A. DONCK & PARTNERS ARCHITECTEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. DONCK & PARTNERS ARCHITECTEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.120.850

Publication

28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 24.03.2014 14072-0010-011
10/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 04.04.2013 13083-0170-010
04/06/2012
Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DB VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : WITTE KAPROENENSTRAAT 20 TE 9800 DEINZE

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTSLAG ZAAKVOERDER - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

Op de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel op 4 mei 2012 werden met nparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen

1. de vergadering heeft het ontslag als zaakvoerder aanvaard van de heer Xavier Donck. Zijn mandaat nam een einde op 31 maart 2012.

2. de vergadering heeft beslist met onmiddellijke ingang de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van de Witte Kaproenenstraat 20 te 9800 Deinze naar de Oppemstraat 16 te 1000 Brussel.

Zaakvoerder

Arthur Donck

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

011

12 099755*

Ondernemingsnr : 0841.120.850

Benaming

(voluit) A. DONCK & PARTNERS ARCHITECTEN

(verkort) :

Voorbehouder

aan het Belgisch Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/11/2011
Mod $.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD

RECHT~

KOOPHA TE GENT,

1 l NOV. 2011

K V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden f II1 11 II Il III 11ll Il1 11I III IIl

aan het *11179479*

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : O %4 3 -4 tin q

Benaming A. DONCK & PARTNERS ARCHITECTEN

(voluit) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Witte Kaproenenstraat 20, 9800 Deinze

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre Verschaffel te Gent, op 2711012011, ter registratie neergelegd,

dat

1. De heer DONCK Xavier Leonce Armand, geboren te leper op 08 november 1953 (identiteitskaart nummer 590.5457294.03), echtgenoot van mevrouw Filliers Karin, wonende te 9800 Deinze, Witte Kaproenenstraat 20. Gehuwd onder het beheer van het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Robert Van den Boogaerde, destijds te Ieper, op 18 april 1977; welk stelsel volgens zijn verklaring tot op heden niet werd gewijzigd.

2. De heer DONCK Arthur Bernard Patrick, geboren te Gent op 27 juni 1981 (identiteitskaart nummer 591.4456329.57 ), echtgenoot van mevrouw Van Parys Astrid, wonende te 1000 Brussel, Helihavenlaan 7a. Gehuwd onder het beheer van het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor geassocieerd notaris Annelies Wylleman te Sleidinge (Evergein) op 02 december 2010; welk stelsel volgens zijn verklaring tot op heden niet werd gewijzigd.

een vennootschap opgericht hebben, als volgt:

STATUTEN

Vorm en Naam : een burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aanneemt, opgericht onder de benaming A. DONCK & PARTNERS ARCHITECTEN Zetel : 9800 Deinze, Witte Kaproenenstraat 20.

Duur : De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf heden, en zal haar activiteiten starten op datum van verkrijging van de rechtspersoonlijkheid.

Doel: -- het uitoefenen van het beroep van architect evenals van alle met het architectenberoep aanverwante en niet-onverenigbare activiteiten;

- het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen;

- het optreden als veiligheidscordinator, zoals geregeld in het Koninklijk Besluit van 03 mei 1999 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;

- het beoefenen van alle aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het reglement van beroepsplichtigen van de Orde van Architecten;

- het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, behoudens de wettelijke en reglementaire voorziene beperkingen;

- het uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken zoals elektriciteit, sanitair, Centrale Verwarming, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, en dergelijke meer;

- het uitvoeren van expertisen.

De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.

Het beroep van architect zal door de vennootschap zelf worden uitgeoefend. De vennootschap is bevoegd om op een niet commercile wijze alle financile, roerende en onroerende handelingen te verrichten welke haar doel dienen, dit volgens het beheer van een goed huisvader.

Zowel de architect-rechtspersoon als de vennoten zullen de wet van 20 februari 1939, de wet van 26 juni 1963, het Reglement van Beroepsplichten en de deontologie van het beroep van architect naleven. De statuten zullen overeenstemmend met de deontologie van het beroep van architect worden genterpreteerd.

Kapitaal : Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op ACHTHONDERDDUIZEND EURO (800.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd achtennegentig (498) aandelen zonder nominale

Op de laatste van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

waarde, met een fractiewaarde van nvierhonderd achtennegentig (1/498ste) van het kapitaal. Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in natura zoals hieronder volgt.

a. Verslagen.

- De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JACQUES STEYAERT", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poolse Winglaan 98, ondernemingsnummer 0432.234.275, RPR Gent, vertegenwoordigd door de heer Jacques Steyaert, bedrijfsrevisor, aangesteld door de oprichters, heeft het verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag besluit in volgende bewoordingen :

"VII. BESLUITEN

De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap "A. Donck & Partners Architecten" BVBA, bedraagt 800.000,00 EUR, met name de totale waarde van de 498 in te brengen aandelen van de GCV "X. Donck & Partners Architekten ".

De inbreng in natura bij oprichting van de vennootschap "A. Donck & Partners Architecten" BVBA geschiedt door Xavier Donck, architect, wonende te 9800 Deinze, Witte Kaproenenstraat 20, en Arthur Donck, architect, wonende te 1000 Brussel, Helihavenlaan 7a.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de norinen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Ingevolge het ingestelde onderzoek, besluit ik :

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,.

- de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord;

- de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen tenminste overeen pret het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

- De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 498 aandelen van de vennootschap "A. Donck & Partners

Architecten" BVBA, zonder vermelding van nominale waarde die elk 1/498sfe van het kapitaal vertegenwoordigen.

1k wil er ten slotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beindigd te Sint-Den ijs-Westrem op 26 oktober 2011.

(getekend)

BVBA "JACQUES STEYAERT"

Vertegenwoordigd door

Jacques STEYAERT

Bedrijfsrevisor-

Poolse Winglaan 98

9051 SINT-DENIJS-WESTREM"

- De oprichters hebben het bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven door voormeld artikel 219 van het

Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van beide verslagen wordt aan deze akte gehecht.

b. Inbreng.

- Beschrijving.

De heer Xavier Donck, voornoemd, verklaart inbreng in de vennootschap te doen van vierhonderd vierennegentig (494) volledig volgestorte aandelen van de hieronder beschreven gewone commanditaire vennootschap "X. Donck & Partners Architekten".

De heer Arthur Donck, voornoemd, verklaart inbreng in de vennootschap te doen van vier (4) volledig volgestorte aandelen van de hieronder beschreven gewone commanditaire vennootschap "X. Donck & Partners Architekten". Beschrijving van de vennootschap.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap "X. Donck & Partners Architekten", met zetel te 9800 Deinze, Witte Kaproenenstraat 20, ondernemingsnummer BTW BE 0437.557.397, RPR Gent, opgericht bij onderhandse akte van 05 juni 1989, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni 1989 onder nummer 890621-267.

- Voorwaarden van de inbreng.

De aandelen worden ingebracht onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij van enig pand of beslag. De vennootschap bekomt vanaf heden de volle eigendom van de aandelen en zal ervan in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financile voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering door de vennootschap.

- Verklaringen van de inbrenger.

De inbrenger bevestigt dat hij de enige eigenaar is van de aandelen, dat hij er geen zakelijke rechten op heeft

verleend ten voordele van derden, noch overeenkomsten met derden heeft gesloten die zijn

4.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

beschikkingsbevoegdheid beperken of uitsluiten, en dat eventueel op de inbreng slaande schulden uit de inbreng

worden gehouden en door hem zullen gedragen worden tot volledig ontlasting van de vennootschap.

c. Vergoeding van de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura ter waarde van achthonderdduizend euro (800.000,00 EUR) worden er

toegekend :

- aan de heer Xavier Donck, voornoemd, die aanvaardt, vierhonderd vierenengentig (494) volledig volgestorte

aandelen, en

- aan de heer Arthur Donck, voornoemd, die aanvaardt, vier (4) volledig volgestorte aandelen.

4. Plaatsing kapitaal.

Comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst is

en volledig volgestort is.

5. Quasi-inbreng.

Comparanten verklaren te weten dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een zaakvoerder of aan een vennoot toebehorend vermogensbestanddeel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van tenminste n tiende deel van het geplaatste kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door de commissaris, of in vennootschappen waar die er niet is, door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door het bestuursorgaan, alsmede een bijzonder verslag door het bestuursorgaan en dat deze verkrijging vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft (artikelen 220, 221 en 222 van het Wetboek van vennootschappen).

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoot, die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten.

De zaakvoerder(s) mogen zich van hun handtekening enkel bedienen voor zaken die de vennootschap aanbelangen, op straffe van afzetting en schadevergoeding zo misbruik van de maatschappelijke handtekening schade berokkend heeft aan de vennootschap.

Vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derde en in recht als eiser of verweerder.

In afwijking van artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen wordt de vennootschap als er meerdere zaakvoerders benoemd zijn bij alle handelingen waarbij een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per verrichting gemoeid is en bij alle onroerende verrichtingen, huurcelen, leningen of kredieten en bij de overdracht van de handelszaak vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die samen optreden.

Algemene vergadering : ieder jaar, op de derde vrijdag van de maand maart om elf uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in Belgi in de uitnodiging aan te duiden.

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

SLOTBEPALINGEN :

1. Verkrijging van rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Bezoldiging zaakvoerder.

Onmiddellijk hebben de oprichters besloten te benoemen tot statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur :

a) de heer Xavier Donck, wonende te 9800 Deinze, Witte Kaproenenstraat 20;

b) de heer Arthur Donck, wonende te 1000 Brussel, Helihavenlaan 7a;

die beiden verklaren te aanvaarden en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. Commissaris.

Er wordt voorlopig geen commissaris-revisor benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

4. Begin en einde van het eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op 30 september 2012.

5. Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2013.

6. Verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting.

Alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 01 augustus 2011 worden thans bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Gent.

7. Waals Gewest.

De exploitatiezetel van de vennootschap is niet in het Waals gewest gelegen.

8. Volmacht.

Comparanten en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te

a

bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over

de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde

documenten en formulieren jegens n of meer erkende ondernemingsloketten, met name : de heer Arthur

DONCK, wonende te 1000 Brussel, Helihavenlaan 7a.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Pierre Verschaffel

Tegelijk hiermede neergelegd oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
A. DONCK & PARTNERS ARCHITECTEN

Adresse
OPPEMSTRAAT 16 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale