BIBLO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BIBLO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.307.357

Publication

17/04/2014
Mod PDF 1,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

St 111111,1_,1013),IIII*1 Il

Neergelegd ter griffie van de Rechtbaok

ak, I s

Koo.handel ANTVIM PEN

eerwmpci

Ce oiPi1'

Ondernerningsnr Benaming (voluit)

(verkort):

Rechtsvorm: 0439.307357

B1BLO-ROULARTA MED1CA

Naamloze vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/f/4/1014__Annexes_du_Moniteunbelge

Zetel: Wijnegembaan 2 , 2900 Schoten, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en aide :Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 februari 2014:

Tekst: verplaatsing maatschappelijke zetel

De raad van bestuur beslist om vanaf 5 maart 2014 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1130 Brussel, Raketstraat 50 bus 17.

Hendrik De Nolf

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. ran Luik vermelden Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perdo(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening.

30/09/2014
mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neAroelegdiont

19 SEP. 2014

ter griffie van de j4ederiandstalige rechtbank van goeh9nciet Bruc

IiRRIN11

bel a; Be Sta

gen op

Ondememingsnr ; Benaming (voluit) : 0439.307,357

(verkort) ; BIBLO-ROULARTA MEDICA

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Raketstraat 50 bus 17, 1130 Haren, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd.30/05/2014:

benoeming commissaris

Tekst:

Benoeming commissaris

Het mandaatvan de commissaris Deioitte bedrijfsrevisoren i3V o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoome vervalt met de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, de BV o.v.v.e. CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Berkenlaan 8, bus b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne, President Kennedypark 8 a, 8500 Kortrijk tot commissaris te benoemen voor een periode van 3 boekjaren. Deze benoeming gaat in op heden, met effect voor de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2014 en eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering die over de jaarrekening van 2016 beraadslaagt en besluit.

Hendrik De Nolf

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste bli77alitiiiti-e-ierfie-lifri":"--ffe-Cf6":.'Ne-drireii

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/08/2014
Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

L mod 11.1

i' < = In de- bijlagen bij het Belgisch S tsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de ak eiegd{onangen o

2 81Ut! 2014

ter griffie van

rechtbank van de Nederland

~i~~~ahdel Brussel

"

Ondernemingsnr : 0439.307.357

Benaming (voluit) : Biblo-Roularta Medica

(verkort) : Biblo of Roularta Medica

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Raketstraat, 50, bus 17

1130 Brussel

Onderwerp akte :Wijziging doel - wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy

Vancoppernolle te Kortrijk op 24 juli 2014, die eerstdaags zal ;;geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de

buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap :;"BIBLO-ROULARTA MEDICA" in het kort "BIBLO" of "ROULARTA ;MEDICA" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan enkel nog;;

;zal gebruik maken van de naam "BIBLO".

i, TWEEDE BESLISSING.

i.

iI De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de',; ;;verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, waarbij;; ;;gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2014 ;opgemaakt conform artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

Vervolgens beslist de vergadering het doel uit te breiden met :;de volgende activiteiten .

"Het aanbieden van verzekeringsbemiddelingsdiensten als een

;,verzekeringstussenpersoon, hetzij als verzekeringsmakelaar,;;

i' verzekeringsagent (verbonden of niet) en een subagent van een; makelaar of agent (verbonden of niet)." DERDE BESLISSING.

, De vergadering beslist de statuten als volgt aan te passen aard ;1,de genomen beslissingen aan de onderhandse verplaatsing van der; zetel en aan de thans vigerende wetgeving, houdende tevens de;. ,opheffing van tijdelijke bepalingen :

i; - Artikel 1 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door de

=volgende tekst :

"De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft

'',rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam : "BIBLO"."

- Artikel 2 : De eerste alinea van dit artikel wordt vervangen;:

;door de volgende tekst .

"De zetel is gevestigd te 1130 Brussel, Raketstraat, 50, bus

17."

- Artikel 3 in de derde alinea wordt na het laatste ;;gedachtestreepje volgende tekst ingevoegd :

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

de;,

mod 11.1

Voorhouden aan het Belgisch Staatsblad

"-- het aanbieden van verzekeringsbemiddelingsdiensten als een verzekeringstussenpersoon, hetzij als verzekeringsmakelaar,' verzekeringsagent (verbonden of niet) en een subagent van een, makelaar of agent (verbonden of niet)."

Volmacht de aandeelhouders, te weten de naamloze

vennootschap "Roularta Media Group" en de naamloze vennootschap "West-Vlaamse Media Groep" werden vertegenwoordigd door mevrouw Van Iseghem Sophie, wonende te 8840 Staden, Statiestraat, 5, bus 2 krachtens een onderhandse volmacht die aan het proces-verbaal gehecht is gebleven.VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppernolle

NotarisTegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 24 juli 2014; gecoordineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/10/2013
Mod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neerg.etec~d ter griftre van do Rocittbank van Koophandel t4 Antwerpen, op

2 0 SEP. 2013

Griffie

De commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met zetel te Berkenlaan 8 bus b, 1831 Diegem, wordt vanaf de jaarvergadering van heden vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne.

Hendrik De Wolf

Gedelegeerd bestuurder

Ondememingsnr : Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm :

0439.307.357

BIBLO-ROULARTA MEDICA

Naamloze vennootschap

Zetel : Wijnegembaan 2 ' 2900 Schoten, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31 mei 2012:

Tekst : wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexe, tlu..Mouiteur helgn

Op de laatste blz. van LuikYt3vermelden "-Recto : Naam viri d- rsci n en -

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versa : Naam en handtekening.

24/09/2013
bloc' PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

hm:1e(~r~~Lf ~]r o,~e van de

Rechtbank vavanK~3i {

xJ?013 f}" r rr~~

Ise Griffier

Griffie

Voer

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*1319521

ltilli 1111

Op de laatste blz. van t lik Bvernteldn : Recto : faam en iaedanrghid van d lnstrumnterend noaris htzl) van r3 perso(ojn~~n) "'

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : Benaming (voluit) : 0439.307.357

(verkort) : BEBLO-ROULARTA MEDICA

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Wijnegembaan 2 bus 40, 2900 Schoten, Belgi

(volledig adres)

Onderwverp{en) akte =treksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31 mei 2011:

Tekst: benoeming commissaris

Het mandaat van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v,e CVBA, vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyser, vervalt met de jaarvergadering.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist te herbenoemen voor een periode van drie jaar eindigend met de jaarvergadering van 2014, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA, Berkenlaan 8 b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyser, President Kennedypark 8 a, 8500 Kortrijk.

Hendrik De Nolf

Gedelegeerd bestuurderBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -24t119J201/ __Aneexca_daManiteurbe1ge

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 20.06.2013 13196-0328-043
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0383-042
19/08/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondememingsnr : 0439.307.357

Benaming B1BLO-ROULARTA MED1CA

(voluit) :

Oeerpe,r2d ?er griffie va1i Qeitsr', tirn l'ranLidel *a ,aiser ~.

g

:-J3 AUG.1~~i F ~

ayeemovo

Griffie

Bijlagen bij hetBIgisch` f aasblad -19708120II = Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brasschaatsteenweg 308, 2920 Kalmthout, Belgi Onderwerp akte Zetelverplaatsing bij beslissing raad van bestuur

De raad van bestuur beslist om vanaf 1 juli 2011 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar2900-" Schoten, Wi jnegembaan 2.

Hendrik De Nolf

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 23.06.2011 11204-0569-042
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 24.06.2010 10214-0472-043
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 22.06.2009 09275-0289-042
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 02.07.2008 08330-0216-046
22/05/2015
Mal POP 11,1

(14f:h In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uiiinii~uuiuiu

<15073225*

11

II

Ondernemingsnr : 0439.307.357

Benaming (voluit) : BIBLO (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Raketstraat 50 bus 17, 1130 Haren, Belgi

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Fusievoorstel

neergelegdlQrttvengen op 12 MEI 2015

Griffie

ter griffie van cie:

r~o~tbar~~-van- Atc ^~~, e~tdst~ige-

koophandel Brussel

Tekst

VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

VAN DE VENNOOTSCHAP "BIBLO' DOOR DE VENNOOTSCHAP 'ROULARTA MEDIA GROUP'

De raden van bestuur van de naamloze vennootschap BIBLO (over te nemen vennootschap) en van de naamloze vennootschap ROULARTA MEDIA GROUP (overnemende vennootschap) hebben op 8 mei 2015 beslist om bijliggend fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 719 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan hun aandeelhouders,

1. Beschrijving van de fusie

De bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen om een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen, die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 682 van het Wetboek van vennootschappen.

De fusie zal plaatsvinden tussen de twee volgende vennootschappen :

1. De naamloze vennootschap ROULARTA MEDIA GROUP met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare,

Meiboomlaan 33;

Zij wordt hierna de 'overnemende vennootschap' genoemd.

2. De naamloze vennootschap BIBLO, met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Raketstraat50, bus 17; Zij wordt hierna de 'over te nemen vennootschap' genoemd.

De raden van bestuur van voormelde vennootschappen verbinden zich ertoe het nodige te doen voor de realisatie van deze fusie en dit volgens de voorwaarden vastgelegd in onderhavig fusievoorstel, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan hun respectievelijke buitengewone algemene vergadering van

Op de laetste bli: vnl=ikY3 vermelden : lfecto : f3rn i iidnigiiidvan de instrumenterende nolaris,"hetzij van de perso[oWen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijtagentrit-hretB'eigis-ch`Stualsiu - 2rf05/2015 - AftrtPms d Wrnit'rtilg

Vpor-

ildhoudeh

aan het

Belgisch

Staatsblad

aandeelhouders.

Voorafgaande uiteenzetting

De overnemende vennootschap is op heden houder van alle aandelen van de over te nemen vennootschap (cfn Artikel 676 Wetboek van Vennootschappen), zijnde 48.440 aandelen op naam, zonder nominale waarde.

De raden van bestuur van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van hun wettelijke verplichting om minstens 6 weken voor de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen en bekend te maken (artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen).

il. Verplichte vermeldingen voorzien in artikel 719 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen.

1. Identificatie van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen

1.1. Overnemende vennootschap

De naamloze vennootschap ROULARTA MEDIA GROUP, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, BTW nr. BE 0434.278.896 en ondernemingsnummer 0434.278.896

De ovememende vennootschap heeft als doel ;

'De vennootschapheefttotdoel, in Belge en in het buitenland, in eigen naam ofinnaam van derden, vooralgen rekening of voorrekening van derden:

-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het drukkers-uitgeversbedrijf : onder meerhetdrukkenenuitgeven van dag-en weekbladen, vanhidschriften en boeken, het realiseren en commercialiseren vanaudio-visuele producten en electronische publicatievormen (ondermeerdatabanken), het werven vooreigen rekening ofvoorrekening van derden, van publiciteitonderalle vormen, het voeren van publiciteit onder alle vormen en de verkoop van publiciteitsartikelen en benodigdheden allerhande; het aannemen van alle drukwerken, zowel privaat- als handels- of n jverheidsdrukwerk; de verkoop van papieren alle handelingen die daarmee verband houden, alsook de postorderverkoop van allerhande producten; het uitvoeren van alle directmarkeir'ng activiteiten in de meest ruime zin van het woord.

-Het verlenen van b jstandendienstenonderandereophefvlakvanfacturatie, abonnementen-en klantenbeheer

-Hetuifvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondememingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondememingstechnieken en dergelijke.

-Hefuitvoeren van marktstudies, het organiseren van seminaries, reizen enandereanalogeInitiatieven; -Research en development op het vlak van deinformaticain de ruimste zin van het woord en ondermeer probleem- en systeemanalyse, standaard-paketten,sofware programma's, programmatres, opleiding, bedriffsconsulingenalledienstendierechtstreeksofonrechtstreekshiemreein verband staan, zowel inBelgi als in het buitenland.

- Het verhuren van materieel;

-De organisatie van allerlei evenementen, sportactiviteitenzoalsbijvoorbeeldmarketingacties, public-relations-

l

Lui:Ce F3 - vervolg

Mod POP 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Lw tt l - vervolg Mcd POF 11.1

acties, seminaries, shows en animale;

- Het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties en manifestaties;

-Netbeleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische ofbuitenlandse ondememingen al dan niet onderde vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi jpubliekrechterlijkstatuut; -Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan afin overeenstemming met de activiteiten die de vennootschapzelfvoert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgeveroforgaan van de clint,

-Hetstellen van persoonlijke of zakelijke borgen inhet voordeel van derden.

Dit alles voorzoverde vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.

De vennootschapmag, in Belgi en in hefbuitenland, aileindusfrile, handels-, financile, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haarondememing kunnen uitbreiden of bevorderen. Zijmag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die

eenzelfde, geljkaardigofverwant doel nastreven ofdie haaronderneming kunnen be vorderen die ofdeeetvan haarproducten of diensten kunnen vergemakkelijken, enze kan emmeesamenwerkenoffusioneren."

r.

ee

1.2. Over te nemen vennootschap

gr

De over te nemen vennootschap heeft als doel

e "-Het uitgeven van nieuwsbrieven en businessmagazines. Alle verrichtingen die rechtstreeks ofonrechtstreeks verband houden met het drukkers-uitgeversbede ondermeerhetuitgeven, het drukken, het afwerken en de bande! met inbegrip van de verkoop en de aankoop in groothandel en in detailhandel, de invoer, de uitvoeren de leasing van, onder meerenzonderdatdeze opsomming beperkend is, alle boeken, periodieke uitgaven, nieuwsbrieven, magazines, dagbladen en alle andere uitgaven in het algemeen,

- Het uitbaten van eenonderneming voerde productie en de handel in het algemeen met inbegrip vande groot-en de detailhandel, de import en de export van audiocassettes, compact discs, dvd dises, cd-roms en alle andere mogelijke digitale gage vensdragers, audio-, video-en audiovisueleapparatuur, alle educatie veniaterialen, cursussen alsmede de postorder- en intemetverkoop van elle voormelde producten.

- Het uitbaten van een drukken), voomamel jkgespecialiseerd in de offsetdruk.

p~ - Het uitbaten van een fotozetterij met lay-out en designafdeling.

-Het uitbaten van een fotolaboratorium met reproductieafdeling voor het aanmaken van offsetplaten.

-hetuilbaten van een werkplaatsvoorhetpostklaarmaken van mailings.

.;., -Hetproduceren en uitgeven van allerhande elektronische publicaties zowel op cd-rom, dv, het internet als aile

,41 andere mogelijke digitale gegevensdragers

-Het produceren en exploiteren, zowel vooreigen rekeningais voorderden, van websites op internet.

te

-Het werven van publiciteit in de meest brede betekenis van hetwoord, ondermeerde verkoop van advertenties

in gedrukte publicaties, op cd-roms, dvd's, websitesenallemogelijkedigitalegegevensdragers, zowel vooreigen

rekening als voorderden.

Het voeren van een reclameregie.

-Heforganiseren van evenementen, shows, sportactiviteiten, promotiecampagnes, reclamecampagnes,

marketingcampagnes, animaties enpublicrelationscampagnes.

-Het uitvoeren van research en marktstudies ten behoeve van ondernemingen en organisaties op alla

economische en technische gebieden, zoals marketrng, productie, bedrijfsbeleid, management, marketing en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-1,ehoudeh aan het Belgisch Staatsblad

De naamloze vennootschap BIBL O, met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Raketstraat50, bus 17, rechtspersonenregister Brussel, BTW nr. BE 0439.307,357 en ondernemingsnummer 0439.307.357,

Ltfx la- vervolg 'Yod POP 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

personeelsbeleid.

-Research, development, het verstrekken van advies, diensten en producten op het vlak van de informaficain de ruimste zin van hetwnorden onder meer probleem-ensysteemanalyse, ontwerp en crealle van standaardpakketten, ontwerp en creatie vansoflwwareprogramma's, programmatie, opleiding, bednjisconsulting en alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan.

-Het verlenen van adviesen van diensten op hot vlak van facturatie, abonnementenbeheeren klantenbekeer. -Hetverhuren van materieel;

-Hetaanbieden van verzekeringsbemiddelingsdiensten alseen verzekenngstussenpersoon, hetzij als verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent(verbondenofniet)eneensubagentvaneenmakelaarofagent (verbonden of niet). De deelname onder welke vorm ookaan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het veiwenien in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest mime zin, ondernieerbij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop ofop welke wijze ook.

Netbeheer van allerhande patrimonia.

Hettirnancieren van allerhandeonderemingen, beleggingen en aankopen doorderden.

Hetverstrekken van raad en advies in de ruimste zin van damaatschappeljkebehoeften, en in het bijzonder betreffende direct marketingactiviteiten, managementen consultancyacliviteiten en vermogensbeheer. Het organiseren van seminaries, conferentiesen sludiebleenkomsten overalle mogeljke onderwerpen. De vennootschap handeltvoorelgenrekening, in commissie, alstussenpersoon ofals vertegenwoordiger. Zij mag al haargoederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pandstellen en mag aval verlenen vooralle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voorhaarzelfals vooralle derden op voorwaarde dat zij er zelfbelang bij heeft.

41 mag de functie van bestuurderofvereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De over te nemen vennootschap heeft een maatschappelijk kapitaal van 2.326.592,01 euro, vertegenwoordigd door 48.440 aandelen op naam, zonder vermelde nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volledig onderschreven en volstort.

Doetwiiziginq

Gezien de doelstelling van de over te nemen vennootschap ruimer is dan deze van de ovememende vennootschap en deze laatste in haar doel geen specifieke activiteit zoals het aanbieden van verzekeringsbemiddelingsdiensten heeft opgenomen, is er ter gelegenheid van de fusie een doelwijziging noodzakelijk.

Er wordt voorgesteld dat naar aanleiding van de fusie het doel van de overnemende vennootschap wordt uitgebreid met

" het aanbieden van activiteiten van verzekeringsbemiddeling.

2. Bodemattest

De over te nemen vennootschap is geen eigenaar van een onroerend goed, noch bezit zij enig zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen waarvan de overdracht valt onder de toepassing van enige decretale wetgeving betreffende bodembescherming of bodemsanering.

3. Datum van effect van de fusie (artikel 719, 2' W. Venn.)

Ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap wordt het gehele

~

Vpor-ehaudeh

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen blj i ztB-elgisul[ staatsblad --22f05/201S - Annexs`d Mijniti be1g

11 Llt(rt U- vervolg Mad POP 11.1

vermogen van de vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, overgedragen aan de overnemende vennootschap.

Vanaf 1 januari 2015 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn uitgevoerd voor naam en voor rekening van de ovememende vennootschap, onder gehoudenis voor laatstgenoemde om het volledig passief van de over te nemen vennootschap te dragen, al haar verbintenissen na te leven en uit te voeren, en alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke spruiten uit of verband houden met de fusie.

4. Bijzondere rechten en voordelen (artikel 719, 3' en 4' W. Venn.)

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Aan de bestuurders van de te fuseren vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

5. Ruilverhouding van de aandelen

Overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen, en rekening houdend met het feit dat de overnemende vennootschap alle aandelen bezit van de over te nemen vennootschap, zal er geen omwisseling plaatsvinden van aandelen van de over te nemen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap.

6. Kader van de vooropgestelde fusie:

Door de fusie zullen vennootschappen die zowel juridisch ais economisch met elkaar verwant zijn, samengebracht worden in n vennootschap. Op vandaag is de overnemende vennootschap al de enige eigenaar van de over te nemen vennootschap. De voorgenomen fusie heefttot resultaat dat vennootschappen met gelijkaardige en complementaire activiteiten ondergebracht worden in n juridische entiteit, waardoor deze activiteiten gezamenlijk en efficinter zullen kunnen worden beheerd.

De voorgestelde fusie kadert binnen een globale vereenvoudiging en eenmaking van de organisatiestructuur van de groep, waardoor significante besparingen zullen kunnen worden gerealiseerd op het vlak van administratie, audit, boekhouding, en zo meer, Immers heeft Roularta Media Group de voorbije jaren in kader van verschillende overnames of door het opstarten van nieuwe complementaire initiatieven diverse vennootschappen aan haar groepsstructuur toegevoegd. Andere vennootschappen die in het verleden samen met een partner werden opgestart of gexploiteerd, zijn inmiddels 100% dochters van Roularta Media Group geworden. Het resultaat van dit alles is een nodeloos complexe groepsstructuur, die sterk vereenvoudigd kan worden.

De fusie van de over te nemen vennootschap met Roularta Media Group zal een centralisatie en versterking van het eigen vermogen van Roularta Media Group bewerkstelligen waardoor Roularta Media Group een grotere kredietwaardigheid zal vertonen naar de buitenwereld toe. Ook het bekomen van eventueel toekomstige financieringen via bankinstellingen of andere investeerders zal hierdoor vergemakkelijken.

` , , Door de fusieverrichting zullen de intercompany stromen tussen de Belgische vennootschappen worden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vpgr-bhouden aan het Belgisch Staatsblad

l~ttC; - vervolg Mod PDF 11.1

gelimineerd, wat de transparantie van de werking van de groep zowel intern als extern vergroot. Bovendien zal dit ook leiden tot een besparing op administratieve kosten.

Door de fusie zullen de groep ondersteunende activiteiten gecentraliseerd worden en zal de afzonderlijke financile rapportering van de over te nemen vennootschap wegvallen, wat een besparing op administratieve kosten zal opleveren.

Tot slot zal deze fusie eveneens leiden tot een betere transparantie naar derden toe en tot een efficintere groepsstructuur. Op termijn moet dit resulteren in een meer efficinte en meer gerichte aanwending van de beschikbare middelen in functie van de behoeften en binnen het kader van de commercile doelstellingen van de te fuseren vennootschappen.

Het weze duidelijk dat deze fusie een verrichting is die plaats vindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals

bepaald in artikel 183bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en dat de fusie niet als hoofddoel of n van de hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft.

7. Juridische uitwerking van do fusie

De fusie tussen de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap zal juridisch uitwerking hebben vanaf 1 juli 2015 om nul uur 's ochtends.

8. Fiscale verklaringen

De voorgenomen fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten vooropgesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, evenals aan de artikelen 11 en 18 3 van het B.T.W.-wetboek.

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de overnemende en over te nemen vennootschap aan elkaar alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

Hendrik De Wolf

Gedelegeerd bestuurder

Gelijktijdig hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 8 mei 2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor

aan hot

Belgisch

Staatsblad

11/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 10.08.2006 06623-4916-029
03/07/2015
Ma! PDF 11.1Lu In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vat , Relegdiontvangen op -

*15099690* 2 t4 2015

111111 tar ri' :e v3n de Nederlandstalige rc:clii:b~n,; van lesienandei russel

iOndernemingsnr : 0439.307.357

Benaming (voluit) : BIBLO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Raketstraat 50 bus 17, 1130 Haren, Belgi

(volledig adres)

Onderwerpen) akte:Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 29 mei 2015:

Tekst benoeming bestuurders

Benoeming bestuurders

Het mandaat van de bestuurders:

- De heer Hendrik De Nolf, Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare

- Mevrouw Lieve Claeys, Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare

komt te vervallen met de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist met unanieme goedkeuring om het mandaat van:

- De heer Hendrik De Nolf, Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare

- Mevrouw Lieve Claeys, Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare

te hernieuwen voor een periode van zes jaar, eindigend met de algemene vergadering van 2021.

Dit mandaat is onbezoldigd.

Na deze algemene vergadering is de raad van bestuur samengesteld als volgt:

De heer Hendrik De Nolf

Mevrouw Lieve Claeys

Eridanus NV vertegenwoordigd door de heer Xavier Bouckaert

Ammonite Finance BVBA vertegenwoordigd door de heer Jan Staelens

Hendrik De Nolf

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij v rl de perso(o)n(1)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 28.06.2005 05357-2660-029
24/07/2015
1111111 11111 11/11 11111 11111 11111 11/11 111ff 1M III!

" 15106 23*

Mod Word 11.1

rtegrgc;egd/orivar)gen op

1 ti ~111.1 2015

ter griffie van deAt'jat~dstafige

Gri te

rik Vrl i!Qi'i1"3 ~~i Jeie l Prt-i"''GG~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0439.307.357

Benaming

(voluit) : BIBLO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Raketstraat 50 bus 17 -1130 Brussel (Haren)

(volledig adres)

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernoile te Kortrijk op negenentwintig juni tweeduizend vijftien, met formaliteiten registratie 'Geregistreerd 11 blad(en), 0 verzending(en) op het Registratiekantoor Kortrijk 1 op 1 juli 2015 Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 7888 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (E 50,00). De ontvanger', dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BIBLO", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen

- de vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overgenomen werd door de naamloze vennootschap "Roulade Media Group", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0434.278.896, rechtspersonenregister Gent  afdeling Kortrijk.

- de fusie juridisch in werking is getreden op 1 juli 2015 om 00 uur 's ochtends.

- het gehele vermogen zowel de rechten ais de verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel is overgegaan op de overnemende vennootschap.

- de vennootschap opgehouden reeft te bestaan,

- de raad van bestuur van de overnemende vennootschap gemachtigd werd tot uitvoering van al de hiervoor

genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppernolle

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte de dato 29 juni 2015.

Op de laatste biz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 28.05.2004, NGL 03.08.2004 04561-0160-036
22/12/2003 : BL527941
02/12/2003 : BL527941
25/11/2003 : BL527941
24/11/2003 : BL527941
17/09/2003 : BL527941
08/09/2003 : BL527941
02/09/2003 : BL527941
10/07/2003 : BL527941
20/05/2003 : BL527941
24/07/2002 : BL527941
20/07/2001 : BL527941
21/04/2001 : BL527941
11/07/2000 : BL527941
11/07/2000 : BL527941
30/09/1997 : BL527941
23/06/1994 : BL527941
18/05/1994 : BL527941
01/01/1993 : BL527941
24/02/1990 : BL527941

Coordonnées
BIBLO

Adresse
RAKETSTRAAT 50, BUS 17 1130 HAREN (BRUSSEL-STAD)

Code postal : 1130
Localité : Haren
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale