenteraad van 26 november 2013,

MDD 2.2

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

JOCELYNE SCHACHT

De secretaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzq van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versa : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 04/02/20t5 _-Annexcs du Mbniter belg

ANN VANSTEENKISTE

De burgemeester

De gemeente Koksijde, gedaan in zitting van de gemeenteraad van 19 december 2013,

JOERI STEKELORUM

De secretaris

MARC VANDEN BUSSCHE

De burgemeester

De stad Lo-Renige, gedaan in zitting van de gemeenteraad van 30 december 2013 en 30 januari 2014,

DIRK ACKERMAN

De secretaris

LODE MORLION

De burgemeester

De stad Nieuwpoort, gedaan in zitting van de gemeenteraad van 26 december 2013.

BEN OIT WILLAERT

De secretaris

ROLAND CRABBE

De burgemeester

De stad Veurne, gedaan in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013,

EDWIN COULIER

De secretaris

PETER ROOSE

De burgemeester

MARC VANDEN BUSSCHE

burgemeester Koksijde, zetel van de projectvereniging bij verlening

18/06/2012
Moo2.2

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffieVoorbehouden JIltl llIt I1tf 11111 11111 Juli 11111 f1111 1111 1fl

aan het *xaio~as4*

Belgisch Staatsblad

Ondememingsnr : 0876.876.139

Benaming

(voluit) : 5-art

(verkort) :

Rechtsvorm : Projectvereniging

Zetel : Zeelaan 21, 8660 De Panne

Onderwerp akte : Benoeming / ontslag bestuurder 1 wijziging zetel

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 24103/2011;

- Dhr. Goens Jef, wonende in de Wulpendammestraat 29 te 8630 Veume (N.N. 56.01.07-043-57), vervangt Dhr. Van Praet Robert, wonende in de Zuidstraat 16 te 8630 Veume (N.N. 54.03.21-039-01), als bestuurder van de vereniging en dit met ingang vanaf 01/04/2011.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuurder dd. 21/12/2011

- Verplaatsing van de zetel van de vereniging naar de Leopold 11-laan 2 te 8670 Koksijde en dit met ingang vanaf 01/01/2012.

Van Damme Serge,

Bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.02.2012, NGL 15.02.2012 12040-0538-010
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.03.2011, NGL 24.03.2011 11069-0318-010
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.03.2010, NGL 25.03.2010 10077-0350-010
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.03.2009, NGL 17.03.2009 09077-0184-010
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.03.2008, NGL 16.04.2008 08108-0204-008
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.03.2007, NGL 30.03.2007 07114-0489-010

Coordonnées
5-ART

Adresse
LEOPOLD II-LAAN 2 8670 KOKSIJDE

Code postal : 8670
Localité : KOKSIJDE
Commune : KOKSIJDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande