B.V.B.A TRIANGEL

Divers


Dénomination : B.V.B.A TRIANGEL
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 462.400.483

Publication

05/05/2014 : Ondememingsnr :
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr :

Benaming

(voluit) :

0462400483

B.V.B.A TRIANGEL

(verkort) :

Rechtsvorm : besioten vennootschap met beperkte aanspakelijkheid

Zetel : Gustave Fusstraat4,1030 Schaarbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : vonnis tôt intrekking van het faillissement

De Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel - 5de Kamer spreekt recht op tegenspraak in de zaak van BVBA Triangel, KBO 0462400483, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1030 Schaarbeek, Gustave Fusstraat 4, Eiseres op verzet. Hebbende voor raad Mter Ida De Bruyn, advocate met kantoor te 9220 Hamme, Evangeliestraat 120/3.Tegen de heer Procureur des Konings bij de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en Meester Jean-Marie De Chaffoy de Courcelles, advocaat met kantoor te 1000 Brussel, Kunstlaan 24/9, in zijn hoedanigheid van curator, hiertoe aangesteld bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 17 december 2013.

Verklaart het verzet ontvankelijk en gegrond zoals hierna bepaald :

Doet het vonnis, gewezen bij verstek door de 5de kamer van de rechtbank van koophandel te Brussel op 17 december 2013 inzake de heer Procureur des Konings tegen de B.V.B.A. TRIANGEL ( G/13/06958 - faill.nr 20132919) teniet en opnieuw rechtsprekend :

zegt dat de faillissementsvoorwaarden in hoofde van de BVBA TRIANGEL, waarin werd aangesteld als

curator meester Jean-Marie DE CHAFFOY DE COURCELLES en als rechter commissaris dhr J.STRAETMANS, niet vervuld waren op 17 december 2013;

trekt het faillissement van de BVBA Triangel in;

legt de kosten en erelonen van de curator, alsook de procedurekosten zowel van de huidige procédure als

van de oorspronkeiijke procédure, niet begroot, ten laste van de verzetdoende partij.

Dit vonnis werd gewezen door de 5de Kamer - Zaal A van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel

te Brussel, samengesteld uit:

Mevrouw BALLAUX, Kamervoorzitter,

De heer VIDTS, Rechter in Handeiszaken,

De heer RONDELEZ.PIaatsvervangend Rechter in Handeiszaken.

die aile zittingen hebben bijgewoond en aan het beraad hebben deelgenomen.

Het vonnis werd uitgesproken door mevrouw P.BALLAUX, Rechter bijgestaan door de heer K.NEVENS,

Afgevaardigd Griffier, op 03-04-2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
03/01/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/01/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 09.12.2013 13680-0252-011
12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 09.12.2013 13680-0255-010
12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 09.12.2013 13680-0257-010
23/02/2011
[LIJ L;,_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouc aan h Belgis Staatst

1

" 11029098'

11 FEB 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0462.400.483

Benaming

(voluit) : Triangel

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 988, 1140 Evere

Onderwerp akte : Ontslaglbenoeming zaakvoerder - adreswijziging

Bij buitengewone algemene vergadering gehouden op31/12l2010 werden volgende beslissingen genomen:

I. WIJZIGING ADRES.

Vanaf n januari tweeduizend en elf wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar 1030 Brussel,

Gustave Fussstraat 4.

II. ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER(S).

vanaf n januari tweeduizend en elf wordt mevrouw Soares De Souza Nsia ontslag gegeven als

zaakvoerder. Er wordt haar ontlasting gegeven voor het gevoerde beleid.

De Heer Maciel Ferreira Arlei wordt aangesteld als zaakvoerder, en die aanvaardt.

Maciel Ferreira Arlei

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011- Annexes du Moniteur belge

30/11/2010 : DE054413
02/07/2010 : DE054413
17/07/2009 : DE054413
30/12/2008 : DE054413
18/07/2008 : DE054413
05/07/2007 : DE054413
10/11/2006 : DE054413
27/07/2006 : DE054413
24/02/2006 : DE054413
29/12/2005 : DE054413
19/07/2005 : DE054413
18/07/2005 : DE054413
19/07/2004 : DE054413
28/07/2003 : DE054413
17/07/2002 : DE054413
24/07/2001 : DE054413
11/07/2000 : DE054413
03/02/1998 : DE54413

Coordonnées
B.V.B.A TRIANGEL

Adresse
0000

Code postal : 0000
Localité : X
Commune : X
Région : Région de Bruxelles-Capitale