"E²"

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : "E²"
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.754.859

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 29.04.2014 14108-0332-010
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 24.04.2013 13098-0399-010
07/11/2012
Maa wart[ 11.1

D I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111J1j1I11.111j11,1111

Rechtbank van koophandel

2 a OKT, 2012

te HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890.754.859

Benaming

(voluit) : AARIXA-HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Industrieweg 1114 te 3540 Herk-de-Stad

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING - DOELUITBREIDING - VERKORTEN BOEKJAAR - VERPLAATSEN DATUM ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin VERELST, geassocieerd notaris, vennoot van de

burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"Verelst & Lenaerts", geassocieerde notarissen, met zetel te 3545 Halen op 20 september 2012 dat de

buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

De voorzitter doet lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief,

niet ouder dan drie maanden, inzake een doeluitbreiding, volgens de bepalingen van artikel 287 van het

Wetboek van Vennootschappen. De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van

activa en passiva van de vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend en twaalf, te hebben ontvangen

en er kennis van te hebben genomen.

TWEEDE BESLISSING

Met algemeenheid van stemmen besluit de algemene vergadering de naam van de vennootschap te

wijzigen in "E2", zodat artikel 3 voortaan zal luiden ais volgt;

"Artikel 1.: Rechtsvorm - Naam

De vennootsohap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt

de naam"Bi'.

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevold door de woorden "besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA"."

DERDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap uit te

breiden met "participeren in patrimoniumvennootschappen".

Bijgevolg zal artikel 3 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel 3.: Doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon,

zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

- bureau voor mecano grafische werken;

- privaat of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps of technische vorming;

- Studie, organisatie en raadgeving op het gebied van financile, handels, fiscale of sociale

aangelegenheden;

- groot en kleinhandel in kantoorbehoeften, hardware en software;

- ontwikkeling van software;

- consulting op het gebied van beheer, management en marketing;

participeren in patrimoniumvennootschappen;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle commercile, industrile en

financile activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten kan verrichten, die rechtstreeks of

onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen

voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet

voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de

controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ ti

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,' financile tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen, of van die aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken."

VIERDE BESLISSING

Met algemeenheid van stemmen besluit de algemene vergadering om het lopende boekjaar te verkorten in die zin dat het huidige boekjaar loopt tot en met dertig september tweeduizend en twaalf en dat het maatschappelijk boekjaar voortaan begint op n oktober en eindigt op dertig september van ieder volgend jaar.

Bijgevolg zal artikel dertig van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel 30.: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op n oktober en eindigt op dertig september van ieder volgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar maakt (maken) de zaakvoerders) een inventaris op, mede de jaarrekening die uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting bestaat en een geheel vormt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op, jaarverslag genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid; dit verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermid zijn in het Wetboek van vennootschappen.

Tenminste n maand voor de jaarvergadering overhandigt ht bestuur de stukken voorschreven door het Wetboek van Vennootschappen aan de eventuele commissaris(sen), of stelt zij deze ter beschikking van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap.

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, controleverslag, genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen.

Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven documenten.

Het bestuur legt binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, die door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven documenten neer,"

VIJFDE BESLISSING

Met algemeenheid van stemmen besluit de algemene vergadering dat, naar aanleiding van de wijziging van het boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op negenentwintig maart om achttien uur (18:00) ten zetel van de vennootschap.

Bijgevolg zal artikel 19 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel 19.: Gewone atgemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden  ook jaarvergadering genoemd -- op negenentwintig maart om achttien uur (18:00).

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur."

ZESDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de zaakvoerder en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de cordinatie van de statuten als gevolg van de voormelde beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerders, staat activa passiva en de gecordineerde tekst der statuten.

Getekend: Baudouin VERELST, geassocieerd Notaris te Halen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 19.07.2012 12337-0124-007
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 11.07.2011 11286-0553-007
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 26.07.2010 10341-0570-010
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 28.08.2009 09701-0323-010

Coordonnées
"E²"

Adresse
INDUSTRIEWEG 1114 3540 HERK-DE-STAD

Code postal : 3540
Localité : HERK-DE-STAD
Commune : HERK-DE-STAD
Province : Limbourg
Région : Région flamande