A.L.B. BOUW & RENOVATIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.L.B. BOUW & RENOVATIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 450.876.784

Publication

26/03/2014
Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

i 3 -03- 2014

HASSELT

Griffie

i

Ondernemingsnr : 0450.876.784

Benaming

(voluit) : POTEMKIN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3511 Kuringen - Larestraat 31

(volledig adres)

Onderwerp akte : BVBA: buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85,

op 10 februari 2014, aangeboden ter registratie.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POTEMKIN", met maatschappelijke zetel te 3511

Kuringen, Larestraat 31 en met ondernemingsnummer BTW BE0450.876.784, en op welke buitengewone

algemene vergadering alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te

wijzigen van "POTEMKIN" in "A.L.B. BOUW & RENOVATIE".

Artikel n van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt

de naam "A.L.B. BOUW & RENOVATIE"."

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot zetelverplaatsing: de zetel van de vennootschap is voortaan gevestigd

te 3650 Dilsen-Stokkem, Heilderveld 39,

De eerste zin van artikel drie van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Heilderveld 39."

DERDE BESLUIT

A) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder van dertien januari tweeduizend veertien is een staat van actief en passief van eenendertig december tweeduizend dertien gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief worden aan onderhavige akte gehecht en zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.

B) De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen:

Artikel vier van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi als in het buitenland:

-Algemene bouwwerkzaamheden;

-Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen;

-Het leggen van tegelvloeren;

-Warmte en geluidsisolering;

-Plafonneer- cementeer- cape en alle pleisterwerken;

-Timmer- en schrijnwerken van gebouwen;

-Plaatsen van ruiten en glaswerken;

-Elektriciteitswerken en beveiliging van woningen;

-Klinkerwerken;

-Centrale verwarming, ventilatie, verluchting en sanitair;

-Tussenpersoon in de handel, omvat de zelfstandige handelsvertegenwoordiging, en commissionairs in de

ruimste zin van het woord.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschap en/of particulieren onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (onder meer voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

In de algemene regel mag de vennootschap in Belgi als in het buitenland alle daden stellen van burgerlijke als commercile aard, roerende, onroerende, industrile of financile aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Voorgaande opsomming is exemplatief en niet beperkend, en alles dient gelezen te worden in de ruimste zin van het woord."

VIERDE BESLUIT

A) De algemene vergadering beslist tot omzetting van het kapitaal van ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND FRANK (750.000,00 BER) naar ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEENNEGENTIG "EURO N EUROCENT ( 18.592,01).

B) De algemene vergadering stelt vast dat de omzetting in euro van het kapitaal verwezenlijkt is.

De algemene vergadering beslist de tekst van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de vorige

beslissing aan te passen.

Artikel vijf van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEENNEGENTIG

EURO N EUROCENT ( 18.592,01).

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen

met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde."

VIJFDE BESLUIT

A) Ontslag van de heer HEEREN Marc Gaston Marie Joseph, voornoemd, als gewone zaakvoerder van de

vennootschap met ingang van heden.

De vergadering verleent hem kwijting voor het tot op heden gevoerde beleid.

B) Benoeming van de heer TRUYEN Benny Albert Jeannine, voornoemd, tot gewone zaakvoerder met ingang vanaf heden voor een onbeperkte duur, dewelke deze akte mede ondertekent en die verklaart zijn opdraoht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist,

C) De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan de codificatie van het vennootschappenrecht ingevoerd bij Wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen, door de invoering van de mogelijkheid tot benoeming van een vennootschap als zaakvcerder van de venncotschap, waarbij in zulk geval het systeem van de vaste vertegenwoordiger dient georganiseerd te worden.

De eerste alinea van artikel elf wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, ai dan niet vennoot (vennoten)."

Aan artikel elf wordt een negende, tiende en elfde alinea toegevoegd, die luidt als volgt:

"Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijke persoon te zijn,

Wanneer de rechtspersoon een mandaat uitoefent bij een andere venncotschap, zoals bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit, dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze vaste vertegenwoordiger dient gekczen te worden onder de vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en draagt dezelfde burgerrechteljke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als de rechtsperscon zelf

Indien een vennootschap een voormeld mandaat uitoefent in een andere rechtspersoon, dient hij de identiteit van zijn vaste vertegenwoordiger door te geven aan deze rechtspersoon, welke laatste dient te zorgen voor de bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad."

ZESDE BESLUIT

A) De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen en het maatschappelijk boekjaar te laten aanvangen op n januari en te laten eindigen op eenendertig december.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het thans lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op n juli tweeduizend dertien verlengd worden en eindigen op eenendertig december tweeduizend veertien.

De eerste alinea van artikel achttien van de statuten luidt voortaan als volgt;

"Het boekjaar van de vennootschap begint op n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar."

B) De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de jaarvergadering die tot op heden gehouden werd op de tweede maandag van december om twintig uur (20.00 uur).. voortaan zal de jaarvergadering plaatsvinden op de tweede maandag van juni om twintig uur (20.00 uur).

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening, afgesloten per eenendertig december tweeduizend veertien, gehouden worden op de tweede maandag van juni tweeduizend vijftien om twintig uur (20.00 uur).

De eerste alinea van artikel vijftien van de statuten luidt voortaan ais volgt:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders  ook jaarvergadering genoemd- gaat ieder jaar door op de tweede maandag van juni om twintig uur (20.00 uur)?

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist artikel twintig en eenentwintig van de statuten aan te passen aan de wet tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren van twee juni tweeduizend en zes.

Artikel twintig van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Na ontbinding, uitgesproken door de algemene vergadering overeenkomstig de regelen inzake statutenwijziging, blijft de vennootschap voortbestaan voor haar vereffening.

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen,"

Artikel eenentwintig van de statuten luidt voortaan ais volgt:

"De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng." ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot schrapping van de verwijzingen naar de oude wetgeving, meer bepaald in artikel twee en artikel achttien van de statuten.

Deze artikelen luiden voortaan als volgt:

Artikel twee van de statuten:

"De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden onder de voorwaarden volgens de wet bepaald voor een statutenwijziging,"

De tweede en derde alinea van artikel achttien van de statuten worden vervangen door de volgende tekst:

"Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen."

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren en machtigt de instrumenterende notaris om de statuten te cordineren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIDUCIAIRE PASCAL GOOSSENS" met zetel te 3680 Maaseik, Stationsstraat 4711/3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden,

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om vijftien uur en dertig minuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 10/02/2014;

cordinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 22.11.2010, NGL 23.11.2010 10616-0452-010
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 22.09.2009, NGL 23.09.2009 09780-0345-010
21/01/2009 : DE634617
30/12/2008 : DE634617
12/05/2015
" 0.450.876.784.

E(;r7~rrnir][r

A.L.B. BOUW & RENOVATIE

Fr.r BVBA

7eteel Heilderveld 38 - BE DILSEN STOKKEM

(vollediG

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Bij algemene vergadering werd beslist tot zetelverplaatsing van de vennootschap naar Kinrooiersteenweg

114 te 3680 Maaseik - Neeroeteren met ingang van 1 januari 2015.

Truyen Benny.

zaakvoerder.

AWiI Wou] i t I

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

n werpen, a d. Tongeren

2 9 20E

griffier,

ul

eergelegd ter grlifio der richtbank

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/12/2007 : DE634617
04/06/2015 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
04/06/2007 : DE634617
10/05/2007 : DE634617
10/05/2007 : DE634617
10/05/2007 : DE634617
10/05/2007 : DE634617
10/05/2007 : DE634617
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.04.2015, NGL 18.06.2015 15208-0342-007
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.06.2013, NGL 03.08.2015 15398-0400-006
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 22.10.2012, NGL 03.08.2015 15398-0406-006
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 03.08.2015 15398-0412-006
24/08/2015 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
21/01/2000 : LE068800
16/12/1999 : BL634617
11/06/1999 : LE085472
01/01/1997 : LE85472
01/01/1995 : LE85472
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 28.11.2016 16688-0059-008
11/07/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A.L.B. BOUW & RENOVATIE

Adresse
KINROOIERSTEENWEG 114 3680 NEEROETEREN

Code postal : 3680
Localité : Neeroeteren
Commune : MAASEIK
Province : Limbourg
Région : Région flamande