A & S PRODUCTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & S PRODUCTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.963.760

Publication

26/08/2013
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte1 AUG 204

Griffie

1 11I I 111 1flh1 il U 11

+13131859*

Ifl

Ondernemingsnr : 0453.963.760

Benaming

(voluit) : A&S Productions

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tervurenlaan 34 -1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van vennoten d.d. 25 juli 2013:

1. De algemene vergadering van vennoten neemt kennis van de beindiging van het mandaat van de burgerlijke coiperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, als commissaris van de Vennootschap, en dit met ingang van het boekjaar eindigend op 31 maart 2012.

De algemene vergadering benoemt BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar voor de drie boekjaren eindigend op 31 maart 2016, met bijkomend een benoeming voor de audit van het boekjaar eindigend op 31 maart 2013 als vierde jaar. BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren heeft de heer Kevin Veestraeten, bedrijfsrevisor, aangeduid ais vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der vennoten die de jaarrekening per 31 maart 2016 dient goed te keuren.

2. De vennoten beslissen om volmacht te geven aan Meester Luc Wynant, Meester Evelien De Bath of enig ander advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Evelien De Both

Van Olmen & Wynant

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 26.10.2012, NGL 15.11.2012 12637-0287-027
12/11/2012
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t kz- ,.

*iaiesss~* 3 ri o i<T 2O12 -

Griffie

Ondernemingsnr : 0453.963.760

Benaming

(voluit) : A&S Productions

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tervurenlaan 34, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de vennoten d.d. 6 september 2012:

1. De Vennoten nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Neil Gaffney en mevrouw Claudia Palmer als zaakvoerders van de Vennootschap met ingang van 6 september 2012.

2. De Vennoten bevestigen dat de heer Niels Walboomers, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Margaretha van Borsselenlaan 64, 1181 DB Amstelveen, Nederland benoemd werd als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang van 6 september 2012 voor onbepaalde duur. Zijn mandaat als zaakvoerder van de Vennootschap zal niet vergoed worden.

Voor eensluidend uittreksel,

Niels Walboomers

Zaakvoerder

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 15.09.2011, NGL 30.11.2011 11620-0107-026
18/11/2011
Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOndernemingsnr : 0453.963.760

Benaming

(voluit) : A & S PRODUCTIONS

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : TERVURENLAAN 34 - 1040 BRUSSEL

Onderwerp akte : HERBEN[ EMING COMMISSARIS

Uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering d.d. 15/09/2010, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist de burgerlijke coperatieve vennootschap KPMG; Bedrijfsrevisoren (B001),Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, als commissaris te herbenoemen voor een: termijn van 3 jaren.

Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het; boekjaar 2013 vaststelt.

KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Harry Van Donink (IBR Nr B00543), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordiger en stelt de vergoeding van de commissaris vast op EUR 612 voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2011.

Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden. gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is"

De heer Neil Gaffney

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BRUSSEL

n 7 Kin 2in

Griffie

\11\11#0t8

Rijlagen bij lit Rlgish Staatsbiad -18T1i126 - Annexes du Moniteur belge

27/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 15.09.2010, NGL 22.10.2010 10585-0444-024
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 15.09.2009, NGL 23.10.2009 09825-0213-024
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 15.09.2008, NGL 18.10.2008 08787-0175-024
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 17.09.2007, NGL 01.10.2007 07762-0143-023
03/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 15.09.2006, NGL 27.10.2006 06854-2797-018
29/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 15.09.2005, NGL 28.09.2005 05736-1905-018
21/01/2005 : BL660433
06/10/2004 : BL660433
23/09/2003 : BL660433
07/01/2003 : BL660433
03/08/2002 : HA087967
05/12/2001 : HA087967
23/08/2001 : HA087967
15/07/2000 : HA087967
20/04/1996 : HA87967
30/12/1994 : HA87967
19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 09.12.2016, NGL 12.12.2016 16700-0193-028

Coordonnées
A & S PRODUCTIONS

Adresse
TERVURENLAAN 34 1040 BRUSSEL

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale