AUTOMATION ELECTRONICS

Société anonyme


Dénomination : AUTOMATION ELECTRONICS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 420.904.576

Publication

06/05/2014 : Modifications dans les administrateurs
Le conseil d'administration de la société Automation Electronics SA. informe qu'il a coopté au 27 septembre ; 2013, comme administrateur, la personne morale AMlSaC Sari, enregistrée au RCS de Foix (France), sous le N° 45321891900018, et représenté par son gérant, M. Joël Draelants. II informe également qu'il a reçu la démission ds l'administrateur Sophie Carthé, en date du 30 septembre 2013.

Pour le Conseil d'administration, Joël Draelants, administrateur délégué.

Au verso

Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Nom et signature
28/03/2013
k - Mod Word tas

_ ~. ~" .. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111110 111111

*13049367*

~I

YII

beb

aa Be Stat

BRUSSe.

19 MRT 2013

Griffie

' Ondernemingsnr : 0420.904.576

Benaming

(voluit) : PROCURA

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : Machelenstraat 16 te 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

O" nderwerp akte : statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verseden voor notaris Patrick COPPIETERS 't WALLANT, te Leuven, op 7 maart 2013, neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de nv PROCURA, waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Machetenstraat 16, ondememingsnummer 0420.904.576.

Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Paul Daels, te Mechelen, op 20 september 1980, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 oktober daarna onder nummer 1852-2,

Waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Patrick COPPIETERS 't WALLANT, te Leuven, op 28 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna onder nummer 13009333,

geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:

1) Eerste besluit: naamwijziging

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Automation Electronics",

Artikel 1 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap is opgericht als een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze

vennootschap en draagt als naam Automation Etectronics."

" 2) Tweede besluit: zetelverplaatsing.

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1180 Ukkel, Montjoielaan 79.

Artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap is gevestigd te 1180 Ukkel, Montjoielaan 79. De zetel kan zonder statutenwijziging

" v" erplaatst worden in Belgi, binnen het Nedertandstalig taalgebied of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

3) Derde besluit: doelwijziging

a) de vergadering ontslaat de instrumenterende Notaris voorlezing te geven van het volgend verslag, opgemaakt in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen: het bijzonder verslag van de

" raad van bestuur, opgesteld op 1 maart 2013, ter verantwoording van de hierna voorgestelde doelwijziging van de vennootschap, en van de aan dit verslag gehechte samenvattende staat van activa en passiva toestand van de vennootschap afgesloten per 31 december 2012.

Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter griffe van de rechtbank van koophandel.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en verklaren dit goed te keuren.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, door de doelomschrijving in artikel 4'

van de statuten te vervangen als volgt: "

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

De handel in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export, van alle meubelen, toestellen apparaten en toebehoren voor de industrile inrichtingen, alle componenten en systemen

" v" oor het automatiseren van burelen en industrie, alle componenten en systemen voor het automatisering industrie, inclusief computers, schermen, automaten, en alle toebehoren die daarbij helpen.

Het drukken, samenstellen, uitgeven en vervaardigen in alle stadia van afwerking van al deze producten en; waren;

Het plaatsen, aanpassen, onderhouden, herstellen en vervoeren van al deze producten en waren dit alles ais hoofdaannemer dan wel ais onderaannemer, als Hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

`

De venn ootschap mag alle roerende en onroerende, industrile, commercile of financile verrichtingn ' doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of

" onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere

' vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die met dergelijke activiteit

uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap

nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze;

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden."

4) Vierde besluit: ontslag en benoeming van bestuurders

" De vergadering besluit aan de heer VAN ES Frank, de heer VAN ES Franciscus en Mevrouw TRYZNA ' Marguerite, allen voornoemd, ontslag te verlenen van hun functies als bestuurders, en aan de heer VAN ES Franciscus, voornoemd, ontslag te verlenen van zijn functie als gedelegeerd bestuurder. Er wordt hen kwijting ' verleend voor hun beleid.

De vergadering besluit de volgende personen te benoemen tot bestuurders: de heer DRAELANTS Jol en Mevrouw CARTHE Sophie, beiden voornoemd, die deze benoemingen aanvaarden. Hun mandaat is bezoldigd en ze worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een beroepsverbod.

' 5) Vijfde besluit: aanpassing statuten aan de genomen beslissingen en aan het nieuwe Wetboek van

" Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Hiertoe wordt de nieuwe tekst van de statuten voorgelegd. De vergadering neemt kennis van deze statuten

en verklaart deze goed te keuren.

6) Zesde besluit: machtiging

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, verslag en gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor,

b houden

aan het

Belgisch

Staatsblad

15/01/2013
Mod word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van - uik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

=isooss33*

Griffie

~ +4 JAN, 20Z

Ondernemingsar 0420.904.576

i3enaming

(voluit) ; PROCURA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Machelenstraat 16, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick COPPIETERS 't WALLANT, te Leuven, op 28 december

2012, neergelegd alvorens registratie,

dat de buitengewone algemene vergadering van de NV PROCURA, waarvan de zetel gevestigd is te 1800

Vilvoorde, Machelenstraat 16, ondememingsnummer 0420,904.576, opgericht onder de benaming SCHOOLBOEKHANDEL bij akte verleden voor notaris Paul Daels te Mechelen, op 20 september 1980, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 1980 onder nummer 1852-2, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Daels te Mechelen, op 14 mei 1986, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni 1986 onder nummer 435,

geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:

1) Eerste besluit: vermelding van het kapitaal in euro

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te vermelden in euro: drie miljoen (3.000.000)

frank komt overeen met vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig komma nul zes (74.368,06) euro.

2) Tweede besluit: afschaffing van effecten aan toonder en wijziging van artikel 7 van de oude statuten.

De heer VAN ES Frank, hier aanwezig, verklaart dat de 700 effecten aan toonder die aan hem toebehoorden, werden omgezet in gedematerialiseerde effecten op 28 augustus 1997. BNP Panbas Fortis werd aangeduid als erkende rekeninghouder.

De heer VAN ES Franciscus, hier aanwezig, verklaart dat de 1.300 effecten aan toonder die aan hem toebehoorden, werden omgezet in effecten op naam op 16, 21 en 23 december 2011, zoals blijkt uit het aandelenregister dat voorgelegd wordt.

De vergadering bevestigt dat alle effecten aan toonder bijgevolg werden omgezet in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam. Dit naar aanleiding van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

De vergadering besluit nu ook de statuten hieraan aan te passen.

3) Derde besluit: wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar, dat liep van n januari tot nendertig december, te wijzigen: het

boekjaar zal voortaan lopen van n juli tot dertig juni.

Het huidige boekjaar wordt verlengd, en zal eindigen op dertig juni tweeduizend dertien.

4) Vierde besluit: wijziging datum algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering eveneens aan te passen. De vergadering

beslist de algemene vergadering voortaan te houden op de eerste maandag van de maand oktober om 10 uur.

5) Vijfde besluit: aanpassing statuten aan de genomen beslissingen en aan het nieuwe Wetboek van

Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan het nieuwe Wetboek

van Vennootschappen, in werking getreden op zes februari tweeduizend en n, door aanneming van een

volledig nieuwe tekst van de statuten.

Hiertoe wordt de nieuwe tekst van de statuten voorgelegd. De vergadering neemt kennis van deze statuten

en verklaart deze goed te keuren.

NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1

De vennootschap is opgericht als een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze

vennootschap en draagt als naam PROCURA.

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te reke-'nen vanaf de oprichting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Artikel 3

De vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Machelenstraat 16. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Belgi, binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De handel in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export in boeken, in het bijzonder schoolboeken, alle mogelijke uitgaven en drukwerken, alle producten van de papiemijverheid, alle didactisch materiaal, met inbegrip van speelwaren, alle apparaten, materialen en toebehoorten voor het onderwijs met inbegrip van meubelen en apparaten, alle bureaumateriaal en alle meubelen, toestellen, apparaten en toebehoorten voor de bureauinrichting;

het drukken, samenstellen, uitgeven en vervaardigen in alle stadia van afwerking van al deze producten en waren;

het plaatsen, aanpassen, onderhouden, herstellen en vervoeren van al deze producten en waren dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industrile, commercile of financile verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die met dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze;

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd

achtenzestig komma nul zes (74.368,06) euro. Het is verdeeld in tweeduizend (2000) aandelen zonder

nominale waarde. Alle aandelen zijn volgestort.

Artikel 11

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of

in gedematerialiseerde effecten.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden, waarin worden aangetekend :

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot (met uitzondering van de vennoten in het bezit van gedematerialiseerde effecten, zoals hierna wordt bepaald), alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister dat gehouden wordt overeenkomstig de wet. Elke overdracht van aandelen zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van de overdracht, gedateerd en ondertekend door de overnemer en de overdrager of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de wettelijke vereisten inzake overdracht van schuldvorderingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties.

Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling wordt op de vennootschapszetel in het register van aandelen op naam ingeschreven.

De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op 28 augustus 1997, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders,

al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de

vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden

bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er

opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven

gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

=. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 14

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn

vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om

' voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 18

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 19

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheld van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde bestuurder.

Artikel 20

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit de stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeindiging gelden met betrekking tot personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Artikel 21

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoor-delijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.

Artikel 22

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Zij zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een tekortkoming in hun bestuur of het gevolg is van een overtreding van de statuten, en dit overeenkomstig de artikelen 527 en 528 van het Wetboek van Vennootschappen.

D. TOEZICHT

Artikel 23

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover

de vennootschap met toepassing van de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Vennootschappen niet

verplicht Is n of meer commissarissen te benoemen.

Artikel 24

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van

hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Zij kan worden gewijzigd met instemming van de partijen.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel in welke vorm ook van de

vennootschap ontvangen.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand oktober om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt die vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel 26

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor commissarissen mits naleving van de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verle-men van decharge overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een ven-mootschap met andere rechtsvorm.

Artikel 26bis

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen,

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de Raad van Bestuur een rondschrijven per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van het besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn, Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 27

De raad van Bestuur en ieder der commissarissen afzonderlijk kunnen zowel een algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van Bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

Artikel 28

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris moeten bovendien uitgenodigd worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag en uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen, en bevat in bijlage de bij wet bepaalde stukken.

Eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) worden eveneens uitgenodigd per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering. Zij krijgen de bij wet bepaalde stukken slechts toegezonden als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten vervuld hebben; zoniet, dan krijgen zlj er een afschrift van op de algemene vergadering.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26bis van deze statuten, dan zal de Raad van Bestuur, samen met het rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering dee! te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Van elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden,

Artikel 29

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

. Artikel 30

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 31

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 32

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel 33

Wanneer effecten (aandelen en andere) op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door aile gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de effecten verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uitte oefenen.

Artikel 34

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 35, eerste lid

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Artikel 36

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit,

Van deze winst wordt ten minste n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat

deze n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aandelen en

de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet

of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ; verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van

het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 37

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te

keren.

Eventuele dividenden en interimdividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen die de raad van

bestuur bepaalt.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 38

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de

rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, ais rechtspersoon voortbestaan voor haar

vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 39

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in

funcntie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid

van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 40

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 190 van het

Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen

anders besluit.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 41

_ y" Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in' den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap."

. G) Zesde besluit: machtiging

~Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecodrdineerde statuten.

Notaris Patrick Coppieters 't WallantOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 14.08.2012 12413-0208-016
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.04.2011, NGL 28.07.2011 11356-0372-016
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.04.2010, NGL 11.08.2010 10411-0285-016
20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.04.2009, NGL 12.08.2009 09576-0270-016
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.04.2008, NGL 25.07.2008 08490-0067-016
10/08/2007 : BL429927
29/08/2006 : BL429927
18/07/2005 : BL429927
14/09/2004 : BL429927
16/08/2004 : BL429927
07/08/2003 : BL429927
10/08/2002 : BL429927
10/03/2001 : BL429927
09/10/1999 : BL429927
03/09/1999 : BL429927
17/10/1998 : BL429927
25/07/1996 : BL429927
24/07/1990 : BL429927
01/01/1988 : BL429927
27/03/1987 : BL429927
10/06/1986 : BL429927
17/05/1986 : BL429927
26/09/2016 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
26/09/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
05/06/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
AUTOMATION ELECTRONICS

Adresse
AVENUE MONTJOIE 79 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale