3P AIR FREIGHTERS BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 3P AIR FREIGHTERS BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 817.074.253

Publication

20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 17.09.2012 12566-0293-011
10/04/2012
Ondernemingsnr : BE0817.074.253

Benaming (voluit) : 3P AIR FREIGHTERS BELGIUM

(verkort) : $

Rechtsvoren ; naamloze vennootschap

11, Zetel : Sinter-Goedeleplein 19

1000 Brussel

Onderwerp akte :ONTBINDING - SLUITING VAN VEREFFENING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 23 maart; 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "3P AIR: : FREIGHTERS BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Sinter-Goedeleplein 19, volgende: beslissingen genomen heeft

Eerste besluit : verslapen over het voorstel tot ontbinding Het verslag van de bedrijfsrevisor, voornoemd, besluit met de volgende termen:

Besluit

!n het kader van de procedure tot ontbinding voorzien ln artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen; heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap een boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31; december 2011 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de, vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 58.186,49 en een netto-actief van EUR 51.830,02.

Rekening houdend met het feit dat de jaarrekening van het voorgaande boekjaar niet werd gecontroleerd; door een commissaris, hebben wij geen redelijke mate van zekerheid kunnen bekomen met betrekking tot de; juistheid van de opsplitsing van het in het eigen vermogen per 31 december 2011 opgenomen verlies tussen; het overgedragen verlies van het vorige boekjaar en het verlies van het huidige boekjaar.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de Vennootschap op 31 december 2011 volledig, getrouw en juist; weergeeft, met uitzondering van de mogelijke impact van het in voorgaande paragraaf opgenomen voorbehoud; betreffende de opsplitsing van het in het eigen vermogen per 31 december 2011 opgenomen verlies tussen het: overgedragen verlies van het vorige boekjaar en het vertes van het huidige boekjaar.

Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na

31 december 2011 die een significante impact zouden kunnen hebben op de financile toestand van de! Vennootschap, zoals die voorvloeit uit de staat van activa en passiva op 31 december 2011 die ons werd! voorgelegd

Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen! en is niet bestemd voor gebruik in een andere context. Sint-Stevens-Woluwe, 20 maart 2012 PwC! Bedrijfsrevisoren bcvba Vertegenwoordigd door Gregory Joos, bedrijfsrevisor"

Tweede besluit: Ontbinding vennootschap.

De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden en spreekt haar invereffeningstelling uit vanaf heden, Derde besluit : Vaststelling dat de vennootschap geen schulden meer heeft

vierde besluit : Kwiitinq aan de bestuurders

De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat en aan de; Heer Casselman Michel die in 2011 ontslag nam als bestuurder van de vennootschap.

Vijfde besluit: Sluiting van de vereffening

De vergadering beslist om over te gaan tot de sluiting van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap; definitief heeft opgehouden te bestaan.

De vergadering verklaart dat de vereffening van de naamloze vennootschap "3P AIR FREIGHTERS; BELGIUM" hierbij onmiddellijk en definitief gesloten is.

Zesde besluit: Bewaring van de documenten

De vergadering beslist dat de boeken en de sociale documenten van de vennootschap gedurende vijf jaar; bewaard zullen worden te 1000 Brussel, Sinter-Goedeleplein 19.

Zevende besluit: Mandaat Kruispuntbank der Ondernemingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

mod 11.1

rUti

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteannoill BRUS!

" iao7o3op Griffie

2 8MAR, 21112

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

_Se mod 11.1De vergadering stelt bovendien de BVBA KREANOVE, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel,' Distelstraat 46, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan, teneinde alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen bij alle priv- of publieke administraties en ondermeer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen,

Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen, indeplaatsstellen, en in het algemeen, al het nodige doen.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

1 gelijkvorming uittreksel.

- 2 volmachten

- 1 verslag van de Bedrijfsrevisor

- 1 verslag van de raad van bestuur

a Voor-

-s behouden aan het Belgisch

StaatsbladBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belgeOp de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/12/2011
Mpd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nl

AI

IV

u

i

i

i

111

111

nl

*11191289*

Vo beha aan Belg Staat

0 r~r[

ct J~~-

_

0_9 DEC. 20/1

Griffie

ndernerningsnr : 0817074253

Benaming

(voluit) : 3P Air Freighters Belgium

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Sinter-Goedeleplein 19 - 1000 Brussel

Onderwerp akte : Uittreksel van het verslag van de raad van bestuur van 14/1212011 Ontslag van een bestuurder

De heer Michel Casselman heeft per lste november 2011 verzocht om vanaf diezelfde dag een einde te stellen aan zijn mandaat als bestuurder.

De leden van de raad van bestuur nemen nota van zijn beslissing en danken hem voor het werk dat hij geleverd heeft in de uitoefening van zijn functie.

Kwijting zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering worden aangevraagd rn.b.t. de uitoefening van zijn mandaat tot op datum van het ingaan van zijn ontslag.

De raad van bestuur heeft besloten om het opengevallen mandaat niet meer in te vullen.

Reinhilde Vanhengel Erik Verkest

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik i's vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 22.06.2011 11210-0167-009
04/02/2011
Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I~fl~11111~~91111BIIIIIII~

+11019328*

0817074253

3P Air Freighters Belgium

Naamloze vennootschap

Sinter-Goedeleplein 19 - 1000 Brussel

Uittreksel van het verslag van de raad van bestuur van 14/01/2011 Voorstel tot benoeming van een bestuurder

De heer Dirk Van den Broeck heeft per 16 december 2010 verzocht om vanaf diezelfde dag een einde te stellen aan zijn mandaat als bestuurder.

De leden van de raad van bestuur nemen nota van zijn beslissing en danken hem voor het werk dat hij geleverd heeft in de uitoefening van zijn functie.

Kwijting zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering worden aangevraagd m.b.t. de uitoefening van zijn mandaat tot op datum van het ingaan van zijn ontslag.

Het wordt voorgesteld om de vacature tijdelijk in te vullen en het mandaat aan Erik Verkest. toe te wijzen, met ingang van de datum van heden tot op de geplande einddatum, d.w.z. tot op het einde van de gewone algemene vergadering 2015 die de rekeningen afgesloten op 31 december 2014 za! goedkeuren.

Dit voorstel zal worden opgenomen in de agenda van de eerstvolgende gewone algemene vergadering, voorzien op 29 april 2011.

In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2009 werd verkeerdelijk vermeld dat het aantal bestuurders door de algemene vergadering werd vastgelegd op "twee" daar waar dit "vier" bestuurders had moeten zijn.

BRUJSM

25JAN mie

Griffie

-.

~

Reinhilde Vanhengel Michel Casselman

Bestuurder BestuurderOndernemingsnr Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notar:'s hotzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Coordonnées
3P AIR FREIGHTERS BELGIUM

Adresse
SINTER-GOEDELEPLEIN 19 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale