A.T. KEARNEY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.T. KEARNEY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 456.590.282

Publication

30/04/2014
Mati Worti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 411, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte r Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurder, en benoeming bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit de nparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 4 april 2014.

F e aandeelhouders hebben, overeenkomstig artikel 536, 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en artikel 25 van de statuten,

AKTE GENOMEN van het ontslag van Magoco BVBA, Bedefi SPRL, Brandix BVBA, Jokecon BVBA en LNP Management SPRL als bestuurders, vanaf 31 december 2013, 31 december 2013, 16 januari 2014, 31 maart 2014 en 4 april 2014, respectievelijk.

BESLOTEN en, in de mate dat dit nodig is, te BEKRACHTIGEN, K2MCo BVBA, niet maatschappelijke zetel te Korporaaldreef 7, 1180 Ukkel, vast vertegenwoordigd door de heer Konstantinos Apostolatos, wonende te Korporaaldreef 7, 1180 Ukkel, te benoemen als A-bestuurder met ingang vanaf 1 februari 2014.

BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

BESLOTEN dat het mandaat van de bestuurder kosteloos wordt uitgeoefend,

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 maart 2014.

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN de bevoegdheden van dagelijks bestuur alsook alle andere bijzondere bevoegdheden en alle bankbevoegdheden toegekend aan Jokecon BVBA als gedelegeerd bestuurder bij besluit van de raad van bestuur van 6 april 2010, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2010 onder nummer 20100510-066966, in te trekken met ingang van 31 maart 2014.

Voorts BESLOTEN bovendien dat, met ingang van dezelfde datum, Jokecon BVBA niet langer de titel van "gedelegeerd bestuurder" mag voeren.

BESLOTEN, in de mate dat dit nodig is, dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die werden gesteld namens de vennootschap door K2MCo BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Konstantinos Apostolatos voorafgaand aan haar benoeming tot bestuurder, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover haar handelingen vallen binnen de grenzen van de specifieke bevoegdheden die K2MCo BVBA in de eenparige schriftelijke aandeelhoudersbesluiten die in haar benoeming tot bestuurder voorzien, werden toegekend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r~'~;

~~~~

~

"

-~`

1111 *19091029*

Ondernemingsnr : 0456.590.282 Benaming

(voluit) : A.T. Kearney

(verkort) :

- r Voor-

behouden

aan het

Betgtssh

Staatsblad Voor analytisch uittreksel,

~"

" Robert C,Tasiaux

A-bestuurder

Cindy Lauwers, BVBA vast vertegenwoordigd door Cindy Lauwers B-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. vanLuik vermelden . Recto " Naam en hoedanigheid van de rnstrurnenterende notaris, hetzij van de persolein+,en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam err handtekening

06/06/2014
Mod Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch S nh/aO338 Qend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte 99 ntvahgen op

2 7 MU 2014te :

rergri~~,van~enj . chtbank van koo ederlahcrstalige

Griffie ande! Brussel

Ondernemingsnr : 0456.590.282

Benaming

(voluit) : A.T. Kearney

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 411, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 19 mei 2014.

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

AKTE GENOMEN van de beslissing van de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v. CVBA om de heer Olivier Dectercq te vervangen door de heer Robert Snijkers, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger van de commissaris met ingang op de datum van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012,

Voor analytisch uittreksel,

Johan Aurik

A-bestuurder

Cindy Lauwers BVBA, vast vertegenwoordigd door Cindy Lauwers B-bestuurder

" ~ ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/09/2014
Mod Word iii

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend tekopie na neerlegging ter griffie van caegkeieleedi

P

,

'0 2 SEP, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van leeandel Brussel

1,11.10 H21611 111Ondernerningsnr : 0456.590.282

Benaming

(voluit) : A.T. Kearney

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Havenlaan 860, bus 411, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming van een bestuurder en herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 28 augustus 2014.

Na kennis te hebben genomen van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN de heer Nathan Burgers te herbenoemen tot A-bestuurder.

Besloten bovendien dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

BESLOTEN tot commissaris te herbenoemen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel. KPMG

Bedrijfsrevisoren heeft de heer Robert Snijkers, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Aurik

A-bestuurder

Cindy Lauwers BVBA, vast vertegenwoordigd door Cindy Lauwers

B-bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/12/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Sta e,td,bgkend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte tilt,"t~r~J

fl1111111u11111u1e! uu

Ondernemingsnr : 0456.590.282 Benaming

tvoluit) : A.T. Kearney

(verkort)

1 tr..?~~ V

ter "'' 204

g~ i~f~e ~~--r1

1y

rt?G`j,~,cy~~,

,_qnl

'~ van i t

ffiel~~Er`~'~-i

Gri

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 411, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de nparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 26 november 2014.

De aandeelhouders hebben, overeenkomstig artikel 536, 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en artikel 25 van de statuten,

BESLOTEN de heer Jan van der Oord, wonende te Champignonlaan 17, 3852 ZP Ermelo, Nederland, te benoemen als A-bestuurder met ingang vanaf 15 november 2014.

BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

BESLOTEN dat het mandaat van de bestuurder kosteloos wordt uitgeoefend.

BESLOTEN om de handelingen gesteld door de heer Jan van der Oord, in naam en voor rekening van de vennootschap vanaf 15 november 2014, te bekrachtigen, voor zover dat deze handelingen gesteld werden in het belang van de vennootschap en binnen de grenzen van het mandaat als A-bestuurder.

Voor eensluidend uittreksel,

Robert C. Tasiaux

A-bestuurder

Cindy Lauwers BVBA, vast vertegenwoordigd door Cindy Lauwers

B-bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzy van de persoioinienr bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/07/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13117 66IRUssali

1 :3 JUIL. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0458.590.282

Benaming

(voluit) : A.T. Kearney

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 411, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 11 juli 2013.

Na kennis te hebben genomen van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN de heren Johan Aurik en Robert C. Tasiaux te herbenoemen tot A-bestuurder.

Besloten bovendien dat de mandaten van deze bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017,

BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel,

JOKECON BVBA, vast vertegenwoordigd door Johan Kestens

Gedelegeerd bestuurder

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.07.2013, NGL 15.07.2013 13306-0276-042
12/06/2013
Mod Ward 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'HI'

Voor-

behouden aan het Belgisch

StaatsbEad

~ Ry -

8RUSSe7

Griffie

r) i3

~3

Ondernemingsnr : 0456.590.282

Benaming

(voluit) : A.T. KEARNEY

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 411, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 30 mei 2013

AKTE GENOMEN van het ontslag van de mevrouw Christine Laurens als A-bestuurder vanaf vandaag.

BESLOTEN om de heer James Dyall, wonend de Phoebes Orchard 14, Stoke Hammond, Bukinghamshire MK17 9LW, Groot-Britannie en heer Luca Rossi wonend te Piazza Amoldo Mondadori 1, 20122 Milano, Itali te benoemen als A-bestuurders van de Vennootschap met ingang van 1 mei 2013.

BESLOTEN dat hun mandaten van voornoemde bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

BESLOTEN dat de mandaten van voornoemde bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend,

Voor eensluidend uittreksel,

Jokecon BVBA, vast vertegenwoordigd door Johan Kestens Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

23/01/2013
mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0456.590.282

Ili p JAN. 201.3

;5 'd~'zfi,s"uriffie

111111 t'a le 6*

vr behr aar Berl Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : A.T. KEARNEY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan, 86C - bus 411

1000 Brussel

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN - FORMELE KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig december tweeduizend en twaalf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A.T.' KEARNEY", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C bus 411, volgende beslissingen: genomen heeft

1 Verhoging van het kapitaal van de vennootschap door inbreng in geld, met een bedrag van n miljoen vierhonderdduizend euro (1.400.000 EUR) om het te brengen op n miljoen vijfhonderdachtentwintigduizend, tweehonderddrienvijftig euro (1,528.253 EUR) en met uitgifte van twintig miljoen eenenveertigduizend vierhonderdenzeven (20.041.407) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf het begin van het lopende boekjaar,

leder aandeel werd volgestort ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging werd bijgevolg in totaal volgestort ten belope van n miljoen vierhonderdduizend euro (1.400.000 EUR)

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 13E68 723-545226144 op naam van de vennootschap bij de Royal Bank of Scotland zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financile instelling op 21 december 2012.

2 Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met n miljoen driehonderdtweennegentigduizend en zevenenvijftig euro (1,392.057 EUR), om het te brengen op honderdzesendertigduizend honderdzesennegentig, euro (136.196 EUR)

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.

3 Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdzesendertigduizend honderdzesennegentig euro (136.196 EUR).

Het is vertegenwoordigd door eenentwintig miljoen achthonderdzevenenzeventigduizend. driehonderdzesentachtig (21.877.386) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.':

4 Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-Docs", met zetel te Willem De Zwijgerstraat 27 te 1000 Brussel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het, rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket niet het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecordineerde tekst van statuten).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

i

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/12/2012
MOdYVOttI 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V

beh

StaBei 111111

aa

*12198572

B,RU

Griffu 9 NOV 2012

Ondernemingsnr : 0456.590.282

Benaming

(voluit) : A.T. KEARNEY

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 411, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van

BESLOTEN Cindy Lauwers BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met zetel te avenue des Combattants 83, 1310 La Hulpe, Belgi en met ondernemingsnummer 0473.664.064, te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap met ingang van 5 november 2012,

AKTE GENOMEN van de benoeming, overeenkomstig artikel 61, 2 van het Wetboek van vennootschappen, van de mevrouw Cindy LAUWERS, wonende te Provooststraat 59, 1050 Elsene, Belgi, tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Cindy Lauwers BVBA belast met de uitvoering van het bestuursmandaat van deze laatste, vanaf 5 november 2012.

BESLOTEN dat het mandaat van voornoemde bestuurder eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

BESLOTEN dat het mandaat van voornoemde bestuurder onbezoldigd wordt uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel,

Jokecon BVBA, vast vertegenwoordigd door Johan Kestens

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.07.2012, NGL 12.07.2012 12294-0522-034
06/06/2012
Mal Waal 11,7

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor I 1IIUI IIIVY11II IIIVII IIl

behoud *12100901*

aan hE

Bolgist

Staatst?

Briusik1 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.590.282

Benaming

(voluit): A.T. KEARNEY

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 411, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de nparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 30 maart 2012.

AKTE GENOMEN van het ontslag van Guillaume Cretenot BVBA, vertegenwoordigd door Guillaume Cretenot, ais B-bestuurder, met ingang van 3 maart 2012.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslag wordt voorgelegd aan de jaarlijkse gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2013.

Voor analytisch uittreksel,

Jokecon BVBA, vast vertegenwoordigd door Johan Kestens, Gedelegeerd bestuurder

23/02/2012
Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

 r

*iaos3sai* 1111

O FEB 2027

Griffie- 

Ondernemingsnr : 0456.590.282

Benaming

(voluit) : A.T. KEARNEY

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 411, 1000 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de nparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd, 25

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Laurent Dumarest als A-bestuurder, met ingang van 31-december 2011.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat van de heer Laurent Dumarest gedurende de periode van het begin van het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslagneming wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

Voor analytisch uittreksel,

Jokecon BVBA, vast vertegenwoordigd door Johan Kestens,

Gedelegeerd bestuurder

2012,

januari

Bijlagenbij lil Slgisc7i taats Til --21102/21112 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden . Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/01/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r..

Ondernerrtingsnr : 0456590282

~ n~ ~1

Ui~'U~~~~,

Griffi~ {-9EC ~0 `

*iaooziis"

111

beha aar Bel, Staa

Benaming (voluit) : A.T. KEARNEY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86 C bus 411

1000 Brussel

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN - FORMELE KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig december tweeduizend en elf, door Meester Eric. Spruyt, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm:. van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd; Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A.T. KEARNEY", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C bus 411, volgende beslissingen; genomen heeft:

1/ Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met zeshonderd en tienduizend euro (610.000 EUR), zodat het kapitaal verhoogd werd tot n miljoen zeshonderd en tienduizend euro (1.610.000 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van zeshonderd vijf en negentigduizend vijfhonderd n en vijftig (695.551) kapitaalaandelen. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van acht en tachtig eurocent (0,88 EUR) (afgerond) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100%).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE 68 723-5452261-34 op naam van de vennootschap bij de Royal Bank of Scotiand zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financile instelling op 19 december 2011.

2/ Vermindering van de uitgiftepremies voor een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR) waardoor de post "Uitgiftepremies" op de balans gebracht wordt op nul euro.

Deze vermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

3/ Vermindering van het maatschappelijk kapitaal bij toepassing van artikel 614 Wetboek van vennootschappen met n miljoen vierhonderd n en tachtigduizend zevenhonderd zeven en veertig euro (1.481.747 EUR) teneinde het te brengen op honderd acht en twintigduizend tweehonderd drienvijftig euro (128.253 EUR).

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.

4/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging en - vermindering die voorafgaan, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

" Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd acht en twintigduizend tweehonderd drienvijftig euro (128.253 EUR).

Het is vertegenwoordigd door n miljoen achthonderd vijf en dertigduizend negenhonderd negenenzeventig (1.835.979) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".

5/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-Docs", met zetel te Willem De Zwijgerstraat 27 te 1000 Brussel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecordineerde tekst van statuten).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 6

Uitgereikt vr registratie in toepassie g-van artikel 173, t bis van het Wetboek registratierechten.

Eric Spruyt

Geassocieerd NotarisOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.10.2011, NGL 09.11.2011 11606-0546-034
14/11/2011
Moa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- III IIVAI I IIII NI I1 II III

behouden *11171586*

aan het

Belgisclr Staatsblad

Breene4c j Zan

Griffie

Ondernemingsnr: 0456.590.282

Benaming

(voluit) : A.T. KEARNEY

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 411, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 21 oktober 2011.

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Clive Needham als bestuurder, vanaf vandaag.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat van Clive Needham gedurende de periode van het begin van het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslag wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

BESLOTEN de volgende personen te benoemen tot bestuurder:

(a)Nathan Burgers, wonende te Heemsteedse dreef 223, 2101 KG Heemstede, Nederland, als een A-bestuurder met ingang vanaf vandaag; en.

(b)Christine Laurens, wonende te Rue Radier 60, 75009 Parijs, Frankrijk, als een A-bestuurder met ingang vanaf vandaag en

besloten dat de mandaten van deze bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgestoten op 31 december 2013 en dat de mandaten van deze bestuurders bovendien onbezoldigd worden uitgeoefend.

BESLOTEN tot commissaris te herbenoemen de vorm van een cooperatieve vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler  Bedrijfsrevisoren, met zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel. Klynveld Peat Marwick Goerdeler  Bedrijfsrevisoren CVBA heeft de heer Olivier Declercq, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 December 2013.

Voor analytisch uittreksel,

Jokecon BVBA, vast vertegenwoordigd door Johan Kestens

Gedelegeerd bestuurder

60)cgtelitteetede.aetvtdi*re,kettle .:t#ttemdtpltt9sto&unt4ergle<<.

rteetas., iteeji ffli ele tategi) eetxsked tfetee32ereeSe ttop e *isefflp diTF4i#vi tte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad = 14>ti/2t 1- Annexes -du- Moniteur belge

12/09/2011
RUSSM-.

. 11 Aue mn

Griffie

+1113]3]9*

Ondernemingsnr : 0456.590.282

Benaming

(voluk) : A.T. KEARNEY

Md 2.17

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

E

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 2011.

Zetel : Havenlaan 86C, bus 411, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de nparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 22 augustus

BESLOTEN de heer Mark Berlid te ontslaan als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf

7? aiigcatiic 2011.

Voor analytisch uittreksel,

Jokecon BVBA, vast vertegenwoordigd door Johan Kestens

Gedelegeerd bestuurder

QDelelieettetieVe#)L4liegffliig elle& *fi iPseise1pteffl0eP ilieklitdiite*liw

rileste,rieejiaw cetse-Eseeetepp efflo reitteesrn gettepfflt(eteliffle

25/03/2011
Me 2A

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BESLOTEN om GUILLAUME CRETENOT SPRL, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met zetel te Alsembergsesteenweg 840, 1180 Ukkel, Belgi, te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2011.

AKTE GENOMEN van de benoeming, overeenkomstig artikel 61, 2 van het Wetboek van vennootschappen, van de heer Guillaume Crtenot, wonende te Alsembergsesteenweg 840, 1180 Ukkel, Belgi, tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap GUILLAUME CRETENOT SPRL belast met de uitvoering van het bestuursmandaat van deze laatste, vanaf 1 januari 2011.

BESLOTEN dat het mandaat van voornoemde bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

BESLOTEN dat het mandaat van voornoemde bestuurder onbezoldigd wordt uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel,

Jokecon BVBA, vast vertegenwoordigd door Johan Kestens

Gedelegeerd bestuurder

i

10

i

u

IS

Voc behot aan Belgi Staats

5 MRT 2011- _.

nnUSS Z

*11045699*

Ondernemingsnr : 0456.590.282

Benaming

(voiuit) : A.T. KEARNEY

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 411, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van:

Griffie

9 maart 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

efflwietwimlr?.,ketfi4eiKlli3werreingteitp'IGfee tkeleteti"gemtliwgLil ii5ittuil3ftiterkettl9

fflleig,riigLeji%ArgeorreeKrei Lieneseleffitetteriefedigrttef+Affliger +YA.P Lfieeltle

i,~.f`.: r.i i4ir n r.7>:~ dr

~a,,

17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.12.2010, NGL 12.01.2011 11008-0124-034
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.10.2008, NGL 31.10.2008 08791-0368-033
04/05/2015
Benaming

(voluit) : A.T. Kearney

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C, bus 411, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de nparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 7 april

De aandeelhouders hebben, overeenkomstig artikel 536, 1, laatste lid van het Wetboek van, vennootschappen en artikel 25 van de statuten,

BESLOTEN Kernscon GCV, met maatschappelijke zetel te Vuurkruisenlaan 21, bus 1, 2110 Wijnegem,: Belgi, vast vertegenwoordigd door de heer Kenny Brams, wonende te Riemstraat 16 bus 1032, 2000; Antwerpen, Belgi, te benoemen als B-bestuurder met ingang vanaf #jb>ituti 2015.

1 ti februari

BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

BESLOTEN dat het mandaat van de bestuurder kosteloos wordt geoefend.

BESLOTEN om de handelingen gesteld door Kemscon GCV, vast vertegenwoordigd door de heer Kenny Brams, in naam en voor rekening van de vennootschap vanaf 1 januari 2015, te bekrachtigen, voor zover dat deze handelingen gesteld werden in het belang van de vennootschap en binnen de grenzen van het mandaat'' als B-bestuurder.

Voor eensluidend uittreksel,

Robert C. Tasiaux

A-bestuurder

Cindy Lauwers BVBA, vast vertegenwoordigd door Cindy Lauwers

B-bestuurder

Mal SNard 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

reergc^legdrl ittilanet i

2 1 OR. .21115

ter griffie van de er an Cale .

rechtbankvan koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0456.590.282

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.12.2007, NGL 22.01.2008 08011-0398-031
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.03.2007, NGL 17.04.2007 07119-0197-030
03/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.01.2006, NGL 24.02.2006 06055-0065-025
26/01/2006 : BL597446
26/01/2006 : BL597446
09/02/2005 : BL597446
15/10/2004 : BL597446
16/09/2004 : BL597446
11/06/2004 : BL597446
03/10/2003 : BL597446
12/09/2003 : BL597446
25/10/2002 : BL597446
14/10/2002 : BL597446
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.09.2015, NGL 18.09.2015 15598-0155-042
15/03/2002 : BL597446
09/11/2001 : BL597446
26/09/2001 : BL597446
27/10/2000 : BL597446
27/10/2000 : BL597446
25/10/2000 : BL597446
28/05/1999 : BL597446
19/03/1999 : BL597446
22/04/1998 : BL597446
03/02/1998 : BL597446
21/06/1996 : BL597446
20/12/1995 : BL597446
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.09.2016, NGL 29.09.2016 16641-0589-040

Coordonnées
A.T. KEARNEY

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 411 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale