BETON ARCHITEKTUUR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BETON ARCHITEKTUUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.750.776

Publication

15/04/2014
Mod 2.1

rame Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffeIii11,1130 1III BRUXELLES

- 3 APR 2014Greffed'entreprise : 0537750776

Dnomination

(en entier) : BETON ARCHITEKTUUR

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Sige : GUSTAVE DEFNET 14 bte 1, 1060 BRUXELLES

Objet de Pacte:: STRUCTURE DU CAPITAL

Extrait du procs verbal de l'Assemble gnrale extraordinaire du 27.03.2014. A l'unanimit, l'Assemble prend la dcision suivante:

1. Approuve les transferts des parts tels que dcrits et consigns dans le livre des parts. La nouvelle , structure du capital est la suivante:

POPESCU DANIEL POPESCU CRISTIANA POPESCU PETRE PURCARU PETRE ALIN RIZESCU ION POPESCU CONSTANTIN MANATARGA ION UT POPESCU FLORIAN BENEGUI FLORIAN BENEGUI MARIAN

Pour extrait conforme,

POPESCU DANIEL

Grant

50 parts 10 parts 5 parts 5 parts 5 parts 5 parts

5 parts

6 parts 5 parts 5 parts

 .. ..... ..... _ 

Mentionner sur la dernire page du 'Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso Nom et signature

02/10/2014
Mentionner sur la dernire page du Volet B " Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale [gard des tiers

Au verso : Nom et signature

grant avec effet le

Extrait du procs verbal de l'Assemble gnrale extraordinaire du 09.09.2014.

A l'unanimit, l'Assemble prend la dcision suivante:

1.1 .Approuve la dmission de Monsieur Pieters Eric Andr Eddy de sa fonction de

0612.2013 ;

2. La nouvelle structure du capital est la suivante:

Mod 2.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de l'acte au greffe

N` d'entreprise : Dnomination

(en entier)

Forme juridique

Sige :

Objet de l'acte :

0537750776

BETON ARCHITEKTUUR

SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE RUE GUSTAVE DEFNET 14 bte 1, 1060 BRUXELLES STRUCTURE DU CAPITAL, demission

POPESCU DANIEL PURCARU PETRE ALIN RIZESCU ION MANATARGA IONUT SENEGUI MARIAN ULARU MIRAI MARIN STRINOIU COSMIN PURCARU MIRAI VATUIU GHEORGHE

Pour extrait conforme,

POPESCU DANIEL Grant

60 parts 5 parts 5 parts 5 parts 5 parts 5 parts Sparts 5 parts 5 parts

Dpus I Reu }.o

2 3 _OS- 2011a

rreffe du trelfe de commerce]

~e,n.r?53 houe rie Rrsa st:ell p5

R1

Mof

i

*1a17914

bi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/10/2013
Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MR1111

Ondernemingsnr : 0537.750.776

Benaming

(voluit) : POPESCU-DP

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1060 SINT-GILLIS, Gustave Defnetstraat 14 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging satuten

Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Hugo MEERSMAN, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC Geassocieerde notarissen , gevestigd te Etterbeek, Oudergemselaan nummer 328, op vijfentwintig september tweeduizend dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POPESCU-DP", met zetel te 1060 Sint-Gillis, Gustave Defnetstraat 14 met nparigheid van stemmen de beslissing heeft genomen om een Nederlandstalige versie van de statuten aan te nemen:

(" )

Artikel 1. Vorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam BETON ARCHITEKTUUR .

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan

niet in elektronische vorm, moeten de volgende gegevens vermelden : de naam van de vennootschap; de

rechtsvorm, voluit of afgekort, geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; de

nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap; het ondernemingsnummer; het woord

rechtspersonenregister of de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank

van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1060 Sint-Gillis, Gustave Defnetstraat 14.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het gebied Brussel Hoofdstad of in het

Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt

teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belge of in het buitenland.

Artikel 3, Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot doel, zowel in Belgi als in het

buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden :

- algemene bouwonderneming, schilderwerken, metselwerken, bekisting, ijzervlechten, betonneren,

elektriciteit, dakwerken, alle andere activiteiten van renovatie;

groot- en kleinhandel van bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materiaal, sanitair en loodgieterij;

De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook,

commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan

met haar doel,

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financile tussenkomst of onder enige andere vorm

deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog,

gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname

van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL Il. - KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5, Maatschappelijk kapitaal

1111

Egr

et~~

i7

OKT 2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.800 EUR),

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van n/honderdste van het maatschappelijk kapitaal en volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

(" " )

Artikel 11. Bestuur

Zolang de vennootsohap slechts n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend ais algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij warden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden

Als er slechts n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

(" " )

Artikel 15. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts n vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet de zaakvoerder een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens n vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerder zal de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing, De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 17. Zittingen processen-verbaal

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn,

2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 18. Beraadslagingen

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op n stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar n vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Vcor-behuden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

eke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

2. Alle algemene vergaderingen mogen alln beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie Van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.

f 4, In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 20. Bestemming van de winst reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast

pe aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Artikel 21. Ontbinding

pe vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 22, Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om n of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 23, Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Voor nsluidend ontledend uittreksel.

Bijlagen : uitgifte van de akte gecordineerde statuten

Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek

Op de laatste blz. von Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/10/2013
I 0 1 Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

efilLOCELLE8

.1 7 OI~T ~~~~ Greffe

u

i

Rserv

au

Moniteur

belge

N d'entreprise : 0537.750.776

Dnomination

(en entier) : POPESCU-DP

(en abrg)

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Sige : 1060 SAINT-GILLES, RUE GUSTAVE DEFNET 14 BTE 1

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

D'un procs-verbal de l'assemble gnrale extraordinaire des associs de la socit prive responsabilit limite POPESCU-DP , ayant son sige social 1060 Saint-Gilles, rue Gustave Defnet 14, cltur par devant Matre Hugo MEERSMAN, notaire associ de la socit civile sous forme de socit prive responsabilit limite MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC -- Notaires associs , tablie Etterbeek, avenue d'Auderghem numro 328, en date du vingt-cinq septembre deux mille treize, 11 rsulte par extrait que l'assemble aprs dlibration a adopt l'unanimit des voix les rsolutions suivantes :

Premire rsolution

L'assemble dcide de changer la dnomination actuelle de la socit en BETON ARCHITEKTUUR et ce partir de ce jour.

L'assemble dcide de supprimer purement et simplement la teneur de l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant ;

Article 1. Forme -- dnomination

La socit revt la forme d'une Socit prive responsabilit limite.

Elle est dnomme BETON ARCHITEKTUUR .

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme lectronique ou non, mans des socits prives responsabilit limite, doivent contenir la dnomination de la socit ; la forme, en entier ou en abrg, reproduit lisiblement et plac immdiatement avant ou aprs le nom de la socit; indication prcise du sige de la socit; le numro d'entreprise; les termes registre des personnes morales ou l'abrviation RPM , suivi de l'indication du sige du tribunal dans le ressort territorial duquel la socit a son sige social.

Deuxime rsolution

Al A l'unanimit, l'assemble dispense le prsident de donner lecture du rapport du grant exposant la justification dtaille de la modification propose l'objet social et de l'tat y annex. Tous les associs reconnaissant avoir reu copie de ce(s) rapport(s) et en avoir pris connaissance.

Le rapport du grant demeure ci-annex.

BI L'assemble dcide de modifier l'objet social, en remplaant l'article 3 des statuts par le texte suivant

Article 3. Objet

La socit a pour objet l'entreprise, tant en Belgique qu' l'tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activits suivantes :

-l'entreprise gnrale du btiment, peinture, maonnerie, coffrage, betonage, ferraillage, lectricit, toiture, toute autre activit de rnovation ;

-la vente en gros et en dtail de matriaux de construction, matriel lectrique et lectronique, sanitaire et plomberie ;

La socit peut accomplir toutes oprations gnralement quelconques, commerciales, industrielles, financires, mobilires ou immobilires, se rapportant directement ou indirectement son objet.

Elle peut s'intresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financire ou autrement dans toutes socits, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le dveloppement de son entreprise ou de contribuer l'coulement de ses produits et services.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres socits.

Troisime rsolution

L'assemble dcide d'adopter galement une version nerlandophone des statuts actuels.

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

M1

Volet B - Suite

(...)

Quatrime rsolution

Le prsident fait part l'assemble de la dmission, compter de ce jour, de ses fonctions de grant de

Monsieur POPESCU Petre, prnomm. L'assemble prend acte de cette dmission.

L'assemble, par un vote spcial, donne pleine et entire dcharge au grant dmissionnaire pour

l'excution de son mandat jusqu' ce jour.

L'assemble appelle aux fonctions de grant non statutaire, compter de ce jour et avec tous les pouvoirs

prvus par les statuts, Monsieur PIETERS Eric, prnomm, ici reprsent et qui accepte. Son mandat sera

gratuit.

Le grant est nomm jusqu' rvocation,

Conformment aux statuts, il peut engager valablement la socit sans limitation de sommes.

Cinquime rsolution

L'assemble confre tous pouvoirs au grant en vue de l'excution des rsolutions prendre.

Elle confre tous pouvoirs au notaire soussign en ce qui concerne la coordination des statuts.

Sixime rsolution

L'assemble donne tous pouvoirs Monsieur lulian SUHANEA, rue de la Cible 78, 1030 Schaerbeek, avec

facult de substitution, afin de signer et approuver tous actes et procs-verbaux, en en gnral faire tout ce qui

sera ncessaire ou utile l'excution du prsent acte, y compris se faire substituer. En particulier ce

mandataire pourra faire toutes dclarations et signer tout ce qui sera ncessaire au guichet d'entreprise, au

registre des personnes morales et la Banque Carrefour des Entreprises, rdiger et signer toutes dclarations

avec possibilit de substitution en ce qui concerne les impts sur les socits, la Taxe sur la Valeur Ajoute et

autres.

Pour extrait analytique.

Annexes ., expdition de l'acte statuts coordonns - procuration - rapport - bilan

Sign Hugo MEERSMAN notaire Etterbeek

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

to

Y

Rserv I au Moniteur belge

\;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2013
Mod PDF 11.1

Volet B Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l acte au greffeRserv

au

Moniteur

belge

*13304827*

Dpos

28-08-2013Greffe

N d entreprise : 0537750776

Dnomination (en entier): POPESCU-DP SPRL

Forme juridique : Socit prive responsabilit limite

Sige: 1060 Saint-Gilles, Rue Gustave Defnet 14 Bte 1

(adresse complte)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reu par Matre Hugo MEERSMAN, notaire associ de la socit civile sous forme de socit prive responsabilit limite MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC Notaires associs , tablie Etterbeek, avenue d Auderghem numro 328, en date du vingt-six aot deux mille treize, contenant constitution de socit, il est extrait ce qui suit :

ONT COMPARU

1. Monsieur POPESCU Daniel, n Carbunesti (Roumanie), le vingt et un janvier mil neuf cent septante-six, numro national 76.01.21-503.82, poux de Madame POPESCU Cristiana, domicili 1060 Saint-Gilles, Rue Gustave Defnet 14/0001.

2. Monsieur POPESCU Petre, n Trgu Cabunesti (Roumanie) le vingt-quatre juin mil neuf cent

septante et un, numro national 71.06.24-591.28, poux de Madame TUROR-POPESCU Elena,

habitant 1060 Saint-Gilles, Rue Gustave Defnet 14/0004.

CONSTITUTION

Les comparants requirent le notaire soussign d acter qu ils constituent (entre eux) une socit

commerciale et de dresser les statuts d une socit prive responsabilit limite, dnomme

POPESCU-DP SPRL, ayant son sige social 1060 Saint-Gilles, Rue Gustave Defnet 14, au

capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), reprsent par cent (100) parts sociales sans

dsignation de valeur nominale, reprsentant chacune un/centime de l avoir social.

Souscription

Les comparants dclarent souscrire les cent (100) parts sociales, en espces, au prix de cent quatre-

vingt-six euros (186,00 EUR) chacune, comme suit :

- par Monsieur POPESCU Daniel, prnomm : cinquante (50) parts, soit pour huit mille trois cents

euros (8.300,00 EUR).

- par Monsieur POPESCU Petre, prnomme : cinquante (50) parts, soit pour huit mille trois cents

euros (8.300,00 EUR).

Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l'intgralit du capital.

Ils dclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a t libre concurrence d un

tiers par un versement en espces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros

(6.200,00 EUR), a t dpos un compte spcial ouvert au nom de la socit en formation auprs

de la banque ING

sous le numro 363-1237471-82 tel qu il appert de l attestation bancaire du dpt remis par ledit

organisme en date du 23 aot 2013 et qui sera annex au prsent acte.

Article 3. Objet

La socit a pour objet, tant en Belgique qu l tranger, pour compte propre ou compte de tiers ou

en participation avec ceux-ci:

- L exploitation forestire : abattage d'arbres et production de bois brut tels que les bois de mine, les

chalas fendus, les piquets et les bois de chauffage ;

- L ebarbage, dcapage au jet de sable, dessablage au tonneau, nettoyage des mtaux ;

- La construction de routes et d autoroutes ;

- La construction de voies ferres de surface et souterraines ;

- La construction de rseau de distribution d eau et de gaz ;

- La construction de rseaux d vacuation des eaux-uses ;

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

- La construction de rseaux pour fluides n.c.a. ;

Le forage et la construction de puits d eau, fonage de puits ;

- La construction de rseaux lectriques et de tlcommunication ;

- La construction d autres ouvrages de gnie civil n.c.a. ;

- Les travaux de prparation des sites ;

- Le dblayage des chantiers ;

- Le forage d essais et de sondages ;

- Les travaux d isolation ;

- Les autres travaux d installation n.c.a. ;

- Le nettoyage de btiments nouveaux et remise en tat des lieux aprs travaux ;

- Les autres travaux d achvement et de finition des btiments n.d.a. ;

- Le nettoyage la vapeur, le sablage et les activits analogues appliques aux parties extrieures des

btiments ;

- La construction de chemines dcoratives et de feux ouverts ;

- L excution de travaux de rejointoiement ;

- Les autres activits de construction spcialises ;

- La mise en place de fondations, y compris le battage de pieux ;

- Le montage d lments de structures mtalliques non fabriques par l'unit qui excute les travaux ;

Le montage et dmontage d chafaudages et de plates-formes de travail ;

- La leve, l acheminement et la distribution de courrier et de colis ;

- La distribution et la livraison de courrier et de colis ;

- La conception de jardins, de parcs, etc ;

- Le nettoyage courant des btiments ;

- Les autres activits de nettoyage des btiments, nettoyage industriel ;

- Le nettoyage intrieur de btiments de tous types, bureaux, usines, ateliers ;

- Le nettoyage de vitres ;

- Le ramonage des chemines et le nettoyage des tres, des fourneaux, des incinrateurs des

chaudires, des gaines de ventilation et des dispositifs d'vacuation de fumes;

- Les autres activits de nettoyage ;

- Le Nettoyage des trains, des autobus, des avions, des navires, etc., y compris les navires ptroliers ;

- L lagage des arbres et des haies ;

- La cration et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives ;

- Les autres activits de soutien aux entreprises n.c.a.

La socit peut raliser toutes oprations gnralement quelconques, commerciales, industrielles,

financires, mobilires ou immobilires, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou

de nature en favoriser la ralisation et le dveloppement.

La socit peut s'intresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financire ou

autrement dans toutes socits, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou

connexe au sien ou susceptible de favoriser le dveloppement de son entreprise ou de constituer pour

elle une source de dbouchs.

La socit peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de grant ou de liquidateur.

La socit dispose, d une manire gnrale, d une pleine capacit juridique pour accomplir tous les

actes et oprations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature

faciliter directement ou indirectement, entirement ou partiellement, la ralisation de cet objet.

Article 11. Grance

Tant que la socit ne comporte qu'un seul associ, elle est administre soit par l'associ unique, soit

par une ou plusieurs personnes, associes ou non, nommes avec ou sans limitation de dure, soit

dans les statuts, soit par l'associ unique agissant en lieu et place de l'assemble gnrale.

En cas de pluralit d'associs, la socit est administre par un ou plusieurs grants, personnes

physiques ou morales, associs ou non, nomms avec ou sans limitation de dure et pouvant, s ils

sont nomms dans les statuts, avoir la qualit de grant statutaire.

L'assemble qui nomme le ou les grant(s) fixe leur nombre, la dure de leur mandat et, en cas de

pluralit, leurs pouvoirs. A dfaut d indication de dure, le mandat de grance sera cens confr

sans limitation de dure.

Les grants ordinaires sont rvocables ad nutum par l assemble gnrale, sans que leur rvocation

donne droit une indemnit quelconque.

Article 12. Pouvoirs

S il n y a qu un seul grant, la totalit des pouvoirs de la grance lui est attribue, avec la facult de

dlguer partie de ceux-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemble gnrale d un collge de gestion, chaque grant agissant seul, peut accomplir tous les actes ncessaires ou utiles l accomplissement de l objet social, sous rserve de ceux que la loi et les statuts rservent l assemble gnrale.

Chaque grant reprsente la socit l'gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en dfendant.

Il peut dlguer des pouvoirs spciaux tout mandataire.

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque anne, au sige social ou l'endroit indiqu dans les convocations, une assemble gnrale ordinaire le quatrime vendredi du mois de juin 19 heures. Si ce jour est fri, l'assemble est remise au premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associ, c'est cette mme date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assembles gnrales extraordinaires doivent en outre tre convoques par la grance, chaque fois que l intrt de la socit l exige ou sur requte d associs reprsentant le cinquime du capital social. Dans ce dernier cas, les associs indiquent leur demande et les objets porter l ordre du jour. La grance convoquera l assemble gnrale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assembles gnrales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandes envoyes quinze jours au moins avant l assemble aux associs, au(x) grant(s) et, le cas chant, aux titulaires de certificats mis en collaboration avec la socit, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer la convocation et, en tout cas, sera considre comme ayant t rgulirement convoque si elle est prsente ou reprsente l'assemble.

Article 16. Prorogation

Toute assemble gnrale, ordinaire ou extraordinaire, peut tre proroge, sance tenante, trois semaines au plus par la grance. Cette prorogation annule toute dcision prise. La seconde assemble dlibrera sur le mme ordre du jour et statuera dfinitivement.

Article 17. Prsidence - procs-verbaux

1. L assemble gnrale est prside par un grant ou, dfaut, par l associ prsent qui dtient le plus de parts ou encore, en cas de parit, par le plus g d entre eux. Le prsident dsignera le secrtaire qui peut ne pas tre associ.

2. Les procs-verbaux constatant les dcisions de l assemble gnrale ou de l associ unique sont consigns dans un registre tenu au sige social. Ils sont signs par le prsident de sance et par les associs prsents qui le demandent. Les expditions, copies ou extraits sont signs par un grant. Article 18. Dlibrations

1. Dans les assembles, chaque part sociale donne droit une voix, sous rserve des dispositions lgales rgissant les parts sans droit de vote.

Au cas o la socit ne comporterait plus qu un associ, celui-ci exercera seul les pouvoirs dvolus l assemble gnrale.

Tout associ peut donner toute autre personne, associe ou non, par tout moyen de transmission, une procuration crite pour le reprsenter l'assemble et y voter en ses lieu et place.

2. Toute assemble ne peut dlibrer que sur les propositions figurant l ordre du jour, sauf si toutes les personnes convoquer sont prsentes ou reprsentes, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressment.

3. Sauf dans les cas prvus par la loi, l assemble statue quelle que soit la portion du capital reprsente et la majorit absolue des voix.

4. En cas de dmembrement du droit de proprit d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propritaire(s), les droits de vote y affrents sont exercs par l usufruitier.

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un dcembre de chaque anne. A cette dernire date, les critures sociales sont arrtes et la grance dresse un inventaire et tablit les comptes annuels dont, aprs approbation par l assemble, elle assure la publication, conformment la loi.

Article 20. Rpartition rserves

Sur le bnfice annuel net, il est d abord prlev cinq pour cent au moins pour constituer la rserve lgale ; ce prlvement cesse d'tre obligatoire lorsque le fonds de rserve a atteint le dixime du capital social, mais doit tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de rserve vient tre entam.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemble gnrale, statuant sur proposition de la grance, tant toutefois fait observer que chaque part sociale confre un droit gal dans la rpartition des bnfices.

Article 21. Dissolution

Volet B - Suite

La socit peut tre dissoute en tout temps, par dcision de l'assemble gnrale (ou bien : de l associ unique) dlibrant dans les formes prvues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la socit, pour quelque cause et quelque moment que ce soit, la liquidation s'opre par le ou les grants en fonction sous rserve de la facult de l'assemble gnrale de dsigner un ou plusieurs liquidateurs et de dterminer leurs pouvoirs et moluments.

Article 23. Rpartition de l actif net

Aprs apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou aprs consignation des montants ncessaires cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entirement libres, aprs rtablissement de l'galit entre toutes les parts soit par des appels de fonds complmentaires charge des parts insuffisamment libres, soit par des distributions pralables au profit des parts libres dans une proportion suprieure, l'actif net est rparti entre tous les associs en proportion de leurs parts sociales et les biens conservs leur sont remis pour tre partags dans la mme proportion. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent l unanimit les dcisions suivantes qui ne deviendront effectives qu dater du dpt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformment la loi.

1. Premier exercice social et premire assemble gnrale ordinaire.

Le premier exercice social dbutera le jour du dpt au greffe d un extrait du prsent acte et finira le

31 dcembre 2014.

La premire assemble gnrale ordinaire aura donc lieu en l an 2015.

2. Grance

L assemble dcide de fixer le nombre de grants deux.

Est appel la fonction de grant pour une dure indtermine :

1. Monsieur POPESCU Petre, prnomme, ici prsent et qui accepte ce mandat.

2. Monsieur POPESCU Daniel prnomm, ici prsent et qui accepte ce mandat. Les mandats seront non rmunrs.

3. Commissaire

Compte tenu des critres lgaux, les comparants dcident de ne pas procder actuellement la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la socit en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en rsultent, et toutes les activits entreprises depuis ce jour par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la socit en formation sont repris par la socit prsentement constitue, par dcision de la grance qui sortira ses effets compter de l acquisition par la socit de sa personnalit juridique.

5. Pouvoirs

Madame CICEU Aurora, domicilie Avenue Seghers, 42 1081, Koekelberg, ou toute autre personne dsigne par lui, est dsign en qualit de mandataire ad hoc de la socit, afin de procder aux formalits requises auprs de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la socit, faire telles dclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en gnral faire tout ce qui sera utile ou ncessaire pour l'excution du mandat lui confi.Pour extrait analytique conforme. Annexes : expdition de l acte attestation bancaire - procuration

Sign Hugo MEERSMAN notaire Etterbeek

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rserv

au

Moniteur

belge

02/10/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
BETON ARCHITEKTUUR

Adresse
RUE GUSTAVE DEFNET 14, BTE 1 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale