AB CPFM EUROPROPERTY BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AB CPFM EUROPROPERTY BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 864.659.285

Publication

11/04/2014
MW %Nord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehoudt aan ho Belgisc Staatsbl 110111111.111111111011IIIIII

-8Russa

.1 An 2014

Griffie

Ondernemingsnr 0864.659285

Benaming

(voluit) : AB CPFM Europroperty Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Louis Schmidtlaan 29, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Fierbenoemingen

Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen dd 27 maart 2013

De Aandeelhouders herbenoemen met eenparigheid van stemmen de heer Enrico van Erkelens als Bestuurder voor een periode tot na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2016. Zijn mandaat wordt niet vergoed.

De Aandeelhouders herbenoemen met eenparigheid van stemmen de heer Lon L. Vi als Bestuurder voor een periode tot na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2016. Zijn mandaat wordt niet vergoed.

De algemene vergadering besluit met unanimiteit Deloitte Bedrijfsrevisoren CV o.v.v. een CVBA, kantoorhoudende te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, te ' herbenoemen als commissaris voor een periode van drie boekjaren (2013, 2014 en 2015) tot de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2016.

Voor eensluidend uittreksel.

Enrico van Erkelens

Bestuurder

Lon L. Vi

Bestuurder

08/07/2014
-1

j%744.

Voorbehouden

aan het

Belgisch , Staatsblad I

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter elle van de akte

neergeleadiontv

angen op

11111e111 !M'Ill t 2 7 JUNI 20iii

er griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koo Vedel Bru se

Ondernerningsnr : 0864.659.285

Benaming

(vaut): AB CPFM Europroperty Beigiunn

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Louis Schmidtlaan 29 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte

Beraadslaging rv. 23 06.14'

Na beraadslaging worden de volgende beslissingen getroffen:

1.De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van de Louis Schmidtlaan 29 te 1040 Brussel naar de Lloyd Georgelaan 7 te 1000 Brussel.

2.0e Raad van Bestuur beslist met unanimiteit om een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Jean-Pierre Massart, zaakvoerder van CBRE Company Management B.V.B.A. om de formulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntenbank van Ondernemingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op do laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.03.2013, NGL 19.07.2013 13332-0099-030
14/05/2013
Motl Wort[ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bet 1111111

BeeE Sta.MISSEL Q2 MAI 2

Griffie

013

Ondememingsnr : 0864.659.285

Benaming

(voluit) : AB CPFM EUROPROPERTY BELGIUM (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Louis Schmidtlaan, 29 - Etterbeek (B-1040 Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET DOEL - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 27 maart 2013, met als registratievermelding

" Geregistreerd vier bladen n renvooi op het 3de registratiekantoor van Elsene op 4.4.2013 Boek

75 blad 48 vak 02 Ontvangen 25 De Eerstaanwezend inspecteur w.n. (getekend) MARCHAL D.", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AB CPFM EUROPROPERTY BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te Etterbeek (B-1040 Brussel), Louis Schmidtlaan, 29, besloten heeft

1. het doel van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, de uitgifte van verhandelbare financile instrumenten en het aangaan; van leningen en andere financieringen, de toekenning van leningen aan verbonden vennootschappeni in de zin van het Wetboek van vennootschappen op basis van de opbrengsten van deze uitgiften, leningen en andere financieringen, en het aanhouden of verkopen, naargelang het geval, van aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid MELODICUM, SEMINOLE, TREALEN, POLYTROPHYS en CENTRUM INVEST.

In het algemeen, is het de vennootschap toegelaten om alle commercile, financile, merende en onroerende verrichtingen te doen en om zakelijke en persoonlijke zekerheden te stellen om haar eigen verbintenissen te waarborgen of om de verbintenissen van verbonden vennootschappen te waarborgen, onder meer door een hypotheek te verstrekken over haar goederen of deze in pand te geven, in de mate dat dit noodzakelijk is om het doel van de vennootschap zoals beschreven in de_ eerste paragraaf te verwezenlijken.".

2. het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drie miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (3.250.000,00 EUR), om het van zes miljoen tweehonderd achttienduizend vierhonderdzestig euro (8.218.460,00 EUR) op negen miljoen vierhonderd achtenzestigduizend vierhonderdzestig euro (9.468.460,00 EUR) te brengen, door de uitgifte van negenhonderdnegenennegentig (999) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Het verslag van de commissaris van de vennootschap, zijnde de coperatieve vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap met;

handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is te Diegem (B-1831 Diegem), Berkentaan 8B, met; ondernemingsnummer BTW BE 0429.053.863 RPR Brussel, , vertegenwoordigd door de heer Rik NECKEBRDECK, bedrijfsrevisor, van 25 maart 2013, bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap AB CPFM Europroperty Belgium NV, bestaat uit een schuldvordering, onder de vorm van een rekening-courant, die AB CPFM Europroperty Fund BV jegens de vennootschap heeft voor een bedrag van 3.250.000 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de, Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is: verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

" de beschrijving van elke inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, in de omstandigheid van een volledige intragroepstransactie, verantwoord is en dat de waardebepaling

Op-delaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomt grief de' fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 999 aandelen van de vennootschap AB CPFM Europroperty Belgium NV, op naam en zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.".

3. artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen vierhonderd achtenzestigduizend vierhonderdzestig euro (9.468.460, 00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd en elf (2.911) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.911.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Voor- e Weyeitien een het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Gel kfijd e neeriegg_in_g :

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen

- 2 onderhandse volmachten;

verslag van de raad van beheer;

- bijzonder verslag van de raad van beheer;

- verslagen van de commissaris;

- de gecoirdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/11/2012
Mas Word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

llll III1 ll lII Ill lM 111 llfl 11I IIl

*iaies~o~*

06NOV. 21112

BRUSS1 -

Griffie

Ondernemingsnr : 0864.659.285

Benaming

(voluit) : AB CPFM Europroperty Belgium

(verkort)

Rechtsvorm " Naamloze Vennootschap

Zetel Louis Schmidtlaan 29, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging besluiten in overeenstemming met artikel 556 W. Venn.

Neerlegging van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 22 oktober 2012 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam on handtekening.

20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 13.06.2012 12176-0571-030
07/02/2012
Mod 2,0

In de bidagen hij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Vi baht aai Bel Staa I~~IIA~llb~l~~tl~

*iao3as3o*~" r ;#4,I

Griffie

2 5 JAN. 20

12

Ondememingsnr : 0864.659 285

Benaming

(voruii) : AB CPFM Europroperty Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louis Schmidtlaan 29, 1040 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag  Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 536 van' het Wetboek van vennootschappen dd 2 december 2011

De Aandeelhouders nemen nota van en aanvaarden het ontslag van de heer Hilbert Vedder als Bestuurder van de Vennootschap vanaf 1 november 2011.

De Aandeelhouders besluiten om de heer Lon L. Vi, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Bleijenbeek 34, 1063 AH Amsterdam, Nederland te benoemen ais Bestuurder van de Vennootschap vanaf 1; november 2011, voor een termijn onmiddellijk eindigend na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering; te houden in 2013. Zijn mandaat wordt niet vergoed.

Enrico Van Erkelens

Bestuurder

Lon L. Vi

Bestuurder

Bijingen trir h-et-Betgiseil Stngtt-d _0710212012" nexes du Moniteur blg

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 19.08.2011 11418-0426-030
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 22.06.2010 10219-0237-031
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.11.2009, NGL 24.11.2009 09860-0031-028
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 03.07.2008 08347-0240-026
14/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 08.11.2007 07798-0239-025
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 21.05.2015 15130-0157-034
12/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.05.2005, NGL 10.08.2005 05637-4539-021
26/08/2015
Mod Word 11.1

[7.177,-We,

i

. ~ ln de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

l i~rg~.iegclioiil:vanger. op

Ondernemingsnr : 0864.659.285

Benaming

(voluit) : AB CPFM Europroperty Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 536 van: het Wetboek van vennootschappen dd 8 juli 2015

De Aandeelhouders nemen nota van en aanvaarden het ontslag van de heer Lon L. Vi als Bestuurder van' de Vennootschap vanaf 1 juli 2015.

De Aandeelhouders besluiten om de heer Bernard P. Schuddebeurs, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Heemraadssingel 139, 3022 CD Rotterdam, Nederland, te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap vanaf 1 juli 2015, voor een termijn onmiddellijk eindigend na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2016. Zijn mandaat wordt niet vergoed.

Voor eensluidend uittreksel

Enrico van Erkelens

Bestuurder

Bernard P. Schuddebeurs

Bestuurder

,~..~.~... 1 e~t5

ter griffie var) de~~ri#~derian:iealige

ie

ween

11 NIOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
AB CPFM EUROPROPERTY BELGIUM

Adresse
LLOYD GEORGELAAN 7 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale