109 ROYAL

Société anonyme


Dénomination : 109 ROYAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 443.113.222

Publication

08/07/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

E,

ModWord11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie turttetc.lerteted/0 tv,ing

en op

2 7 RINI 2014

ter griffie van de NedVandstalige rechtbank van koaeridei Brusscl

Ondernemingsnr : 0443.113.222

Benaming

(voluit) AB CPFIVI Europroperty VI

,tverl.ort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Louis Schmidtlaan 29 1040 Brussel (volledig adres)

Onderwem akte

Beraadslaging 2 3. (564(1

Na beraadslaging worden de volgende beslissingen getroffen:

1.0e Raad van Bestuur beslist met unanimiteit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van de Louis Schmidtlaan 29 te 1040 Brussel naar de Lloyd Georgelaan 7 te 1000 Brussel,

2.0e Raad van Bestuur beslist met unanimiteit om een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr, Jean-Pierre Massart, zaakvoerder van CBRE Company Management B.V.B.A, om de formulieren I en lite ondertekenen en neer te leggen met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntenbank van Ondernemingen

I III

II

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)riten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 19.07.2013 13331-0579-027
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 13.06.2012 12176-0528-029
07/02/2012
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

flhIlHII IIlII hil lI I1U

*uo3asiz"

V. beh~ aa Bel

Staa

ndernemingsnr : 0443.113.222

Benaming

(voluit) : ABCPFM Europroperty VI

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louis Schmidttaan 29, 1040 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen dd 16 mei 2011

De algemene vergadering besluit met unanimiteit de heer Enrico van Erkelens te herbenoemen als Bestuurder voor een periode tot na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2015. Zijn mandaat wordt niet vergoed.

De algemene vergadering besluit met unanimiteit Deloitte Bedrijfsrevisoren CV o.v.v. een CVBA, kantoorhoudende te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Rik" Neckebroeck, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie boekjaren (2011, 2012 en 2013) tot de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2014. De vergoeding van de commissaris is vastgesteld op EUR 3.600 per jaar (te indexeren), plus BTW en voor kosten en uitgaven.

Voor eensluidend uittreksel

Enrico van Erkelens

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/02/2012
" MM 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

25 JAN 2012

Griffie

q IIII~NIIIIII~IIIINI

" iao3asis*

V'

beh{ aai Beli Staa

A

Ondernemingsnr : 0443.113.222

Benaming

(voluit) : AB CPFM Europroperty VI

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louis Schmidtlaan 29, 1040 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag -- Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen dd 2 december 2011

De Aandeelhouders nemen nota van en aanvaarden het ontslag van de heer Hilbert Vedder als Bestuurder. van de Vennootschap vanaf 1 november 2011.

De Aandeelhouders besluiten om de heer Lon L. Vie, van Nederlandse nationaliteit, wonende te' Bieijenbeek 34, 1083 AH Amsterdam, Nederland te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap vanaf 1' november 2011, voor een termijn onmiddellijk eindigend na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2015. Zijn mandaat wordt niet vergoed.

Enrico Van Erkelens

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening.

Bijlagen bij lie eigisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 19.08.2011 11418-0327-027
03/03/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N MB~IIVIN~II~~IVYI ~l, muN

Ondernemingsnr : 0443.113.222 Benaming

(voluit) : AB CPFM Europroperty VI

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen dd 16 mei 2014

neergelegd/ontvangen op

19 FF9, 2015

ter griffie van deGderlan

ristalig

rechtbank van koophandel Brussel

De algemene vergadering besluit met unanimiteit Deloitte Bedrijfsrevisoren CV o.v.v. een CVBA, kantoorhoudende te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie boekjaren (2014, 2015 en 2016) tot de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2017.

Voor eensluidend uittreksel.

Enrico van Erkelens

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 22.06.2010 10219-0236-028
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 20.08.2009 09608-0146-050
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 03.07.2008 08347-0238-022
14/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 31.10.2007 07798-0169-025
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 21.05.2015 15130-0167-030
13/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.09.2005, NGL 11.10.2005 05822-2151-016
28/07/2005 : AN352188
21/06/2004 : AN352188
25/07/2003 : AN352188
26/08/2015
E y" 4i~4~ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch t atsII ladbekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van ` e egy fOflty ngen a

11111111111511 J111111111

.~.~.,,.~: ..

- 1 7 I'~~i,i. ~ 315

ter griffie van de Nederlandstabge

~pah~P-* tre',xir I9M ~~P.71.~E~~

Griffie

Ondernemingsnr : 0443.113.222

Benaming

(voluit) : AB CPFM Europroperty VI

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen dd 8 juli 2015

De Aandeelhouders nemen nota van en aanvaarden het ontslag van de heer Lon L, Vi als Bestuurder van de Vennootschap vanaf 1 juli 2015.

De Aandeelhouders besluiten om de heer Bernard P. Schuddebeurs, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Heemraadssingel 139, 3022 CD Rotterdam, Nederland, te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap vanaf 1 juli 2015, voor een termijn onmiddellijk eindigend na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2016. Zijn mandaat wordt niet vergoed.

De Aandeelhouders besluiten tot de herbenoeming van de heer Enrico van Erkelens ais bestuurder van de Vennootschap vanaf 18 mei 2015 voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal besluiten over de jaarrekeningen betreffende het boekjaar dat afloopt op 31 december 2018. Zijn mandaat wordt niet vergoed.

Voor eensluidend uittreksel

Enrico van Erkelens

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/12/2002 : ANA071678
21/10/2002 : ANA071678
23/07/2002 : BL542883
30/05/2002 : BL542883
26/01/2002 : BL542883
11/01/2001 : BL542883
25/01/2000 : BL542883
06/01/1998 : BL542883
09/01/1997 : BL542883
10/11/1995 : BL542883
09/08/1995 : BL542883
15/04/1995 : BL542883
01/03/1991 : BL542883
09/02/1991 : BL542883
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.09.2016 16638-0501-027

Coordonnées
109 ROYAL

Adresse
LES BROUSSARTSTRAAT 45/RC 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale