4KBC EQUIMAX, AFGEKORT : EQUIMAX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 4KBC EQUIMAX, AFGEKORT : EQUIMAX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 480.153.265

Publication

20/06/2014
mot=

[717:e. 1:1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste b z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

rechtbank-van-k-oophandel-Brussel

Il 1131W 11 II

neergelegd/ontvangen op

1 1 RINI 2014

ter griffie van creriftliderlandstalige

Onclernemingsnr : 0480.153.265

Benaming

(voluit) KBC EQU1MAX

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel: Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte ontslag

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van mevrouw Marleen Willekens als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 mei 2014.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders; Theo Peeters, Bart Van Leemput, Wouter Vanden Eyncie en Olivier Morel.

Opgemaakt te Brussel op 2 juni 2014.

Bart Van Leemput Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

07/08/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen Op

2 9 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank vaektfephandel Brussel

Ondernemingsnr :0480153265

Benaming (volalt): KBC EQUIMAX

(verkort) : EQUIMAX

Rechtsvorm : OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT - CATEGORIE ICB - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Havenlaan 2

1080 Brussel

Onderwerp akte : NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig juni tweeduizend veertien, door Meester Carl' Ockerman, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KBC EQUIMAX", afgekort "EQUIMAX", Openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal'. rechten van deelneming opterend voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn.; 2009/65/EG  ICB- waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissing genomen heeft:

Goedkeuring van nieuwe statuten van de Vennootschap ter vervanging van de huidige statuten en dit meti ingang van 30 juni 2014,

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Naam, vorm, hoedanigheid, categorie en beheervennootschap

De vennootschap "KBC EQUIMAX", afgekort "EQUIMAX" genoemd, hierna "de Vennootschap" genoemd,; heeft de vorm van een naamloze vennootschap onder het stelsel van een openbare beleggingsvennootschap,, met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht (openbare Bevek naar Belgisch recht). De volledige en afgekorte. benamingen kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

De Vennootschap heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een openbaar beroep op het[, spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen,

Ze heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen vermeld in artikel 7, eerste lid, 2 van de Wet van. drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van: beleggingsportefeuilles (hierna "de Wet").

De Vennootschap stelt KBC Asset Management NV aan als beheervennootschap overeenkomstig artikel 44, 1 van de Wet.

Maatschapneliike zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan 2.

De Vennootschap kan, door een gewone beslissing van de Raad van Bestuur, zowel in Belgi, als in hete ' buitenland filialen en kantoren oprichten.

Indien zich buitengewone gebeurtenissen voordoen of dreigen voor te doen, die de normale activiteiten van de maatschappelijke zetel of de vlotte communicatie van die zetel met het buitenland in het gedrang kunnen brengen, dan kan de zetel tijdelijk overgebracht worden naar het buitenland totdat die buitengewone omstandigheden volledig weggevallen zijn. Deze tijdelijke maatregel zal in geen geval een invloed hebben op. de nationaliteit van de Vennootschap, die, ondanks deze tijdelijke overbrenging van de zetel, de Belgische blijft.

De maatschappelijke zetel kan overgebracht worden naar eender welke plaats in Belgi door een gewone, beslissing van de Raad van Bestuur die de statuten wijzigt.

Duur

De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Onverminderd de oorzaken van ontbinding voorzien door de wet en de statuten, kan ze ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergade-: ring van aandeelhouders van de Vennootschap, conform artikel 19 van de statuten.

Doel

De Vennootschap heeft als uitsluitend doel de collectieve belegging in de categorie van beleggingen bepaald in artikel 1, overeenkomstig de bepalingen van de Wet, de ter uitvoering ervan genomen regelgeving en deze statuten.

Ze kan aile maatregelen nemen en alle verrichtingen doen die ze nuttig acht om haar maatschappelijk doel te vervullen en te ontwikkelen binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen waaraan ze onderworpen is.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

*19151126*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Ze kan het stemrecht, verbonden aan de effecten in haar portefeuille, uitoefenen in heft uitsluitend belang van haar aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van de netto-activa van de Vennootschap. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk voorgeschreven minimum bedrag.

Kapitaalswijzigingen gebeuren zonder wijziging van de statuten. De formaliteiten inzake publiciteit voorzien voor de kapitaalverhogingen en -verminderingen van naamloze vennootschappen zijn niet van toepassing.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door n of meer categorien van aandelen, die elk overeenstemmen met een afgescheiden deel of "compartiment" van het vermogen van de Vennootschap.

Bovendien kan het kapitaal van elk compartiment worden vertegenwoordigd door n of meerdere categorien van aandelen ("aandelenklassen") conform de criteria vastgelegd door de Wet en de ter uitvoering ervan genomen regelgeving. De objectieve elementen waaraan het onderscheid tussen aandelenklassen beantwoordt, worden aangeduid in het prospectus en, in de mate vereist door de Wet of de ter uitvoering ervan genomen regelgeving ook in de statuten. Binnen elk compartiment en binnen elke aandelenklasse kunnen, behoudens anders bepaald in het prospectus, zowel kapitalisatieaandelen als distributieaandelen voorkomen.

Aandelen

De aandelen van de vennootschap zijn op naam, gedematerialiseerd of in elke andere vorm voorzien door de wet.

De aandelen zijn volledig volgestort en zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen op naam, gedematerialiseerd of in elke andere vorm kunnen onderling omgezet worden, binnen de grenzen van de wet. De kosten welke een dergelijke omzetting met zich meebrengt, worden gedragen door de aandeelhouder in de mate dat de wet dit toelaat.

De houders van aandelen op naam worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister dat wordt bijgehouden door de Vennootschap of door n of meer personen, daartoe aangeduid door de Vennootschap. Het aandeelhoudersregister kan elektronisch worden bijgehouden. De Vennootschap kan de bewaarder of een andere persoon opdragen te zorgen voor de vereiste inschrijvingen in het register en de bewijzen van inschrijving af te leveren aan deze aandeelhouders. Elke overdracht onder levenden of ten gevolge van overlijden, alsook elke omzetting van of naar aandelen op naam wordt ingeschreven in het register. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal gedematerialiseerde effecten in omloop wordt, op naam van de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, ingeschreven in het register van de aandelen op naam.

De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op 1 januari 2008, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum.

De andere aandelen aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven en die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen binnen de termijnen en onder de voorwaarden voorzien door de wettelijke en reglementaire bepalingen toepasselijk op de Vennootschap.

De Raad van Bestuur mag beslissen de aandelen te splitsen of te hergroeperen.

Binnen de grenzen van de toepasselijke regelgeving kan de Raad van Bestuur van de Vennootschap op elk ogenblik en zonder beperking, bijkomende volledig volgestorte aandelen of fracties van aandelen uitgeven tegen een prijs zoals verder in de statuten bepaald, zonder aan de oude aandeelhouders een voorkeurrecht voor te behouden. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen verleent een aandelenfractie geen lidmaatschapsrechten (waaronder stemrecht), maar geeft ze wel recht op een overeenkomstige fractie van de vermogensrechten (waaronder het recht op een overeenkomstige fractie van het netto-actief dat aan het betrokken compartiment of de betrokken aandelenklasse is toegewezen en het recht op een overeenkomstige fractie van de dividenden).

De Raad van Bestuur kan twee soorten van aandelen creren, namelijk dividendgerechtigde aandelen en kapitalisaiieaandelen.

De dividendgerechtigde aandelen geven recht op dividenden, tussentijdse dividenden of interimdividenden zoals verder bepaald in de statuten.

De kapitalisatie-aandelen geven hun bezitters geen recht op het innen van een dividend. Het gedeelte van het resultaat dat hun toekomt wordt binnen het betrokken compartiment of de betrokken aandelenklasse , gekapitaliseerd ten voordele van deze aandelen.

Elke betaalbaarstelling van een dividend, tussentijds dividend of interimdividend geeft automatisch aanleiding tot een verhoging van de verhouding tussen de waarde van de kapitalisatie-aandelen en die van de dividendgerechtigde aandelen van een bepaald compartiment of een bepaalde aandelenklasse. Deze verhouding wordt in de statuten "pariteit" genoemd. De initile pariteit van elk compartiment en van elke aandelenklasse wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan, voor n of meer compartimenten of aandelenklassen beslissen geen aandelen van een bepaalde soort of vorm uit te geven of de uitgifte ervan stop te zetten.

Beleggingspolitiek

De beleggingen van de Vennootschap kunnen bestaan uit effecten, geidmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito's bij kredietinstellingen, financile derivaten, liquide middelen en aile andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de Wet, het Koninklijk Besluit en andere ter uitvoering van de Wet genomen regelgeving voor de categorie van beleggingen waarvoor de Vennootschap in artikel 1 van de statuten heeft geopteerd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

mod 11.1

De mate waarin bovenstaande instrumenten telkens deel uitmaken van de beleggingsportefeuille kan door de Raad van Bestuur verder bepaald worden in de beschrijving van de beleggingspolitiek beschreven in het prospectus.

M.b.t, de markten bedoeld in artikel 70, 1, 2 van het Koninklijk Besluit opteert de Vennootschap voor elke secundaire markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, mits deze markt gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is.

M.b.t. de markten bedoeld in artikel 70, 1, 3, a) van het Koninklijk Besluit opteert de Vennootschap voor volgende markten: elke markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte en die met betrekking tot deze markt gelijkwaardige bepalingen toepast als deze die zijn vastgesteld in de Richtlijn 2001/34/EG.

M.b.t, de markten bedoeld in artikel 70, 1, 3, b) van het Koninklijk Besluit opteert de Vennootschap voor elke secundaire markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte, mits deze markt gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is,

M.b,t. de markten bedoeld in artikel 70, 1, 4 van het Koninklijk Besluit opteert de Vennootschap voor volgende markten: elke gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3, 5 of 6, van de wet van 2 augustus 2002, elke markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte en die met betrekking tot deze markt gelijkwaardige bepalingen toepast ais deze die zijn vastgesteld in de Richtlijn 2001i341EG en elke secundaire markt die gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is.

De Vennootschap kan, binnen de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake, financile instrumenten uitlenen.

De beleggingspolitiek welke in artikel 7 van de statuten wordt beschreven, is gent op de bestaande toepasselijke wetten en reglementen met betrekking tot bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Indien deze reglementeringen om welke redenen ook zouden wijzigen, kan de gevoerde beleggingspolitiek daaraan aangepast worden zonder dat hiervoor de bepalingen in de statuten dienen te worden gewijzigd.

Met beleggingsbeleid van de compartimenten van de Vennootschap wordt beschreven in het prospectus. Beleggingspolitiek voor de compartimenten bedoeld in art. 302 lid 1 van de Wet:

in afwijking van artikel 7 zijn de bepalingen in artikel 7 bis van toepassing op de compartimenten bedoeld ' in art. 302 lid 1 van de Wet.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, onder voorbehoud van de beperkingen opgelegd door de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financile transacties en de financile markten en de ter uitvoering ervan genomen regelgeving, per compartiment de beleggingspolitiek van de compartimenten bedoeld in art. 302 lid 1 van de Wet te bepalen.

Overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financile transacties en de financile markten en de ter uitvoering ervan genomen regelgeving zullen de beleggingen van de compartimenten bedoeld in art. 302 lid 1 van de Wet bestaan uit:

a) effecten en andere met effecten gelijk te stellen financile instrumenten die zijn toegelaten tot de officile notering aan een effectenbeurs of die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en open markt;

b) nieuw uitgegeven effecten, onder voorbehoud dat de uitgiftevoorwaarden de verplichting inhouden dat de toelating tot de officile notering aan een effectenbeurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en open markt wordt aangevraagd en dat die toelating uiterlijk binnen n jaar na de uitgifte wordt verkregen;

c) liquide middelen in verschillende munten, onder de vorm van deposito's op zicht of op termijn;

d) geldmarktinstrumenten die gemakkelijk te gelde kunnen gemaakt worden;

e) alle andere effecten en andere financile instrumenten binnen de grenzen die door de Raad van Bestuur zijn vastgelegd met inachtname van de door de wet voorgeschreven voorwaarden en de van kracht zijnde reglementeringen;

f) participaties in andere beleggingsinstellingen met inbegrip van participaties in beleggingsinstellingen waarmee de Vennootschap bindingen heeft, onder voorbehoud van de door de wetten en reglementen bepaalde beperkingen.

De mate waarin bovenstaande instrumenten telkens deel uitmaken van de beleggingsportefeuille kan door ' de Raad van Bestuur verder bepaald worden in de beschrijving van de beleggingspolitiek beschreven in het prospectus.

De compartimenten bedoeld in art. 302 lid 1 van de Wet mogen tevens, mits naleving van de wettelijke voorwaarden:

- aankoopopties (catis genaamd) of verkoopopties (puts genaamd) op effecten kopen, uitgeven of verkopen;

- termijnovereenkomsten op aandelenindexen (futures genaamd) sluiten alsook opties op indexen of opties op dergelijke overeenkomsten verhandelen;

- termijnovereenkomsten op rente sluiten alsook opties op dergelijke overeenkomsten verhandelen;

- op termijn deviezen verkopen en verkoopopties op deviezen dan wel termijnovereenkomsten op deviezen kopen;

- op termijn deviezen aankopen en aankoopopties op deviezen dan wel termijnovereenkomsten op deviezen kopen.

De compartimenten bedoeld in art. 302 lid 1 van de Wet kunnen, binnen de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake, financile instrumenten uitlenen.

De compartimenten bedoeld in art. 302 lid 1 van de Wet mogen mits inachtneming van de wettelijke bepalingen en mits goedkeuring door de FSMA tot honderd ten honderd (100%) van het vermogen van elk compartiment beleggen in effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een Lidstaat van de 0.E.S.O., zijn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ma 11.1

plaatselijke besturen of door internationale publiekrechtelijke instellingen waarin n of meer Lidstaten van de 0.1=.5.0. deelnemen.

De compartimenten bedoeld in art. 302 lid 1 van de Wet kunnen tot honderd procent van hun netto-actief beleggen in effecten zoals bedoeld in artikel 54 paragraaf 2, 1 en 2, voor zover het kortlopende effecten betreft, in liquide middelen zoals bedoeld in artikel 54 paragraaf 2, 3, en in vorderingen als bedoeld in artikel 54 paragraaf 3, 2 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging.

De beleggingspolitiek welke in artikel 7 bis van de statuten wordt beschreven, is gent op de bestaande toepasselijke wetten en reglementen met betrekking tot bepaalde collectieve beleggingsinstellingen. Indien deze reglementeringen om welke redenen ook zouden wijzigen, kan de gevoerde beleggingspolitiek daaraan aangepast worden zonder dat hiervoor de bepalingen in de statuten dienen te worden gewijzigd.

Het beleggingsbeleid van de compartimenten bedoeld in art. 302 lid 1 van de Wet wordt beschreven in het prospectus.

Uitgifte, inkoop en omruiling

1. Uitgifte

Onder voorbehoud van de bepalingen van het artikel 9.4 hierna, kan minstens tweemaal per maand ingeschreven worden op aandelen van elk compartiment en elke aandelenklasse bij de instellingen die werden aangeduid door de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Voor elk compartiment en voor elke aandelenklasse worden de aanvragen tot uitgifte ontvangen op de door de Raad van Bestuur bepaalde en in het prospectus vermelde dagen. De Raad van Bestuur kan beslissen deze dagen te wijzigen en kan beslissen het aantal dagen waarop de aanvragen tot uitgifte worden ontvangen te wijzigen. Voor een verlaging van het aantal dagen waarop de aanvragen tot uitgifte worden ontvangen is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.

De inschrijvingsprijs van de aandelen van elk compartiment en elke aandelenklasse stemt overeen met hun netto-inventariswaarde bepaald overeenkomstig artikel 9 hierna, verhoogd met vergoedingen, provisies en kosten bepaald door de Raad van Bestuur volgens de voorwaarden van de markt waar de commercialisatie plaats heeft en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving terzake. Deze vergoedingen, provisies en kosten worden vermeld in het prospectus.

Deze prijs wordt verhoogd met taksen, belastingen en eventuele zegelrechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving terzake.

De Raad van Bestuur kan het tarief van de vergoedingen, provisies en kosten te allen tijde wijzigen, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Betreffende onderstaande vergoedingen is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur beperkt tot de hieronder vermelde maximapercentages:

- bedrag, ten gunste van de instelling voor collectieve belegging, tot dekking van de kosten voor de verwerving van de activa: maximum drie procent (3%);

- verhandelingsprovisie voor de ondernemingen die voor de verhandeling van de rechten van deelneming zorgen: maximum vijf procent (5%);

- bedrag tot dekking van de administratieve kosten voor de ondernemingen die voor de verhandeling van de rechten van deelneming zorgen: maximum twee procent (2%).

De berekeningswijze van deze vergoedingen, provisies en kosten wordt vermeid in het prospectus.

De inschrijvingsprijs dient betaald te worden binnen een periode van ten hoogste tien bankwerkdagen volgend op de inschrijving, De werkelijke periode die van toepassing is op de diverse compartimenten en aandelenklassen, zal vermeld worden in het prospectus.

2. Inkoop

Onder voorbehoud van het artikel 9.4 hierna, kunnen de aandeelhouders van elk compartiment en elke aandelenklasse minstens tweemaal per maand de inkoop van hun aandelen vragen, door zich te wenden tot de instellingen aangeduid door de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Voor elk compartiment en voor elke aandelenklasse worden de aanvragen tot inkoop ontvangen op de door de Raad van Bestuur bepaalde en in het prospectus vermelde dagen. De Raad van Bestuur kan beslissen deze dagen te wijzigen en kan beslissen het aantal dagen waarop de aanvragen tot inkoop worden ontvangen te wijzigen. Voor een verlaging van het aantal dagen waarop de aanvragen tot inkoop worden ontvangen is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.

De uittredingsprijs van de aandelen van elk compartiment en elke aandelenklasse stemt overeen met hun netto-inventariswaarde bepaald overeenkomstig artikel 9 hierna, verminderd met vergoedingen, provisies en kosten bepaald volgens de voorwaarden van de markt waar de commercialisatie plaats heeft en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving terzake. Deze vergoedingen, provisies en kosten worden vermeld in het prospectus.

Deze prijs wordt verminderd met taksen, belastingen en eventuele zegelrechten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving terzake,

De Raad van Bestuur kan het tarief van de vergoedingen, provisies en kosten te allen tijde wijzigen, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Betreffende onderstaande vergoedingen is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur beperkt tot de hieronder vermelde maximapercentages;

- bedrag tot dekking van de kosten voor de realisatie van de activa ten gunste van de instelling voor collectieve belegging: maximum drie procent (3%);

- bedrag tot dekking van de administratieve kosten voor de ondernemingen die voor de verhandeling van , de rechten van deelneming zorgen: maximum twee procent (2%);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

- bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intreding ten gunste van de instelling voor collectieve belegging; maximum vijf procent (5%).

De berekeningswijze van deze vergoedingen, provisies en kosten wordt vermeld in het prospectus.

Deze prijs dient betaald te worden binnen een periode van ten hoogste tien bankwerkdagen volgend op de aanvraag tot inkoop en mits ontvangst van de aandelen. De werkelijke periode die van toepassing is op de diverse compartimenten en aandelenklassen, zal vermeld worden in het prospectus.

De Raad van Bestuur beschikt over de bevoegdheid omschreven in artikel 117, 3, 3 van het Koninklijk Besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging (hierna "het Koninklijk Besluit") in functie van het door de Beheervennootschap gehanteerde beleid in het kader van het tegengaan van market timing.

De Vennootschap kan rechtstreeks de effecten inkopen die een participatie vertegenwoordigen in ontbonden beleggingsinstellingen waarvan de activa bij haar werden ingebracht. Deze effecten worden ingekocht tegen de hierboven aangegeven uittredingsprijs en rekening houdend met hun ruilverhouding.

De Vennootschap heeft het recht op elk ogenblik aandelen terug te kopen gehouden door aandeelhouder die niet gerechtigd zijn om aandelen van de Vennootschap te kopen of in bezit te hebben.

3. Omruiling

Onder voorbehoud van het artikel 9.4 hierna kunnen de aandeelhouders minstens tweemaal per maand de omruiling vragen van hun aandelen in aandelen van een ander compartiment of een andere aandelenklasse of in aandelen van een andere soort of categorie, op basis van hun respectieve netto-inventariswaarden, door zich te wenden tot de instellingen aangeduid door de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Voor elk compartiment en voor elke aandelenklasse worden de aanvragen tot omruiling ontvangen op de door de Raad van Bestuur bepaalde en in het prospectus vermelde dagen. De Raad van Bestuur kan beslissen deze dagen te wijzigen en kan beslissen het aantal dagen waarop de aanvragen tot omruiling worden ontvangen te wijzigen. Voor een verlaging van het aantal dagen waarop de aanvragen tot omruiling worden ontvangen is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.

Bij een omruiling mogen vergoedingen, provisies en kosten bepaald volgens de voorwaarden van de markt waar de commercialisatie plaats heeft en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving terzake ten laste van de aandeelhouder worden gelegd.

De Raad van Bestuur kan het tarief van de vergoedingen, provisies en kosten te allen tijde wijzigen, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Betreffende onderstaande vergoedingen is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur beperkt tot de hieronder vermelde maximapercentages:

- vergoeding tot dekking van realisatiekosten ten gunste van het vorige compartiment: maximum drie procent (3%);

- vergoeding tot dekking van verwervingskosten ten gunste van het nieuwe compartiment: maximum drie procent (3%);

verhandelingsprovisie voor de ondernemingen die voor de verhandeling van de rechten van deelneming zorgen: maximum vijf procent (5%);

- bedrag tot dekking van de administratieve kosten voor de ondernemingen die voor de verhandeling van de rechten van deelneming zorgen: maximum twee procent (2%).

De berekeningswijze van deze vergoedingen, provisies en kosten wordt vermeld in het prospectus,

De Raad van Bestuur kan beslissen dat de aandelenfractie die resteert na de omruiling, wordt teruggekocht door de Vennootschap.

Netto-inventariswaarde

Voor elk compartiment en elke aandelenklasse wordt voor elke dag waarop de aanvragen tot uitgifte, inkoop of omruiling worden ontvangen de netto-inventariswaarde van toepassing voor de berekening van de inschrijvings-, de uittredings- en de omruilingsprijs berekend.

De referentiemunt van elk compartiment en de uitdrukkingsmunt van elke aandelenklasse worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en worden vermeld in het prospectus.

1. De Activa

De waardering van de activa van de Vennootschap, opgedeeld per compartiment, en indien van toepassing op haar beurt per aandelenklasse, gebeurt, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, op de volgende manier:

De effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging en financile derivaten worden bij aankoop en verkcop in de boekhouding opgenomen tegen hun aankoopprijs, respectievelijk verkoopprijs. De bijkomende kosten zoals verhandelings- en leveringskosten worden onmiddellijk ten laste gebracht van de resultatenrekening. De effecten, geldmarktiinstrumenten en financile derivaten worden na de eerste opname gewaardeerd tegen hun rele waarde op basis van volgende regels:

a) Voor de waarden die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van derde financile instellingen wordt de slotkoers weerhouden voor de waardering aan rele waarde;

b) Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen

van derde financile instellingen die een doorlopende notering waarborgen van bied- en laatkoersen , wordt de op die markt gevormde actuele biedkoers weerhouden voor de waardering van de activa. Gezien evenwel de meeste internationale benchmarks midprijzen gebruiken, en de dataproviders geen biedprijzen kunnen aanleveren (via. JP Morgan, iBoxx, MSCi, ...) worden voor de waardering van schuldinstrumenten aan rele waarde de midprijzen weerhouden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, De methode om deze midprijzen te corrigeren ten einde te komen tot de biedkoers wordt niet weerhouden wegens onvoldoende betrouwbaarheid en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

mogelijke grote schommelingen.

c) Voor de waarden waarvan de laatst gekende koers niet representatief is, en voor de waarden die niet toegelaten zijn tot een officile notering of een andere georganiseerde markt, gebeurt de waardering als volgt:

a.Voor de waardering aan rele waarde wordt de actuele rele waarde van soortgelijke vermogens-bestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat weerhouden, mits deze rele waarde wordt aangepast rekening houdend met de verschillen tussen de gelijkaardige vermogensbestanddelen,

b.lndien geen rele waarde van soortgelijke vermogensbestanddelen bestaat, wordt de rele waarde bepaald aan de hand van andere waarderingstechnieken die maximaal gebruik maken van marktgegevens, die consistent zijn met de algemeen aanvaarde economische methodes, en die op regelmatige basis worden geijkt en getest.

c. Indien er voor vermogensbestanddelen geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, wordt bij de waardering bovendien rekening gehouden met hun onzeker karakter op grond van het risico dat de betrokken tegenpartijen hun verplichtingen niet zouden nakomen.

d) Aandelen waarvoor geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, en waarvan de rele waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald zoals hierboven vermeld, worden gewaardeerd aan kostprijs. Op deze aandelen worden bijzondere waardevermindering en toegepast zo er hiervoor objectieve aanwijzingen zijn.

e) Voor de rechten van deelneming in instellingen voor collectieve beleggingen (waarvoor geen georganiseerde markt bestaat) gebeurt de waardering aan rele waarde tegen hun laatste netto-inventariswaarde.

1) De liquiditeiten, met inbegrip van tegoeden op zicht bij kredietinstellingen, de verbintenissen in rekening-courant ten aanzien van kredietinstellingen, op korte termijn te betalen en te ontvangen bedragen die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten (andere dan ten aanzien van kredietinstellingen), fiscale tegoeden en schulden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

g) Andere vorderingen op termijn die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten worden gewaardeerd tegen hun rele waarde.

h) Op tegoeden, te ontvangen bedragen en vorderingen worden waardeverminderingen toegepast zo er voor het geheel of een gedeelte ervan onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag of zo de realisatiewaarde van deze activa lager is dan de aanschaffingswaarde. Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de in de vorige alinea bedoelde tegoeden, bedragen en vorderingen om rekening te houden met hetzij de evolutie van hun waarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de betrokken activa,

i) De opbrengsten die voortvloeien uit effectenleningen worden verwerkt als leningrente. Deze opbrengsten worden prorata temporis voor de looptijd van de verrichting in de resultatenrekening opgenomen.

j) De waarden uitgedrukt in een andere munt dan die van het desbetreffende compartiment worden omgezet in de munt van het compartiment tegen een wisselkoers op basis van de laatst gekende middenkoers.

2. Verplichtingen

Om de netto-activa van de verschillende compartimenten en indien van toepassing aandelenklassen te bekomen, wordt van de waarde per compartiment respectievelijk aandelenklasse, bekomen overeenkomstig artikel 9.1, de waarde van de verplichtingen van dat compartiment respectievelijk aandelenklasse afgetrokken.

De verplichtingen van de Vennootschap omvatten, onderverdeeld per compartiment, en indien van toepassing op haar beurt per aandelenklasse, de eventuele aangegane leningen en de schulden, waarbij de niet vervallen schulden worden bepaald pro rata temporis op basis van hun exacte waarde, indien gekend, of, indien de exacte waarde niet gekend is, op basis van hun geschatte waarde. De aankoopprijs wordt vermeerderd met de courtages en overige wegens de aankoop van waarden verschuldigde kosten. De terugkoopprijs wordt verminderd met de courtages en overige wegens de verkoop van waarden verschuldigde kosten.

3. De netto-inventariswaarde

Elk aandeel van de Vennootschap waarvan de terugkoop werd aangevraagd wordt beschouwd als een uitgegeven en bestaand aandeel tot na afsluiting van de ontvangstperiode, en wordt vervolgens, tot de uittredingsprijs is betaald, beschouwd als een verplichting van het desbetreffende compartiment of de desbetreffende aandelenklasse van de Vennootschap.

De door de Vennootschap in overeenstemming met ontvangen aanvragen tot inschrijving uit te geven aandelen worden beschouwd als zijnde uitgegeven vanaf de afsluiting van de ontvangstperiode, en de inschrijvingsprijs wordt, tot de ontvangst ervan, beschouwd als een bedrag verschuldigd aan het desbetreffende compartiment of de desbetreffende aandelenklasse van de Vennootschap.

De netto-inventariswaarde van de aandelen van een compartiment of aandelenklasse wordt bepaald door de netto-activa van dat compartiment of die aandelenklasse, gevormd door zijn activa min zijn verplichtingen, te delen door het aantal in omloop zijnde aandelen van dat compartiment of die aandelenklasse.

Voor de berekening van de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming met betrekking tot de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging van dag D worden de rele waarden van dag D gebruikt indien maximum 20% van de rele waarden gekend Is op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen,

Voor de berekening van de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming met betrekking tot de

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod94.7

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging van dag D worden de rele waarden van dag D + 1 gebruikt indien meer dan 20% van de rele waarden al gekend is op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen.Binnen de grenzen van de Wet en de ter uitvoering ervan genomen regelgeving kan het prospectus voor n of meerdere compartimenten of voor n of meerdere aandelenklassen bepalingen voorzien die afwijken van de vorige twee alinea's.

Indien in een compartiment of in een aandelenklasse tegelijkertijd dividendgerechtigde en kapitalisatie-aandelen voorkomen, wordt de netto-inventariswaarde van de dividendgerechtigde aandelen bepaald door de netto-activa te delen door het aantal in omloop zijnde dividendgerechtigde aandelen van dat compartiment of die aandelenklasse, vermeerderd met de pariteit vermenigvuldigd met het aantal kapitalisatie-aandelen in omloop_ De netto-inventariswaarde van de kapitalisatie-aandelen komt overeen met de netto-inventariswaarde van de dividendgerechtigde aandelen, vermenigvuldigd met die pariteit.

De netto-activa van de Vennootschap zijn gelijk aan de som van de netto-activa van alle compartimenten, omgezet in de referentiemunt van de Vennootschap op basis van de laatst gekende wisselkoersen. De Raad van Bestuur kan beslissen de referentiemunt van de Vennootschap of van een compartiment of de uitdrukkingsmunt van een aandelenklasse te wijzigen, of om meerdere referentiemunten respectievelijk uitdrukkingsmunten te gebruiken binnen de grenzen bepaald door de wet.

4. Schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde

De Vennootschap zal via een beslissing van de Raad van Bestuur de bepaling van de netto-inventaris-waarde van de aandelen, alsook de uitgifte, inkoop en de omruiling van de aandelen schorsen in de gevallen opgesomd in het Koninklijk Besluit.

Verder kan de Vennootschap via een beslissing van de Raad van Bestuur, op eender welk moment, in bepaalde speciale omstandigheden waarin het nodig blijkt, de uitgifte van aandelen tijdelijk stop zetten indien dergelijke maatregel nodig is om de belangen van de aandeelhouders van de Vennootschap te beschermen.

De Vennootschap kan via een beslissing van de Raad van Bestuur een of meer inschrijvingen die het evenwicht van de Vennootschap zouden kunnen verstoren weigeren of in de tijd spreiden.

De maatregelen beschreven in het huidige artikel kunnen beperkt worden tot n of meerdere compartimenten.

Raad van Bestuur

1. Algemeen

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden verkozen of herkozen door de Algemene Vergadering voor een periode van ten hoogste zes jaar. De bestuurders kunnen op elk ogenblik afgezet worden door de Algemene Vergadering van aandeelhouders,

Wanneer n of meer mandaten van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. ln dat geval gaat de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot de definitieve benoeming over. De bestuurder die aldus werd aangesteld, is benoemd voor de tijd die nodig is om het mandaat uit te doen van de bestuurder die hij vervangt, tenzij de Algemene Vergadering hierover anders beslist

De Raad van Bestuur kan aan n of meer of alle leden, naast een aandeel in de winst dat hen eventueel " door de Algemene Vergadering wordt toegekend, presentiegelden toekennen. Hij kan aan bestuurders die " speciale functies of opdrachten vervullen, vergoedingen toekennen, te boeken bij de algemene kosten.

2. Vergadering

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en kan een of meer ondervoorzitters kiezen. Hij kan eveneens een secretaris aanduiden, die geen bestuurder moet zijn en die de processen-verbaal van de , vergaderingen van de Raad van Bestuur opstelt.

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de Vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van, zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid. De Vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Een schriftelijke aankondiging van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt ten minste vierentwintig uur voor het voorziene uur van de vergadering aan alle bestuurders gegeven, tenzij in geval van hoogdringendheid.

De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor. In zijn afwezigheid, duidt de Raad van Bestuur bij meerderheid van stemmen een andere persoon aan om het voorzitterschap van deze vergaderingen waar te nemen.

Elke bestuurder kan zich op de vergaderingen van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door schriftelijk, een andere bestuurder aan te duiden als zijn mandataris.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten indien minstens twee van zijn leden aanwezig zijn en minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan n of meerdere bestuurders vertegenwoordigen, zonder dat n bestuurder evenwel alle andere bestuurders kan vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van staking van stemmen, is de stem van diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.

De Raad van Bestuur kan ook besluiten nemen per brief. Deze besluiten vereisen het akkoord van alle bestuurders. Hun handtekeningen worden, hetzij op n enkel document, hetzij op meerdere exemplaren van dit document aangebracht. Dergelijk besluit heeft dezelfde geldigheid en dezelfde zeggingskracht ais indien het zou genomen zijn gedurende een vergadering van de Raad die regelmatig samengeroepen werd en gehouden werd op de datum van de laatst aangebrachte handtekening op het hierboven bedoelde document door de bestuurders.

De processen-verbaal van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden getekend door de .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorzitter of door de persoon die, in diens afwezigheid, het voorzitterschap heeft waargenomen. De kopies van of de uittreksels uit de processen-verbaal, die bestemd zijn om in rechte of anders te worden gebruikt, worden , getekend door de Voorzitter, door de Secretaris of door twee bestuurders.

3, Bevoegdheden

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het , realiseren van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur is gemachtigd op elk ogenblik nieuwe compartimenten en/of aandelenklassen te creren, en deze een specifieke benaming toe te kennen. Hij beschikt over alle bevoegdheden om de eventuele wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, rechtsgeldig te laten vaststellen.

De Raad van Bestuur mag de karakteristieken en modaliteiten van een compartiment of aandelenklasse wijzigen. Voor wat de karakteristieken en modaliteiten betreft die vernield worden in de statuten, is hiervoor de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, onder voorbehoud van de beperkingen opgelegd door de Wet, het Koninklijk Besluit en andere ter uitvoering van de Wet genomen regelgeving, per compartiment de beleggingspolitiek van de Vennootschap te bepalen.

Vertegenwoordininq van de Vennootschap

De Vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van twee bestuurders of personen aan wie de nodige bevoegdheden gedelegeerd werden door de Raad van Bestuur.

Effectieve leiding

De Raad van Bestuur wijst twee bestuurders aan die de effectieve leiding van de Vennootschap waarnemen.

De bewaarder en de ondernemingen die instaan voor de financile dienstverlening

1. De Bewaarder

De Vennoatscltiap sluit een overeenkomst met een instelling bedoeld ln artikel 50, 2 van de Wet, waarin wordt bepaald dat laatstgenoemde de functies van bewaarder zal vervullen in overeenstemming met de Wet, het Koninklijk Besluit en andere ter uitvoering van de Wet genomen regelgeving.

De Vennootschap kan de bewaarder herroepen op voorwaarde dat een andere bewaarder hem vervangt. De vervanging van de bewaarder door een andere bewaarder zal worden bekendgemaakt via een publicatie in twee nationaal verspreide bladen of via enig ander gelijkwaardig publicatiemiddel dat is goedgekeurd door de FSMA.

2. De ondernemingen die instaan voor de financile dienstverlening

Deze ondernemingen die instaan voor de financile dienstverlening worden aangesteld door een overeenkomst met de Vennootschap, waarin ook hun eventuele vergoeding wordt vastgelegd.

De Vennootschap kan een onderneming van haar functies ontheffen middels een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van zes maanden. De beindiging van een contract van financile dienstverlening Is onderworpen aan de voorwaarde dat ten minste n financile instelling de verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van de taken van de financile dienstverlening op zich neemt.

in afwachting van de aanstelling van een andere onderneming zal de overblijvende onderneming haar verplichtingen blijven uitoefenen zoals beschreven in de overeenkomst met de Vennootschap.

Algemene Vergadering

1. Bijeenroeping

De jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de voorlaatste bankwerkdag van de maand juli om tien uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in Belgi die in het oproepingsbericht wordt meegedeeld.

De jaarlijkse Algemene Vergadering kan in het buitenland worden gehouden indien de Raad van Bestuur vaststelt dat buitengewone omstandigheden dit vereisen.

Er kunnen ook Algemene Vergaderingen worden gehouden waarbij de aandeelhouders van een bepaald compartiment bijeenkomen.

Een buitengewone vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap of van een compartiment kan bijeengeroepen worden telkens de wet of het belang van de Vennootschap of van het compartiment dit vereist. Zij moet bijeengeroepen worden indien aandeelhouders die samen n/vijfde vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap of van het betrokken compartiment, dit vragen,

De aandeelhouders komen samen na oproeping door de Raad van Bestuur via een oproepingsbericht dat de dagorde vermeldt.

De eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen worden opgeroepen op de door de wet voorgeschreven wijze.

Behoudens andersluidende bepalingen in de wet, moeten de eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen, om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering, vijf volle dagen vr de vastgestelde datum van de vergadering schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. De aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Telkens alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij verklaren akkoord te gaan met de dagorde die hen ter beraadslaging wordt voorgelegd, kan de Algemene Vergadering zonder voorafgaande oproeping worden gehouden.

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders schriftelijke vragen stellen, welke de vennootschap ten laatste vijf voile dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering dient te ontvangen.

2. Beslissingen

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Inod 17.1

De Algemene Vergadering beraadslaagt en besluit volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, genomen met meerderheid van stemmen.

Elke aandeelhouder kan deelnemen aan de vergaderingen door schriftelijk een andere persoon, aandeelhouder of niet, als mandataris aan te duiden.

Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, kortom alle personen die door n of andere oorzaak samen in eenzelfde aandeel of fractie van aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Indien er een algemene vergadering wordt georganiseerd op niveau van de Vennootschap, worden alle beslissingen, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de Vennootschap.

Indien er een algemene vergadering wordt georganiseerd op niveau van een compartiment, worden alle beslissingen behoudens andersluidende wettelijke bepalingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het betrokken compartiment.

Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op n stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor n stem geteld wordt.

Boeklaar

Het boekjaar begint op n mei en eindigt op dertig april.

Verslagen

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering kunnen de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap het jaarverslag bekomen dat de financile informatie bevat aangaande elk compartiment van de Vennootschap, aangaande de samenstelling en de evolutie van hun activa, en het beheerverslag dat bestemd ; is om de aandeelhouders te informeren.

Alle elementen van de vermogenstoestand van de Vennootschap worden onderworpen aan de controle van een erkend commissaris, die benoemd en vervangen wordt door de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen gebeurt de goedkeuring van de jaarrekeningen en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris per compartiment en met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de Vennootschap.

Verdeling

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap bepaalt elk jaar, op voorstel van de Raad van Bestuur, het gedeelte van het resultaat dat aan elk compartiment kan worden toegewezen in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving.

De Vennootschap kan dividenden uitkeren aan de dividendgerechtigde aandelen. De Raad van Bestuur kan beslissen een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

De instellingen die instaan voor de dividenduitkering aan de aandeelhouders worden aangeduid door de Raad van Bestuur en worden vermeld in het prospectus.

De Algemene Vergadering kan besluiten tot een toekenning van een gedeelte van de winst als vergoeding voor de bestuurders. Het toegekende bedrag wordt onder de bestuurders verdeeld overeenkomstig een door de Raad van Bestuur vastgelegd reglement. Aan de Algemene Vergadering wordt meegedeeld of bepaalde of alle bestuurders geen deelname in de winst wensen te ontvangen,

Kosten ten laste van de instelling voor Collectieve Belegai g

De Vennootschap draagt, binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen waaraan ze onderworpen is, de kosten verbonden aan haar oprichting, haar werking en haar eventuele liquidatie.

Deze omvatten onder meer:

- de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van de instelling voor collectieve belegging voor de beheerder zoals vermeld in het prospectus;

- de eventuele provisies en kosten voor de toewijzing van de activa voor de financile instelling die belast

is met de toewijzing van de activa zoals vermeld in het prospectus;

- de eventuele prestatievergoeding bedoeld in artikel 115, 4 van het Koninklijk Besluit voor de beheerder

zoals vermeld in het prospectus

- de vergoeding voor de bewaarnemer,-

- de vergoeding voor de administratie van de instelling voor collectieve belegging voor de financile

instelling die instaat voor de administratie van de instelling voor collectieve belegging.

De berekeningswijze van bovenstaande vergoedingen wordt vermeld in het prospectus.

De Raad van Bestuur kan het tarief van bovenstaande vergoedingen te allen tijde wijzigen, mits naleving

van de wettelijke bepalingen terzake.

Betreffende onderstaande vergoedingen is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur beperkt tot de

hieronder vermelde maximapercentages. De exacte percentages worden in het prospectus vermeld:

- vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van de instelling voor collectieve belegging:

maximum twee procent (2%). Dit maximum omvat niet de eventuele prestatievergoeding bedoeld in artikel 115,

4 van het Koninklijk Besluit;

- de eventuele provisies en kosten voor de toewijzing van de activa voor de financile instelling die belast

is met de toewijzing van de activa zoals vermeld in het prospectus: maximum n procent (1%);

- vergoeding voor de bewaarnemer: maximum nul komma twintig procent (0.20%);

- de vergoeding voor de administratie van de instelling voor collectieve belegging: maximum nui komma

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

twintig procent (0.20%).

De kosten verbonden aan de oprichting van de Vennootschap, haar werking en haar eventuele liquidatie

omvatten verder onder meer:

- de oprichtingskosten van de Vennootschap;

- het adviesloon voor de beleggingsadviseur;

- de honoraria van de commissarissen;

- de eventuele vergoedingen van de bestuurders;

- de bijdragen aan de controle-autoriteiten van de landen waar haar aandelen worden aangeboden;

- de kosten voor het maken van publiciteit, wettelijke berichten en andere aankondigingen;

- de kosten voor het drukken en verdelen van de uitgifteprospectussen en periodieke verslagen alsook

voor aile andere verslagen en documentatie vereist door wetten en regelgeving;

- de kosten van alle andere informatie bestemd voor de aandeelhouders;

- de commissielonen en overige kosten verbonden aan de verrichtingen met betrekking tot de portefeuille

' van de Vennootschap;

- de intresten en andere kosten van leningen;

- de kosten voor de berekening van de netto-inventariswaarde en de kosten van de boekhouding;

- de eventuele kosten van notering aan een beurs;

- de kosten voor de publicatie van de koers van haar aandelen;

- de kosten van de financile dienst van haar aandelen en coupons;

- de kosten der officile akten;

- de taksen en kosten verbonden aan de wijzigingen in het kapitaal van de Vennootschap;

- de kosten van de domiciliring en het algemeen secretariaat van de Vennootschap;

- de kosten verbonden aan de Algemene Vergaderingen en de Raden van Bestuur;

- de gerechtelijke kosten en de kosten voor juridisch advies eigen aan de Vennootschap;

- andere met haar werking verbonden kosten of taksen;

- de kosten en vergoedingen welke specifiek betrekking hebben op de ontbinding of vereffening van een '

" compartiment of de Vennootschap;

- alle andere uitgaven die gedaan worden in het belang van de aandeelhouders van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur kan het tarief van bovenstaande kosten en vergoedingen te allen tijde wijzigen, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Aan elk compartiment of aandelenklasse worden alle kosten en uitgaven aangerekend die er kunnen aan toegewezen worden. De kosten en uitgaven die niet aan n bepaald compartiment of n bepaalde aandelenklasse kunnen worden toegewezen, worden geventileerd over de compartimenten in verhouding tot hun respectieve netto-activa.

Ontbinding en herstructurering

De Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap is bevoegd om te beslissen tot ontbinding of tot herstructurering van de Vennootschap.

In geval van ontbinding van de Vennootschap, wordt er overgegaan tot de vereffening door n of meer vereffenaars die zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zijn en die benoemd worden door de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Deze laatste bepaalt eveneens hun bevoegdheden en vergoeding.

Voor elk der compartimenten wordt de vereffeningswaarde van de aandelen uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot hun rechten en rekening houdend met de pariteit.

Om tot ontbinding of tot herstructurering van een compartiment te beslissen is de Algemene Vergadering van aandeelhouders van het betrokken compartiment bevoegd.

Wanneer voor een compartiment een vervaldag in het prospectus is bepaald, wordt dit compartiment van rechtswege op die datum ontbonden en in vereffening gesteld, tenzij de Raad van Bestuur uiterlijk daags voor die datum gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om genoemd compartiment te verlengen. In geval van ontbinding van rechtswege van het compartiment

- duidt de Raad van Bestuur n of meer vereffenaars aan;

- geschiedt de terugbetaling van de rechten van deelneming van genoemd compartiment tegen de terugbetalingswaarde en volgens de modaliteiten vastgesteld door de Raad van Bestuur met inachtneming van de bij de uitgifte bepaalde voorwaarden, zoals eventueel gedurende de looptijd van het compartiment gewijzigd, middels publicatie in twee dagbladen of via enig ander gelijkwaardig publicatiemiddel dat is goedgekeurd door de FSMA;

- maakt de Raad van Bestuur een verslag op over de vereffening van het genoemd compartiment;

- worden de terugbetalingsmodaliteiten en het verslag van de Raad van Bestuur gecontroleerd door de commissaris van de Vennootschap;

- wordt elk jaar op elke gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders voorgesteld kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris m.b.t. de compartimenten die werden ontbonden en in vereffening gesteld tijdens het afgelopen boekjaar;

- wordt door de Algemene Vergadering die de kwijting heeft verleend de vereffening van de betrokken ' compartimenten gesloten en wordt aan n of meerdere personen volmacht verleend om de wijziging van de

statuten die eruit voortvloeit, rechtsgeldig te laten vaststellen door de notaris. "

Wijziging van de statuten

De huidige statuten kunnen worden gewijzigd door een Algemene Vergadering van aandeelhouders

onderworpen aan de voorwaarden van quorum en stemming opgelegd door de wet.

Iedere wijziging van de statuten vergt de voorafgaande goedkeuring van de FSMA.

Algemene bepalingen

Voor alle punten die niet worden gespecificeerd in de huidige statuten, houden en onderwerpen de

betrokkenen..zitka-.aan-de.bepalingen _van- het-Wetboek. van.vennootschappen,, alsook-aan- de-Wet-van..drie;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

"

augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles

en de ter uitvoering ervan genomen regelgeving,

Enkel de rechtbank van het arrondissement Brussel is bevoegd in geval van geschillen.

Compartimenten

Elk compartiment kan meer dan 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming van andere

instellingen voor collectieve belegging.

Geen enkel compartiment heeft een afwijking gekregen om tot 100% van haar activa te beleggen in

verschillende uitgiften van effecten en geldmarktinstrumenten die worden uitgegeven of gewaarborgd door een

lidstaat van de Europese Economische Ruimte, haar plaatselijke besturen, een staat die geen lidstaat is van de

Europese Economische Ruimte of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin n of meer lidstaten van

de Europese Economische Ruimte deelnemen.

Het beleggingsbeleid van de compartimenten is niet gericht op het volgen van de samenstelling van (een)

bepaalde referentie-index(en).

Aandelenklassen

ln elk compartiment kan de Raad van Bestuur volgende aandelenklassen uitgeven:

- "Classic Shares", bestemd voor alle categorien van personen.

- "Corporate Shares", bestemd voor alle categorien van personen. Er geldt een minimum inschrijvingswaarde, zoals bepaald in het prospectus.

"tnstitutional Shares", voorbehouden aan institutionele beleggers zoals gedefinieerd in artikel 5, 3 van de Wet. Er geldt een minimum inschrijvingswaarde, zoals bepaald in het prospectus,

"tnstitutional B Shares", voorbehouden aan instellingen voor collectieve belegging die beheerd worden door KBC Asset Management NV of door een andere onderneming die verbonden is met deze beheervennootschap. Er geldt een minimum inschrijvingswaarde, zoals bepaald in het prospectus.

Alle aandelenklassen kunnen in een andere munt bestaan dan de munt van het compartiment. Indien dit het geval is, wordt de munt vermeld achter de naam van de aandelenklasse.

Alle aandelenklassen kunnen voorbehouden worden voor verhandeling door n bepaalde distributeur. Indien dit het geval is, wordt de distributeur vermeld achter de naam van de aandelenklasse.

Wanneer een aandelenklasse gecreerd wordt, controleert de raad van bestuur of de financile dienstverleners een procedure ingesteld hebben, die toelaat op permanente wijze na te gaan dat de personen die aandelen van een bepaalde aandelenklasse, die op een of meerdere punten van een voordeliger regime geniet, hebben aangekocht, altijd aan de criteria voldoen.

De Raad van Bestuur mag alle noodzakelijke maatregelen nemen om de naleving van de voornoemde criteria te waarborgen.

indien blijkt dat aandelen van een bepaalde aandetenklasse in het bezit zijn van andere personen dan toegelaten, zal, voor zover dit bepaald is in het prospectus en op de wijze bepaald in het prospectus, worden overgegaan tot een conversie van deze aandelen naar aandelen van een aandelenklasse die toegelaten is voor deze personen.

De Raad van Bestuur kan voor n of meer aandelenklassen beslissen de uitgifte ervan stop te zetten. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst met volmacht, de gecordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris

" Voorbehouden aan het Belgisch StaatsbladOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perao(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/08/2014
t.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

t--

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0480.153.265

Benaming

(voluit) KBC EQUIMAX

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel: Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte: Herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de algemene vergadering van 30 juli 2014 blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft om de heren Wouter Vanden Eynde, Bart Van Leemput, Theo Peeters en Olivier Morel te herbenoemen en dit tot en met de algemene vergadering van 2016.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter Luc Vanderhaegen. Bestuurders: Theo Peeters, Bart Van Leemput, Wouter Vanden Eynde en Olivier Merel.

Opgemaakt te Brussel cp 31 juli 2014.

Bart Van Leemput Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

neergolegeliontvangen op

01 AUG. 2014

ter griffie vameeNederlandstalige

handol Brussel

rechtbLdv-O KOOR

11111*11.11,1.11, 11311j1111 11

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 30.07.2014, NGL 04.08.2014 14315-0086-126
16/10/2014
trim Mod2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

111111111.U1.1j111111111111

7 ET, 2014

ter griffie vancagelederlandstalige

rochtbank van kophjjjej.

Ondernemingsnr : 0480.153.265

Benaming

(voluit) : KBC EQUIMAX

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel: Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte benoeming

Uit de beslissing van de raad van bestuur van 19 september 2014 blijkt dat de raad van bestuur de heer Jean-Louis Claessens door middel van coptatie heeft benoemd als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap met ingang van 29 september 2014 en dit tot en met de algemene vergadering van 2016.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders; Theo Peeters, Bart Van Leemput, Wouter Vanden Eynde, Olivier Morel en Jean-Louis Claessens.

Opgemaakt te Brussel op 1 oktober 2014,

Bart Van Leemput Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

-Bijlagen-biffitSegisaStaatsblad---ler0/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 30.07.2013, NGL 26.09.2013 13586-0029-141
30/09/2013
eit'Por -?~~~i ~5 ~, Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude

aan het Belgiscl" Staatsbla

%Rum 19 SEP. ZOU

Griffie

1111MM0111

Ondernemingsnr : 0480.163.265

Benaming

(voluit) : KBC EQUIMAX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 6 september 2013 blijkt dat de bijzondere algemene vergadering mevrouw Marleen Willekens benoemd heeft als bestuurder van de vennootschap en dit tot en met de algemene vergadering van 2016.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook ars volgt : Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders: Theo Peeters, Bart Van Leemput, Wouter Vanden Eynde, Marleen Willekens en Olivier Morel.

Opgemaakt te Brussel op 9 september 2013.

Bart Van Leemput Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/09/2013
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

IIIImm~~wmiii~~i~miihin

" 13193

v< bah(

aar

Bel. 5taa

BRffl

1.7_ SEP 213

Griffie

Ondernemingsnr : 0480.153.265

Benaming

(voluit) : KBC EQUIMAX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uit de notulen van de algemene vergadering van 30 juli 2013 blijkt dat de algemene vergadering de heer Luc Vanderhaegen herbenoemd heeft als bestuurder van de vennootschap en dit tot en met de algemene vergadering van 2016.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders: Theo Peeters, Bart Van Leemput, Wouter Vanden Bynde en Olivier Morel.

Opgemaakt te Brussel op 2 september 2013.

Bart Van Leemput Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

12/08/2013
:~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~- -.._,

I111mmdw~~~dd~wuuwim

131 5932*

!Mee

( . ~

LJ i;e:~~~".~,~ ; r

Griffie

Ondernerningsnr : 0480.153.265

Benaming

(voluit) : KBC EQUIMAX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - ontslag

Uit de beslissing van de raad van bestuur blijkt dat de raad van bestuur de heer Bart Van Leemput door middel van coptatie benoemd heeft als bestuurder en effectief leider van de vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Alexander Wolters en dit met ingang van 27 juni 2013.

De raad van bestuur heeft eveneens kennis genomen van het ontslag van de heer Alexander Wolters als bestuurder en effectief leider van de vennootschap.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders: Theo Peeters, Bart Van Leemput, Wouter Vanden Eynde en Olivier Morel.

Opgemaakt te Brussel op 24 juli 2013.

Bart Van Leemput Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/04/2013
Mod 2.0

J1_ Iel In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recta : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(on) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

bef a~ Be Stai lI 111

RU

26 mg,Iffgou

Ondernemingsnr : 0480.153.265

Benaming

(voluit) : KBC EQUIMAX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

On " ervverp akte : Ontslag bestuurder

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Filip Abraham als lid van de vennootschap met ingang van 20 maart 2013.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders: Theo Peeters, Alexander Wolfers, Wouter Vanden Eynde en Olivier Morel,

Opgemaakt te Brussel op 25 maart 2013. Wouter Vanden Eynde

Olivier Morel Bestuurder

E3estuurder

29/03/2013
~

Mod2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

1-~

IIIi19111N1111~1

*1305020

io

eMee&

2 0MRT 2013,

Griffie

Ondernemingsnr : 0480.753.265

Benaming

(voluit) : KBC EQUIMAX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Guido Billion als lid van de vennootschap met ingang van 4 februari 2013.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders: Theo Peeters, Alexander Wolfers, Wouter Vanden Eynde, Olivier Morel en Filip Abraham.

Opgemaakt te Brussel op 20 februari 2013.

Alexander Wolfers Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

09/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 30.07.2012, NGL 30.10.2012 12616-0026-136
26/09/2012
r

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSe :

1 7~f,Pa4~~~

Griffie

UW! oisa*

va beha aai Bei Staa

III

r -

Ondernerningsnr : 0480.153.266

Benaming

(voluit) : KBC EQUIMAX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte ; Benoeming bestuurder

Uit de beslissing van de Raad van Bestuur blijkt dat de raad van bestuur de heer Olivier Morel door middel van coptatie overeenkomstig art. 521 W. Venn. en artikel 13 van de statuten heeft benoemd als lid van de raad van bestuur van de vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Ren Vanden Berghe en dit met ingang van 5 september 2012.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt ; Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders: Theo Peeters, Alexander Wolfers, Guido Billion, Wouter Vanden Eynde, Olivier Morel en Filip Abraham.

Opgemaakt te Brussel op 14 september 2012.

Guido Billion Wouter Vanden Eynde

Bestuurder BestuurderBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/09/2012
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte_ i AUG 2012

Griffie

uhII i II U lU li U

*12152836*

Vt hebt

aai

Bel, Staa

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0480.153.265

Benaming

(voluit) : KBC EQUIiVIAX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoeming revisor en ontslag

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 30 juli 2012 blijkt dat de Algemene Vergadering heeft beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met als vertegenwoordigend vennoot de heer Frank Verhaegen, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar van de algemene vergadering van 2012 tot de algemene vergadering van 2015.

Tevens blijkt uit de notulen van de Algemene Vergadering van 30 juli 2012 dat de algemene vergadering kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Peter Buelens als bestuurder en effectief leider van de vennootschap en dit met ingang vanaf 28 juli 2012,

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders: Alexander Wolfers, Guido Billion, Theo Peeters en Filip Abraham.

Opgemaakt te Brussel op 30 augustus 2012. Guido Billion

Alexander Wolfers Bestuurder

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/09/2012
M

Mod 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

31 AUG 2011~~RUSSEL

Griffie

=iaisaa31* III

Vc bah<

aar

Bel( Staat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0480.153.265

Benaming

(voluit) : KBC EQUIMAX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uit de beslissing van de Raad van Bestuur van 1 augustus 2012 blijkt dat de Raad van Bestuur de heer Wouter Vanden Eynde door middel van coptatie heeft benoemd als lid van de raad van bestuur van de venootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Peter Buelens en dit met ingang van B augustus 2012.

De Raad van Bestuur heeft eveneens beslist om de effectieve leiding van de Vennootschap toe te vertrouwen aan de heren Wouter Vanden Eynde en Alexander Wolters.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders: Alexander Wolters, Guido Billion, Theo Peeters, Wouter Vanden Eynde en Filip Abraham.

Opgemaakt te Brussel op 30 augustus 2012. Guido Billion

Alexander Wolters Bestuurder

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/05/2012
C\ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte11 *12088652* i II

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de peerso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0480.153.265

Benaming

(voluit) : KBC EQUIMAX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Ontslagen - benoeming bestuurder

Uit de beslissing van de Raad van Bestuur van 28 maart 2012 blijkt dat de raad van bestuur kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Jozef Walravens als bestuurder en voorzitter van de vennootschap met ingang van 29 maart 2012.

De Raad van Bestuur heeft eveneens beslist om de heer Luc Vanderhaegen te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 29 maart 2012 tot en met de algemene vergadering van 2013. De heer Luc Vanderhaegen werd aangeduid als Voorzitter van de vennootschap.

De vennootschap neemt nota van het ontslag van de heer Ren Vanden Berghe als bestuurder van de vennootschap met ingang van 2 april 2012.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders: Alexander Wolfers, Guido Billion, Theo Peeters, Peter Buelens en Filip Abraham.

Opgemaakt te Brussel op 16 april 2012. Guido Billion

Alexander Wolfers Bestuurder

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/03/2012
Mod2.0

 17L l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van do instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

imu~u~~~imu~um~~

*12051794*

vaarbehoud( 'aan i Beigisc 5taatsbl

Biliagei$ ~"j $zt"Butgiyii Stutsblct -:18/031201-2 - Annexes Nfinitr"bTg

Ondernemingsnr : 0480.153.265

Benaming

(voluit) : KBC EQUIMAX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 15 juli 2010 blijkt dat de Algemene Vergadering de heer Jozef Walravens benoemd heeft tot bestuurder en dit tot en met de Algemene Vergadering van 2013.

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 15 juli 2010 blijkt dat de Algemene Vergadering de heer Filip Abraham benoemd heeft tot onafhankelijk bestuurder tot en met de Algemene Vergadering van 2013.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter; Peter Buelens, Bestuurders; Alexander Wolfers, Guido Billion, Eric De Vos, Theo Peeters, Jozef Walravens en Filip Abraham.

Opgemaakt te Brussel op 10 januari 2012.

Alexander Wolfers Bestuurder

Guido Billion Bestuurder

~

23 FEB 2012

~.,

Griffie

08/03/2012
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Mod 2.0

na neerlegging ter griffie van de akte

Guido Billion Bestuurder

Opgemaakt te Brussel op 10 januari 2012.

Alexander Wolfers Bestuurder

Voor- behouden %en het Belgisch Staatsblad

'

BiJ[agen bij Iit elgisel Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*12051795*

rs FEB 2612

Griffie

Ondernemingsnr : 0480.153.265

Benaming

(voluit) : KBC EQUIMAX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte: Ontslag en aanduiding Voorzitter RvB

Uit de beslissing van de raad van bestuur van 14 januari 2011 blijkt dat de raad van bestuur kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Peter Buelens als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf het ogenblik waarop de heer Jozef Walravens het voorzitterschap zal waarnemen. De heer Peter Buelens blijft bestuurder en effectief leider van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft beslist om, overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, de heer Jozef Walravens te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap en dit met ingang van 29 maart 2011.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Jozef Walravens. Bestuurders: Alexander Wolters, Guido Billion, Eric De Vos, Theo Peeters, Peter Buelens en Filip Abraham.

08/03/2012
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaosu

ol

2 3 FEB 2022

BAMIS

Griffie

Ondernemingsnr : 0480.153.265

Benaming

(voluit) : KBC EQUIMAX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming en herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 28 juli 2011 blijkt dat de Algemene Vergadering de heren Peter Buelens en Alexander Wolfers herbenoemd heeft tot bestuurder en dit tot en met de Algemene Vergadering van 2014.

Uit de notulen van de Algemene Vergadering blijkt eveneens dat de algemene vergadering het ontslag van de heer Eric De Vos als bestuurder aanvaard heeft en dit met ingang van 28 juli 2011,

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 28 juli 2011 blijkt tevens dat de Algemene Vergadering de heer Ren Vanden Berghe heeft benoemd tot bestuurder en dit tot en met de Algemene Vergadering van 2014.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Jozef Walravens. Bestuurders: Alexander Wolters, Guido Billion, Theo Peeters, Peter Buelens, Ren Vanden Berghe en Filip Abraham,

Opgemaakt te Brussel op 10 januari 2012, Guido Billion

Alexander Wolfers Bestuurder

Bestuurder

Op do laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/06/2011
i ry Ibidem Mod 2.0

Ilkdr

E ] 3 I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRust.

~ 0 ,TUIN 2d1o~

Griffie

" 11093056*

Vc behc

aan

Bek Staat

N

Ondernemingsnr : 0480153265

Benaming

(voluit) : "KBC EQUIMAX" afgekort "EQUIMAX"

Rechtsvorm :

Zetel

Onderwerp akte : Bevek naar Belgisch recht Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

1080 Brussel, Havenlaan 2

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig mei tweeduizend en elf, door Meester Carl Ockerman, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KBC EQUIMAX", afgekort "EQUIMAX", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van de datum van de algemene vergadering naar de voorlaatste bankwerkdag van de maand juli om tien uur. De eerstvolgende algemene vergadering dewelke zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 30 april 2011 zal gehouden worden op deze nieuwe datum.

2/ Wijziging van artikel 19 van de statuten, eerste alinea als volgt :

"De jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de voorlaatste bankwerkdag van de maand juli om tien uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in Belgi die in het oproepingsbericht wordt meegedeeld."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de carensvergadering d.d. 29 april 2011 met aanwezigheidslijst, een uitgifte van het proces-verbaal d.d. 27 mei 2011 met aanwezigheidslijst, de gecordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Carl Ockerman

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 15.07.2010, NGL 22.11.2010 10612-0009-132
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 16.07.2009, NGL 20.11.2009 09844-0131-850
09/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 17.07.2008, NGL 29.12.2008 08864-0315-754
21/08/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 19.07.2007, NGL 13.08.2007 07552-0396-022
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 30.04.2006, GGK 20.07.2006, NGL 31.07.2006 06560-0232-023
11/08/2005 : ME. - JAARREKENING 30.04.2005, GGK 22.07.2005, NGL 02.08.2005 05607-0135-021
30/08/2004 : BLA126572
04/06/2004 : BLA126572
04/06/2004 : BLA126572
14/08/2015
r ~

leed 2.0

t'Ve- , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

0 5 A06. 2015

ter griffie van eiiificlerl.and:taljge

TS~ [, , F ~-, ~ ,. c :

r ~r-~~N.~~~1~.d'3~Ji~_~~Vt,~'~1114:%i a.J~U...

Ondernemingsnr : 0480.153.265

Benaming

(voluit) : KBC EQUIMAX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoeming

De algemene vergadering van 30 juli 2015 heeft beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met als vertegenwoordigend vennoot de heer Frank Verhaegen, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de wettelijke periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering van 2018.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders: Theo Peeters, Bart Van Leemput, Wouter Vanden Eynde, Jean-Louis Claessens en Olivier Morel.

Opgemaakt te Brussel op 3 augustus 2015,

Bart Van Leemput Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Flecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111MNIM

b~

E st

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/12/2003 : BLA126572
04/09/2003 : BLA126572
14/05/2003 : BLA126572
21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 30.07.2015, NGL 12.10.2015 15648-0303-119

Coordonnées
4KBC EQUIMAX, AFGEKORT : EQUIMAX

Adresse
HAVENLAAN 2 1080 BRUSSEL

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale