A.L.G.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.L.G.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.930.450

Publication

27/02/2013
Uw-lz~{fl~ tr~~~~" -ry Mod Word 11.1

~_.. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

tI1L118W

V" iu

beh

aas

Bel

Staa

NEERGELEGD

12, 02, 2013

MONTE

20 -0 ELGISCH

Ondernemingsnr : 0448.930.450

Benaming

(voluit) : A.L.G.

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8930 Menen, Douanestraat 32

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Francis DEVELTER, geassocieerd notaris te Menen op 1 februari tweeduizend en dertien, geregistreerd te Menen op 5 februari 2013 vier bladen geen verzendingen boek 203 blad 52 vak 11. Ontvangen: vijfentwintig euro ( 25), getekend Patrick Beelprez, De EA inspecteur ai., dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A.L.G." volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- Het verslag opgesteld door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor aangesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder.

De conclusies van het verslag van de revisor worden hierna letterlijk weergegeven:

BESLUIT

Ondergetekende, Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de bestuurders, dhr. Jean-Marie Ghesquire en Ghesconsult BVBA, op 1 oktober 2012 om krachtens art. 602 van de Vennootschappenwet verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalsverhoging door inbreng in natura van de rekening couranten van dhr. Jean-Marie Ghesquire ten belope van 110.856,00 EUR, de vennootschap Ghesconsult BVBA ten belope van 146.816,00 EUR en van de vennootschap Interfiscal ten belope van 19.840 EUR, allen bij de NV A.L.G., met zetel te 8930 Menen, Douanestraat 32.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit creatie van 5.595 nieuwe aandelen van de NV A.L.G., welk zullen worden toegekend als volgt: aan dhr. Jean-Marie Ghesquire 2.235 aandelen, aan de vennootschap Ghesconsult 2.960 aandelen en aan de vennootschap Interfiscal 400 aandelen,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is,

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Deinze, 22 januari 2013

Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, zaakvoerder".

- Het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van, Vennootschappen, Dit verslag zal, samen met het verslag van de revisor, hierbij gevoegd blijven, met het oog

_ op_ neerlegging ter.griffievan de rechtbank van. koophandel,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING

a) Op basis van voornoemde verslagen besluit de vergadering om het kapitaal met tweehonderd zevenenzeventigduizend vijfhonderd en twaalf euro ( 277.512,00) te verhogen om het van tweenzestigduizend euro ( 62.000,00) te brengen op driehonderd negenendertigduizend vijfhonderd en twaalf euro ( 339.512,00), door inbreng van een globaal bedrag van tweehonderd zevenenzeventigduizend vijfhonderd en twaalf euro ( 277.512,00), zijnde:

*een deel van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de heer Ghesquire Jean-Marie, voornoemd, heeft lastens de vennootschap, en dit ten belope van honderd en tienduizend achthonderd zesenvijftig euro ( 110.856,00);

*een deel van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ghesconsult", voornoemd, heeft lastens de vennootschap, en dit ten belope van honderd zesenveertigduizend achthonderd en zestien euro ( 146,816,00) en

3) een deel van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de naamloze vennootschap "Interfiscal Belgium", heeft lastens de vennootschap, en dit ten belope van negentienduizend achthonderd veertig euro ( 19.840,00).

Deze inbrengen worden vergoed door de creatie van vijfduizend vijfhonderd vijfennegentig (5.595) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

*Vervolgens verklaart de heer Ghesquire Jean-Marie, voornoemd, een gedeelte van zijn voormelde zekere en opeisbare schuldvordering in de vennootschap te brengen, te weten ten bedrage van honderd en tienduizend achthonderd zesenvijftig euro (E 110,856,00) en dit nadat hij verklaard heeft volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financile toestand van de vennootschap.

"Vervolgens verklaart de bvba Ghesconsult, vertegenwoordigd als gezegd, een gedeelte van haar voormelde zekere en opeisbare schuldvordering in de vennootschap te brengen, te weten ten bedrage van honderd zesenveertigduizend achthonderd zestien euro ( 146.816,00) en dit nadat zij verklaard heeft volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financile toestand van de vennootschap.

* Is alhier tussengekomen:

De naamloze vennootschap INTERFISCAL BELGIUM, met zetel te 8930 Menen (Rekkem), Douanestraat

32.

Rechtspersonenregister 0449.187.501.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op elf januari negentienhonderd driennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier februari daarna onder nummer 930204-041.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Francis Develter te Menen op dertig augustus tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien september daarna onder nummer 0136010,

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 14 van de statuten door haar drie bestuurders 1) de heer Ghesquire Jean-Marie, voornoemd; 2) de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "Ghesconsult", voornoemd, vertegenwoordigd op haar beurt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ghesquire Jean-Marie, voornoemd en 3) de naamloze vennootschap " A.L.G.", voornoemd, vertegenwoordigd op haar beurt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ghesquire Jean-Marie, voornoemd, allen herbenoemd tot die functie bij besluit van de raad van bestuur gehouden onmiddellijk naar de buitengewone algemene vergadering de dato dertig augustus tweeduizend en zeven, bekendgemaakt als gezegd.

Die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart een deel van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die zij heeft lastens de naamloze vennootschap "A.L,G.", en dit ten belope van negentienduizend achthonderd veertig euro ( 19.840,00), in te brengen, en dit nadat zij verklaard heeft volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financile toestand van de vennootschap.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde

besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderd

negenendertigduizend vijfhonderd en twaalf ( 339.512,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door

zesduizend achthonderd vijfenveertig (6.845) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder nominale waarde.

De vijfduizend vijfhonderd vijfennegentig (5.595) nieuwe aandelen worden toegekend als volgt:

-ten belope van tweeduizend tweehonderd vijfendertig (2.235) aandelen persoonlijk aan de heer Ghesquire

Jean-Marie;

-ten belope van tweeduizend negenhonderd zestig (2.960) aandelen aan de bvba Ghesconsuit en

-ten belope van vierhonderd (400) aandelen aan de naamloze vennootschap lnterfiscal Belgium.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten,

De vergadering besluit dat artikel 5 voortaan zal luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERD NEGENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EN

TWAALF EURO (E 339.512,00).

Het wordt vertegenwoordigd door ZESDUIZEND ACHTHONDERD VIJFENVEERTIG (6.845) aandelen,

zonder nominale waarde."

VIERDE BESLUIT  OPDRACHT

"

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde tekst der statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Meester Francis DEVELTER, notaris te Menen

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie akte statutenwijziging;

-verslag bestuursorgaan;

-verslag bedrijfsrevisor;

-gecordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

abehoueen

aan het

Belgisch

" SgatsbEad

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 31.08.2012 12541-0140-017
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 02.12.2010 10623-0146-017
07/10/2009 : KO128269
31/10/2008 : KO128269
11/05/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/09/2007 : KO128269
05/09/2006 : KO128269
15/07/2005 : KO128269
29/06/2004 : KO128269
15/06/2004 : KO128269
09/06/2004 : KO128269
01/07/2003 : KO128269
19/07/2000 : KO128269
17/07/1999 : KO128269
25/06/1999 : KO128269
11/01/1995 : KO128269
27/05/1993 : KO128269
05/01/1993 : KO128269

Coordonnées
A.L.G.

Adresse
DOUANESTRAAT 32 8930 MENEN

Code postal : 8930
Localité : MENEN
Commune : MENEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande