A. EN X.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. EN X.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 425.396.963

Publication

06/11/2014
Mod Word 11.1

Z 8 OKT. 2014

ter griMe van de Nederlandstalige

Weggje YmL! ieiffeieHol Br~t~ge)

111,111211,11111611111 u

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangpa o

Ondernemingsnr : 0425.396.963

Benaming

(voluit) : A&X

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1180 Ukkel, Ten Horenlaan 11

(volledig adres)

Onderwees akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING - VOLMACHTEN

UIT EEN AKTE, verleden op 29 september 2014 voor Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo, aangeboden op het le Registratiekantoor Brussel 2, BLIJKT DAT:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met. beperkte aansprakelijkheid "A&X", met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Ten Horenlaan 11, RPR Brussel nummer 0425.396.963.

Volgende vennoten waren aanwezig of vertegenwoordigd: 11 de heer REMY Xavier Michel Jean Gatan, geboren te Gent op 12 december 1961, wonende te 1050 Brussel, Elsene, Waverse Steenweg 95004e, houder van 1.000 aandelen in volle eigendom; 21 de heer BOES Emmanuel Marie Jacqueline Edgard Albert, geboren te, Lanaken op 15 december 1957, wonende te 3620 Lanaken, Stationsstraat 85, houder van 1.000 aandelen in' , vruchtgebruik; 3/ mevrouw BOES Isabelle Nicole Albert Simone Irne Hlne, geboren te Elsene op 13 februari 1988, wonende te 3620 Lanaken, Stationsstraat 85, houdster van 334 aandelen in blote eigendom; 4/ mevrouw' BOES Marilyne Marie-Louise Jean Emmanuel Anne, geboren te Elsene op 30 september 1989, wonende te. 3620 Lanaken, Stationsstraat 85, houdster van 333 aandelen in blote eigendom; en 5/ de heer BOES Laurent! Ghislaine Philippe Emmanuel Albert, geboren te Elsene op 19 juli 1991, wonende te 3620 Lanaken Stationsstraat 85, houder van 333 aandelen in blote eigendom; aldus waren alle 2.000 aandelen aanwezig, volledig volstort, en was heel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd. De enige zaakvoerder van de vennootschap, voormelde heer REMY Xavier, was aanwezig.

Volgende conclusies werden genomen met eenparigheid van stemmen:

De vergadering heeft beslist tot ontslag van de zaakvoerder, zijnde voormelde heer REMY Xavier, en dit met onmiddellijke ingang vanaf het definitief worden van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, na aanname van de volgende besluiten. De vergadering heeft beslist kwijting te verlenen aan de zaakvoerder voor de boekjaren waarvoor een jaarrekening werd opgesteld en ter goedkeuring werd voorgelegd. Voormelde, zaakvoerder heeft verklaard zijn ontslag te aanvaarden met de gestelde modaliteiten.

Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder opgesteld op 24 september 2014, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht op basis van een staat van actief en passief van 30 juni 2014, in toepassing van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, en van het verslag opgesteld door de heer Joseph-Michel Boes, bedrijfsrevisor voor bv-bvba BOES & CO BEDRIJFSREVISOREN te 8500 Kortrijk, opgesteld op 26: september 2014, met betrekking tot diezelfde staat van actief en passief van 30 juni 2014, in toepassing van` hetzelfde artikel, heeft de vergadering beslist zich aan te sluiten bij de conclusies van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerder, en heeft zij beslist met ingang vanaf heden de vennootschap te ontbinden en te vereffenen, in toepassing van artikel 184 5 Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering heeft beslist geen vereffenaar te benoemen, zij heeft de rekeningen en de verdeling: goedgekeurd, zij heeft kwijting verleend aan de zaakvoerder en zij heeft beslist om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de vennootschap vast te stellen, zodat het resterend actief na aanzuivering van kosten en eventueel te betalen belastingen, geheel zal uitgekeerd worden aan de vennoten in onverdeeldheid, overeenkomstig hun aandelenbezit.

De vergadering heeft beslist dat de boeken en bescheiden gedurende tenminste zeven jaar zullen bewaard', blijven op voormeld adres te 1180 Ukkel, Ten Horenlaan 11.

De vergadering heeft vastgesteld dat het onroerend goed te 1180 Ukkel, Ten Horenlaan 11, kadastraal gekend als twee afzonderlijke percelen "huis" en "park", beiden onder Sectie D, respectievelijk nummer 25/L/15 en 25/N/19, met een totale oppervlakte volgens kadaster van 7a 28ca, eigendom is van de vennootschap.; Ingevolge de ontbinding en vereffening van de vennootschap werd dit goed toebedeeld aan de vennoten, elk in verhouding tot hun aandelenbezit, wat door deze vennoten werd aanvaard onder de gestelde modaliteiten. Ten: gevolge van deze toebedeling behoort het onroerend goed vanaf heden toe aan voornoemde heer REMY

Op de laatste blz. van Luik _13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Xavier, voor de onverdeelde helft in volte eigendom; aan voornoemde heer BOES Emmanuel, voor de onverdeelde helft in vruchtgebruik; aan voornoemde mevrouw BOES Isabelle, voornoemde mevrouw BOES Maryline en voornoemde heer BOES Laurent, elk voor n onverdeelde zesde in blote eigendom.

De vergadering heeft haar voornoemde zaakvoerder en/of de heer Bart Van den Bossche te 9310 Baardegem, gemachtigd, met recht tot indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de cordinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad. Voornoemde vennoten, zijnde voornoemde heer REMY Xavier, voornoemde heer BOES Emmanuel, voornoemde mevrouw BOES Isabelle, voornoemde mevrouw BOES Marilyne en voornoemde heer BOES Laurent hebben daarnaast vcornoemde heer REMY Xavier aangesteld als lasthebber, met de macht alleenhandelend op te treden en voor hen en in hun naam alle handelingen te stellen die ncdig of nuttig zijn voor de afhandeling van de besluiten genomen door huidige algemene vergadering nadat de vennootschap is vereffend. Deze volmacht werd door de lasthebbers verleend in persoonlijke naam, zodat deze ook geldt nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan. Deze volmacht omvat onder meer de macht om rekeningen op naam van de vennootschap af te sluiten, deze gelden te verdelen onder de vennoten, alle akten, stukken en proces-verbalen te tekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen al het ncdige te doen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

De notaris (get.)

Michael BOES

samen hiermee neergelegd:

- expeditie

- verslag bedrijfsrevisor

- verslag zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voo `behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/01/2014 : BL457436
07/01/2014 : BL457436
29/11/2011 : BL457436
29/11/2011 : BL457436
29/11/2011 : BL457436
15/09/2005 : BL457436
07/10/2004 : BL457436
29/08/2003 : BL457436
26/06/2001 : BL457436
13/07/2000 : BL457436
25/07/1987 : BL457436

Coordonnées
A. EN X.

Adresse
TEN HORENLAAN 11 1180 UKKEL

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale