AWEL

Association sans but lucratif


Dénomination : AWEL
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 432.535.272

Publication

06/05/2014 : GOEDKEURING JAARREKENING 2013, WIJZIGING BESTUURSLEDEN VAN
DE RAAD VAN BESTUUR EN SECRETARIS

Op 1 maart 2014 vond de Algemene Vergadering van Awel vzw plaats. De bestuurders keurden er de jaarrekening 2013 goed. Er werd ook een nieuwe secretaris benoemd. Verder werden de bestuursleden van de

Raad van Bestuur benoemd, herbenoemd en ontslagen.

De nieuwe secretaris is;

Jef Plasmans, Lange Kruisweg 43, 2110 Wijnegem, 13/10/1946, Wijnegem

Volgende nieuwe bestuurders werden benoemd:

Aertgeerts Elize, Leuvensesteenweg 56,3080 Tervuren, 08/11/1992, Leuven Beckers Marlise, Kruisstraat 5 bus 8,1851 Humbeek, 04/06/1984, Mechelen Masquillier Koen, Catharîna Beersmansstraat 48,2018 Antwerpen, 04/03/1962, Lier

Van Kempen Daan, Joost van den Vondelstraat 31,1800 Vilvoorde, 27/10/1977, Nijmegen (Nederland)

Het ontslag van volgende bestuurders werd genoteerd: De Waele Melissa, Wouwerstraat 36,2620 Hemiksem Meersman Maarten, Pedestraat 13,1703 Schepdaal Van Yperzeele Ann, Voskeslaan 310, 9000 Gent Woets Liza, Regastraat 45,3000 Leuven

Strobbe Geeri, .Schriek 23, 2560 Nijlen, diende zijn ontslag in als secretaris, maar wordt benoemd aïs

bestuurslid.

Volgende bestuurders werden opnieuw benoemd:

Declercq Sibille, Kunstenaarstraat 34,9040 Sint-Amandsberg Flores Ortîz Nico, Wijkstraat 10/22, 3590 Diepenbeek Jacobs Sofie, Constitutiestvaat 34 b2,2060 Antwerpen

Janssens Carolina, Turnhoutsebaan 360/3, 2140 Borgerhout Konings Martine, Spoorwegstraat41, 8200 Sint-Michiels Reusens Guido, Nijverheîdsstraat 16,2840 Rumst Vandenberghe Tine, Orkaanstraat 32,8800 Roeselare Vervecken Els, Smalvoortstraat 13 b6, 2300 Turnhout Willems Nele, Eendrachtstraat 162,9000 Gent

Zodoende zijn de leden van de nieuwe Raad van Bestuur: Aertgeerts Elize, bestuurder ■■

Beckers Marlise, bestuurder

Declercq Sibille, bestuurder/cqôrdînator Flores Ortîz Nico, bestuurder Jacobs Sofie, bestuurder

Janssens Carolina, bestuurder Konings Martine, bestuurder

Op de laatste bl2. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.


M0D2.2

'behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervoln

Masquilier Koen, bestuurder

Plasmans Jef, bestuurder/secretaris

Reusens Guido, bestuurder/penningmeester

Strobbe Geert, bestuurder

Vandenberghe Tine, bestuurder Van Kempen Daan, bestuurder

Vervecken Els, bestuurder

Willems Nele, bestuurder/voorzitter

•Si

:fi i©

(X ; eu

!-fi

i-Sf

;"g iCQ

: m :es

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

; ce
16/04/2013
YY . MQD 2,2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffieOndernemingsnr : 0432.535.272 Benaming

(voluit) : AWEL VZW

BRUSSEL

0 5 APR 2013

Griffie

1111,11111911121

Vc hebt

aar

Bel( Staal

I

ql

Bi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) : AWEL

Rechtsvorm : VZW

Zetel : HENEGOUWENKAAI 29 BUS 10, 1080 BRUSSEL

Onderwerp akte : GOEDKEURING JAARREKENING 2012, WIJZIGING BESTUURSLEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, VOORZITTER, PENNINGMEESTER EN STATUTENWIJZIGING

Op 2 maart 2013 hield Awel vzw haar Algemene Vergadering. Daarbij keurden de bestuurders de jaarrekening van 2012 goed. Cfr. jaarrekening in bijlage. Verder werd ook de nieuwe voorzitter en de nieuwe penningmeester benoemd. En ook de bestuursleden van de Raad van Bestuur werden benoemd, herbenoemd en ontslagen.

Ais nieuwe voorzitter werd aangesteld:

Willems Nele, Eendrachtstraat 162, 9000 Gent, 11/03/1977, Roeselare

De nieuwe penningmeester is:

Reusens Guido, Nijverheidsstraat 16, 2840 Rumst, 05/06/1954, Reet

Volgende nieuwe bestuurders werden benoemd:

De Waele Melissa, Wouwerstraat 36, 2620 Hemiksem, 19/05/1986, Duffel Jacobs Sofie, Constitutiestraat 34 b2, 2060 Antwerpen, 2310711985, Turnhout Janssens Caroline, Emiel Gebruersstraat 7, 2140 Borgerhout, 04/11/1980, Kapellen Konings Martine, Spoorwegstraat 41, 8200 Sint-Michiels, 1510111968, Brugge Vandenberghe Tine, Orkaanstraat 32, 8800 Roeselare, 08/02/1989, Roeselare Woets Liza, Regastraat 45, 3000 Leuven, 21/10/1987, Goes (Nederland)

Het onslag van volgende bestuurders werd genoteerd:

Debeys [ne, Onze Lieve Vrouwstraat 51/2, 2600 Berchem

Deweer Paul, Ridder Van Ranstlei 85, 2640 Mortsel

Franssen Philip, Vossenberglei 7, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Lemaitre Magda, Konijnenpad 16, 8310 Assebroek

Lombaert Evelien, Passtraat 34, 9100 Sint-Niklaas

Pauwels Kirsten, Oude Brusselseweg 126, 9050 Gent

Standaert Jolan, Sintjanstraat 31, 2323 Wortel

Steurs Kim, Vaartstraat 135, 2490 Balen

Volgende bestuurders werden opnieuw benoemd:

Deolercq Sibille, Kunstenaarstraat 34, 9040 Sint-Amandsberg

Flores Ortiz Nico, Vaartstraat 1A, 3500 Hasselt

Meersman Maarten, Pedestraat 13, 1703 Schepdaal

Strobbe Geert, Schriekstraat 23, 2560 Nijlen

Van Yperzeele Ann, Voskenslaan 310, 9000 Gent

Vervecken Els, Smalvoortstraat 13 b6, 2300 Turnhout

Zodoende zijn de leden van de nieuwe Raad van Bestuur.

De Waele Melissa, bestuurder

Declercq Sibille, bestuurder(cot rdinator

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MoD2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Flores Ortiz Nico, bestuurder

Jacobs Sofie, bestuurder

Janssens Caroline, bestuurder

Konings Martine, bestuurder

Meersman Maarten,bestuurder

Reusens Guido, bestuurder/penningmeester

Strobbe Geert, bestuurderssecretaris

Van Yperzeele Ann, bestuurder

Vandenberghe Tine, bestuurder

Vervecken Els, bestuurder

Willems Nele, bestuurder/voorzitter

Woets Liza, bestuurder

Tijdens deze Algemene Vergadering werd de wijziging van statuten goedgekeurd. De volledige tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

AWEL VZW - NIEUWE STATUTEN  2013

Titel I Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1:

De vereniging draagt de naam "Awel vzw".

Artikel 2:

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 1080 Brussel, Henegouwenkaai 29 bus 10, in

het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De Algemene Vergadering kan de zetel verplaatsen binnen het gerechtelijk arrondissement.

De raad van bestuur kan overgaan tot het opstellen van een huishoudelijk reglement om de interne werking

van de vzw vast te leggen. Dit huishoudelijk reglement moet goedgekeurd worden door de Algemene

Vergadering.

De vereniging is enerzijds georganiseerd in geografische afdelingen zijnde:

" Afdeling Antwerpen

" Afdeling Brussel

" Afdeling Brugge

" Afdeling Gent

" Afdeling Hasselt

" Afdeling Leuven

" Afdeling Mechelen

" Afdeling Turnhout

De vereniging is anderzijds georganiseerd in inhoudelijke afdelingen zijnde:

" Afdeling telefonie

" Afdeling e-mail

" Afdeling chat

" Afdeling forum

Inzake kwaliteit wordt de vereniging geadviseerd door een adviescommissie kwaliteit (ACK).

Artikel 3:

De missie van de vereniging:

Kinderen en jongeren kunnen ons anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. We zijn er voor hen

door te luisteren, mee te voelen en mee te denken.

De visie van de vereniging:

We willen een betrouwbaar aanspreekpunt zijn voor kinderen en jongeren via een voor de hand liggend,

gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal.

We geloven sterk in de kracht van kinderen en jongeren. We nemen hen serieus en signaleren tendensen

waar nodig,

De vereniging tracht deze missie en visie ondermeer te bereiken door:

" telefonische gesprekken te voeren

" e-mails te beantwoorden

" een website aan te bieden

" chatgesprekken te voeren

" forumberichten te beantwoorden

" informatie te ontsluiten

" publicaties aan te bieden

e ' ~ ' MOD 2,2

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

De vereniging is een pluralistische organisatie.

De vereniging onderschrijft het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De vereniging maakt de uitdrukkelijke keuze het beantwoorderswerk en het sturen van de geografische en

inhoudelijke afdelingen uitsluitend te realiseren door de inzet van vrijwilligers.

Artikel 4:

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Titel Il Lidmaatschap

Artikel 5:

De vereniging telt ten minste drie leden. Met de term 'lid' bedoelen we de effectieve leden die in de statuten

worden genoemd.

Artikel 6:

Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als

zodanig wordt aanvaard.

Verzoeken om toetreding dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht, onder

vermelding van naam, voornamen, en adres of indien het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres

van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker

meent in aanmerking te komen als lid.

De raad van bestuur beslist met gewone meerderheid van de stemmen over de aanvaarding. Bij staking van

stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De raad van bestuur moet haar beslissing niet

motiveren.

Artikel 7:

Het jaarlijks lidgeld voor leden is vastgesteld op maximum nul euro.

Artikel 8:

De leden van de vereniging zijn verplicht :

a.de statuten en in voorkomend geval het huishoudelijk reglement en de samenwerkingsovereenkomst van

de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;

b.de belangen van de vereniging of n van haar organen niet te schaden.

Artikel 9:

Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een aangetekend schrijven

aan de raad van bestuur.

Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee

derden van de stemmen.

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap

schorsen van de persoon

adie de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt;

b.die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financile en/of administratieve verplichtingen

tegenover de vereniging na te komen;

De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid,

Het lidmaatschap van een lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de

vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Titel III Raad van bestuur

Artikel 10:

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal drie bestuurders, al dan niet lid van

de vereniging. Deze staat in voor het beleid en het beheer van de vereniging. De bestuurders handelen als een

college, Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Zij

oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.

Artikel 11:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mop 2.2

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit de kandidaten die door de raad van bestuur worden voorgesteld. De raad van bestuur bepaalt de criteria waaraan de kandidaten moeten voldoen.

Bij de benoeming van de bestuurders moet de algemene vergadering rekening houden met volgende

uitgangsstandpunten:

- n bestuurder per geografische afdeling

n bestuurder per inhoudelijke afdeling

- voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter ACK en cordinator maken deel uit van de raad van bestuur

- externe bestuurders zijn mogelijk

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag bij wijze van aangetekende brief aan de voorzitter, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

Artikel 12:

a.de raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel n of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. Deze blijven drie jaar in functie en zijn herverkiesbaar.

De voorzitter of de secretaris roept de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder,

b.de raad kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (= de helft plus n, onthoudingen worden niet meegeteld)van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.

c.iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

d.in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord Kan meegedeeld worden per brief, per e-mail of telefax. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

e.van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en ter inzage liggen op de zetel voor alle leden. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder,

Artikel 13:

a.de raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor aile aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, ...

b.ten aanzien van derden is de vereniging steeds geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

c.de read van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan n of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur, waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt, kan niet langer zijn dan drie jaar en het mandaat kan te alle tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan n persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in ai haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door n persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren.

d.De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar, Zo door vrijwillig ontslag bij wijze van aangetekende brief aan de voorzitter, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

e.de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor welbepaalde handelingen of aktes kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan n of meer personen, al dan niet bestuurder(s), die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan te alle tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

NioD 2.2

Titel IV Algemene vergadering

Artikel 14:

Als lid van de algemene vergadering kunnen toetreden:

- maximum vier personen per geografische afdeling;

- maximum vier personen per inhoudelijke afdeling;

Voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter ACK en cordinator maken ambtshalve deel uit van de AV.

Oe algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste

aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige

bestuurder.

lk lid beschikt over n stem op de algemene vergadering.

Artikel 15:

Oe algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor

e.het wijzigen van de statuten;

p.het benoemen en afzetten van de bestuurders;

e.desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging

ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

cI.de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

e.het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;

f.het vrijwillig ontbinden van de vereniging;

g.het uitsluiten van een lid;

h.de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en

balle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 16:

g.de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het

belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de

leden er om vraagt. Zij moet ten minste nmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de

rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te

bepelen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt,

d.alle leden en toegetreden leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering door middel

van een gewone brief uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de

voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering,

o.de oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur.

Artikel 17:

e.inzake aangelegenheden, andere dan deze vermeld in punt b. hieronder worden de besluiten genomen bij

eenvoudige meerderheid (= de helft plus n, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en

vertegenwoordigde leden. Ongeldige stemmen worden niet meegeteld in de beoordeling. Bij staking van

sterismen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

pin geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal

de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij de stemming omtrent statutenwijziging of

ontbinding, worden onthoudingen geteld als tegenstem.

Artikel 18:

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter. Deze notulen

liggen op de zetel ter inzage van de leden n worden ter kennis gegeven aan de leden via brief, e-mail of

interne website. Uittreksels van het verslag worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Titel V Inzagerecht leden en derden

Artikel 19:

Oerden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de algemene vergadering te vragen. Deze aanvraag han gebeuren door een schrijven naar de voorzitter van de organisatie.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur.

Titel VI Begrotingen  Rekeningen

Artikel 20:

e.het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

b.de raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de

algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering

zich. bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

4

Luik B - Vervolg

c.de raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde stukken worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van Belgi.

Titel VII Ontbinding - Vereffening

Artikel 21:

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de

algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank,

een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 22:

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een

vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal

aanduiden aan welke vereniging het vereffeningsaldo wordt overgedragen.

Artikel 23:

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de wetgeving die

deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk.

~

Si~.Qh `~&cflR,.~.~ , ~tfuifrit_

,/ v[ '67ee 2~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordLgen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

03/07/2012
MoD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

BRUSSEL

22 JUN 2012

Griffie

11111

*iaivise"

V. beh. aai Bel Stea

Ondernemingsnr : 0432.535.272

Benaming JU

(voluit) : KINDER- EN JONGERETELEFOON VLAANDEREN VZW

(verkort) : KINDER- EN JONGERENTELEFOON

Rechtsvorm : VZW

Zetel : KARTUIZERSSTRAAT 19 BUS 8, 1000 BRUSSEL

Onderwerp akte r GOEDKEURING JAARREKENING 2011; WIJZIGING BESTUURDERS VAN DE RAAD VAN BESTUUR; STATUTENWIJZIGING & WIJZIGING NAAM EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE ORGANISATIE

Tijdens de Algemene Vergadering van 3 maart 2012 keurden de bestuurders de jaarrekening van 2011

van de vereniging goed. Cfr. jaarrekening in bijlage.

Verder werden ook de bestuurders van de Raad van Bestuur benoemd, herbenoemd en ontslagen.

Volgende nieuwe bestuurders werden benoemd:

Debeys Ine, Onze Lieve Vrouwstraat 51 / 2, 2600 Berchem, 20/0611983, Leuven

Flores Ortiz Nico, Vaartstraat 1A, 3500 Hasselt, 30/0611982, Hasselt

Lemaitre Magda, Konijnenpad 16, 8310 Assebroek, 22/08/44, Waregem

Meersman Maarten, Pedestraat 13, 1703 Schepdaal, 25/07/1991, Mechelen

Standaert Jolan, Sintjanstraat 31, 2323 Wortel, 14/02/1990, Aubenas (F)

Steurs Kim, Vaartstraat 135, 2490 Balen, 01/04/1987, Geel

Het ontslag van volgende bestuurders werd genoteerd:

Lasat Inge, Blekerijstraat 93 0003, 8310 Assebroek

Rodenburg Lotte, Nieuwewandeling 1, 9000 Gent

Schaeken Ludo, Toekomstlaan 34, 3600 Genk

Van Dijck Inge, Anjerstraat 8, 2900 Schoten

Volgende bestuurders werden opnieuw benoemd:

Declercq Sibille, Kunstenaarstraat 34, 9040 Sint-Amandsberg

Deweer Paul, Ridder van Ranstlei 85, 2640 Mortsel

Franssen Philip, Vossenberglei 7, 2861 Onze-Lieve-Vrouw- Waver

Lombaert Evelien, Passtraat 34, 9100 Sint-Niklaas

Pauwels Kirsten, Oude Brusselseweg 126, 9050 Gent

Strobbe Geert, Schriekstraat 23, 2560 Nijlen

Van Yperzeele Ann, Voskenslaan 310, 9000 Gent

Vervecken Els, Smalvoortstraat 13 b6, 2300 Turnhout

Zodoende zijn de leden van de nieuwe Raad van Bestuur:

Debeys Ine, bestuurder

Declercq Sibille, bestuurder/coordinator

Deweer Paul, penningmeester

Flores Ortiz Nico, bestuurder

Franssen Philip, bestuurder

Lemaitre Magda, bestuurder

Lombaert Evelien, bestuurder

Meersman Maarten, bestuurder

Pauwels Kirsten, voorzitter

Standaert Jolan, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Waam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

% " '7

tYOD 2,2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Steurs Kim, bestuurder

Strobbe Geert, secretaris

Van Yperzeele Ann, bestuurder

Vervecken Els, bestuurder

Tijdens de Algemene Vergadering van 13 mei 2012 werd de wijziging van statuten goedgekeurd. Daarin wordt de nieuwe naam van de vereniging en het nieuwe adres van de maatschappelijke zetel aangekondigd,

De volledige tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

AWEL VZW NIEUWE STATUTEN  2012

Titel I Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1:

De vereniging draagt de naam "Awel vzw".

Artikel 2:

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 1080 Brussel, Henegouwenkaai 29 bus 10, in

het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De Algemene Vergadering kan de zetel verplaatsen binnen het gerechtelijk arrondissement.

De raad van bestuur kan overgaan tot het opstellen van een huishoudelijk reglement om de Interne werking

van de vzw vast te leggen. Dit huishoudelijk reglement moet goedgekeurd worden door de Algemene

Vergadering.

De vereniging is enerzijds georganiseerd in geografische afdelingen zijnde:

" Afdeling Antwerpen

" Afdeling Brussel

" Afdeling Brugge

" Afdeling Gent

" Afdeling Hasselt

" Afdeling Leuven

" Afdeling Mechelen

" Afdeling Turnhout

De vereniging is anderzijds georganiseerd in inhoudelijke afdelingen zijnde:

*Afdeling telefonie

" Afdeling e-mail

" Afdeling chat

" Afdeling forum

Inzake kwaliteit wordt de vereniging geadviseerd door een adviescommissie kwaliteit (ACK).

Artikel 3:

De missie van de vereniging:

Kinderen en jongeren kunnen ons anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. We zijn er voor hen

door te Luisteren, mee te voelen en mee te denken,

De visie van de vereniging:

We willen een betrouwbaar aanspreekpunt zijn voor kinderen en jongeren via een voor de hand liggend,

gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal.

We geloven sterk in de kracht van kinderen en jongeren. We nemen hen serieus en signaleren tendensen

waar nodig.

De vereniging tracht deze missie en visie ondermeer te bereiken door:

" telefonische gesprekken te voeren

" e-mails te beantwoorden

" een website aan te bieden

" chatgesprekken te voeren

" forumberichten te beantwoorden

" informatie te ontsluiten

" publicaties aan te bieden

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

De vereniging is een pluralistische organisatie.

De vereniging onderschrijft het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Artikel 4:

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel Il Lidmaatschap

Artikel 5:

De vereniging telt ten minste drie leden. Met de term 'lid' bedoelen we de effectieve leden die in de statuten

worden genoemd.

Artikel 6:

Ais lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als

zodanig wordt aanvaard.

Verzoeken om toetreding dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen, en adres of indien het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid.

De raad van bestuur beslist met gewone meerderheid van de stemmen over de aanvaarding. Bij staking van

stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, De raad van bestuur moet haar beslissing niet

motiveren.

Artikel 7;

Het jaarlijks lidgeld voor leden is vastgesteld op maximum nul euro.

Artikel 8:

De leden van de vereniging zijn verplicht

a.de statuten en in voorkomend geval het huishoudelijk reglement en de samenwerkingsovereenkomst van

de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;

b.de belangen van de vereniging of n van haar organen niet te schaden.

Artikel 9:

Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een aangetekend schrijven

aan de raad van bestuur.

Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee

derden van de stemmen.

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap

schorsen van de persoon

adie de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt;

b.die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financile en/of administratieve verplichtingen

tegenover de vereniging na te komen;

De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid.

Het lidmaatschap van een lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Titel III Raad van bestuur

Artikel 1 Q:

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal drie bestuurders, al dan niet lid van

de vereniging. Deze staat in voor het beleid en het beheer van de vereniging. De bestuurders handelen als een

college. Zij warden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Zij

oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.

Artikel 11:

De bestuurders warden benoemd door de algemene vergadering uit de kandidaten die door de raad van

bestuur worden voorgesteld. De raad van bestuur bepaalt de criteria waaraan de kandidaten moeten voldoen,

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

MoD 2.2

Bij de benoeming van de bestuurders moet de algemene vergadering rekening houden niet volgende

uitgangsstandpunten:

n bestuurder per geografische afdeling

- n bestuurder per inhoudelijke afdeling

- voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter ACK en cordinator maken deel uit van de raad van bestuur

- externe bestuurders zijn mogelijk

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag bij wijze van aangetekende brief aan de voorzitter, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

Artikel 12;

a.de raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel n of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. Deze blijven drie jaar in functie en zijn herverkiesbaar,

De voorzitter of de secretaris roept de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder,

b.de raad kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (= de helft plus n, onthoudingen worden niet meegeteld)van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.

c.iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

d.in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, per e-mail of telefax. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekeniing,

e.van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en ter inzage liggen op de zetel voor aile leden. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder,

Artikel 13;

a.de raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, aile handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken ..

b.ten aanzien van derden is de vereniging steeds geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

c.de raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan n of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur, waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt, kan niet langer zijn dan drie jaar en het mandaat kan te alle tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan n persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door n persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren,

d.De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag bij wijze van aangetekende brief aan de voorzitter, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

e.de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor welbepaalde handelingen of aktes kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan n of meer personen, ai dan niet bestuurder(s), die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan te alle tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.

Titel IV Algemene vergadering

Artikel 14:

Ais lid van de algemene vergadering kunnen toetreden:

- maximum vier personen per geografische afdeling;

MoD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

maximum vier personen per inhoudelijke afdeling;

Voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter ACK en cordinator maken ambtshalve deel uit van de AV.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste

aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige

bestuurder.

Elk lid beschikt over n stem op de algemene vergadering.

Artikel 15:

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor

a.het wijzigen van de statuten;

b.het benoemen en afzetten van de bestuurders;

c.desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging

ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

d.de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

e.het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;

f.het vrijwillig ontbinden van de vereniging;

g.het uitsluiten van een lid;

h.de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en

i.alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 16:

a.de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het

belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de

leden er om vraagt. Zij moet ten minste nmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de

rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te

bepalen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt,

b.alle leden en toegetreden leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering door middel

van een gewone brief uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de

voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering,

c.de oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur.

Artikel 17:

a.inzake aangelegenheden, andere dan deze vermeld in punt b, hieronder worden de besluiten genomen bij

eenvoudige meerderheid (= de helft plus n, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en

vertegenwoordigde leden. Ongeldige stemmen worden niet meegeteld in de beoordeling. Bij staking van

stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

b.in geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal

de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij de stemming omtrent statutenwijziging of

ontbinding, worden onthoudingen geteld als tegenstem.

Artikel 18:

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter. Deze notulen

liggen op de zetel ter inzage van de leden n worden ter kennis gegeven aan de leden via brief, e-mail of

interne website. Uittreksels van het verslag worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Titel V Inzagerecht leden en derden

Artikel 19:

Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de algemene vergadering te vragen. Deze aanvraag kan gebeuren door een schrijven naar de voorzitter van de organisatie.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur.

Titel ViBegrotingen  Rekeningen

Artikel 20:

a.het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

b.de raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de

algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering

zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris.

c.de raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde

stukken worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de

Nationale Bank van Belgi.

Titel Vil Ontbinding - Vereffening

r

r 5' i

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

Artikel 21:

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de

algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank,

een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 22;

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een

vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal

aanduiden aan welke vereniging het vereffeningsaldo wordt overgedragen.

Artikel 23;

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de wetgeving die

deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk.

CcizitictinCQtpy,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notaris, hetzij van cie perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting o( organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/06/2011
. --^.~--,--=-i

(ttn }- 5.

F. ~.r~Ay-ixry~~i

MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

BRUSSEL

.1 -06- 2011

Griffie

illill111!1A111! ni

VI

beh. aai Bel;

Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexs du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0432.535.272

Benaming

ivoluit) : KINDER- EN JONGERETELEFOON VLAANDEREN VZW

tverkort) : KINDER- EN JONGERENTELEFOON -

Rechtsvorm : VZW

Zetel : KARTUIZERSSTRAAT 19 BUS 8, 1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAG, BENOEMINGEN EN HERBENOEMINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR; JAARREKENING 2010; STATUTENWIJZIGING

De Algemene Vergadering, die bijeen kwam op 5 maart 2011, heeft volgende nieuwe bestuurders benoemd: Franssen Philip, Vossenberglei 7, 2861 Onze-Lieve-Vrouw- Waver, 26/04/1967, Reet, 670426-22344 Lombaert Evelien, Passtraat 34, 9100 Sint-Niklaas, 08/0611981, Sint-Niklaas, 810608-15488 Rodenburg Lotte, Nieuwewandeling 1, 9000 Gent, 07/07/1980, Rotterdam (NL), 800707-37676

Het ontslag van volgende bestuurders werd genoteerd:

Bex Guido, Patronagestraat 51, 9060 Zelzate

Boeckx Anne-Laure, S. Merrilllaan 77, 1190 Vorst

Flores Ortiz Nico, Vaartstraat 1A, 3500 Hasselt

Kersten Arienne, Kruisheide 17, 3140 Keerbergen

Redijk Marie-Louise, Vlaamse Steenweg 47, 1000 Brussel

Siongers Mariska, Enkelstraat 38, 2570 Duffel

Van Belle Felia, Kwadamstraat 6, 9910 Knesselare

Van Bueren Gerd, Onafhankelijkheidsstraat 153, 2650 Edegem

Zwaag Carin, Oudebaan 8, 2350 Vosselaar

Volgende bestuurders werden opnieuw benoemd:

Declercq Sibille, Kunstenaarstraat 34, 9040 Sint-Amandsberg

Deweer Paul, Ridder van Ranstlei 85, 2640 Mortsel

Lasat Inge, Blekerijstraat 93 0003, 8310 Assebroek

Pauwels Kirsten, Oude Brusselseweg 126, 9050 Gent

Schaeken Ludo, Toekomstlaan 34, 3600 Genk

Strobbe Geert, Schriekstraat 23, 2560 Nijlen

Van Dijck Inge, Anjerstraat 8, 2900 Schoten

Van Yperzeele Arm, Voskenslaan 310, 9000 Gent

Vervecken Els, Smalvoortstraat 13 b6, 2300 Turnhout

Zodoende zijn de leden van de nieuwe Raad van Bestuur:

Declercq Sibille, bestuurder/coordinator

Deweer Paul, penningmeester

Franssen Philip, bestuurder

Lasat Inge, bestuurder

Lombaert Evelien, bestuurder

Pauwels Kirsten, voorzitter

Rodenburg Lotte, bestuurder

Schaeken Ludo, bestuurder

Strobbe Geert, secretaris

Van Dijck Inge, bestuurder

Van Yperzeele Ann, bestuurder

Vervecken Els, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persc(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handteikening_

MOD 2.2

Tijdens deze algemene vergadering keurden de bestuurders ook de jaarrekening van 2010 van de

vereniging goed. Cfr..jaarrekening in bijlage.

Verder werden ook de nieuwe statuten goedgekeurd. Volledige tekst van de nieuwe statuten als volgt:

KINDER- EN JONGERENTELEFOON VLAANDEREN VZW

NIEUWE STATUTEN  2010

Titel I Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1:

De vereniging draagt de naam "Kinder- en Jongerentelefoon Vlaanderen vzw", afgekort KIT.

Artikel 2:

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19 bus 8, in het

gerechtelijk arrondissement Brussel.

De raad van bestuur kan de zetel verplaatsen binnen het gerechtelijk arrondissement. Deze beslissing moet

bevestigd worden tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

De raad van bestuur kan overgaan tot het opstellen van een huishoudelijk reglement om de interne werking

van de vzw vast te leggen. Dit huishoudelijk reglement moet goedgekeurd worden door de Algemene

Vergadering.

De vereniging is enerzijds georganiseerd in geografische afdelingen zijnde:

.Afdeling Antwerpen

" Afdeling Brussel

'Afdeling Brugge

. % p " Afdeling Gent

" Afdeling Hasselt

-Afdeling Leuven

" p " Afdeling Mechelen

re " Afdeling Turnhout

De vereniging is anderzijds georganiseerd in inhoudelijke afdelingen zijnde:

sC

'Afdeling telefonie

" Afdeling e-mail

" Afdeling chat

N " Afdeling forum

u7

Inzake kwaliteit wordt de vereniging geadviseerd door een adviescommissie kwaliteit (ACK).

r" + Artikel 3:

"clDe vereniging stelt zich tot doel:

" er voor kinderen en jongeren te zijn als een gesprekspartner in de meest ruim zin van het woord

" het signaleren en informeren van enerzijds kinderen en jongeren en anderzijds de maatschappij in het algemeen over thema's die betrekking hebben op de leefwereld van kinderen en jongeren

z De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

" telefonische gesprekken te voeren

" e-mails te beantwoorden

" een website aan te bieden

" chatgesprekken te voeren

" forumberichten te beantwoorden

" ~ " informatie te ontsluiten

" publicaties aan te bieden

DL

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel

rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

De vereniging is een pluralistische organisatie.

De vereniging onderschrijft het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexs du Moniteur belge

Mo0 2.2

Artikel 4:

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel tl Lidmaatschap

Artikel 5:

De vereniging telt ten minste drie leden.

Artikel 6:

Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als

zodanig wordt aanvaard.

Verzoeken om toetreding dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen, en adres of indien het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvoren en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid.

De raad van bestuur beslist met gewone meerderheid van de stemmen over de aanvaarding. Bij staking van

stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De raad van bestuur moet haar beslissing niet

motiveren.

Artikel 7:

Het jaarlijks lidgeld voor leden is vastgesteld op maximum nul euro.

Artikel 8:

De leden van de vereniging zijn verplicht :

a.de statuten en in voorkomend geval het huishoudelijk reglement en de samenwerkingsovereenkomst van

de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;

b.de belangen van de vereniging of n van haar organen niet te schaden.

Artikel 9:

Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een aangetekend schrijven

aan de raad van bestuur.

Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee

derden van de stemmen.

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap

schorsen van de persoon

adie de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt;

b.die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financile en/of administratieve verplichtingen

tegenover de vereniging na te komen;

De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid.

Het lidmaatschap van een lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Titel 111 Raad van bestuur

Artikel 10:

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal drie bestuurders, al dan niet lid van

de vereniging. Deze staat in voor het beleid en het beheer van de vereniging. De bestuurders handelen als een

college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Zij

oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.

Artikel 11:

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit de kandidaten die door de raad van

bestuur worden voorgesteld. De raad van bestuur bepaalt de criteria waaraan de kandidaten moeten voldoen.

Bij de benoeming van de bestuurders moet de algemene vergadering rekening houden met volgende uitgangsstandpunten:

- n bestuurder per geografische afdeling

- n bestuurder per inhoudelijke afdeling

- voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter ACK en coordinator maken ambtshalve deel uit van de

raad van bestuur

- externe bestuurders zijn mogelijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexs du Moniteur belge

MOD 2.2

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

Artikel 12:

a.de raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel n of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. Deze blijven drie jaar in functie en zijn herverkiesbaar.

De voorzitter of de secretaris roept de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.

b.de raad kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (= de helft plus n, onthoudingen worden niet meegeteld)van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.

c.iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

d.in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, per e-mail of telefax. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

e.van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en ter inzage liggen op de zetel voor alle leden. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Artikel 13:

a.de raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, ...

b.ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

c.de raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan n of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur, waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt, kan niet langer zijn dan drie jaar en het mandaat kan te alle tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan n persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door n persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren.

d.de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor welbepaalde handelingen of aktes kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan n of meer personen, al dan niet bestuurder(s), die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan te alle tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.

De huidige raad van bestuur vervangt alle voorgaande. De leden van de huidige raad van bestuur zijn:

Declercq Sibille, Kunstenaarstraat 34, 9040 Sint-Amandsberg, 771109-29067, bestuurder

beweer Paul, Ridder van Ranstlei 85, 2640 Mortsel, 590429-42767, penningmeester

Franssen, Philip, Vossenberglei 7, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 670426-22344, bestuurder

Lasat Inge, Blekerijstraat 93 0003, 8310 Assebroek, 810504-22236, bestuurder

Lombaert Evelien, Passtraat 34, 9100 Sint-Niklaas, 810608-15488, bestuurder

Pauwels Kirsien, Oude Brusselseweg 126, 9050 Gent, 790920-41231, voorzitter

Rodenburg Lotte, Nieuwewandeling 1, 9000 Gent, 800707-37676, bestuurder

Schaeken Ludo, Toekomstlaan 34, 3600 Genk, 551019-24918, bestuurder

Strobbe Geert, Schriekstraat 23, 2560 Nijlen, 701105-22706, secretaris

Van Dijck Inge, Anjerstraat 8, 2900 Schoten, 751104-16212, bestuurder

Van Yperzeele Ann, Voskenslaan 310, 9000 Gent, 831208-14881, bestuurder

Vervecken Els, Smalvoortstraat 13 b6, 2300 Turnhout, 710210-11226, bestuurder

Titel IV Algemene vergadering

Artikel 14:

11/100 2.2

Als lid van de algemene vergadering kunnen toetreden:

- maximum vier personen per geografische afdeling;

- maximum twee personen per inhoudelijke afdeling;

Voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter ACK en cordinator maken ambtshalve deel uit van de AV.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste

aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige

bestuurder.

Elk lid beschikt over n stem op de algemene vergadering.

Artikel 15:

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor

a.het wijzigen van de statuten;

b.het benoemen en'afzetten van de bestuurders;

c.desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging

ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

d.de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

e.het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;

f.het vrijwillig ontbinden van de vereniging;

g.het uitsluiten van een lid;

h.de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en

i.alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 16:

a.de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het

belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de leden er om vraagt. Zij moet ten minste nmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt.

" balle leden en toegetreden leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering door middel van een gewone brief uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de

e voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering. c.de oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur.

.CU Artikel 17:

a.inzake aangelegenheden, andere dan deze vermeld in punt b. hieronder worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (= de helft plus n, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

b.in geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij de stemming omtrent statutenwijziging of Nontbinding, worden onthoudingen geteld als tegenstem.

C Artikel 18:

Titel V Inzagerecht leden en derden

Artikel 19:

Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de

algemene vergadering te vragen.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur.

:r.73

Titel VI Begrotingen  Rekeningen

Artikel 20:

a.het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

b.de raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de

algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering

zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris.

c.de raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde

stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van

koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van Belgi.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter. Deze notulen

~+ liggen op de zetel ter inzage van de leden n worden ter kennis gegeven aan de leden via brief, e-mail of

"clinterne website. Uittreksels van het verslag worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Titel VII Ontbinding - Vereffening

MOD 2.2

Luik B - Verv*

Artikel 21:

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de

algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank,

een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 22:

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een

vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal

aanduiden aan welke vereniging het vereffeningsaldo wordt overgedragen.

Artikel 23:

.Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de wetgeving die

deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk.

/(c t4-tir. \73,kmE( S, jrs)\_2x,4e~

Vwr" ~

'behouden

aan het

Belgisch

Statsblad

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hefzij van de perso(o)nfen? ,evoegd de vereniging. stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/06/2015
MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

i " 15 7 916*

, teargelegalanavangerg (.43 2 0 MEI

ter gela tete RlederrandstariL &)

ifan n000f~~i<~c~A u:.k-, ~!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432.535.272

Benaming

(voluit) : AWEL VZW

(verkort) AWEL

Rechtsvorm : VZW

Zetel : HENEGOUWENKAAI 29 BUS 10, 1080 BRUSSEL

Onderwerp akte : GOEDKEURING JAARREKENING 2014, WIJZIGING BESTUURSLEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Op 14 maart 2015 vond de Algemene Vergadering van Awel vzw plaats. De bestuurders keurden de jaarrekening 2014 goed. De bestuursleden van de Raad van Bestuur werden benoemd, herbenoemd en ontslagen.

Volgende nieuwe bestuuders werden benoemd:

Buys Juichen, Meldert-Dorp 53, 9310 Meldert, 07/01/1967, Aalst

Demey Ellen, Everaertstraat 18, 8020 Oostkamp, 27/02/1989, Brugge

Geuens Tinne, Michel Janssensstraat 76, 3270 Scherpenheuvel, 04/09/1986, Herentals

Schoeters Kristof, Oostmaliebaan 124, 2980 Zoersel, 28/09/1992, Turnhout

Vanhaverbeke Eline, Schoolstraat 15, 3360 Bierbeek, 2810711990, Leuven

Het ontslag van volgende bestuurders werd genoteerd:

Aertgeerts Elize, Leuvensesteenweg 56, 3080 Tervuren

Janssens Caroline, Turnhoutsebaan 360/3, 2140 Borgerhout

Konings Martine, Spoorwegstraat 41, 8200 Sint-Michiels

Van Kempen Daan, Joost van den Vondelstraat 31, 1800 Vilvoorde

Volgende bestuurders worden opnieuw benoemd:

Beckers Marlise, Kruisstraat 5 bus 8, 1851 Humbeek

Declercq Sibille, Kunstenaarstraat 34, 9040 Sint-Amandsberg

Flores Ortiz Nico, Wijkstraat 10/22, 3590 Diepenbeek

Jacobs Sofie, Constitutiestraat 34 b2, 2060 Antwerpen

Masquillier Koen, Catharina Beersmansstraat 48, 2018 Antwerpen

Plasmans Jef, Lange Kruisweg 43, 2110 Wijnegem

Reusens Guido, Nijverheidsstraat 16, 2840 Rumst

Strobbe Geert, Schriek 23, 2560 Nijlen

Vandenberghe Tine, Orkaanstraat 32, 8800 Roeselare

Vervecken Els, Smalvaortstraat 13 b6, 2300 Turnhout

Willems Nele, Eendrachtstraat 162, 9000 Gent

Zodoende zijn de leden van de nieuwe Raad van Bestuur:

Beckers Marlise, bestuurder

Buys Juichen, bestuurder

Declercq Sibille, bestuurder/coordinator

Demey Ellen, bestuurder

Flores Ortiz Nico, bestuurder

Geuens Tinne, bestuurder

Jacobs Sofie, bestuurder

Masquilier Koen, bestuurder

Plasmans Jef, bestuurder/secretaris

Reusens Guido, bestuurder/penningmeester

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

.~ ~43ar4 b)1ouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

Schoeters Kristof, bestuurder Strobbe Geert, bestuurder Vandenberghe Tine, bestuurder Vanhaverbeke Eline, bestuurder Vervecken Els, bestuurder

Willems Nele, bestuurder/voorzitter

MOD 2.2

5:da.ate Dedcx.cei, GUo'Gainbo{

Op de laatste blz, van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AWEL

Adresse
HENEGOUWENKAAI 29, BUS 10 1080 BRUSSEL

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale