A. BRUSSELMANS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. BRUSSELMANS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.764.578

Publication

07/01/2014
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14300176*

Neergelegd

03-01-2014Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0543764578

Benaming (voluit): A. Brusselmans

(verkort):

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)

Zetel : 1030 Schaarbeek, Sander Pierronstraat 36

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Volgens een akte verleden voor Luc Van Campenhout, geassocieerde notaris te Keerbergen, op drie januari tweeduizend veertien heeft de heer BRUSSELMANS Alexis Caroline Patrick Gregory Marc, geboren te Mechelen op 10 februari 1982, wonende te 1030 Schaarbeek, Sander Pierronstraat 36 een burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met benaming A. Brusselmans en met zetel te 1030 Schaarbeek, Sander Pierronstraat 36 opgericht.

De duur van deze vennootschap is niet beperkt.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door honderd twintig aandelen. Het bestaat geheel uit inbrengen in geld en is volledig geplaatst door de oprichter. Hij plaatst achttienduizend zeshonderd euro, volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro ( 12.400,00). Ondergetekende notaris bevestigt dat de som van 12.400,00 euro werd gedeponeerd op een rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de vennootschap Belfius Bank.

De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als besturend vennoot in een professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.

Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt.

De vennootschap wordt bestuurd door haar zaakvoerder.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:

a) door haar zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

b) door een volmachtdrager. De volmacht is beperkt in de tijd of bepaald wat betreft het voorwerp ervan.

Voor het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder van de thans opgerichte vennootschap in de notarisvennootschap Boes, Bosmans & Brusselmans, waarin zij zal participeren, is de heer Brusselmans Alexis de vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.

De heer Brusselmans Alexis is statutair zaakvoerder van deze vennootschap. Hij is individueel bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de eerste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.

Het boekjaar loopt van n januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

Over de bestemming van het resultaat beslist de algemene vergadering, rekening houdend met de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Overgangs- en slotbepalingen.

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2015.

Voor ontledend uittreksel.

Luc Van Campenhout, geassocieerde notaris te Keerbergen.

Eveneens neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 30.07.2015 15375-0279-012

Coordonnées
A. BRUSSELMANS

Adresse
SANDER PIERRONSTRAAT 36 1030 SCHAARBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale