BAR-SOHO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BAR-SOHO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.710.390

Publication

06/05/2014 : Ontslag en benoeming zaakvoerder
Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 14/02/2014

De vergadering besluit tôt het verlenen van eervol ontslag aan de huidige niet statutair zaakvoerder met ingang van 1 januari 2014, te weten: de heer ROOTHAERT Edmond Maria Louis Diane Willy, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Platanenlaan 53.

De algemene vergadering verleent kwijting voor het door de zaakvoerder geleverde beleid. De vergadering besluit tôt benoeming tôt niet statutair zaakvoerder, met ingang van 1 januari 2014: de heer RIJMENANS Sven, wonende te Antwerpen, Marnixplaats 6.

De heer RIJMENANS Sven heeft verklaard zijn benoeming te aanvaarden. Zijn mandaat is bezoldigd,

RIJMENANS Sven zaakvoerder

Op de laatste biz.'varVCùlR'S'vêymeldën":

Recto" Naam ¥n'fiô"édàhïg"Kèïâ~và"rï dêïnstruméntérên�

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 30.08.2013 13551-0391-015
10/10/2011
mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

riceerelegi ter Aille van ds Rodent nia ttoekoodd 3t; Antgerpoo, M

2 0 SEP. 2011

Griffie

YIIVIIV~ IllIIIH1IUI fllll

"11152161"

b

E

uOndernemingsnr : og 3, . 2 'to . 390

Benaming : BAR-SOHO

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Marnixplaats 6

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van' Koophandel te Antwerpen.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris :i te Antwerpen, op 26 september 2011, dat:

1. Rechtsvorm - naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam: "BAR-SOHO".

2. Zetel: 2000 Antwerpen, Marnixplaats 6.

3. Oprichters:

1/ De commanditaire vennootschap op aandelen "A-EVENTS", rechtspersonenregister 0477.171.506,; met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Platanenlaan 53.

Alhier conform artikel 16 van haar statuten vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, te weten:: j: de heer ROOTHAERT Edmond Maria Louis Diane Willy, geboren te Antwerpen op 4 juli 1969, wonende te 2610; Antwerpen (Wilrijk), Platanenlaan 53; 2/ De heer VANLERBERGHE Andries Adelain Andr, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 10 april: 1976, wonende te 2000 Antwerpen, Lange Vlierstraat 2.

4. Kapitaal: 50.000,00 euro.

5. Gestorte bedrag: 25.000,00 euro.

6. Nog niet volgestorte inbrengen: 25.000,00 euro.

1/ 12.500,00 euro;

21 12.500,00 euro.

7. Samenstelling: in geld.

8. Boeklaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december; 'j 2012.

9, Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een; twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt opi wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming vanj

een gelijk recht voor elk aandeel. "

10. Verdeling vereffeningsaldo: Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na; ;: vereffening rekening houdend met hun volstorting.

11. Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden; ji en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben: zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

12. Niet-statutaire zaakvoerder: voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar: de heer; ROOTHAERT Edmond, voornoemd.

13. Commissarissen: geen.

14. Doel: De vennootschap heeft tot doel: :

1/ Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende; onder meer:

het uitbaten en inrichten, van n of meerdere snelbuffetten, snackbars, sandwichbars,; hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crperies, wamiwafelkramen, tearooms,; Ijssalons, cafetaria's, pizzeria's, pitabars, drive-in restaurants, met inbegrip van verkoop aan de toog van; eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking;

J.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

2 mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van eetwaren en dranken die worden afgehaald of die worden thuisbezorgd;

- het uitbaten en inrichten, van n of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food-zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafs, bars, nachtclubs, bodega's en tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;

- de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de im- en export, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en toebehoren;

- het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;

- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;

- catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle toebehoren;

- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als andere;

- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en aanverwante bedrijven.

2/ Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stelten, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

15. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste werkdag van de maand juni om achttien uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. De eerste wordt gehouden in het jaar 2013.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

16. Volmachten: Nihil.

17. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ING.

18. Bijzondere volmacht: Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR VINOELST", rechtspersonenregister Antwerpen 0883.699.791, met zetel te Antwerpen-Ekeren, De Beukelaerlaan 33, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T,W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij n of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 30.08.2016 16509-0352-015

Coordonnées
BAR-SOHO

Adresse
RUE DES CHARTREUX 32 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale