BANCONTACT-MISTERCASH, AFGEKORT : BC-MC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BANCONTACT-MISTERCASH, AFGEKORT : BC-MC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 884.499.250

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 28.04.2014 14105-0418-035
16/04/2014
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mcd Word 11.1

g

vhI

*14081808*

Tom Beernaert Bestuurder

ivo De Meersman Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso: Naam en handtekening.

Voor-

behoudeg aan het Belgisch

Staatsblv

"f4,017.L.

" " "

ApR 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0884.499.250

Benaming

(voluit) : Bancontact-MisterCash

(verkort) : BC-MC

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Aarlenstraat 82, 1040 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag, benoeming en coptatie bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 29 november 2013:

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Antoine Marsboom en de heer Etienne Vanden Berghe als bestuurders van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang

De raad van bestuur heeft beslist om, conform artikel 14 van de statuten, mevrouw Ann Mertens te copteren als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 29 november 2013, ter vervanging van de heer Antoine Marsboom en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Antoine Marsboom (tot en met de gewone algemene vergadering in 2018 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goedkeurt)

De raad van bestuur heeft beslist om, conform artikel 14 van de statuten, de heer Roel Soetens te copteren ais bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 29 november 2013, ter vervanging van de heer Etienne Vanden Berghe en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Etienne Vanden Berghe (tot en met de gewone algemene vergadering van 2017 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goedkeurt)

De raad van bestuur zal aan de eerstvolgende algemene vergadering voorstellen over te gaan tot de definitieve benoeming van mevrouw Ann Mertens en de heer Roef Soetens ais bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/06/2013
Mod Word 11.1

t_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

tjljal j11

Grifiie 19,lUIN 2013

Ondernemingsnr : 0884.499.250

Benaming

(voluit) : Bancontact-MisterCash

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Aarienstraat 82, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming bestuurders en commissaris

Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap van 25 april 2013:

1) De Vergadering bevestigt de benoeming van de heer Ivo De Meersman, wonende te Leopold; Luypaertstraat 273, 1850 Grimbergen, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 20 juli 2012, ter. vervanging van de heer Pascal Deman en voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Pascal; Deman (tot en met de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2018 die de jaarrekening afgesloten op 31. december 2017 goedkeurt). Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

2) De Vergadering bevestigt de benoeming van de heer Ludwig Van Wemmel, wonende te Puursstraat 40, 1785 Merchtem, ais bestuurder van de vennootschap met ingang van 20 juli 2012, ter vervanging van de heer, Olivier Onclin en voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Olivier Ondin (tot en met de Gewone' Algemene Vergadering te houden in 2017 die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 goedkeurt).

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

3) De Vergadering beslist om het mandaat van de commissaris dat ten einde loopt ter gelegenheid van de: Gewone Algemene Vergadering 2013, opnieuw toe te kennen aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA' met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem en vertegenwoordigd door de heer Philip Maeyaert; en dit tot en met de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2016 die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 goedkeurt.

Dhr. Michel Gulikers Dhr. Ludwig Van Wemmel

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/06/2013
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

INiNi11in1i101iflini

Griffie 9JUIN 2013

Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 28 maart 2013:

De raad van bestuur bevestigt de benoeming van Agulhas Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, Langestraat 116 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0835.63Z333, vertegenwoordigd door Kris De Ryck, zaakvoerder als algemeen directeur van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap. De algemeen directeur mag tevens de titel "CEO" voeren.

Aan de algemeen directeur worden alle nuttige en nodige machten van dagelijks bestuur toegekend om de effectieve dagdagelijkse leiding van de Vennootschap te kunnen voeren, inclusief, doch niet beperkt tot:

-dagelijks beheer van de Vennootschap (en meer bepaald alle documenten die de Vennootschap bij het ondernemingsloket en de Nationale Bank van Belg ie moet indienen, klaarmaken en uitwerking geven, ervoor zorgen dat die documenten geldig blijven, de dossiers van de Vennootschap voor de statuten, kopin van resoluties, verslagen van de vergadergingen van de aandeelhouders van de Vennooschap, ofiicile verklaringen, afschriften van de jaarrekeningen up-to-date houden);

-opstelling van budgetten;

-follow-up en controle van de uitgaven en kosten;

-follow-up van de te verrichten acties en projecten, meer bepaald (maar niet beperkt tot) het SERA compliant. maken van het BancontactlMisterCash betaalschema;

-beheer van het personeel en externe dienstverleners;

-voorbereiding van de jaarrekening van de Vennootschap overeenkomstig het Belgisch recht (inclusief bijstand verlenen bij de audit van de jaarrekening van de Vennootschap door de commissaris van de Venncotschap en zo nodig zorgen voor de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van Belgi);

-indiening van belastingaangiften van de Vennootschap, inclusief, doch niet beperkt tot, de aangifte van de vennootschapsbelasting, de sociale zekerheidsbijdragen en BTW;

-organisatie en deelname aan de vergaderingen van de raad van bestuur;

-organisatie van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (met name bijeenroeping van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en zo nodig, uitwerking verlenen aan de door de algemene vergadering goedgekeurde besluiten).

Voor zover als nodig, bekrachtigt de raad van bestuur de handelingen van dagelijks bestuur die Agulhas Consult BVBA of Kris De Ryck gesteld hebben sedert B juni 2011, datum van ondertekening van de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening tussen Agulhas Consult BVBA en de Vennootschap.

Ludwig Van Wemmel Michel Gulikers

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0884.499.250

Bancontact-MsterCash BC-MC

naamloze vennootschap Aarlenstraat 82, 1040 Brussel

Benoeming algemeen directeur

Bijlagen bij" het-Belgisch-Staatstrla t- 28f06/2013 - A-nnexes-du-Momteurbeige

08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 01.05.2013 13112-0076-034
11/04/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

Voor-

behouder aan liet Belgisch

Staatsblac

02 PIR. Xi 3 BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0884.499.250

Benaming

(voluit) : Bancontact-MisterCash

(verkort) : BC-MC

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Aarlenstraat 82, 1040 Brussel (volledig adres)

Onderwem akte : Ontslag en coptatie bestuurders

I i111u 11w~11111!IMniIIuu

Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 20 juli 2012:

1) De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Pascal Deman als bestuurder van de vennootschap vanaf 1 juli 2012.

2) De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Olivier Ondin als bestuurder van de vennootschap vanaf 19 juli 2012

3) De raad van bestuur heeft beslist om, conform artikel 14 van de statuten, de heer Ivo De Meersman, wonende te Leopold Luypaertstraat 273, 1850 Grimbergen te copteren als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 20 juli 2012, ter vervanging van de heer Pascal Deman en voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Pascal Deman (tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2018 die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 goedkeurt)

" Bijlagen- het Beigiscb-Staatsbiad 4) De raad van bestuur heeft beslist om, conform artikel 14 van de statuten, de heer Ludwig Van Wemmel,: wonende te Puursstraat 40, 1785 Merchtem te copteren als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 20 juli 2012, ter vervanging van de heer Olivier Onclin en voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Olivier Onalin (tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2017 die de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016 goedkeurt)De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering voorstellen over te gaan tot de definitieve benoeming ' van de heren Ivo De Meersman en Ludwig Van Wemmel als bestuurders.

Dhr. GULIKERS Michel Dhr. BEERNAERT Tom

Bestuurder BestuurderOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 16.05.2012 12120-0355-030
15/05/2012
Mod 11.1

rgitte+= Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

1---

R~

Mc

" iaosesso*

I 1:7iFrZI~(-+~ S,nM=1. p

~ u u ,/~ ~l`-~~-`~I1 "'f&

6- El 202

Greffe

N d'entreprise : 0884.499.250

Dnomination (en entier) : "Bancontact-MisterCash"

(en abrg): "BC-MC"

Forme juridique :socit anonyme

Sige :rue d'Arlon 82

1040 BRUXELLES

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS (Modification de l'objet social)

Il rsulte d'un procs-verbal dress le vingt-six avril deux mille douze, par Matre Denis DECKERS, Notaire Associ, membre de "Berquin Notaires", socit civile forme commerciale d'une socit cooprative responsabilit limite, ayant son sige social 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemble gnrale extraordinaire des actionnaires de la socit anonyme "Bancontact-MisterCash", en abrg "BC-MC", ayant son sige 1040 Bruxelles, rue d'Arlon, 82,

a pris les rsolutions suivantes:

1 Confirmation de [a dmission en qualit d'administrateur de Monsieur MAES Fabrice, et ceci partir du 28 octobre 2011.

" Confirmation de la dmission en qualit d'administrateur de Monsieur GUNS Bart, et ceci partir du 28 octobre 2011. Afin de terminer ce mandat, confirmation la nomination en qualit d'administrateur de Madame MARCELIS Christel, domicilie 1500 Halle, Kapelweg, 5, et ceci partir du 28 octobre 2011. Le mandat expirera l'issue de ['assemble annuelle de l'an deux mille dix-sept.

" Confirmation de la dmission en qualit d'administrateur de Monsieur GUSBIN Philippe, et ceci partir du 28 avril 2012. Afin de terminer ce mandat, confirmation la nomination en qualit d'administrateur de Monsieur WAERSEGGERS Yves, domicili Sterrebeek, Nachtegalenhof, 1. Le mandat expirera l'issue de l'assemble annuelle de l'an deux mille dix-sept,

" Confirmation de la (re)nomination en qualit d'administrateurs de:

- Monsieur BEERNAERT Tom, domicili 8000 Bruges, Carmersstraat, 120;

- Monsieur MARSBOOM, Antoine, domicili 3010 Leuven, Wijnbergenstraat, 104;

- Monsieur MESKENS Frank, domicili 3012 Leuven, Alfons Stesselstraat, 13;

- Monsieur DEMAN Pascal, domicili 2350 Vosselaar, Stoktsebaan, 35;

- Madame CAPOUET Raphalle, domicilie 1160 Bruxelles, Avenue G.E. Lebon, 26/7.

Le mandat des (nouveaux) administrateurs expirera l'issue de l'assemble annuelle de l'an deux mille dix-

huit.

Les administrateurs exerceront leur mandat non rmunr, sauf dcision contraire de l'assemble gnrale.

2 Modification de!'objet social par remplacement du texte de l'article 3 des statuts par le texte suivant

"La socit a pour objet

" De garder, administrer et donner en licence des droits de proprit intellectuelle, lis ou non des schmas de paiement et toutes les oprations dans ce cadre,

" De promouvoir l'utilisation des schmas de paiement pour lesquels elle octroie des licences,

" De concevoir, spcifier, mettre en oeuvre et exploiter, pour son compte propre, pour le compte de tiers ou pour le compte de ses membres, toute infrastructure technique (de technologie de l'information, de tlcommunication ou de scurit) ou partie d'infrastructure technique ncessaire ou pouvant contribuer : l'excution de transactions de paiement lectroniques.

" D'tre une chambre de compensation au sens de l'article ler/1, 5" de la loi du 28 avril 1999 visant ' transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractre dfinitif du rglement dans les, systmes de paiement et de rglement des oprations sur titres. A ce titre, elle calcule les positions financires nettes de ses membres et soumet ces positions auprs d'un systme de paiement en vue d'en permettre le' rglement,

" De mettre en place des systmes de surveillance et de gestion des risques financiers et oprationnels ncessaire au bon fonctionnement des systmes qu'elle opre et des schmas de paiement qu'elle promeut,

Elle pourra accomplir ces oprations en nom propre et pour son propre compte, ainsi que pour compte de' tiers, par exemple en_qualit_de commissionnaire _  _.

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

4/

Mod 11.1

Elle peut exercer, tant en Belgique qu' !tranger, toutes les activits destines favoriser, directement ou indirectement la ralisation de son objet social.

Elle peut recevoir des droits dans toutes autres socits, entreprises ou tablissements ayant un objet semblable ou similaire ou de nature contribuer la ralisation de son objet,"

3 Tous pouvoirs ont t confrs B-DOCS, qui, cet effet, lit domicile 1000 Bruxelles, rue Guillaume le Taciturne, 27, afin d'assurer les formalits auprs d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donnes dans la Banque Carrefour des Entreprises et,' le cas chant, auprs de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoute.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Dposes en mme temps que l'extrait : une expdition du procs-verbal, cinq procurations, le texte

coordonn des statuts).

Cet extrait est dlivr avant enregistrement conformment l'article 173,1 bis du Code des Droits ,

d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associ

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

r.-41..

Rserv

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/05/2012
be

a

Bi st

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

III *12089331* u

Jett

o3 vie' 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0884.499.250

Benaming (voluit) : "Bancontact-MisterCash"

(verkort) : "BC-MC"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Aarlenstraat 82

1040 BRUSSEL

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING (Wijziging van het maatschappelijk doel)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig april tweeduizend en twaalf, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, ; Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Bancontact-MisterCash", in het kort "BC-MC", waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Aarlenstraat, 82,

volgende beslissingen genomen heeft:

1 Sevestiging van het ontslag als bestuurder van de heer MAES Fabrice, en dit met ingang van 28 oktober 2011.

Bevestiging van het ontslag als bestuurder van de heer GUNS Bart, en dit niet ingang van 28 oktober 2011. Ter voltooiing van dit mandaat, bevestiging van de benoeming als bestuurder, en dit met ingang van 28, oktober 2011, van Mevrouw MARCELIS Christel, wonende te 1500 Halle, Kapelweg, 5. Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

- Bevestiging van het ontslag als bestuurder van de heer GUSBIN Philippe, en dit met ingang van 26' april 2012. Ter voltooiing van dit mandaat, bevestiging van de benoeming als bestuurder, en dit met ingang van 26 april 2012, van de heer WAERSEGGERS Yves, wonende te 1933 Sterrebeek, Nachtegalenhof, 1. Het: mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien

- Bevestiging van de (her)benoeming van volgende bestuurders:

- de heer BEERNAERT Tom, wonende te 8000 Brugge, Carmersstraat, 120;

- de heer MARSBOOM, Antoine, wonende te 3010 Leuven, Wijnbergenstraat, 104;

- de heer MESKENS Frank, wonende te 3012 Leuven, Alfons Stesselstraat, 13;

- de heer DEMAN Pascal, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan, 35;

- Mevrouw CAPOUET Raphalle, wonende te 1160 Brussel, Avenue G.E. Lebon, 26/7.

Het mandaat van de (nieuwe) bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend achttien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering,

2 Wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van de tekst van artikel 3 der statuten door,

volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel.

" Het houden, beheren en in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten die al dan niet betrekking hebben op betaalschema's en alle verrichtingen in dit verband.

" Het bevorderen van het gebruik van de betaalschema's voor dewelke zij licenties verleent.

" Het ontwerpen, bescheen, bouwen en uitbaten, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor rekening van haar leden, van gelijk welke technische infrastructuur (informatie-, telecommunicatie- of veiligheidstechnologie) of deel van een technische infrastructuur noodzakelijk of ondersteunend bij de uitvoering van elektronische betaaltransacties,

" Een verrekenkamer te zijn in de zin van artikel 1ste/1,5 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen. Ten titel hiervan, berekent zij netto financile posities van haar leden en maakt deze posities over aan een betalingssysteem met het oog op de afwikkeling ervan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~o r-uehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 1 t.1

" Het opzetten van systemen voor controle en beheer van financile en operationele risico's, noodzakelijk voor de goede werking van de systemen onder haar beheer en van de betaalschema's die zij bevordert.

Zij zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, alsook voor rekening derden, bij voorbeeld in hoedanigheid van commissionair.

Zij mag zowel in Belgi als in het buitenland alle activiteiten uitoefenen geschikt om rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag rechten verkrijgen in alle andere vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen met een gelijkaardig of aanverwant doel of van aard de verwezenlijking van haar doel in de hand te werken,"

3 Bijzondere volmacht werd verleend aan B-DOCS, met zetel te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat, 27, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvinglaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, de

gecordineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vor registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/10/2011
wmm

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

2 8 SEP 2011

BRUXELLES

Greffe

27)

Gd

N~d'entrepoe: 0884499260

Dnomination

(en entier) : "Bancontact-MisterCash" en ab ' ^ "BC-MC"

Furmojuhdique: socit anonyme

BiOo: 1040 Bruxelles, rue d'Arlon, 82

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPiTAL EN ESPECES - MODIFICATION AUX STATUTS

U rsulte d'un procs-verbal dress le seize septembre deux mille onze, par Matre Peter Van K8a|kob*ko, Notaire Asnoo|, membre de "Berquin Ncua|n*o^, socit civile sous forme d'une socit cooprative ; responsabilit |imi,e, ayant son sige social 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemble gnrale extraordinaire des actionnaires de la socit anonyme "Bancontact-MisterCash", nnabrg4''8C'&1C^.ayantunnsign1{4U Bruxelles, mod'Admn.82.apo les /ooluhunoauivonVsa:

1/ Augmentation du capital de la socit concurrence de deux millions cinq cents mille euros ( i 2.500.000.00). pour porter le capital deux millions cinq cent soixante et un mille cinq cents euros ( ! 2.681.500.00).

L'augmentation du capital a t ralise par apport en espces et par la cration de vingt-cinq mille (25.000): actions de capital. || a t pmcd#, sance tenante, la souscription en espces des dites actions de capital nouve||eo, au prix de cent euros ( 100.00) chacune et chaque action de capital a t libre concurrence de: cent pnur cent (1O/0).

Les apports qui consistent en numraire ont t dpoou, conformment l'article 000 du Code daoi oucitw, un compte spcial numro 068-8931617-78 au nom de la socit, auprs de la banque Dmxiu, tel qu'||rAxu|ted'unoaMnstaiwnd||vro par on, organisme financier, |e16aoptembne2011.

2/ Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la dcision d'ougmuntat|on.duoapiUs| qui prnd. par |,ememu|vmnt :

^Ln capital social est fix deux millions cinq cent soixante et un mille cinq cents euros ( 2.581.500.00). reprsent par vingt-cinq mille six cent quinze (25.615) actions sans dsignation de valeur nominale. || doit tre intgro|emente1incpnd|Uonno||amentoouucritLamauUunouontnumnztoado1juoqu'25.81g.^

3/Touopouvoimmnttonnfr4oB-DOC8.qu|'ns*offt.|i\domioi|e1UU0BmxaUea.ruu8ui||oume|e Taciturne, 27, afin d'assurer les formalits auprs d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/Ja modification des donnes dans /a Banque Carrefour des Entreprises et, (e cas nhont, auprs de: l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoute.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Dposs en mme temps que l'extrait : una expdition du pnzua'werbu|, cinq procurations, le taxto! coordonn des statuts).

Cet extrait ast dlivr avant enregistrement conformment l'article 173, 1 bis du Code des Druitu~ d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire Associ

"

---' -  -  - 

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto: Nom et qualit du notaire inmmmentantnudela personne ou des personnes

ayampuuvo,dep,awmer|apemonnemomUn$rgan1 des nery

Au verso : Nom et signature

10/10/2011
nood 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II~INIY~IIIVINIIII

*11151979*

Voc

behoi

aan

Belg

Staat

ih

iUile,

Griffie

Ondernemingsnr : 0884499250

Benaming

(voluit) : "Bancontact-MisterCash" in het kort "BC-MC"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1040 Brussel, Aarlenstraat, 82

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien september tweeduizend en elf, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Bancontact-MisterCash", in het kort "BC-MC", waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Aarlenstraat, 82, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met twee miljoen vijfhonderdduizend euro ( ; 2.500.000,00), zodat het kapitaal verhoogd werd tot twee miljoen vijfhonderdeenen-zestigduizend vijfhonderd, euro ( 2.561.500,00).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van vijfentwintigduizend (25.000) kapitaalaandelen. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de: nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderd euro ( 100,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100 %).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 068-8931617-78 op naam van de vennootschap bij de Dexia Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financile instelling op 15 september 2011.

2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die: voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen vijthonderdeenen-zestigduizend vijfhonderd euro ( 2.561.500,00), vertegenwoordigd door vijfentwintig-duizend zeshonderdvijftien (25.615) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 25.615."

3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan B-DOCS, met zetel te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat, 27, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, de: gecordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 23.05.2011 11122-0139-018
19/05/2011
Mal 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte6RU'}sm

0 9 Mer~ +~-

~

Grt r

1

" 110,520.1Ondernemingsnr : 0884499250

Benaming

(voluit) : "Brand & Licence Company" in het kort "B&L Company"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1040 Brussel, Aarlenstraat 82

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig april tweeduizend en elf, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Brand and Licence Company", in het kort "BBL Company", waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Aarlenstraat, 82,

volgende beslissingen genomen heeft:

1 Bevestiging van de benoeming van "Deloitte Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer philip Maeyaert, in zijn hoedanigheid van commissaris van de vennootschap vanaf 22 april 2010, zoals blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 22 april 2010.

2 Wijziging van de maatschappelijke benaming in "Bancontact-MisterCash", in het kort "BC-MC" en derhalve wijziging van artikel 1 van de statuten als volgt:

"De benaming van de vennootschap luidt "Bancontact-MisterCash", in het kort "BC-MC", naamloze vennootschap."

3 Bevestiging dat de maatschappelijke zetel verplaatst is naar volgend adres 1040 Brussel, Aarlenstraat, 82, krachtens een beslissing van de raad van bestuur de dato vijfentwintig juni tweeduizend en acht, met ingang op tien juli tweeduizend en acht.

Wijziging van artikel 2 van de statuten als volgt:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat, 82"

4 Wijziging van het doel van de vennootschap door wijziging van de tekst van de eerste paragraaf van artikel 3 der statuten zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot doet:

Het houden, beheren en in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten die al dan niet betrekking hebben op betaalschema's en alle verrichtingen in dit verband."

5 Wijziging van de artikelen 13 ('Benoeming van de bestuurders'), 15 ('Duur van het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur'), en 25 (Oproepingen algemene vergaderingen') van de statuten als volgt: - Vervanging van de tekst van artikel 13 van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit bestuurders die benoemd worden door de algemene vergadering op voorstel van de aandeelhouders van de vennootschap.

Elke aandeelhouder heeft recht op een mandaat per schijf van tien procent van de aandelen dat hij bezit ten opzichte van het totaal aantal aandelen.

Het geheel van aandeelhouders voor dewelke het aantal aandelen die elk van hen bezit minder is dan tien procent en op voorwaarde dat het geheel van het aantal van deze aandelen gelijk is aan of groter is dan 10 %; ten opzichte van het totaal aantal aandelen heeft recht op een mandaat waarvan de kandidaturen gezamenlijk: zullen worden voorgesteld.

Voor de berekening van de percentages vernield in de vorige paragraaf van dit artikel, worden de participaties aangehouden door vennootschappen die tot eenzelfde groep behoren, samengeteld; de vennootschappen aandeelhouders die tot een zelfde groep behoren genieten alsdan gezamenlijk (en niet afzonderlijk) de voordrachtrechten vermeld onder de bovenstaande punten. Het woord groep in deze bepaling verwijst naar het geheel van de vennootschappen die staan onder de controlebevoegdheid, zoals gedefinieerd door de artikelen 5 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, van dezelfde personen, met inbegrip van de controlerende personen zelf.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum zes jaar.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, met uitzondering van het mandaat verleend aan n of

meer bestuurders die overeenkomstig artikel 20 van deze statuten belast zijn met het dagelijks bestuur.'

- Vervanging van het woord "drie" in artikel 15 van de statuten door het woord "twee".

- Vervanging van de eerste zin van artikel 25 van de statuten door volgende zin:

"De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur of door de commissaris bijeengeroepen

overeenkomstig de toepasselijke wettelijke regels bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel,

uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te

ontvangen."

6 Werden benoemd als bestuurders:

- De heer GULIKERS Michel Hendrik Maria, wonende te 3120 Tremelo, Dennenlaan, 4.

- De heer GUSBIN Philippe, wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, Clos du Belvdre, 6.

- De heer ONCLIN Olivier, wonende te 1700 Dilbeek, Molenstraat, 72.

- De heer GUNS Bart Simonne Magdalena Gabriel, wonende te 9320 Erembodegem, Kwalestraat, 49.

- De heer VANDEN BERGHE Etienne Jean Pierre, wonende te 1410 Waterloo, chausse Bara 301.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Als gevolg van deze benoemingen telt de raad van bestuur thans 10 leden.

7 Bijzondere volmacht werd verleend aan B-DOCS, met zetel te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat, 27,

teneinde de vervuiling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de

Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOLMACHTEN:

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders:

1. De naamloze vennootschap "Fortis Bank", met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg, 3, hier vertegenwoordigd door de heer MAES Fabrice, wonende te 4053 Chaudfontaine, avenue du Parc, 71, krachtens n (1) onderhandse volmacht;

2. De naamloze vennootschap "Dexia Bank Belgi", met zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan, 44, hier vertegenwoordigd door de heer MESKENS Frank Erik, wonende te 3012 Leuven, Alfons Stesselstraat, 13, krachtens n (1) onderhandse volmacht;

3. De naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen "KBC Bank", met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, hier vertegenwoordigd door de heer DEMAN Pascal Stephane, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan, 35, krachtens n (1) onderhandse volmacht;

4. De naamloze vennootschap "ING Belgi", met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan, 24, hier vertegenwoordigd door de heer BEERNAERT Tom Maria Adriaan, wonende te 1702 Dilbeek, Brusselstraat, 187, bus 1, krachtens n (1) onderhandse volmacht;

5. De naamloze vennootschap "AXA Bank Europe", met zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, hier vertegenwoordigd door de heer MARSBOOM Antoine Pierre Georges Marguerite, gwonende te 3010 Leuven, Wijnbergenstraat, 104, hkrachtens n (1) onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, de

gecordineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Denis DECKERS Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

19/05/2011
Mod 2,0

Volet B Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffeIN~I~WVNW~IIVW~NI~II~~I

*iio~saes"

sain

09 Mal ?f

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise : 0884499250

Dnomination

(en entier) : "Brand and Licence Company" en abrg "B&L Company"

Forme juridique : socit anonyme

Sige : 1040 Bruxelles, rue d'Arlon 82

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

Il rsulte d'un procs-verbal dress le vingt-huit avril deux mille onze, par Matre Denis DECKERS, Notaire Associ, membre de "Berquin Notaires", socit civile forme commerciale d'une socit cooprative ' responsabilit limite, ayant son sige social 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numro: d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemble gnrale extraordinaire des actionnaires de la socit anonyme "Brand and Licence: Company", en abrg "B&L Company", ayant son sige 1040 Bruxelles, rue d'Arlon, 82,

a pris les rsolutions suivantes:

1 Confirmation de la nomination de "Deloitte Rviseurs d'Entreprises", reprsente par Monsieur Philip Maeyaert, en tant que commissaire de la socit partir du 22 avril 2010, tel qu'il rsulte du procs-verbal de l'assemble gnrale ordinaire du 22 avril 2010.

2 Modification de la dnomination sociale en "Bancontact-MisterCash", en abrg "BC-MC" et en consquence modification de l'article 1 des statuts comme suit :

"La socit est dnomme "Bancontact-MisterCash" en abrg "BC-MC", socit anonyme."

3 Confirmation que le sige social a t transfr l'adresse suivante par dcision du conseil d'administration en date du vingt-cinq juin deux mille huit, prenant effet le dix juillet deux mille huit. En, consquence modification du premire phrase de l'article 2 des statuts comme suit:

"Le sige social de la socit est sis 1040 Bruxelles, rue d'Arlon 82."

4 Modification de l'objet social par modification du texte du premier paragraphe de l'article 3 des statuts comme suit :

"La socit a pour objet:

Garder, administrer et donner en licence des droits de proprit intellectuelle, lis ou non des schmas de paiement et toutes les oprations dans ce cadre."

5 Modification des articles 13 ('Nomination des administrateurs'), 15 ('dure du mandat du prsident du conseil d'administration'), et 25 ('convocations assembles gnrales') des statuts comme suit:

- Remplacement du texte de l'article 13 des statuts par le texte suivant:

"La socit est administre par un conseil d'administration compos d'administrateurs nomms par l'assemble gnrale sur proposition d'actionnaires de la socit.

Chaque actionnaire a droit un mandat par tranche de dix pour cent d'actions qu'il possde par rapport au nombre total des actions.

L'ensemble des actionnaires pour lesquels le nombre d'actions que chacun possde est infrieur dix pour cent et pour autant que l'ensemble du nombre de ces actions soit gal ou suprieur 10 % par rapport au nombre total des actions a droit un mandat dont les candidatures seront proposes conjointement.

Pour le calcul des pourcentages repris aux paragraphes prcdents, les participations dtenues par des socits appartenant un mme groupe sont additionns; les socits actionnaires qui appartiennent un. mme groupe bnficient ds lors ensemble (et pas sparment) des droits de proposition repris aux points ci; dessus. Dans la prsente disposition le terme groupe se rfre l'ensemble des socits qui se trouvent sous. le pouvoir de contrle, telle que dfinie par les articles 5 et suivants du Code des Socits, des mmes: personnes, en ce compris les personnes qui exercent elles mmes ce contrle.

Les administrateurs sont nomms pour une dure maximale de six ans.

Les administrateurs sortants sont rligibles.

Le mandat des administrateurs n'est pas rmunr, l'exception du mandat accord un ou plusieurs administrateurs qui, conformment l'article 20 des prsents statuts, sont chargs de la gestion journalire."

- Remplacement du mot "trois" dans l'article 15 des statuts par le mot "deux".

- Remplacement de la premire phrase de l'article 25 des statuts par la phrase suivante:

"L'assemble gnrale est convoque par le conseil d'administration ou par le commissaire conformment . aux dispositions_lgales applicables par l'envoi d'une lettre recommande, .moins. que jes4estinataires aient

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

donn leur accord individuel, explicite et par crit pour recevoir la convocation par un autre canal de"

communication."

6 Ont t nomms en qualit d'administrateurs partir du vingt-huit avril deux mille onze:

- Monsieur GULIKERS Michel Hendrik Maria, domicili 3120 Tremelo, Dennenlaan, 4.

- Monsieur GUSBIN Philippe, domicili 1325 Chaumont-Gistoux, Clos du Belvdre, 6.

- Monsieur ONCLIN Olivier, domicili 1700 Dilbeek, Molenstraat, 72.

- Monsieur GUNS Bart Simonne Magdalena Gabriel, domicili 9320 Erembodegem, Kwalestraat, 49.

- Monsieur VANDEN BERGHE Etienne Jean Pierre, domicili 1410 Waterloo, chausse Bara 301

Leur mandat prend fin l'issue de l'assemble annuelle de l'an deux mille dix-sept.

Leur mandat est non rmunr, sauf dcision contraire de l'assemble gnrale.

A la suite de ces dsignations, le conseil d'administration totalize 10 administrateur.

7 Tous pouvoirs ont t confrs B-DOCS, qui, cet effet, lit domicile 1000 Bruxelles, rue Guillaume

le Taciturne, 27, afin d'assurer les formalits auprs d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la

modification des donnes dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas chant, auprs de

l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoute.

PROCURATIONS:

Etaient reprsents, les actionnaires suivants:

1. La socit anonyme "Fortis Banque", ayant pon sige social 1000 Bruxelles, Rue Montagne au Parc, 3, ici reprsent par Monsieur MAES Fabrice, domicili 4053 Chaudfontaine, avenue du Parc, 71, en vertu d'une (1) procuration sous seing priv,

2. La socit anonyme "Dexia Bank Belgique", ayant son sige social 1000 Bruxelles, Avenue Pacheco, 44, ici reprsent par Monsieur MESKENS Frank Erik, domicili 3012 Leuven, Alfons Stessel-straat, 13, en vertu d'une (1) procuration sous seing priv,

3. La socit anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel l'pargne "KBC Bank", ayant son sige social 1080 Bruxelles, Avenue du Port, 2, ici reprsent par Monsieur DEMAN Pascal Stephane, domicili 2350 Vosselaar, Stoktsebaan, 35, en vertu d'une (1) procuration sous seing priv,

4. La socit anonyme "ING Belgique", ayant son sige social 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24, ici reprsent par Monsieur BEERNAERT Tom Maria Adriaan, domicili 1702 Dilbeek, Brusselstraat, 187, bote 1, en vertu d'une (1) procuration sous seing priv,

5. La socit anonyme "AXA Bank Europe", ayant son sige social 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25, ici reprsent par Monsieur MARSBOOM Antoine Pierre Georges Marguerite, domicili 3010 Leuven, Wijnbergenstraat, 104, en vertu d'une (1) procuration sous seing priv.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Dposes en mme temps que l'extrait : une expdition du procs-verbal, cinq procurations, le texte

coordonn des statuts).

Cet extrait est dlivr avant enregistrement conformment l'article 173,1 bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Denis DECKERS Notaire Associ

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rserv

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

20/04/2011
Maa 2.7

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Rserv+

au

Moniteu

belge

II1 flh1 1111111 1 I h lII mi III II

*11060136"1

1

08 APR MUGreffe

N d'entreprise : 0884 499 250

Dnomination

(en entier) : Brand and Licence Company

Forme juridique : socit anonyme

Sige : rue d'Arlon 42  1040 Bruxelles

Objet de l'acte : Dmission 1 Nomination

Extrait du procs-verbal de la runion du Conseil d'Administration du 24 mars 2011

Dmission et nomination d'un administrateur

Dexia Banque nous a informs de la dmission de Mr Martin Vandewiele comme Administrateur et propose son remplacement par Mr Frank Meskens, demeurant Alfons Stesseistraat 13 3012

Wlsele.

Le Conseil marque son accord sur la proposition.

Pour extrait conforme.

Fabrice Maes

Administrateur

Pascal Deman

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/04/2011
MW 2~Luik >B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoorbehouder

aan het

Belgisch Staatsblac

1

*11060135

!mile

08 APR 2011

Griffie

Ondememingsnr : 0884 499 250

Benaming

(voluit) : Brand and Licence Company

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Aarlenstraat 82 5 -1040 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag ! Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 maart 2011 Ontslag en benoeming van een bestuurder

Dexia Bank heeft ons op de hoogte gebracht van de ontslagneming als bestuurder van de heer Martin Vandewiele en stelt voor deze te vervangen door de heer Frank Meskens, woonachtig Alfons Stesselstraat 13 te 3012 Wilsele. Dit voorstel wordt door de Raad goedgekeurd.

Voor eensluitend uittreksel.

Fabrice Maes

Bestuurder

Pascal Deman

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van deer o....__.._

p so(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/03/2015
E Mat Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

0 ~

,f$}

I"4~+flj }Wl5

ter griffie vun do3511.7-filcrbn rriotaItge

Ondernemingsnr : 0884.499.250

Benaming

(voluit) : Bancontact-MisterCash

(verkort) : BG-MC

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Aarlenstraat 82, 1040 Brussel

(volledig adres)

. Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en coptatie bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap van 24 april 2014:

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van mevrouw Ann Mertens als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 8 november 2013, ter vervanging van de heer Antoine Marsboom en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Antoine Marsboom (tot en met de gewone algemene vergadering in 2018 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goedkeurt).

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de heer Roel Soetens als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 8 november 2013, ter vervanging van de heer Etienne Vanden Berghe en dits voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Etienne Vanden Berghe (tot en met de gewone algemene vergadering van 2017 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31' december 2016 goedkeurt).

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 26 juni 2014:

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van mevrouw Raphaelle Capouet als bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

De raad van bestuur heeft beslist om, conform artikel 14 van de statuten, de heer Gunter Uytterhoeven te codpteren als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 26 juni 2014, ter vervanging van mevrouw Raphaelle Capouet en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van mevrouw Raphaelle Capouet (tot en met de gewone algemene vergadering in 2018 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goedkeurt)

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 26 september 2014:

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van mevrouw Mn Mertens als bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

De raad van bestuur heeft beslist om, conform artikel 14 van de statuten, mevrouw Caroline Boulenger te coopteren als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 26 september 2014, ter vervanging van mevrouw Ann Mertens en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van mevrouw Ann Mertens (tot en met de gewone algemene vergadering in 2018 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goedkeurt).

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 29 januari 2015:

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Ludwig Van Wemmel als bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur heeft beslist om, conform artikel 14 van de statuten, de heer Dirk Smet te copteren als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 29 januari 2015, ter vervanging van de heer Ludwig Van Wemmel en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Ludwig Van Wemmel (tot en met de gewone algemene vergadering in 2015 die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goedkeurt).

De raad van bestuur zal aan de eerstvolgende algemene vergadering voorstellen over te gaan tot de definitieve benoeming van mevrouw Caroline Boulenger, de heer Gunter Uytterhoeven en de heer Dirk Smet als bestuurders.

Ivo De Meersman Bestuurder Tom Beernaert

Bestuurder

Voor-

i'etiout en

aan het

Betgisch

Staatsblad

d

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 10.08.2010 10402-0574-024
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.04.2009, DPT 14.05.2009 09149-0063-023
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.04.2008, DPT 23.05.2008 08149-0176-023

Coordonnées
BANCONTACT-MISTERCASH, AFGEKORT : BC-MC

Adresse
AARLENSTRAAT 82 1040 BRUSSEL

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale