AB HEALTH

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AB HEALTH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 818.163.227

Publication

15/02/2013
Yod Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IILLIIielj,1uu1g1uu

BRUSSEL?

tiiTERB LUCS

Griffie

Ondememingsnr : 0818/63227

Benaming

(voluit) : AB HEALTH

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1020 Brussel, Pagodenlaan 435

(volledig adres)

Onderwerp akte : NIETIGVERKLARING FAILLISSEMENT

Het vonnis van 27 november 2012 doet het vonnis van 18 september 2012 teniet en zegt dat de faillissementsvoorwaarden in hoofde van AB HEALTH bvba KBO 0818.163.277 niet vervuld zijn noch waren op het ogenblik van de faillietverklaring.

Net faillissement van AB HEALTH bvba is ingetrokken.

Ann Lannoye

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.10.2012, NGL 22.10.2012 12613-0575-009
25/09/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
25/09/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
24/08/2012
12-07-12.;14:09 ; JORDENS ;003222180762 # 2/ 3

Voor- behouder aan het Belgisch Staatsblar

M4d wom 11.1

t1r 31 fl tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~

Ondernemingsar : 0818.163.227 Benaming

(voluit) : (verkort) :

AB HEALTH

1(111111(111 llhIl!(I!(I1II1I(1li 11111111(11(11(111

" 12145796*

BRUssE.

Griffie 1.4 A 1J t ,012

Rechtsvorm : besloE n vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pagodenlaan 435 1020 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ontslag zaakvoerder - overdracht aandelen

Uittreksel van het proces-verbaal van de algemene vergadering van 1 j uni 20 1 2

De vergadering aanvaardt met ingang van 01/06/2012 het ontslag van de zaakvoerder Edmond (Bruno) D'hont.

Tevens wordt hem kwijting verleend voor het uitoefenen van zijn mandaat.

De aanwezigen bevestigen de overdracht van de aandelen van de heer Edmond (Bruno) D'Hont aan mevrouw Ann Lannoye.

De noodzakelijke inschrijvingen in het aandeelhoudersregister worden gedaan

Na deze transactie in Ann Lannoye 100 % eigenaar van aile deelbewijzen van de bvba AB Health

voor gelijkvorming uittreksel

Lannoye Ann

zaakvoerster .

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/08/2015
Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie varedegjeogeontvangen op

111111111111111

I 3 MIG, 2M

ter griffie ven de Nedrtnt9ealge

rechtbr %'iissel

Ondernemingsnr : 0818163227

Benaming

(voluit) : AB HEALTH

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pagodenlaan 4351020 Beussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag/benoeming zaakvoerder

notulen algemene vergadering 5 juli 2015

De Voorzitter opent de vergadering om 11,- uur en stelt vast dat, aangezien het gehele kapitaal

vertegenwoordigd is, de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en beslissingen kan nemen over de punten

die voorkomen op de :

Agenda :

1. ontslag/benoeming zaakvoerder.

2, Kwijting te verlenen aan de zaakvoerders.

De Vergadering verklaart zich akkoord met de wijze waarop de bijeenroeping plaats vond en heeft geen

bezwaren in te brengen.

Nadat de zaakvoerder de nodige toelichtingen heeft verstrekt, worden volgende besluiten genomen :Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Eerste Besluit :

De Algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Ann Lannoye en benoemt met.

onmiddellijke ingang Luc Stammen (NN 61.03.05-427.46) tot zaakvoerder.

Tweede Besluit

Bij afzonderlijke stemming en met algemene stemmen, wordt kwijting verleend aan de Ann Lannoye voor de

uitoefening van haar mandaat.

Brussel 5 juli 2015Luc Stammen

zaakvoerderOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 25.10.2016, NGL 25.10.2016 16662-0389-007

Coordonnées
AB HEALTH

Adresse
PAGODENLAAN 435 1020 BRUSSEL

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale