A-SCORE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A-SCORE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.307.074

Publication

12/07/2012
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12303804*

Neergelegd

10-07-2012Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0847307074

Benaming (voluit): A-Score

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 127 bus 16

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre-Charles Simonart te Tienen op tien juli tweeduizend twaalf, neergelegd vr de formaliteit van de registratie, dat door:

1. 1. N-Holding, Naamloze vennootschap, gevestigd te 1950 Kraainem, Baron Albert d'Huartlaan 295, ondernemingsnummer 0842.206.557, opgericht bij akte verleden voor notaris Simonart Pierre-Charles te Tienen op achtentwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig december tweeduizend en elf onder nummer 11307956, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, en

2. De heer JONLET Paul Jean Lambert, geboren te Montegne op vierentwintig september negentienhonderd zeventig, wonende te 4681 Oupeye, Rue Valle 56,

een vennootschap werd opgericht.

Rechtsvorm  naam

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam A-Score.

Zetel

De zetel is gevestigd te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 127 bus 16.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van software, concepten, octrooien, knowhow en aanverwante immaterile duurzame activa;

- de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur. De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

materiaal en in het algemeen alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.

- het verlenen van administratieve prestaties en computer services,

- het presteren van welkdanige diensten op het gebied van de informatica, zoals onder andere hard- en software, consulting en opleiding, herstellingen, analyses, ontwikkeling en ontwerpen van computeroplossingen, en dit in de meest ruime zin;

- Het uitgeven en publiceren van boeken, tijdschriften, of andere media in de ruimste betekenis van het woord.

- Het organiseren van congressen, seminaries en incentives.

Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor de goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Tevens mag de vennootschap alle bijkomende niet boven vermelde verrichtingen stellen van commercile, industrile, onroerende, roerende of financile aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijvingen of op welke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfendertigduizend euro (35.000 EUR), vertegenwoordigd door n miljoen aandelen met een gelijke fractiewaarde.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Geplaatst/gestort kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bestaat geheel uit inbrengen in geld en is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst door de oprichters als volgt:

- voormelde vennootschap N-Holding plaatst achtentwintigduizend (28.000) euro en ontvangt achthonderdduizend (800.000) aandelen.

- voormelde heer JONLET Paul plaatst zevenduizend (7.000) euro en ontvangt tweehonderdduizend (200.000) aandelen.

De oprichters verklaren dat het bedrag van het kapitaal volstort is.

Ik, notaris, bevestig de deponering van vijfendertigduizend euro (35.000 EUR) bij KBC bank op grond van het attest hiervoor opgesteld, dat mij door de oprichters werd overhandigd.

Bestuur  vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder als volgt:

a. door de zaakvoerder, indien er slechts n zaakvoerder benoemd is.

b. door de zaakvoerders afzonderlijk, indien er meer zaakvoerders benoemd zijn.

c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het

voorwerp.

Tot statutair zaakvoerder wordt aangesteld, de heer JONLET Paul Jean Lambert, geboren

te Montegne op vierentwintig september negentienhonderd zeventig.

Gewone zaakvoerders

Worden benoemd tot gewone zaakvoerders zonder beperking van duur:

1. voormelde heer COUPLET Nicolas, die aanvaardt.

2. De heer LAUWERS Kim Jo Filip Louis, geboren te Leuven op zes december negentienhonderd nenzeventig, wonende te 3800 Sint-Truiden, Schepen Dejonghstraat 25.

3. De heer DEFLORENNE Arnaud, geboren te Charleroi op achtentwintig november negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 1380 Lasne, Route de Beaumont 13.

4. De heer ROTTIERS Guy Jean, geboren te Anderlecht op twaalf september

negentienhonderd tweenzestig, wonende te 9550 Herzele, Schoonderhage 3 C.

Algemene vergadering

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van

stemmen, de voorzitter en de secretaris. De secretaris hoeft geen vennoot te zijn.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten

vertegenwoordigen.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de

zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de voorlaatste werkdag van de

maand mei, om veertien uur.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig

december van ieder jaar.

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Luik B - Vervolg

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van onderhavig uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend dertien. De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar tweeduizend veertien.

Aanleggen van reserves  verdeling van de winst

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Volmachten

Een speciale volmacht wordt verleend aan de heer COUPLET Denis, wonende te 1090 Brussel, Uyttenhovestraat 37 bus 223, met de macht om in de plaats te stellen, om alle administratieve formaliteiten te vervullen ten gevolge van de oprichting van de vennootschap en daartoe de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, de administratie der Belasting op de Toegevoegde Waarde, bij de griffie van de rechtbank van koophandel en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte.

Geassocieerd notaris Pierre-Charles SIMONART te Tienen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 05.08.2015 15399-0225-009
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 30.08.2016 16566-0003-009

Coordonnées
A-SCORE

Adresse
KOLONEL BOURGSTRAAT 127, BUS 16 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale