ATLAS COUNTRY ESTATE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATLAS COUNTRY ESTATE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 500.860.785

Publication

28/04/2014 : KAPITAALVERHOGING IN GELD - STATUTENWUZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op één april tweeduizend veertien, door Meester Peter Van

Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Atlas Country Estate" waarvan de zetel gevestigd is fe 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000 EUR)

om het te brengen op één miljoen vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (1.518.600 EUR).

Deze kapitaaiverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van

vijftienduizend (15.000) aandelen.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen en dît door aile bestaande vennoten proportioneel aan hun huidig aandelenbezît, tegen de prijs van honderd euro (100 EUR) per aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tôt beloop van honderd procent (100 %)

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE07 0017 2362 8766 op naam van de Vennootschap bij de BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 31 maart 2014.

2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaaiverhoging die voorafgaat,

vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Artikel 5.-KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (1.518.600

EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend honderdzesentachtig (15.186) aandelen op naam, zonder

vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Ruben Clément, woonstkeuze gedaan hebbende op de maatschappelijke zetel, evenals aan zijn bedîenden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemîngsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de AdministraVie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELUKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de

gecoôrdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt voor registratie in toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim CarnewaI

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 27.06.2014 14235-0387-015
02/01/2015
mod 11.1

~ ~rr1.s Isj

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie:'vanraleelgelegd/ontvangen op

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

150 0 O5+

19 BEC, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van koophandel Brussel

GriffieOndernemingsnr : 0500.860.785Benaming (voiuit) : Atlas Country Estate

1,

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD - FORMELE KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijf december tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Atlas Country Estate waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg ii120,

volgende beslissingen genomen heeft:

1 Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met n miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000 EUR) om het te brengen op drie miljoen achttienduizend zeshonderd euro (3.018.600 EUR)

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van vijftienduizend (15.000) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen en dit door alle bestaanden vennoten proportioneel aan hun huidig aandelenbezit, tegen de prijs van honderd euro (100 EUR) per aandeel;: en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent (100 %)

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op; een bijzondere rekening met nummer BEO6 0017 4309 2222 op naam van de Vennootschap bij de BNP Paribas;; Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 4 december 2014 , dat aan de notaris;: werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven. De inbreng in geld werd op voormelde rekening gestort in;, Amerikaanse Dollar in het bijzonder n miljoen achthonderdvijfenzeventig duizend Amerikaanse Dollar (1,875,000 USD) hetzij overeenkomstig de wisselkoers van 4 december 2014 genoteerd op de Europese Centrale Bank, n: miljoen vijfhonderddrientwintigduizend achtentwintig euro negentien cent (1.523.028,19 EUR), hetgeen voormeld: bedrag van de kapitaalverhoging, zijnde een miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000 EUR), overschrijdt.

2 Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van: artikel 318 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van n miljoen tweehonderd achttienduizend; zeshonderd euro (1.218.600 EUR), teneinde het te brengen op n miljoen achthonderdduizend euro (1.800.000; EUR) zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

3 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging -- en,', ;; vermindering die voorafgaan, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt n miljoen achthonderdduizend euro (1.800.000 EUR)

" Het wordt vertegenwoordigd door dertigduizend honderdzesentachtig (30.186) aandelen op naam, zonder: vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de

gecoordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der:

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Terhulpsesteenweg 120

1000 BRUSSEL

18/12/2012
r~~~ Mod Word 11.1

.~:.~~",~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRU8a

cee,7 DEC 2012

Griffie

_L

Ondernemingsnr : 0500.860.785

Benaming

(voluit) : Atlas Country Estate

(verkort) : .

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Beindiging mandaat zaakvoerder - Benoeming zaakvoerder - Volmacht

Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten genomen op 30 november 2012 dat de vennoten

- BESLOTEN HEBBEN het mandaat van de heer Martialis Quirinus Henricus van Poecke als zaakvoerder te beindigen met ingang van 30 November2012.

- BESLOTEN HEBBEN Atlas NV, met maatschappelijke zetel te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0475.265.851 (RPR Brussel) te benoemen ais zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 30 november 2012 en voor onbepaalde duur, met ais vaste vertegenwoordigers NCartialis Quirinus Henricus van Poecke en Irina Liner, elk individueel bevoegd.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

BESLOTEN HEBBEN om volmacht te verlenen aan Ruben Clement, woonplaats gekozen te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Ruben Clement

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/11/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iai5isai*

1 6 NOV. 2012

enij~~~

Griffie

Ondernemingsnr : 5 6) ( 6-0 f5

Benaming (voluit) : Atlas Country Estate

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Terhulpsesteenweg 120

1000 Brussel

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vijftien november tweeduizend en twaalf, voor Meester Peter Van.' Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,'' Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) mevrouw Irina Liner, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 63,

2) de naamloze vennootschap Atlas met zetel te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120,

3) de besloten vennootschap naar Nederlands recht Alea facta Est B.V., met statutaire zetel te Rotterdam;,

en adres te Parnassusweg 815, UNStudio 7de verdiep, 1082LZ Amsterdam (Nederland),

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "Atlas Country Estate".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120.

DOEL,

De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen.',

rekening:

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle:: verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, d verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het;; beheer of op het produktief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en; verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industrile, commercile, financile, landbouw- of immobilinvennootschappen of -ondernemingen; het;. stimuleren, de planning en cordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het,; verlenen van technische, administratieve en financile bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financile', tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met;; het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn; activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake het; statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of'; onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan enige vorm van financiering aantrekken teneinde haar activiteiten en investeringen tel; financieren en kan zich kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen:

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek f in pand te- geven, -inciuslef de eigen "

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, handelingen verrichten in

rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de "

verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijftien november'

tweeduizend en twaalf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van

waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door mevrouw Irina Liner, voornoemd, ten belope van driennegentig (93) aandelen;

- door de naamloze vennootschap Atlas, voornoemd, ten belope van tweennegentig (92) aandelen;

- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht Alea lacta Est B.V., voornoemd, ten belope van n

(1) aandeel;

totaal; honderd zesentachtig (186) aandelen,

leder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het

" Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6846595-23 bij de

BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financile instelling op 14 november 2012 afgeleverd "

bankattest

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 10.30 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de vorige werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in n van de negentien gemeenten van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een '

" volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de . digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander ' middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

" vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden " neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT,

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt ; van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN,

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID,

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder " handelt zoals een raadsvergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoe dheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden,

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening warden n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering,

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

" BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit vcor onbepaalde duur: de heer Martialis

Quirinus Henricus van Poecke, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 63.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijftien november tweeduizend en twaalf en za! '

worden afgesloten op 31 december 2013.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Ruben Clement, die te dien einde woonstkeuze doet op de

maatschappelijke zetel, individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,

desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een

ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,

te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL..

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, drie volmachten).

Uitgereikt vrregisfratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/06/2015
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

" 15086075*

-zei ~,.~~ { ~

= 3 =~Z~/ l~t[is~l?ge1? 01

03 JUIN 281-5 '

te ithd L':rn ddrrifLei:je

r1~~ I~~'~~~~ ~

, ~~ ~~

Ondernemingsnr : 0500860785

Benaming (voluit) : Atlas Country Estate

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Terhulpsesteenweg 120

1000 Brussel

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERINGEN MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op n juni tweeduizend vijftien, door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Atlas Country Estate", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van het doel van de Vennootschap door aanpassing van de eerste twee alinea's van het maatschappelijk doel (artikel 3) als volgt en in het bijzonder toevoeging van de volgende onderlijnde bewoording aan de doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland, in eigen naam, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen of aan derden toebehorende onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, het beheer en de cordinatie van vastgoedproiecten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken van eigen of aan derden toebehorende onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, zonder daarbij activiteiten te hebben die exclusief verbonden zijn aan het statuut van erkend vastgoedmakelaar."

21 Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in natura met elf miljoen tweehonderdvijftienduizend vierhonderdzesentachtig euro (11.215.486 EIJR), om het te brengen op dertien miljoen vijftienduizend vierhonderdzesentachtig euro (13.015.486 EUR) door de uitgifte van honderd achtentachtigduizend tweentachtig (188.082) nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door mevrouw Irina Liner en de naamloze vennootschap Atlas, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (met inbegrip van de interesten berekend tot en met 31 mei 2015) die zij elk ten belope van vijf miljoen zeshonderdenzevenduizend zevenhonderddrienveertig euro (5.607.743 EUR) hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Vergoedinq_voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan mevrouw Irina Liner en de naamloze vennootschap Atlas de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend in volgende verhouding:

- aan mevrouw Irina Liner ten belope van vierennegentigduizend eenenveertig (94.041) aandelen;

- aan de naamloze vennootschap Atlas ten belope van vierennegentigduizend eenenveertig (94.041) aandelen.

REVISORAAL VERSLAG

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 1 juni 2015, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst &

Young Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, luiden letterlijk ais volgt:

"Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal daar de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(eni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Vaoyr, behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de waarderingsmethode van de inbreng in natura, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de transactie en overeengekomen door de partijen, bedri fseconomisch gerechtvaardigd is en leidt tot een inbrengwaarde die minstens overeenstemt met het aantal uitgegeven aandelen, vermenigvuldigd met de fractiewaarde van deze aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

" Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Diegem, 1 juni 2015

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Daniel Wuyts

Vennoot

31 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

Artikel 5.- KAPITAAL.

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertien miljoen vijftienduizend vierhonderdzesentachtig euro

(13.015.486 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd achttienduizend tweehonderdachtenzestig (218.268) aande-

len op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

4/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Ruben Clement, woonstkeuze gedaan hebbende op de

zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de

Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, een

verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 313,

1 van het Wetboek van vennootschappen, de gecordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke Notaris

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
ATLAS COUNTRY ESTATE

Adresse
TERHULPSESTEENWEG 120 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale