ALLEASEHOLD (BELGIE)

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ALLEASEHOLD (BELGIE)
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 435.522.575

Publication

29/04/2014 : herbenoeming commissaris
Er blijkt uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 23 meî 2013 dat j de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van ALLEASEHOLD (België)

het volgende heeft besloten: j - : .>,-,:'V.' : , De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA met zetel te;

Boùrgëtlaan 4b, 1130 Brussel te herbenoemen als commissaris voor een période van drie boekjaren, en;

onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en; besluit. KPMG zal vertegenwoordigd worden door de heer Peter Coox, kantoorhoudende te 2550 Kontîch, Prins:

Boudewijnlaan 24d. i

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Aldus opgemaakt te Brussel door;

de heer Bruno De Geest en mevrouw Belinda Schouten, beiden bestuurders van ALLEASEHOLD (België)

GEUJKTUDIGE NEERLEGGING:

- de notulen van de gewone algemene vergadering van 23 meï 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenlng.
14/05/2014
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

02 ME 1 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van kMandel Brussel

Mod Word 11.1

Onclernemingsnr : 0435.522.575

Benaming

(voluit) : ALLEASEHOLD (Belgi) (verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : Kanselarijstraat 17a, 1000 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte herbenpepuipg bestuurders

Er blijkt uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 15 april 2014 dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van ALLEASEHOLD (Belgi) het volgende heeft besloten:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om:

- de heer Bruno De Geest

- Mevrouw Belinda Schouten

te herbenoernen tot bestuurder voor een periode die onmiddellijk eindigt na de jaarvergadering van 2015.

Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

VOOR ONTLEDEND UITMEKSEL

Aldus opgemaakt te Brussel door:

de heer Bruno De Geest en mevrouw Belinda Schouten, belden bestuurders van ALLEASEHOLD (Belgi)

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de notulen van de gewone algemene vergadering van 15 april 2014

. ...... .... ........ . . .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

111111 J1)111 JE1 J14111,1 10111

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.04.2014, NGL 17.04.2014 14093-0253-029
16/04/2014
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14081832*

mod 11.1

r.,

'0 MIR. /014

Griffie

Annexes du Moniteur belge

16/04/2014

p.

!: Onclernemingsnr : 0435522575

il

i E3enaming (voluit) : ALLEASEHOLD (BELGIE)

:1

!: (verkort):

!! Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : Kanselarijstraat 17a

.:

1000 Brussel

1.

:.

:i Onderwerp akte :NV: FUSIE DOOR OVERNEMING

;i Tekst:

UITTREKSEL VOOR REGISTRATIE

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen van de naamloze

!! vennootschap ALLEASEHOLD (Belgi), met zetel te Brussel (de overnemende vennootschap) en de :

!! naamloze vennootschap ABN AMRO FINANCE (Belgium), met zetel te Brussel (de overgenomen !

!: vennootschap), gehouden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout, dat de :

,

!! aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal de volgende ,

,

,

!! beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen, :

,

, 1. Besluiten tot fusie !

,

, ,

,

.,

,

..

. De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed Zij besluiten aldus dat!

,

,.

,

.,

, op de naamloze vennootschap ALLEASEHOLD (Belgi) het gehele vermogen van de!

i

'

.! naamloze vennootschap "ABN AMRO Finance (Belgium)", zowel de rechten ais de!

ti verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het'

voormelde fusievoorstel.

De voorwaarden in dit fusievoorstel bepalen onder meer:

Il a. De ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald als volgt:

2.750 volstorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "ALLEASEHOLD

!! (Belgi)" worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap!

"ABN AMRO FINANCE (Belgium)"

!! Aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel!

li toegekend. .

b. Vanaf 1 januari 2014 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen! il

vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van del il

overnemende vennootschap. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen niet-i !l

il stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. ,

,

il c. De nieuw uitgegeven aandelen geven recht op winstdeelname vanaf 1 januari 2014. Eri

zijn geen speciale rechten voorzien voor deze nieuwe aandelen.

il Il. Overgang van de vermogens ,

,

,

i Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de naamloze vennootschapi

Il"ABN AMRO FINANCE (Belgium)" ten algemenen titel over op de overnemende vennootschap "ALLEASEHOLD (Belgi)".! De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de! overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden!

vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, haar clinteel, het!

i: voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immaterile!

:!

11 bestanddelen eigen aan haar onderneming. ,

,

!! III. Lasten en voorwaarden van de overgang :

:1

 De overgang van het vermogen van de naamloze vennootschap ABN AMRO FlNANCE

I__. ... ,_,"  _,.. -_-_,(Relgium.)..gesohiedt,oricter-xle,volgende.dasten-_erkvo.orwaarolen-:-_-_-_-_-_---------..---,-,_-..------,--,_-_-_-_-_, Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

mode.

1, Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen,

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekering dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvergelijking kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. De inbreng omvat tevens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

5. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten Vaste zijn van de overnemende vennootschap.

IV. Machten

Aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap wordt volmacht gegeven om: de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot beide bij de fusie betrokken vennootschappen te verrichten;

aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen; alle formaliteiten te vervullen nodig of dienstig voor de praktische overgang van de

vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap.

V. Kwiffind bestuurders

Ontslag en kwijting wordt verleend aan aile bestuurders van de overgenomen vennootschap voor het door hen uitgeoefende mandaat voor alle handelingen gesteld voor de lopende periode lopende van 1 januari 2014 tot en met heden.

VI. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie, de statuten van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen:

Wijziging van artikel 6 van de statuten ais volgt: "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achtenzeventig miljoen tweehonderdenvijfduizend driehonderdzevenendertig euro vierenzestig cent ( 78.205.337,64), vertegenwoordigd door vierduizend zevenentachtig (4.087) aandelen, vertegenwoordigend elk nt vierduizend zevenentachtigste van het vennootschapsvermogen, alle volstort,

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten voortvloeiend uit deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, wordt volmacht gegeven aan ABN AMRO Bank nv, vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 1082 PP Amsterdam, Nederland, Gustav Mahlerlaan 10, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder het nummer 34334259, handelend via haar bijkantoor in Belgi te 2600 Berghem, Roderveldlaan 5 b4, ingeschreven onder het RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0819210.332, BTW BE 0819.210.332, vertegenwoordigd door de heer Andr De Keere of de heer Roeland Van Messem of mevrouw An Blommaert, elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid eik afzonderlijk op te treden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Patrick Vandeputte

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

een afschrift van het proces-verbaal van 1 april 2014

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

21/02/2014
~

~,. 1I11111m118qpim

1

Mod Word 11.1

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 januari 2014 dat de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van ALLEASEHOLD (Belgi) het volgende heeft besloten:

1. Beindiging van het mandaat van de heer Ger Huiberse als bestuurder en kwijting:

De vergadering heeft besloten om het mandaat van de heer Ger Huiberse per 30 januari 2014 te beindigen en verleent hierbij kwijting,

2, benoeming van 1 bestuurder:

De vergadering benoemt de heer Bruno De Geest, met woonplaats te Paul Parmentierlaan 121/31, 8300 Knokke als bestuurder voor een periode met aanvang per 30 januari 2014 en eindigend na de jaarvergadering van 2014. Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Aldus opgemaakt te Brussel door:

Bruno De Geest en Belinda Schouten, beiden bestuurder van Alleasehold (Belgi) N.V.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 januari 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

~~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435.522.575

Benaming

(voluit) : ALLEASEHOLD (Belgi)

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kanselarijstraat 17a, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : beendiging mandaat 1 benoeming bestuurders

eRUSSEL

T2 Fjt5 2D14

09/01/2014
Mod Word 11.1

rii7F11 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

IIIa1M131111~

~ meoze

DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0435.522.575

Benaming

(voluit) : ALLEASEHOLD (Belgi)

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kanselarijstraat 17a, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel in het kader van een (gewone) fusie door overneming

Neerlegging fusievoorstel d.d. 17 december 2413 inzake een (gewone) fusie door overneming van de vennootschap ABN AMRO Finance (Belgium) N.V. door de vennootschap Alleasehold (Belgi) N.V opgesteld overeenkomstig artikel 693 e.v. W, Venn., goedgekeurd door de bestuursorganen van de respectievelijke vennootschappen met de volgende inhoud:

A. De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1.De naamloze vennootschap "ALLEASEHOLD (Belgi)", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kanselarijstraat 17A. De vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0435.522.575 en is geen BTW-plichtige.

Deze vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Andr van der Vorst te Elsene op 3 oktober 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 november 1988 onder nummer 881101-214.

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 april 2005 blijkens akte verleden voor notaris Paul Maselis te Schaarbeek (Brussel), gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2005 onder nummer 05073197,

Het huidig maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 33.143.364,26 (driendertig miljoen honderd drienveertig duizend driehonderd vierenzestig euro en zesentwintig eurocent) en is vertegenwoordigd door 1.337 (duizend driehonderd zevenendertig) aandelen zonder nominale waarde.

Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming: met derden, door haar zelf of door tussenkomst van elk ander fysisch of moreel persoon, in Belgi of in het buitenland:

-alle verriohtingen hoe ook genaamd die betrekking hebben op de aankoop, verkoop, de verhuring, de leasing, de valorisatie, de bouw, de verbouwing, de uitbating of het beheer van roerende en onroerende goederen, erin begrepen uitrustingen, installaties, waarden in portefeuille, evenals het beheer en de organisatie van handelszaken;

-alle financile verrichtingen  uitzondering nochtans gemaakt van deze door de wet aan de depositobanken, private spaarkassen en wisselagenten voorbehouden - en commercile verrichtingen, en namelijk:

ode deelneming, onder welke vorm ook, aan de vorming, aan de ontwikkeling, aan de omvorming en aan de kontrole van elke Belgische of buitenlandse onderneming;

ode verlening aan zulke ondernemingen van aile steun, inzonderheid financile, technische, commercile of administratieve, er inbegrepen deze onder vorm van borgstelling, aval, of van onverschillig welke waarborg, zelfs hypothecaire.

In het algemeen mag de vennootschap aile industrile, commercile, financile, roerende en onroerende verrichtingen, hoe ook genaamd, doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, In hoofdzaak of bijkomstig, geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen.

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een : zelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van die aard zijn om de uitbreiding van de onderneming_te.begunstigen en_ ermee samensmelten,"_ __ .. _ __ - - _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ALLEASEHOLD (Belgi) N.V. wordt hierna de "Overnemende Vennootschap" genoemd. De Overnemende

Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door:

- mevrouw Belinda Schouten, bestuurder en

- de heer Ger Huiberse, bestuurder

2.De naamloze vennootschap "ABN AMRO FINANCE (Belgium) N.V.", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kanselarijstraat 17A. De vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0404.474.756 en is geen BTW-plichtige.

Deze vennootschap werd opgericht onder de naam "Internationale Handels- en Diamantbank" bij akte verleden door notaris Frederic Deckers te Antwerpen op 29 juli 1960, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1960 onder nummer 243.302.

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 28 augustus 2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 september 2009 onder nummer 09129683.

Het huidig maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 45.061.973,38 (vijf en veertig miljoen n en zestig duizend negenhonderd drienzeventig euro acht en dertig eurocent) en is vertegenwoordigd door 2.291.800 (twee miljoen tweehonderd n en negentig duizend achthonderd) aandelen zonder nominale waarde, allen van hetzelfde type en met dezelfde rechten.

Volgens artikel 2 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot doe! het _ zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, door haarzelf of door tussenkomst van elk ander fysisch of moreel persoon, in Belgi of in het buitenland  doen van:

-aile verrichtingen hoe ook genaamd die betrekking hebben op de aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, de valorisatie, de bouw, de verbouwing, de uitbating of het beheer van roerende en onroerende goederen, erin begrepen uitrustingen, installaties, waarden in portefeuille, evenals het beheer en de organisatie van handelszaken;

-aile financile verrichtingen  uitzondering nochtans gemaakt van deze door de wet van tweentwintig maart negentienhonderd driennegentig aan de kredietinstellingen voorbehouden - en commercile verrichtingen waaronder:

ode deelneming, onder welke vorm ook, aan de vorming, aan de ontwikkeling, aan de omvorming en aan de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming.

oDe yrlening aan zulke ondernemingen van alle steun, inzonderheid financile, technische, commercile of administratieve, er inbegrepen deze onder vorm van borgstelling, aval, of van onverschillig welke waarborg, zelfs hypothecaire,

In het algemeen mag de vennootschap alle industrile , commercile, financile, roerende en onroerende verrichtingen, hoe ook genaamd, doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, in hoofdzaak of bijkomstig, geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen.

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van de onderneming te begunstigen en ermee samensmelten."

ABN AMRO Finance (Belgium) N,V. wordt hierna de "Over Te Nemen Vennootschap" genoemd. De Over Te

Nemen Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door:

- de heer Victor van der Kwast, bestuurder; en

- de heer Ger Huiberse, bestuurder

Naar voomoemde vennootschappen wordt hierna gezamenlijk verwezen als de "Vennootschappen".

B.Voorstel van (gewone) fusie door overneming

In aanmerking nemende dat de raden van bestuur van de Vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een (gewone) fusie door overneming door te voeren waarbij alle activa en passiva, rechten en plichten van de Over te Nemen Vennootschap, met toepassing van de bepalingen van artikel 693 e.v. W. Venn., zullen overgaan op de Overnemende Vennootschap, verbinden de raden van bestuur van de genoemde Vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde Vennootschappen een fusie door overneming tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de Vennootschappen.

Aldus wordt het hiernavolgende voorgesteld:

13.1,  De ruilverhouding

i

" i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De ruilverhouding is

gebaseerd op het eigen vermogen van de Vennootschappen per 31 december 2012,

waarbij bij de Over Te Nemen Vennootschap het eigen vermogen van ABN AMRO Active Invest NV per 31

december 2012 mee in rekening werd genomen, ingevolge de geruisloze fusie van de Over Te Nemen

Vennootschap met ABN AMRO Active Invest NV.

DOver Te Nemen Vennootschap

-Eigen vermogen: EUR 43.359.062,29

-Aantal aandelen: 2.291.800

-Waarde per aandeel: EUR 18,92

DOvememende Vennootschap

-Eigen vermogen: EUR 20.730.041,76

-Aantal aandelen: 1.337

-Waarde per aandeel: EUR 15.504,89

Op basis van deze waarden per aandeel bedraagt de ruilverhouding 0,0012 (= 18,92/15.504,89).

B.2.  Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

ln ruil voor de gehele overname van aile activa/passive en van aile rechten/plichten ingevolge de voorgenomen fusie door overneming zal de aandeelhouder van de Over Te Nemen Vennootschap vergoed worden door uitgifte van 2.750 (= 0,0012 x 2.291.800) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap.

B.3.  Datum recht winstdeelname  Datum overname verbintenissen

De nieuw uitgegeven aandelen zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2014. Er zijn geen speciale rechten

voorzien voor deze nieuwe aandelen,

De verrichtingen van de Over Te Nemen Vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn

verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2014.

B.4.  Overige verplichte vermeldingen (art. 693 W.Venn.)

Er zijn in de Over Te Nemen Vennootschap geen vennoten of houders van andere effecten die bijzondere rechten hebben. Na de fusie zullen alle aandelen dezelfde rechten hebben en zullen alle aandelen tot dezelfde categorie behoren.

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap.

C,Bijkomende vermeldingen

Het huidige voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschappen, overeenkomstig artikel 693, lid 3 W, Venn., minstens 6 weken na de neerlegging van het huidige fusievoorstel op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. In geval van verwezenlijking van de voorgenomen fusie zullen in elke vennootschap de notulen van de algemene vergadering waarin tot de fusie besloten wordt, opgesteld worden bij authentieke akte. De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is uiterlijk 31 maart 2014. Bij goedkeuring van het fusievoorstel worden alle kosten gedragen door de Overnemende Vennootschap.

Opgemaakt in 4 (vier) exemplaren op 17 december 2013 te Brussel, waarvan 1 (n) exemplaar voor de Over Te Nemen Vennootschap, 1 (n) exemplaar voor de Overgenomen Vennootschap en 2 (twee) exemplaren voor de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

de heer Ger Huiberse en Mevrouw Belinda Schouten,

bestuurders van Alleasehold (Belgi) N.V.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- fusievoorstel d.d. 17 december 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/06/2013
Mud Word 11-1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_ "(nazi

tyki,?oU

Ondernemingsnr : 0435.522.575

Benaming

(voluit) : ALLEASEHOLD (Belgi)

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kanselarijstraat 17a, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders

Er blijkt uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 23 mei 2013 dat

_ de_gewone algemene vergadering van aandeelhouders van ALLEASEHOLD (Belgi) _ _

het volgende heeft besloten:

1. herbenoeming van 1 bestuurder:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om met onmiddellijke ingang :

de heer Ger Huiberse, met woonplaats te 2600 BERCHEM, Filip Williotstraat 29

te herbenoemen als bestuurder.

voor een periode die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014.

Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Aldus opgemaakt te Brussel door:

de heren Ger Huiberse en Belinda Schouten, beiden bestuurders van ALLEASEHOLD (Belgi)

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de notulen van de gewone algemene vergadering van 23 mei 2013

Op de laatste btz. van Lurk B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 05.06.2013 13154-0419-023
27/06/2012
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Motl word 11 I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIfl III llhI llhI YI~Y~N I~~

" iau3aao+

V beh aa Be Sta:

BRUSSEL.

itt JUN 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0435.522.575

Benaming

(voluit) : ALLEASEHOLD (Belgi) (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kanselarijstraat 17a, 1000 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag ! benoeming bestuurders

Er blijkt uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 29 mei 2012 dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van ALLEASEHOLD (Belgi) het volgende heeft besloten:

1. ontslag van bestuurders:

De vergadering neemt akte van het ontslag ingediend door:

-de heer Victor den Hoedt op 21 oktober 2011;

-de heer Richard Brugel op 24 mei 2012.

2. benoeming van 1 bestuurder:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om met onmiddellijke ingang :

Mevrouw Belinda Schouten, met woonplaats te Emmakade 13, 1182 AM Amstelveen, Nederland

te benoemen als bestuurder.

Het mandaat van de nieuwe bestuurder zal onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014 vervallen. Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Aldus opgemaakt te Brussel door:

de heren Ger Huiberse en Belinda Schouten, beiden bestuurders van ALLEASEHOLD (Belgi)

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de notulen van de gewone algemene vergadering van 29 mei 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 13.06.2012 12176-0540-028
12/09/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IJlil 11111 11111 liii 11111 liii I1I 11II 1111 JJl

*11137319*

Vc behc aar Bel! Stee.

Ondernemingsnr : 0435.522.575

Benaming

(voluit) : ALLEASEHOLD (Belgi) N.V.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kanselarijstraat 17A, B-1000 Brussel

Onderwerp akte : intrekking volmachten ! verstrekken volmacht

Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 22 augustus 2011 dat de raad van bestuur van Alleasehold (Belgi) N.V. het volgende heeft besloten:

1.intrekking volmachten

de raad van bestuur trekt de volmachten van de heer Verhoeven Luc en de heer Plas Daniel in vanaf 22 augustus 2011

De raad van bestuur heeft op 3 augustus 2011 besloten de volgende volmacht te verstrekken aan de heer Ger Huiberse:

om in haar naam en voor haar rekening betalingen te verrichten ingevolge ontvangen facturen, B.T.W. aangiften te verzorgen en in te dienen, alsook fiscale aangiften op te maken en in te dienen bij de bevoegde instanties en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt voor de vervulling van deze opdracht.

VOOR ONTLEDEND LUITREKSEL

Aldus opgemaakt te Brussel door:

Richard Brugel en Victor den Hoedt, bestuurders van ALLEASEHOLD (Belgi) N.V.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- uitreksel van de notulen van de raad van bestuur van 22 augustus 2011

- volmacht 3 augustus aan de heer Ger Huiberse

Itijlagenbi Tiet Welgisch StaatsbI d - I2/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/09/2011
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod

1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ /-T!Y P v~,!~ -

f {'.i)L

?.

Griffie

Vo( behot aan Belgi Staats

Ondernemingsnr : 0435.522.575

Benaming

(voluit) : Alleasehold (Belgi)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kanselarijstraat 17A, B-1000 Brussel

Onderwerp akte : Beindiging bestuurdersmandaat! benoeming bestuurder

Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 22 augustus 2011

dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Alleasehold

het volgende heeft besloten:

1. Beindiging van de bestuurdersmandaten van volgende bestuurder: de heer Peter Steijven,

wonende te Leopold De Waelplaats 22 bus 61, 2000 Antwerpen

op datum 22 augustus 2011.

2.benoeming van een bestuurder

de algemene vergadering benoemt als bestuurder

de heer Ger Huiberse, wonende te 1338 Almere, Alligatorstraat 11 met ingang van 22 augustus 2011

en eindigend met de jaarvergadering van 2013

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Aldus opgemaakt te Brussel door:

Richard Brugel en Victor den Hoedt, bestuurders van Alleasehold

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 22 augustus 2011

15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 12.07.2011 11287-0113-034
08/07/2011
/

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblac

Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

28 JUIN 2011

BRUSSEL

Griffie

*11103417"

Ondernemingsnr : 0435.522.575

Benaming

(voluit) : ALLEASEHOLD (Belgi)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : kanselarijstraat 17 A, B-1000 Brussel

Onderwerp akte : rectificatie vaste vertegenwoordiger van de commissaris

Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 15 juni 2011 dat

de algemene vergadering van aandeelhouders van ALLEASEHOLD (Belgi)

hetvolgende heeft besloten:

Correctie van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris

Tijdens de jaarvergadering van 2010 werd op voorstel van de zaakvoerders, bij besluit van de vergadering met eenparigheid van stemmen, KPMG Bedrijfsrevisoren BCVBA met zetel te Bourgetlaan 40, B-1130 Brussel als commissaris benoemd voor een periode van drie boekjaren, en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit. Er werd opgegeven dat KPMG zou vertegenwoordigd worden door Mr. Luc Hoeyen, kantoorhoudende op hetzelfde adres. Dit dient rechtgezet te worden. KPMG Bedrijfsrevisoren BCVBA zal vertegenwoordigd worden door de Mr Peter Coox, kantoorhoudende te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24d en dit retroactief ingaand op de dag van de jaarvergadering van 2010.

VOOR ONTLEEND UITTREKSEL

Aldus opgemaakt te Antwerpen door:

de heren Peter Steijven en Victor den Hoedt, beiden bestuurders van ALLEASEHOLD (Belgi).

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de notulen van de algemene vergadering van 15 juni 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 09.07.2010 10306-0260-033
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 06.07.2009 09391-0127-040
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 11.07.2008 08389-0070-038
15/05/2015
~

Mcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0435.522.575 Benaming

(voluit) : ALLEASEHOLD (Belgi)

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kanselarijstraat 17a, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : hernieuwing mandaten bestuurders

Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 28 april 2015 dat

de algemene vergadering van aandeelhouders van ALLEASEHOLD (Belgi)

het volgende heeft besloten:

Hernieuwing mandaten van de bestuurders:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om:

-De heer Bruno De Geest, wonende te Paul Parmentieriaan 121131, 8300 Knokker -Mevrouw Belinda Schouten, wonende te Graaf van Egmontstraat 37, 2000 Antwerpen

te herbenoemen tot bestuurder voor een periode die onmiddellijk eindigt na de jaarvergadering van 2016, Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Aldus opgemaakt te Brussel door:

Bruno De Geest en Belinda Schouten, beiden bestuurder van Alleasehold (Belgi) N.V.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de notulen van de algemene vergadering van 28 april 2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111111111011

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

neergelegd/ontvangen op

0 5 14E1 2015

ter griffie van de griff~rlar,; , ~_

e 3li~e

"

e! Brussel

echtbank vanrkbpWan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.07.2007 07515-0081-037
14/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 09.08.2006 06617-0002-024
10/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 30.09.2005 05783-0025-025
25/05/2005 : BL517418
22/12/2004 : BL517418
03/11/2003 : BL517418
01/09/2003 : BL517418
03/03/2003 : BL517418
19/09/2002 : BL517418
29/12/2001 : BL517418
29/12/2001 : BL517418
23/08/2001 : BL517418
01/07/2000 : BL517418
15/11/1997 : BL517418
01/01/1997 : BL517418
24/11/1995 : BL517418
05/05/1993 : BL517418
27/01/1993 : BL517418
01/01/1993 : BL517418
09/10/1991 : BL517418

Coordonnées
ALLEASEHOLD (BELGIE)

Adresse
KANSELARIJSTRAAT 17A 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale