BASS MASTER ISSUER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BASS MASTER ISSUER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 898.307.694

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 03.06.2014 14150-0301-034
04/03/2014
MO Vlora 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N21 FEV. 2014

eliteset

Griffie

Onde- namingsnr 898.307.694

Benaming

tvoiuit : BASS Master Issuer

,verkortr

F,ecntsvorm Institutionele Vennootschap voor belegging in schulvorderingen naar Belgisch recht - Naamloze Vennootschap

Zetel Louizalaan 486, 1050 Brussel, Belgi

,v0:ledig adres)

Gridervverp akte : vervanging vaste vertegenwoordiger bestuurder - zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 20/12/2013:

01)

Eerste Beslissing: Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder

e Intertrust Financial Services BVBA

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de vennnootschap Intertrust Financial Services BVBA op 16 december 2013 beslist heeft Eliste Management BVBA (vast vertegenwoordigd door de heer Frank Husken) te vervangen door de heer Pierre Verhaegen, en dit met onmiddellijke ingang.

Tweede BeslissingVerplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap

~ P 9

D4

De Raad van Bestuur beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van Louizalaan 486, B-1050 Brussel naar Koningsstraat 97 (4de verdieping), B-1000 Brussel.

Derde Beslissing : Bijzondere volmacht.

NDe Raad van Bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Christophe Tans of mevrouw Andrea Blondeel, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NVISA, adres kiezende te Koningsstraat 97 (4de verdieping), B-1000 Brussel inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel of enig andere overheidsinstantie van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door de bestuurders genomen besluiten.

'

et

ri)

Andrea Blondeel

Lasthebber

DL

()p de laat3te t}12 van I Uik FS vE}r171oldrCn ' Recto W1arn Pn hoedanigheid van da UlstiLflY'i1iF.rene llutieis het7n va.) de pOrSn(. in:5'r11 litrvczin:i dr, rechtsper;.raa:i ten dan7iL}ii van dorden te " re:lcgelnvcerdien

Verso Naam handtekenen

15/12/2014
Mod Wonl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie ergeiegaontvangen op '

tel"

111 Ifll

iO 4 DEC, 20%

priffie -. -ierlandstalige

a1Ue6e: 114?xf/1.gJ}f1G FhtJgSeI

Ondernemingsnr : 898.307.694

Benaming

(voluit) : Bass Master lssuer

(verkort) :

Rechtsvorm : Institutionele Vennootschap voor Belegging in Schuldvorderingen naar Belgisch Recht - Naamloze Vennootschap

Zetel : Koningsstraat 97, 4 verd, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris - vervanging vaste vertegenwoordiger bestuurder Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 31 mei 2012:

De aandeelhouders beslissen om Deloitte Bedrijfsrevisoren aan te stellen ais Commissaris van de Vennootschap voor de boekjaren 2012, 2013 en 2014.

De Raad van bestuur heeft bovendien kennis genomen van het feit dat Intertrust Financial Services BVBA op 24 november 2014 beslist heeft de heer Pierre Verhaegen ais vaste vertegenwoordiger te vervangen door mevrouw Irne Florescu, en dit met ingang vanaf 1 december 2014.

Intertrust Financial Services BVBA, vast vertegenwoordigd door Irne Florescu

Dhr. Dirk Peter Stolp

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 03.06.2013 13150-0286-032
27/02/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~R1J8-EL.

Griffie

Voorbehouden

aan hot

Belgisch Staatsblad

130 09

.1 5_ ~

Ondernemingsnr : 0898.307.694 Benaming

(voluit) : (verkort) :

BASS Master Issuer

Rechtsvorm : Institutionele vennootschap voor belegging in schuldvorderingen, naamloze vennootschap

Zetel : 1050 Brussel, Loulzalaan 486

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger

Per brief van 5 december 2012 heeft ATC Belgium BVBA, met zetel te 2180 Ekeren, Lorkenlaan 30, KBO 0861.696.827 RPR Antwerpen, bestuurder van de vennootschap, het volgende meegedeeld:

AF-Widehom NV heeft ontslag genomen als vaste vertegenwoordiger van ATC Belgium BVBA in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, met ingang van 5 december 2012.

De vaste vertegenwoordiger van bestuurder ATC Belgium BVBA is vanaf 5 december 2012 Eliste Management BVBA, met zetel te 2180 Ekeren, Lorkenlaan 30, KBO 0817.555.590 RPR Antwerpen met als vaste vertegenwoordiger de heer Franciscus Husken, wonende te 2180 Ekeren, Lorkenlaan 30.

ATC Belgium BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Eliste Management BVBA,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Franciscus Husken,

bestuurder.

Dirk Peter Stolp,

bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 01.06.2012 12142-0189-029
30/05/2012
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mati Won' 11.1

f_t _ : i~ {; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0898.307.694

Benaming

(voluit) : BASS MASTER ISSUER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 486 te 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte VOLMACHT

Uit een akte verleden voor Notaris Jean-Philippe LAGAE, te Brussel, op 10 mei 2012, blijkt dat Bass Master Issuer verklaart als bijzondere lasthebbers aan te stellen:

(a) FORTIS BANK NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0403.199.702, hierna "Fortis Bank" genoemd; en

(b) elke andere persoon (hierna elk een "Fortisgevolmachtigde" genoemd) die is aangeduid in een volmacht die Fortis Bank heeft verleend om handlichting te geven in haar naam en die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad (hierna de "Fortisvolmacht" genoemd),

aan wie ze macht geeft om in haar naam en voor haar rekening alle handelingen te stellen, alle documenten, certificaten, onderhandse akten en notarile akten te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen om de vrij gave, vermindering, handlichting en/of doorhaling te bewerkstelligen van enige hypotheek of pand op handelszaak waarin Bass Master Issuer (al dan niet gezamenlijk met Fortis Bank of een andere vennootschap) is aangeduid als begunstigde of waarvan de begunstiging werd overgedragen aan Bass Master Issuer (al dan niet gezamenlijk met Fortis Bank of een andere vennootschap), dat alles zowel met als zonder vaststelling van betaling.

Fortis Bank kan als lasthebber alleen handelen. Een Fortisgevolmachtigde dient te handelen alleen of gezamenlijk met andere personen op dezelfde wijze alsof hij zou handelen in naam van Fortis Bank, zoals bepaald in de Fortisvolmacht.

Deze volmacht is onderworpen aan Belgisch recht. Enig geschil aangaande deze volmacht zal worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken te Brussel.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

BRUSSEL

Grilfi6 1.017.

lUit I IV I I II I IIVII I I lUl

*12096255* "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2012
MOD WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffeBRUXELLES

1 Mid 2012u*12096256*

N d'entreprise : 0898.307.694

Dnomination

(en entier) : BASS MASTER ISSUER

(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : avenue Louise 486 1050 Bruxelles

(adresse complte)

Oblet(s) de l'acte : PROCURATION

D'un acte reu par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, Bruxelles, le 10 mai 2012, il rsulte que Bass Master Issuer dclare nommer comme mandataires spciaux :

(a) FORTIS BANQUE SA, ayant son sige social 1000 Bruxelles, Warandeberg 3, inscrite au registre des personnes morales Bruxelles sous le numro 0403.199.702, ci-aprs dnomme Fortis Banque ; et

(b) toute autre personne (ci-aprs chacune dnomme un Mandataire de Fortis ) qui a t dsigne dans un mandat que Fortis Banque a octroy afin de donner mainleve en son nom et qui fut publi au Moniteur belge (ci-aprs dnomm le Mandat Octroy par Fortis ),

qui elle donne mandat afin de poser en son nom et pour son compte tous les actes, de signer tous les documents, certificats, actes sous seings privs ou notaris et, en gnral, de faire tout ce qui est ncessaire afin d'effectuer la libration, rduction, mainleve et/ou radiation de tout gage sur fonds de commerce et hypothque dans lequel Bass Master Issuer (que ce soit conjointement ou non avec Fortis Banque ou une autre socit) est dsign comme bnficiaire ou dont le bnfice a t cd Bass Master Issuer (que ce soit conjointement ou non avec Fortis Banque ou une autre socit), tout cela aussi bien avec que sans constatation de paiement.

Fortis Banque peut, en tant que mandataire, agir seule. Un Mandataire de Fortis doit agir seul ou conjointement avec une autre personne conformment la manire dont il agirait au nom de Fortis Banque, dans les limites du Mandat de Fortis.

Le prsent mandat est soumis au droit belge. Tout litige au sujet de ce mandat sera amen devant les tribunaux belges Bruxelles.

POUR EXTRAIT CONFORME

Sign: Jean-Philippe Lagae, Notaire

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/04/2012
Moa word 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

Griffie

IINIIIIII~I~NMIIVIWINIH

*12079169*

be

a

Bi sta

ui

Ondernemingsnr : 0898.307.694

Benaming

(voluit) : BASS Master Issuer

(verkort) '

Rechtsvorm : Institutionele vennootschap voor belegging in schuldvorderingen, naamloze vennootschap

Zetel : 1050 Brussel, Louizalaan 486

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger

Per brief van 19 maart 2012 heeft Sterling Consult BVBA, met zetel te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan 91, KBO 0861.696.827 RPR Antwerpen, bestuurder van de vennootschap, het volgende meegedeeld:

De heer Georges De Booser heeft ontslag genomen als vaste vertegenwoordiger van Sterling Consult BVBA in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

De vaste vertegenwoordiger van bestuurder Sterling Consult BVBA is vanaf 9 maart 2012 AF-Widehorn NV, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 203, KBO 0818.093.941 RPR Antwerpen met als vaste vertegenwoordiger de heer Franciscus Husken, wonende te 2180 Ekeren, Lorkenlaan 30.

Sterling Consult BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger AF-Widehorn NV,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Franciscus Husken,

bestuurder.

Dirk Peter Stolp,

bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 01.06.2011 11138-0438-029
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 01.06.2010 10148-0108-030
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 22.06.2009 09267-0126-026

Coordonnées
BASS MASTER ISSUER

Adresse
KONINGSSTRAAT 97 - 4DE VERD. 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale