ADVOCATENVENNOOTSCHAP PATRIK DE MAEYER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADVOCATENVENNOOTSCHAP PATRIK DE MAEYER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 810.711.053

Publication

16/04/2014
00, Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

IMII1J1,111e11101

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank Koophandel jurrwmrtppu

nimpl4rrmamy

Ondememingsnr : 0810.711,053

Benaming

(voluit) : ADVOCATENVENNOOTSCHAP PATRIK DE MAEYER (verkort) :

Rechtsvorm BURGELIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN

VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: 2840 RUMST - OLMENLAAN 10

(volledig adres)

Onderwerp akte OVERDRACHT VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op nendertig maart twee duizend en veertien door Meester Bernard Dewitte, notaris te Brussel, neergelegd voor publicatie voor registratie dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de volgende besluiten genomen heeft bij eenparigheid der stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de overdracht van de maatschappelijke zetel naar 1160 Brussel, Tedescolaan, 7, en dientengevolge de vervanging van het artikel 3, eerste zin, van de statuten.

Tweede beslissing

a)De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hiervoor gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

1. Het verslag opgesteld door Mevrouw Annette DUROISIN, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 537 WIB 92 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

- De conclusies van het verslag van Mevrouw Annette DUROISIN, bedrijfsrevisor door de zaakvoerder aangesteld, worden hierna letterlijk weergegeven:

V. Besluit

Dit werk is uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de inbreng en quasi  inbreng, Het heeft betrekking tot het project van inbreng in natura, uitgebreider beschreven in hoofdstuk III, van vorderingen voortvloeiend uit de uitkering van reserves, krachtens artikel 537 van het WIB 92, ten belope van 316.000 Euro, door de toewijzing van 114 aandelen zonder nominale waarde aan de heer Patrik DE MAEYER,

Er is geen andere vergoeding voorzien.

One verslag is opgesteld onder de volgende opschortende voorwaarden

a) de buitengewone algemene vergadering die op 31/03/2014 zal worden gehouden om hierover te beraadslagen, heeft besloten, voorafgaand aan de kapitaalverhoging waarover dit verslag gaat, een bruto dividend van 360.000 Euro toe te kennen door toepassing van de in artikel 537 WIB 92 voorzien procedure.

b) de algemene vergadering heeft besloten het bedrag van het netto dividend na afhouding van de roerende voorheffing van 10 % zoals bedoeld in artikel 537 WIB 92, hetzij 315.000 Euro, op te schrijven in een rekening van schuld geopend op naam van de enige vennoot in de balans van de vennootschap.

Aan het einde van onze controle, mogen wil concluderen, overeenkomstig artikels 312 - 313 van het Wetboek van vennootschappen en onder de opschortende voorwaarden hierboven uiteengezet, dat het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de raming van de ingebrachte activa, alsmede voor het bepalen van het aantal uit te geven aandelen ais vergoeding voor de inbrengen in natura evenals voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure van uitkering van reserves met afhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

- de beschrijving van de inbreng in natura komt overeen met de normale voorwaarden van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de door de partijen goedgekeurde beoordelingsmethoden worden door de beginselen van de, bedrijfseconomie gerechtvaardigd en leiden tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die in ruil voor de inbreng worden uitgegeven, zodat de inbreng in natura' niet overgewaardeerd is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor. behouden

aan het

Belgisch StaatsbladTot slot vinden wij nuttig te herhalen dat onze opdracht bestaat niet in om over de legitimiteit van de operatie te oordelen.

De termijn voor de afwerking van onze werkzaamheden staat niet toe om dit verslag aan de vennoten over te geven, ten minste vijftien dagen voor de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura moet stemmen.

Chaumont Gistoux te 30 maart 2014

Annette DUROISIN"

- Her verslag opgesteld door de zaakvoerder op datum van 14 december 2013 overeenkomstig artikel 537 WIB 92 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken, samen met het verslag van voornoemde Mevrouw Annette DUROIS1N, bedrijfsrevisor door de zaakvoerder aangesteld, zef hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter Griffie van de rechtbank van Koophandel.

a) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drie honderd vijftien duizend euro (315.000,00 ) om het kapitaal te verhogen van achttien duizend zes honderd euro (18.600,00 ) tot drie honderd driendertig duizend zes honderd euro (333.600,00 ), door inbreng in natura van vorderingen voortvloeiend uit de uitkering van reserves.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 114 kapitaalaandelen zonder nominale waarde, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

b) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

Vervolgens is de voormelde vennoot volledig op de hoogte van de statuten en de financile toestand van de vennootschap.

De 114 nieuwe aandelen van de vennootschap worden volledig ingeschreven in het kader van artikel 537 WIS 92 door de Heer DE MAEYER Patrik Leopold Maria, geboren te Reet, op 7 februari 1969, wonende te 2840 Rumst, Rumstsestraat, 76, voor honderd veertien (114) aandelen of drie honderd vijftien duizend euro (315.000,00 ).

De voorzitter verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is en dat er op heden geen gekende of geboekte verliezen zijn. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van drie honderd vijftien duizend euro (315.000,00 ).

c) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van drie honderd vijftien duizend euro (315.000,00 ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie honderd driendertig duizend zes honderd euro (333.600,00 ), vertegenwoordigd door 300 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

d) Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie honderd driendertig duizend zes honderd euro (333.600,00 ). Het wordt vertegenwoordigd door 300 kapitaalaandelen, zonder nominale waarde die elk 1/300sten van het kapitaal vertegenwoordigen."

Derde beslissing

Cordinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecordineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Vierde beslissing

Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSELBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bernard DEWITTE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 31.08.2011 11516-0188-011
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 31.08.2010 10534-0168-010
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 31.08.2016 16568-0419-012

Coordonnées
ADVOCATENVENNOOTSCHAP PATRIK DE MAEYER

Adresse
TEDESCOLAAN 7 1160 BRUSSEL

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale