AGRANDI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AGRANDI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.616.738

Publication

02/05/2014 : Oprichting e-Bvba
Uit een akte verleden voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris, te Genk, Berglaan 11, op 7 april 2014, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgerïcht doon

Mevrouw BECKERS Anne Grete Louise Suzanne Rosa, geboren te Genk op zes december.

negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 3600 Genk, Brakenstraat 1,

- onder de naam " AGRANDI BVBA ", met zetel te 3600 Genk, Brakenstraat 1 en voor onbepaalde duur; - waarvan het kapitaal:

.twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedraagt; .voiiedig in geld geplaatst werd;

.ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) gestort werd;

.verdeeld is in honderd (100) gelijke aande->len zonder vermelding van waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop is in-,ge_,schreven door de mevrouw BECKERS Anne, die stortte ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00), waarvoor haar honderd (100) volstorte aandelen worden toegekend;

- met boekjaar lopend vanaf één juli tôt dertig juni (het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de

oprichtingsakte op de bevoegde rechtbank tôt dertig juni tweeduizend vijftien);

- met jaarvergadering op tweede vrijdag van de maand december om tien uur (10.00) uur, of, als dit geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag (de eerste jaarvergadering heeft plaats in tweeduhzend vijftien); - met als gemachtigden tôt besturen één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die elk afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen (tôt niet - statutaire zaakvoerder voor onbeperk-'te duur wordt: aangesteld voornoemde mevrouw BECKERS Anne, wiens mandaat bezoldigd zal zijn);

- zonder van de wet afwijkende statutaire bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling

van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo.

- genoemde ingebrachte geldbedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE08 6451 0058 6813, bij de naamioze vennootschap Bank J. Van Breda &C°, geopend ten name van de vennootschap in oprichting, blij-|kens het bank->attest, afgegeven door deze instelling op éénentwintig maart tweeduizend

veertien.

-Bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan de heer SCHROOTEN Kurt, geboren te Bree op drieëntwîntig februari negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 9290 Beriare, Cleylandt 19, of een in de plaats rjestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling în de Kruispuntbank voor Ondememingen (KBO) te verrichten, alsmede aile formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij aile private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tôt de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkennîngen, enz.

- Met aïs Doel:

De vennootschap heeft tôt doel, dit zowel in België als în het buitenland, en in de meest ruime zin:

*Het uitoefenen van managements-, en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van

managementfuncties in diverse ondememingen;

*Het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functîes die rechtstreeks ofj

onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

*Het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie - aan derden op het vlak van

bedrijfsbeleid, sales en marketing, opérations en tuinontwerpen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso, : Naam en handtekening.


,�'V

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

O ri in o
•FF

•M

*Het in de ruimste zin van het woord verlenen van advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, sociale, organisatorische, commerciële, of admïnistratieve aard;

*Het verwerven, door înschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

*Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

*Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels en financiële operaties vem'chten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatleondememingen; *Het aan- en verkopen van allerhande roerende goederen zoals onder andere planten, tuincomponenten, plant- en zaadgoed, tuindecoratîes en -meubelen, en aile daarmee verband houdende materialen; tutnontwerp en -aanleg;

*Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeeikundig uitbouwen en beheren van een roerend en

onroerend vermogen;

*Het beheer van en de handel în onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en aile mogelijke onroerende handelingen vem'chten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

*De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel

nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tôt de verwezenlijking van haar doel. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op aile wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als în het buitenland. Zij mag aile zaken vem'chten die rechtstreeks of onrechtstreeks in

verband staan met haar doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap

uitoefenen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Yves CLERCX, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 18.12.2015 15698-0219-009
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 09.12.2016, NGL 31.01.2017 17032-0553-009

Coordonnées
AGRANDI

Adresse
BRAKENSTRAAT 1 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande