131 AV COURTENS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 131 AV COURTENS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 881.574.107

Publication

27/02/2014
mod 11.1I!L_ _!, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

i

11i1111Millil IV

18EEC, 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0881574107

Benaming (voluit) : 131 AV COURTENS

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Auguste Reyers Laan, 207-209, 5de verd.

1030 Schaarbeek

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE BENAMING - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING - VERTALING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal gehouden voor geassocieerde notaris Pierre Lebon te Brussel op 17 januari 2014 gewag makend van volgende registratiemelding "Geregistreerd achttien blad(en) tien renvooi(en) op het 3de Registratiekantoor van Brussel op achtentwintig januari 2014 boek 95 blad 91 vak 7. Ontvangen vijftig euro (EUR 50,00) Voor de Ontvanger(getekend): S.Gronnez- Lecomte" vloeit er voort dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen getroffen heeft

1) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter de verslagen voor te lezen

van de raad van bestuur en van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aan- sprakelijkheid AELVOET & PARTNERS BVBA, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan, 143, vertegen- woordigd door mevrouw Wendy SAMAN, bedrijfsrevisor. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag van Mevrouw Wendy SAMAN, handelend zoals voornoemd, besluit het volgende

"V. CONCLUSIES

Op basis van onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd volgens de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, besluiten wij,'. met betrekking tot de inbreng in natura in de Naamloze Vennootschap "131 AV COURTENS", dat:

1.1-let bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de, vergoeding van de inbreng in natura;

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3.Het kapitaal zal worden verhoogd met 709.201,00 EURO. Als vergoeding zullen er 4.575 nieuwe aandelen worden uitgegeven:

4.De voor de inbreng gebruikte waarderingsmethoden verantwoord zijn en correct werden; toegepast;

5.De waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenstemmen met het aantal en;

de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;

6. Deze bevestiging geen uitspraak in houdt over de rechtmatigheid en billijkheid van de,

verrichting, het is

met andere woorden geen "fairness opinion".

Brussel, 5 september 2013

AELVOET & PARTNERS BVBA (8-0481)

Vertegenwoordigd door (ondertekend) Wendy SAMAN

Bedrijfsrevisor (A-02061)"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,

~

44-:1

mod 11.1

2) De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zevenhonderdennegenduizend tweehonderd en n euro ( 709.201,00), om het te brengen van tweenzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op zevenhonderdeenenzeventigduizend tweehonderd en een euro ( 771.201,00), door creatie van 4.575 nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van het goed gelegen te Sint-Pieters-Woluwe, Herendal 51-57 waarvan sprake hierna en dat 4.575 nieuwe aandelen aan Graaf de RENESSE Philippe, hierna nader genoemd, worden toegekend in tegenprestatie van de inbreng.

3) Verwezenlijking van de inbreng

Op dit ogenblik is tussengekomen, genoemd "de inbrenger":

1 Graaf de RENESSE Philippe Antoine Marie Ghislain, geboren te Leuven op 14 oktober 1953, (rijks- registernummer 53.10.14-113.68), ongehuwd, wonende te 3080 Tervuren, Lon Soetemanslaan 8.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financile toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van zevenennegentig procent (97%) in naakte eigendom van de volgende goederen :

GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE - DERDE AFDELING

In een appartementsgebouw genoemd " Rsidence les Jardins du Val " opgericht op en met grond gelegen Herendal op de hoek met de Henrottestraat, Herendal, 51-57, voor een oppervlakte luidens titel van 12 are 61 centiare 80 tienmilliare, gekadastreerd luidens titel en recente uittreksel uit de kadastrale legger sectie D nummer 224/T voor een oppervlakte van 12 are 62 centiare :

De polyvalente commercile ruimte CO gelegen links van de ingang aan de Herendal, (toekomstige nummer 59 volgens titel en huidig 63), de polyvalente ruimte omvattende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de commercile ruimte zelf met WC met terras en dit terras met toegang via de deur met nummer 53.

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: de 819110,000sten in de gemene delen waarvan de grond en met dezelfde aandelen in de vereniging van mede-eigenaars.

De kelders nummers 020 en C21, op de kelderverdieping, niveau "-1", elk omvattende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: het lokaal zelf met de deur, zonder specifieke aandelen mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid. (Luidens titel wordt er bepaald dat kelder C21 opgenomen in de verkoopakte van Mevrouw VAN LIERDE-van der STEE, verleden voor notaris Alain Van den Weghe, te Strombeek-Bever, op 2 juli 1998, eigenlijk kelder C22 is op het plan gehecht aan de basisakte).

De garages G25/26 (voor twee auto's), op de kelderverdieping (niveau "-1"), omvattende: - in privatieve en uitsluitende eigendom : de garage zelf met de deur;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: de 68110.000sten in de gemene delen waarvan de grond en met dezelfde aandelen in de vereniging van mede-eigenaars,

4) Wijziging benaming

De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen

door de huidige benaming te vervangen door de benaming "Golo Real-Estate Belgium".

5) Wijziging boekjaar en datum van de algemene vergadering

De algemene vergadering beslist om het huidig boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2014 en het boekjaar te wijzigen dat op 1 januari zal beginnen om te eindigen op 31 december van ieder jaar en dit vanaf 2015. De datum van de algemene vergadering zal plaats vinden de tweede dinsdag van juni om 10 uur.

6) Aanpassing van de statuten om ze aan te passen met de aangenomen beslissingen en vertaling van deze van Nederlands naar Frans.

VOOR EENSLUIDEND ONTLENDEND UITTREKSEL

(getekend) Geassocieerde notaris Pierre Lebon

Meldingen : een uitgifte van de geregistreerde akte, verslag van de raad van bestuur,

verslag van de bedrijfsrevisor, bijgewerkte statuten

Voor-b Ouder aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.11.2013, NGL 02.12.2013 13673-0391-012
22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 09.10.2012, NGL 13.05.2013 13122-0036-012
08/01/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor,

behoud

aan he

Belgisc

Staatsba

I~III~IVIIINIINI

1 004803*Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 6 DEC, 2312

NH OUT

Ondernerili,igsnr ; 0881 574 107

Benaming

(voluit) : 131 AV COURTENS

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel " Grote Markt 45 - 2260 Westerlo

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel - Vernieuwing/benoeming bestuursmandaten -

Uittreksel der notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 09 Oktober 2012

De bestuurders hebben beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Grote Markt 45, 2260 Westerlo, Belge, naar Boulevard Auguste Reyers 207-209 5ime etage, 1030 Brussel, Belge.

Uittreksel der notulen van de jaarlijkse vergadering der enige aandeelhouder gehouden op 09 Oktober 2012:

De bestuursmandaten van de Heer Leonel de Merode wonende te 08430 Guignicourt, Chateau de Guignicourt, Frankrijk, de Heer Thierry de Merode wonende te Boulevard Louise Schmidt 75/4, 1040 Etterbeek, Belge, de Heer Simon de Merode wonende te Boulevard Louise Schmidt 75/4, 1040 Etterbeek, Belge en de Heer Edouard de Merode wonende te Boulevard Louise Schmidt 75/4, 1040 Etterbeek, Belge worden hernieuwd tot de Algemene Vergadering die het boekjaar van 2017 zal goedkeuren.

Er wordt besloten om Juffrouw Eliane de Merode, wonende te Boulevard Louis Schmidt 75/4, 1040 Etterbeek, Belge, als bestuurder te benoemen. De Bestuursmandaat van Juffrouw Eliane de Merode is geldig tot de Algemene Vergadering die het boekjaar van 2017 zal goedkeuren.

Simon de Merode

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bz van Luik S vermelden N .am en hoedanipne{ci van de :nstruntentefende nocans h :tzij van de perso(o)n(en) b,:loegd de rech[s;?erSoon 'ren aanzien van derden te vertegenwoordigen

V~rw~ t)sarrl en handtekenrnq

09/02/2012
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOd word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

J

Ondernemingsnr : 0881.474.107

Benaming

(voluit) : 131 AV COURTENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennotschap

Zetel : B-2260 Westerlo, Grote Markt, 45

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN - UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "131 AV COURTENS" met maatschappelijke zetel te B-2260 Westerlo, Grote Markt, 45, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE. (0)881.574.107/RPR Turnhout (vennootschap opgericht onder de benaming 'GOLO' blijkens akte verleden voor notaris Bruno Naets, te Westerlo, op 23 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09 juni daarna, onder nummer 06094410) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris, te Brussel, op 29 december 2011, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :

TITEL A.

wijziging van de statuten.

1.De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 7 der statuten van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 7. Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van n enkele medeigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap. Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht,: behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten overhandigd aan de aandeelhouders.

Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door d& inschrijving in het register van aandelen op naam van deze overdracht, gedagtekend en ondertekend door de, overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers, of door het vervullen van de door de wet vereiste formaliteiten voor de overdracht van schuldvorderingen."

Tengevolge hiervan schrijft de algemene vergadering de aandelen aan toonder die werden omgezet in! aandelen op naam, en waarvan de aandeelhouder op heden eigenaar is, terstond in het aandelenregister, op haar naam, te weten:

- De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "GOELO S.A.", vertegenwoordigd zoals voormeld, ten' belope van vierhonderd (400) aandelen, genummerd van 1 tot en met 400.

Deze inschrijvingen gebeuren op dit moment onder het toeziend oog van ondergetekende notaris.

TITEL B.

Uitvoeringsmachten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

- Uitgifte;

- gecordineerde statuten.

NEEF t_ i f_ jw G-75-1 GRIFFIE FFCH r PnNK V" l~

2 7 JAM, 2C:2

K.00PH,QNgifi71`rwNHOUTi

De clriffier

I II IIV11I VIII IVY I

*12034548*

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 11.10.2011, NGL 21.10.2011 11583-0434-013
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 12.10.2010, NGL 31.12.2010 10651-0030-013
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 13.10.2009, NGL 03.02.2010 10036-0108-012
24/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 14.10.2008, NGL 19.11.2008 08802-0347-014
20/11/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 09.10.2007, NGL 15.11.2007 07792-0364-012

Coordonnées
131 AV COURTENS

Adresse
AUGUSTE REYERS LAAN 207-209 1030 SCHAARBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale