ADVOCATENKANTOOR ANNICK HENDRICKX

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADVOCATENKANTOOR ANNICK HENDRICKX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.389.591

Publication

17/04/2014
Rechtsvorm: Burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

' Zetel: Vorstlaan 144/33, 1160 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Sluiting vereffening

Op 5 maart 2014 heeft de rechtbank van koophandel te Brussel zich akkoord verklaard met het plan van verdeling onder de verschillende schuldeisers voorgesteld in het verslag van de buitengewone vergadering gehouden op 16 februarl 2014 en wordt de vereffening van de vennootschap definitief gesloten. De boekhouding wordt bewaard op het adres van de vereffenaar, Viiertjesiaan 1, 3090 Overijse. Er wordt kwijting verleend aan de vereffenaar voor haar uitgeoefende mandaat.

Opgemaakt te Vorst, op 25 maart 2014.

Annick Hendricloc

Vereffenaar

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Mod Word MI

Ill

Vc behc aar Bef, Staat

111111

11*MIM111

I

Ondernemingsnr : 872389591 Benaming

(voiuit) :

(verkort) "

Advocatenkantoor Annick Hendrickx

,.. _

20e

SRUSSEL:

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

.. _.......... ___

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 05.02.2014, NGL 17.02.2014 14040-0556-009
22/01/2014
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mail 11.1

1

r a y n

Lui , B in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

t1IIUtItIk1MIIIIkIIU(IUL(kIIIIIIt1IIULIt~9

T3 JAN 2014

ge~~~~

Griffie

Ondememingsnr : 0872.389.591

Beraming (voluit) : Advocatenkantoor Annick Hendrickx

(verkort) : Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap owe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vorstlaan 144 bus 33

1160 Oudergem

Onderwerp akte : BV BVBA: ontbinding

Blijkens het proces-verbaal verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel) op 28 november 2013, _: geregistreerd Beringen 1 dd. 02 december 2013, boek 438, blad 20, vak 3, heeft de buitengewone algemene,; vergadering van de bv bvba "Advocatenkantoor Annick Hendrickx" ondermeer navolgende besluiten genomen:

** v ilwillige ontbinding van de vennootschap: de vennootschap wordt voortijdig ontbonden en in vereffening gesteld, met onmiddellijke ingang; ** ontslag-kwiitinq zaakvoerder: ten gevolge van de ontbinding werd kennis genomen van het ontslag van da enige zaakvoerder, mevrouw Annick Hendrickx, Er werd haar kwijting verleend voor haar mandaat.

** " enoeming onbezoldigde vereffenaar: voornoemde mevrouw Annick Hendrickx, wonende te 3090;'

"

Overijse, Vliertjeslaan 1, werd benoemd tot onbezoldigde vereffenaar. Haar mandaat werd bevestigd bij;; beschikking van de Ondervoorzitter bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel, ter vervanging van dein wettelijk belette Voorzitter, op 19 december 2013,

De vereffenaar heeft bij het uitoefenen van haar mandaat de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende W.Venn. Meer bepaald kan de vereffenaar de rechtshandelingen stellen zonder enige;; machtiging van de algemene vergadering in de gevallen die door artikelen 187 en volgende W.Venn. voorzlen;; worden.

De vereffenaar heeft de bevoegdheid om de baten van de vennootschap te gelde te maken, om daartoe allen roerende en onroerende goederen openbaar of uit de hand te verkopen, de verkoopprijzen te ontvangen en er:; kwijting van te geven, termijnen voor betaling toe te staan, alle uitstel en rentevoet te bepalen alle zakelijke;; rechten te verzaken, met of zonder betaling opheffing te verlenen van alle inschrijvingen van bevel of beslag, de;; hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om welke reden ook ambtshalve inschrijving te nemen,; over te gaan tot de herveiling wegens rouwkoop, of beslag bij niet betaling vanwege om het even welke;; schuldenaar, voor aile rechtbanken te dagvaarden en in rechte te verschijnen, alle vonnissen en arresten uit te voeren, lopende werken voort te zetten en te voltooien, woonplaats te kiezen. De vereffenaar zal aile derden lasthebbers mogen aanstellen en hen de macht toekennen die hun oordeel past voor bijzondere en bepaalder? doeleinden. Alle akten van de vennootschap in vereffening, zullen geldig ondertekend worden door n; vereffenaar, die tegenover derden, zijn machten niet zal moeten verantwoorden. De vereffenaar wordt er van;: ontslagen inventaris op te maken, en mag zich beroepen op de boeken en bescheiden van de vennootschap,

Voor ontledend uittreksel,

Notaris Paul Boesmans te Koersel

Voorafgaandelijk dezer, tegelijk met het verzoekschrift tot bevestiging benoeming vereffenaar neergelegd:

- staat van actief en passief,

- verslag van de bedrijfsrevisor,

- verslag van de zaakvoerder;

- expeditie van de akte houdende beslissing tot ontbinding.

AA

IA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 05.02.2013, NGL 26.02.2013 13048-0558-012
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 28.02.2012, NGL 27.03.2012 12076-0193-009
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 01.02.2011, NGL 01.03.2011 11049-0295-009
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 30.06.2009 09338-0068-008
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 06.06.2007 07198-0355-008

Coordonnées
ADVOCATENKANTOOR ANNICK HENDRICKX

Adresse
VORSTLAAN 144, BUS 33 1160 BRUSSEL

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale