3SB

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3SB
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 831.489.047

Publication

19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 13.02.2014 14037-0272-012
15/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 07.02.2013 13032-0124-012
13/07/2012
Mad Wart111,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij lit Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

IIIV~I~IIII~A~IIVII~~IIII

*iaiasa3e*

bel ai

Bt Sta

gRUSSE!:

Griffie

Ondernemingsnr : 0831.489.047

Benaming

(voluit) : 3SB

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1180 Brussel (Ukkel), Groelstveldlaan 8

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 27 juni 2012, door Meester Alex DE WULF, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "3SB", met maatschappelijke zetel 1180 Brussel (Ukkel), Groeisveldlaan 8, BTW BE 0831.489.047 RPR Brussel, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd vijfendertigduizend euro ( 135.000,00), om het kapitaal van eenentwintigduizend zeshonderd euro ( 21.600,00) te verhogen tot honderd zesenvijftigduizend zeshonderd euro ( 156,600,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

Op deze kapitaalverhoging zat volledig door de drie aandeelhouders ingeschreven worden, De kapitaalverhoging wordt volledig volstort voor een bedrag van honderd vijfendertigduizend euro ( 135.000,00).

De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE78 7440 3426 0086 op naam van de vennootschap bij KBC BANK, ten belope van honderd vijfendertigduizend euro ( 135.000,00) zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financile instelling op 25 juni 2012, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op honderd zesenvijftigduizend zeshonderd euro ( 156.600,00), Het is vertegenwoordigd door tweehonderd zestien (216) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Op deze kapitaalverhoging wordt zoals hierboven ingetekend door de bestaande aandeelhouders,

DERDE BESLISSING

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, wordt met eenparigheid van stemmen besloten de statuten te wijzigen als volgt:

-Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst;

" Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd zesenvijftigduizend zeshonderd euro ( 156.600,00) euro en is verdeeld in tweehonderd zestien (216) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.". VIERDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris om de gecordineerde tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(opgemaakt v6r registratie in toepassing van artikel 173, 1bis W. Reg.)

Alex De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV d.d. 27 juni 2012.

-lijst van publicaties;

-gecordineerde statuten.

20/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.12.2011, NGL 13.03.2012 12062-0281-011
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 29.12.2016, NGL 31.01.2017 17033-0348-016

Coordonnées
3SB

Adresse
GROELSVELDLAAN 8 1180 UKKEL

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale