A.E.C. DISTRIBUTION CENTER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.E.C. DISTRIBUTION CENTER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 447.662.324

Publication

14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.10.2013, NGL 09.10.2013 13627-0182-011
22/05/2013
-tor Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

E FAlerfr_1

1 0 MEI 2015

Griffie

Illgilot1[1!

beh

Bet Staa

111

111

Ondernemingsnr " 11147662324

Benaming

(voiuit) : A.E.C. Distribution Center

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : Houtweg 46 -1140 Evere

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 07/01/2013.

Met eenparigheid van stemmen beslist de bijzondere algemene vergadering de vennootschap A.E.C.. Motors BVBA te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar vanaf heden. De vennootschap zal vast vertegenwoordigd worden door de heer Angelo Crletta.

Aansluitend op de algemene vergadering is !d Rad van Bestuur op 07/01/2013 samengekomen op de maatschappelijke zetel met als enig agendapunt del Verkiezing en benoeming van de nieuwe gedelegeerd'

bestuuder. %,

De heer Angelo Carletta wenst namelijk ontheven te worden uit zijn functie van gedelegeerd bestuurder en verzoekt daarom de Raad van Bestuur een nieuwe gedelegeerd bestuurder te verkiezen onder zijn leden. Zijn mandaat als bestuurder zal de heer Angelo Carletta verder vervullen.

Met unanimiteit van stemmen wordt vervolgens de vennootschap A.E.C. Motors BVBA, vast: ' vertegenwoordigd door de heer Angelo Carletta, zaakvoerder, benoemd als bestuurder en gedelegeerd. bestuurder voor een periode van,6 jaar en dit vanaf leden

(

Angelo Carletta

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik- B eermelden Recto ; Naam en hosdanrgheid van de Instrumenterende notaris, ttetzi van de perse o (enl

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

15/02/2013
~.~ t

Mod VJor 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ui

BRUSSEL

Griffie 05 FEV.

Ondernerningsnr " 0447662324

Benaming

(voluit) : A.E.C. Ditribution Center

(verkort)

Rechtsvoren Naamloze Vennootschap

Zetel : Houtweg 46 -1140 Evere

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 31 oktober 2012 is gebleken dat de mandaten van de bestuurders, de heren Angelo Carletta en Ernesto Cadette, komen open te vallen. De algemene vergadering heeft beslist de bestuurders, de heren Angelo Carletta en Ernesto Carletta, te herbenoemen voor een periode van 6 jaar ingaand op 31 oktober 2012. Daarnaast komt het mandaat van de heer Angelo Carletta als gedelegeerd bestuurder ook open te vallen.

Aansluitend op de gewone algemene vergadering beslist de Raad van Bestuur de heer Angelo Cadette te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar, ingaan op 31 oktober 2012,

De heer Angelo Cadette,

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/11/2012 : BL561151
08/11/2011 : BL561151
29/09/2010 : BL561151
01/09/2009 : BL561151
03/09/2008 : BL561151
29/08/2007 : BL561151
03/08/2006 : BL561151
01/08/2006 : BL561151
28/04/2005 : BL561151
26/10/2004 : BL561151
09/06/2004 : BL561151
09/05/2003 : BL561151
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.08.2015, NGL 28.08.2015 15489-0047-011
13/11/2002 : BL561151
30/04/2002 : BL561151
16/10/2001 : BL561151
01/01/1997 : BL561151
01/01/1995 : BL561151
01/01/1993 : BL561151

Coordonnées
A.E.C. DISTRIBUTION CENTER

Adresse
HOUTWEG 46 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale