BNCCI

Association sans but lucratif


Dénomination : BNCCI
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 553.567.221

Publication

05/06/2014
MOD 2.2

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Titel I  Benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam  BNCII vzw.

Artikel 2

Artikel 3

Het is een  vereniging zonder winstoogmerk zoals omschreven in de wet van 27 juni 1921 en 2 mei 2002. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en ze kan te allen tijde ontbonden worden.

Stichters :

Hierna genoemd  stichters zijn op datum van 5 april 2014 overeengekomen een vereniging op te richten voor onbepaalde duur, met de volgende statuten:

De heer DE GROEN Roger, wonende Veldkantstraat 343, 1850 Grimbergen

De heer MYLLE Henri J.L., wonende Franois Sebrechtslaan 33, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

De heer BHATTA Chet, wonende Van Dynsestraat 63, 2100 Antwerpen

De heer GURUNG Yubaraj, wonende Van Arteveldestraat 45, 2060 Antwerpen

Mevrouw GURUNG Janakee, wonende Fonteinstraat 75/22, 3000 Leuven

De heer KHATIWADA Krisna, wonende Fonteinstraat 12, 2140 Antwerpen

De heer MEESTERS Christophe, wonende Merksemsebaan 44, 2110 Wijnegem

De heer MAHIEU Guy, wonende Kalmthoutsesteenweg 174, 2950 Kapellen

De heer POKHREL Kishan, wonende De Gryspeerstraat 22, 2100 Antwerpen

De heer SHARMA OM Prasad, wonende Van Stralenstraat 84, 2060 Antwerpen

De heer THAPALIYA Hari Kumar, wonende Bredabaan 468, 2930 Brasschaat

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Franois Sebrechtslaan 33, 1080 Sint-Jans-Molenbeek(gerechtelijk Arrondissement Brussel).

Bij beslissing van de Algemene Vergadering kan de zetel verplaatst worden verplaatst naar een andere bestemming.

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : BNCCI

Onderwerp akte : Oprichting

(afgekort) : BNCCI

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Franois Sebrechtslaan 33

*14305125*

Luik B

Belgi

1080

0553567221

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Sint-Jans-Molenbeek

Griffie

Neergelegd

03-06-2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De vereniging heeft als doel :

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de handel en nijverheid tussen Belgi en Nepal.

Zij kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.

Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Tevens kan de vzw zich inzetten voor initiatieven op het vlak van ontwikkelingshulp in zowel het binnen- als buitenland en zich inzetten verbetering van de leefomstandigheden van bewoners zowel in het binnenland als in het buitenland op alle mogelijke wijzen zoals benefietconcerten, inzamelacties, ... en dit in de meest ruime zin.

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor het bereiken van haar doel mag ze in gebruik of eigendom alle roerende of onroerende goederen bezitten, ontvangen, verkopen of verwerven.

Titel II  Lidmaatschap

Artikel 5

De vereniging kent twee soorten leden: effectieve leden en toetredende leden. Beide categorien worden hierna  leden genoemd.

Effectieve leden zijn van rechtswege de stichters, gemandateerden van aangesloten verenigingen met rechtspersoonlijkheid en personen die door de Raad van Bestuur in deze hoedanigheid werden aangesteld en erkend. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van enige bijdrage en worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering, waar ze stemrecht hebben.

Toetredende leden onderschrijven de doelstelling van de vereniging en hebben het volle genot van het lidmaatschap. Ze hebben echter geen stemrecht, worden niet uitgenodigd op de Algemene Vergadering en kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Het staat hen vrij een gemotiveerde aanvraag te richten tot de Raad van Bestuur om als effectief lid te worden erkend.

Toegetreden leden zijn jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage verschuldigd die jaarlijks wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.

De representatieve verenigingen die de doelstellingen van BNCCI vzw onderschrijven en een gemandateerde willen afvaardigen als effectief lid, betalen een jaarlijkse aansluitingskost die eveneens door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd en jaarlijks indexeerbaar (afronding naar boven).

Elk kandidatuur voor lidmaatschap is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur of, bij delegatie, aan die van het Dagelijks Bestuur, zonder mogelijkheid van beroep. Zij beslissen soeverein en kunnen een lid weigeren zonder dit te moeten motiveren. Eventueel betaalde lidgelden of aansluitingskosten worden dan teruggestort. Als een kandidaat-lid door het Dagelijks Bestuur wordt afgewezen, dient dit door de Raad van Bestuur achteraf te worden bevestigd of rechtgezet.

De vereniging kan alle initiatieven nemen die op directe of indirecte wijze met de doelstellingen in verband staan of deze helpen realiseren. In het bijzonder kan ze contacten leggen, overeenkomsten afsluiten met derden of rechtspersonen, met firma s en organisaties, en kan ze activiteiten van commercile aard uitvoeren of uitbesteden.

Het aantal effectieve leden kan niet minder dan 3 bedragen. In voorkomend geval wordt een overgangstermijn van zes maanden voorzien om dit aantal te bereiken. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de vereniging ontbonden.

Artikel 8

Toetreding tot de vereniging veronderstelt dat het kandidaat-lid zich akkoord verklaard met de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 9

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De hoedanigheid van lid gaat verloren door overlijden, door vrijwillige ontslagneming, door uitsluiting door een beslissing van de Algemene Vergadering of door het niet betalen van de lidmaatschapsbijdrage van een toetredend lid na aanmaning of ingebrekestelling.

In geval van ernstig wangedrag van een lid en/of inbreuken op de statuten en het huishoudelijk reglement, kan de Raad van Bestuur een toetredend lid schorsen. Ontslagnemende en uitgesloten leden noch hun afstammelingen of rechthebbenden kunnen enig recht laten gelden op het patrimonium van de vereniging.

Artikel 10

Noch de effectieve leden, noch de toetredende, noch het Dagelijks Bestuur zijn aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Titel III: Bestuur

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur, gekozen uit de stichters en de effectieve leden, bij

gewone meerderheid en bij geheime stemming. Deze Raad telt minstens 3 en hoogstens 12 leden, die voor een

periode van 6 jaar worden benoemd. Zij kunnen zich onbeperkt herverkiesbaar stellen. De Algemene

Vergadering van de Vereniging zonder Winstoogmerk benoemt volgende personen tot bestuurder :

De heer De Groen Roger (Voorzitter-bestuurder)

De heer Mylle Henri J.L. (Secretaris-ondervoorzitter-bestuurder)

De heer Christophe Meesters (Penningmeester-Bestuurder)

Op uitnodiging van de voorzitter of op aanvraag van minstens drie van zijn leden, vergadert de Raad van Bestuur minstens viermaal per jaar. Hij heeft alle bevoegdheden door de wet voorzien en die niet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij bekrachtigt alle toetredingen en uitsluitingen van de vereniging, organiseert de activiteiten en bepaalt de inhoud van de publicaties.

De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij voorgezeten door de ondervoorzitter. Is ook deze verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Elk lid van de Raad van Bestuur beschikt over n stem, eventueel aangevuld met hoogstens n volmacht. Voor het stemmen bij volmacht moet een schriftelijke en uitdrukkelijke verklaring van het afwezige lid worden voorgelegd, eventueel per elektronische post.

De Raad vergadert geldig als de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt de Raad opnieuw samengeroepen, waarna hij geldig vergadert, ongeacht het aantal aanwezigen.

Indien in de loop van een mandaat een plaats van een bestuurslid vrijkomt, kan de eerstvolgende Algemene Vergadering een bestuurslid benoemen, dat dit mandaat beindigt.

Om de vlotte werking van de vereniging te verzekeren, mandateert de Raad van Bestuur minstens twee leden naar het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een afgevaardigde bestuurder, dat alle handelingen voor het dagelijks beheer kan stellen. Zij verantwoorden zich ten opzichte van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies zijn verenigbaar. Tevens kiest de Raad van Bestuur de gemandateerden die namens BNCCI vzw in een andere vereniging kunnen zetelen.

Titel IV: De Algemene Vergadering Artikel 15

De Algemene vergadering bestaat uit het geheel van de stichters en effectieve leden. Ze heeft het soevereine gezag over de vereniging. Haar beslissingen zijn rechtsgeldig en binden alle leden.

In het bijzonder is ze bevoegd voor:

De wijziging van de statuten;

De benoeming en de afzetting van de leden van de Raad van Bestuur;

De kwijting van de bestuursleden op het einde van het werkingsjaar;

De goedkeuring van de begroting en de rekeningen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De ontbinding van de vereniging;

De uitsluiting van een toetredend of effectief lid in laatste instantie.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter. Is ook deze verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige beheerders.

Elk lid beschikt in de Algemene Vergadering over n stem, eventueel aangevuld met hoogstens n volmacht. Voor het stemmen bij volmacht moet een schriftelijke en uitdrukkelijke verklaring van het afwezige lid worden voorgelegd, eventueel per elektronische post.

De Algemene Vergadering vergadert geldig als de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij voor die gevallen waarin de wet dit anders voorschrijft. Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt de Algemene Vergadering opnieuw samengeroepen, waarna ze geldig vergadert, ongeacht het aantal aanwezigen.

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 20

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vzw sluit af op 31/12 van elk jaar.

De Algemene Vergadering wordt minstens eenmaal per jaar bijeengeroepen, binnen de zes maanden na het afsluiten van elk boekjaar, met name telkens de derde zaterdag van de maand maart om 10u op de zetel van de vereniging of op een nader te bepalen locatie. Verder kan ze vergaderen wanneer het doel of het belang van de vereniging dit vereist of op uitdrukkelijk verzoek van minstens drie stichtende en/of effectieve leden.

Alle leden worden minstens 10 werkdagen bij voorbaat per elektronische post uitgenodigd, en ontvangen daarbij in bijlage alle stukken waarover zij dienen te beschikken. De uitnodiging wordt opgesteld en ondertekend door de voorzitter of de secretaris en vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering, alsook de agenda. Ze worden hiertoe gemandateerd door de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, uitgezonderd over de wijziging der statuten, op voorwaarde dat alle aanwezigen er mee instemmen dat het niet-geagendeerde onderwerp toch behandeld wordt.

Titel V: Middelen en begroting Artikel 19

De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, tenzij het een wijziging van de statuten betreft, waar alle wettelijke beschikkingen van kracht zijn.

Een wijziging in de doelstellingen van de vereniging kan slechts met unanimiteit van alle aanwezige leden tot stand komen.

Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en de voorzitter en ingeschreven in een daartoe bestemd register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris en de voorzitter. Deze uittreksels blijven steeds ter beschikking van de leden.

Elk jaar wordt de balans van het afgelopen werkingsjaar, dat loopt van 1 januari tot 31 december, vastgelegd en wordt een begroting opgemaakt voor het volgende werkingsjaar. Beide worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur voor het einde van de maand juni en onderworpen aan de goedkeuring op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Op deze vergadering wordt de balans al dan niet goedgekeurd, en al dan niet ontheffing verleend aan de leden van de Raad van Bestuur.

De middelen en het vermogen van de vereniging bestaan uit de bijdragen van de toegetreden leden, uit aansluitkosten van verenigingen met rechtspersoonlijkheid, uit leningen, subsidies, legaten, schenkingen, inkomsten en baten in functie van het maatschappelijke doel.

Titel VI: Ontbinding en vereffening Artikel 21

Naast gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan de vereniging vrijwillig ontbonden worden. De vrijwillige ontbinding van de vereniging is een exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering, die deze bevoegdheid uitoefent zoals bepaald in de artikelen 20 en 21 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij  VZW in vereffening is overeenkomstig artikel 23 VZW-wet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ingeval de vereniging wordt ontbonden, benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, ten minste n vereffenaar, waarvan zij de opdracht zal omschrijven. Zij bepalen eveneens de vereffeningsvoorwaarden.

Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de Raad van Bestuur over de bestemming van het vermogen van de vereniging dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in Belgi.

Titel VII: Slotbepalingen Artikel 22

De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd op 2 mei 2002, is onverminderd van toepassing voor de eventualiteiten waarvoor geen regeling is voorzien.

Het Huishoudelijk Reglement voorziet in alle instanties, waarin de wet geen uitsluitsel geeft en regelt de zaken van inwendige orde. Tevens bevat het de aanvullingen bij en de verdere omschrijving van bovenstaande artikels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Gedaan te Antwerpen op 5 april 2014 bij onderhandse akte, in zoveel exemplaren als er partijen zijn.

De Groen Roger, Meesters Christophe, Mylle Henri J.L.,

Voorzitter  Bestuurder Penningmeester - Bestuurder Secretaris - Bestuurder 

ondervoorzitter

22/08/2014
be a B. st;

f lIII 1111f II1l 11h1 hifi f1h1 11h11 111111111 1I1

*14159100*

t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

MOD 2.2

neergeiegd/ontvangen op

1 2 AUG, 2014

tr grifiie van e Neffig...tyldstalige

trt2 .

, Buissel

Ondernemingsnr : 0553.567.221

Benaming

(voluit) Belgium Nepal Chamber of Commerce and Industry VZW

(verkort) : BNCCI

Rechtsvorm: VZW

Zetel: Franois Sebrechtslaan 33, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Onderwerp : Naam wijziging - Wijziging statuten - Benoeming

Bij beslissing van de algemene vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk "BNCCI" is op datum van 24 juli 2014 besloten en dit conform de wet van 27 juni 1921 zoals herhaaldelijk on. gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en voor het laatst door de wet van 24 juni 2013 om de benaming voluit zijnde "Belgium Nepal Chamber of Commerce and lndustry VZW" aan te nemen als benaming "voluit" . Verder heeft de algemene' vergadering beslist om de Heer SHARMA Om Prasad en de Heer Gurung Jubaraj te benoemen als bestuurder en de statuten neergelegd op de griffie van de rechtbank van Brussel op 03 juni 2014 te vervangen door onderstaande statuten:

TITEL I. Naam, maatschappelijke zetel, duur.

Artikel 01. De vereniging zonder winstgevend doel is opgericht voor een onbeperkte duur en krijgt de naam " Belgium Nepal Chamber of Commerce and lndustry". Deze naam wordt gevolgd door de uitdrukking " vereniging zonder winstgevend doel", voluit of afgekort "BNCCI" geschreven.

Artikel 02. De maatschappelijke zetel is gevestigd op de Franois Sebrechtslaan 33, 1080 Sint-Jans-Molenbeek arrondissement Brussel.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in Belgi. Dit kan gebeuren bij beslissing van de Algemene Vergadering zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is. Elke wijziging aan de maatschappelijke zetel moet worden gepubliceerd in de annexen van het Belgisch Staatsblad in de maand die volgt op de beslissing.

Artikel 03. Op beslissing van de raad van beheer kan de vereniging, zowel in Belgi als in het buitenland, kantoren, centra, filialen, vertegenwoordigingen of elke andere vestiging openen..

TITEL Il. Doelstelling,

Artikel 04. De vereniging heeft als doelstelling de promotie, de toenadering, de ontwikkeling, de ondersteuning en de consolidatie van de commercile, economische, financile, menselijke, investerings- en/of technologische relaties tussen enerzijds, Belgi en, anderzijds Nepal. Hiervoor en zo nodig kan de vereniging alle commercile en economische relaties tussen de verenigingen, de bedrijven, de instellingen, de organisaties en/of organismen, zowel priv als openbaar, tot stand brengen, ontwikkelen, ondersteunen en consolideren.

-Aile fysieKe of rechtspersonen met interesse voor de doelstellingen die de vereniging nastreeft samenbrengen.

-De investeringen van n van de landen uit de Europese Unie in Nepal promoten, of vice-versa. De doelstellingen die opgenomen zijn in deze statuten ter goeder trouw nastreven met respect voor zowel de, wetgevingen van de betrokken landen als voor de internationale normen die in deze materie van kracht meewerken aan alle projecten, manifestaties, beurzen, tentoonstellingen- symposia,-studiedagen,: persconferenties, specifieke programma's of alle andere activiteiten die overeenstemmen met de nagestreefde. doelstellingen.

-Geprivilegieerde relaties onderhouden met de kamers van koophandel, de gouvermentele overheden, de: openbare of pnvorganisaties, zowel nationaal als internationaal, die gelijkaardige doelstellingen nastreven.

-in de mate van het mogelijke alle bedrijven, instellingen, organisaties en/of rechtspersonen en/of fysieke. personen assisteren bij hun projecten met betrekking tot prospectie, vestiging, ontwikkeling en/ce marktonderzoek in de betrokken landen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

-De handelsprocedures- en gebruiken met betrekking tot de wetgevingen en de procedures die van kracht zijn in het betrokken land compileren, verspreiden en er informatie over verstrekken.

-Alle handelingen verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doelstellingen, delegaties ontvangen of deelnemen aan acties in Nepal, haar medewerking verlenen en zich interesseren vocr elke activiteit ln domeinen die aan haar doelstelling verwant zijn.

Artikel 05. Binnen de beperkingen die toegestaan zijn door de wet, kan de vereniging materile of andere voordelen nastreven, die haar toestaan de beoogde doelstellingen te realiseren. Hiervoor kan ze ook elke vorm van materile of andere hulp ontvangen in de vorm van giften, legaten, subsidies of transfers die afkomstig kunnen zijn van haar leden, nationale, Europese of internationale verenigingen, gouvemementele of niet-gouvernementele organisaties, organismen, parastatalen, rechtspersonen, privpersonen, overheden en/of alle andere commercile bedrijven die zowel in Belgi als in het buitenland gevestigd zijn.

Artikel 06, De vereniging kan roerende en onroerende goederen, materiaal of installaties verwerven en bezitten, zowel in Belgi als in het buitenland, die bestemd zijn voor de realisatie van haar doelstelling.

TITEL III. Leden, toelating, bijdrage, uitsluiting.

Artikel 07. Het minimum aantalleden van de vereniging is vastgesteld op drie. Elke fysieke en rechtspersoon kan lid worden van de vereniging.

Artikel 08. De _stichters zijn de eerste effectieve leden van de vereniging en zij zullen de eerste raad van bestuur vormen.

Artikel 09. De vereniging bestaat uit effectieve leden en buitengewone leden. De raad van bestuur kan ledencategorien creren zoals corresponderende leden en/of ereleden.

Artikel 10, Elke fysieke of rechtspersoon die achter de beoogde doelstellingen staat, kan worden toegelaten als effectief lid. De toelating van de leden die tot deze categorie behoren, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur. De beslissing tot toelating moet worden genomen met tweederde (2/3) meerderheid met een quorum van tweederde (2/3) van de raad.

Artikel 11. Elke fysieke of rechtspersoon die interesse heeft voor de doelstellingen die door de vereniging nagestreefd worden en die de bijdrage betaalt die bepaald is door de algemene vergadering kan worden toegelaten als buitengewoon lid. De toelating van de leden die tot deze categorie behoren, is onderworpen aan een gewoon advies van de raad van bestuur.

Artikel 12. De leden die tot de verschillende categorien behoren, zijn vooraf een jaarlijkse bijdrage verschuldigd waarvan het bedrag vastgelegd wordt door de algemene vergadering , op voorstel van de raad van bestuur.

Het maximumbedrag is vastgelegd op 1.500,00 euro. Dit bedrag zal op de eerste januari van elk jaar gendexeerd worden op basis van de index van de consumptieprijzen van de maand december van het vorige jaar.

Artikel 13. Elk lid kan zijn ontslag geven per brief gericht aan de Voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 14: De raad van bestuur kan de uitsluiting van de leden van de vereniging voorstellen aan de algemene vergadering die, na de verdediging van de betrokkene gehoord te hebben via alle .wettelijke middelen, tot uitsluiting kan beslissen bij meerderheid van tweederde (2/3) van de aanwezige of afgevaardigde effectieve leden. Er kan evenwel geen enkel besluit tot uitsluiting genomen worden tegen de stichters van de vereniging.

Artike115. De aftredende, overleden of uitgesloten leden evenals hun erfgenamen kunnen geen enkel recht doen gelden op het patrimonium van de vereniging.

TITEL IV. Algemene vergadering.

Artikel 16. De algemene vergadering bezit de volledige macht die de realisatie van de doelstelling van de vereniging toelaat. Ze bestaat uit alle leden van de vereniging. Enkel de effectieve leden hebben stemrecht in de algemene vergaderingen. De buitengewone leden hebben recht om de algemene vergaderingen bij te staan met adviserende stemmen over welbepaalde materies.

Artikel 17, De volgende punten behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering:

-de aanpassing van de statuten

" de benoeming en de afzetting van de bestuurders

-de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een

bezoldiging wordt toegekend

-de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen

" de goedkeuring van de budgetten en rekeningen

-de uitsluiting van leden

'flet vastleggen van de bedragen van de jaarlijkse bijdrage

-de ontbinding van de vereniging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

.de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaaloog merk

.alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

Artikel 18. De algemene vergadering komt jaarlijks samen op een dag die bepaald moet worden in de loop van het eerste semester, hetzij in de maatschappelijke zetel van de vereniging, hetzij op om het even welke andere plaats die door de raad van bestuur aangegeven wordt.

Artikel 19, Elk voorstel, ondertekend door een aantal effectieve leden dat gelijk is aan ten minste een tiende van het aantalleden dat vermeld staat op de laatste jaarlijst, wordt op de agenda geplaatst. Deze voorstellen moeten ten minste 25 kalenderdagen voor de zitting van de algemene vergadering bij de raad van bestuur aankomen.

Artikel 20, Alle leden van de vereniging worden opgeroepen voor de algemene vergadering door een gewone schriftelijke mededeling, per fax, of door elektronische post en dat ten minste 26 kalenderdagen voor de zitting van de algemene vergadering.

Artikel 21. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of in zijn afwezigheid, door een vicevoorzitter of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 22. Elk lid kan zich bij de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door elk ander lid dat tot dezelfde categorie behoort. Geen enkel persoon kan echter meer dan n volmacht hebben.

Artikel 23, De algemene vergadering wordt volgens de regels samengesteld en vertegenwoordigt alle leden. Na deliberatie worden de resoluties aangenomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden behoudens wanneer de wet een bijzondere meerderheid vereist

Artikel 24. De resoluties van de algemene vergadering worden opgenomen in een register, dat ondertekend wordt door de voorzitter. Dit register wordt in de zetel van de vereniging bewaard door de secretaris, die het ter beschikking houdt van de leden. De uittreksels die eruit moeten worden bezorgd, worden ondertekend door de voorzitter of door een bestuurder die hem vervangt.

Artikel 25, Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens als de omstandigheden het vereisen en als tenminste 1/5 van de effectieve leden de samenroeping van zo'n vergadering vraagt. In dit geval moet de raad van bestuur hieraan gevolg geven binnen de 30 dagen en zal de algemene vergadering gehouden worden uiterlijk 40 dagen na de verzoeking tot bijeenroeping,

TITEL V. Raad van bestuur

Artikel 26, De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit minimaal drie en maximaal 20 leden.

Artikel 27, De bestuurders worden aangeduid door de algemene vergadering onder de effectieve leden van de vereniging. De duur van het mandaat van de bestuurders is 3 jaren. De mandaten zijn hernieuwbaar en ze worden gratis uitgeoefend. Als de raad van bestuur het echter noodzakelijk acht, kan hij een vergoeding toekennen aan de bestuurders.

Artikel 28. De raad kiest in zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 29. De raad komt minstens n keer per semester samen. De oproep en de agenda van de vergadering moeten schriftelijk door de voorzitter meegedeeld worden en moeten de leden van de Raad ten laatste 3 dagen voor datum van de vergadering bereiken.

Artikel 30, De besluiten van de raad zijn geldig ongeacht hoeveel leden aanwezig zijn. Elk aanwezig lid kan slechts n volmacht hebben.

Artikel 31. De raad beschikt over de meest uitgebreide macht wat betreft de administratieve en het beheer van zaken van de vereniging. Als hij het noodzakelijk acht kan de raad voor bepaalde of onbepaalde duur, zowel in Belgi als het buitenland, om het even welke persoon aanwerven, zelfs als hij geen deel uitmaakt van de vereniging, voor de uitvoering van welbepaalde functies, administratieve en/of andere taken die noodzakelijk zijn voor het realiseren van zijn doelstellingen. Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de algemene vergadering door de wet van 27 juni1921 zoals herhaaldelijk o.m. gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en voor het laatst door de wet van 24 juni 2013 behoort tot de bevoegdheid van de raad.

Arlike132. De beslissingen van de raad worden genomen bij meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Ze worden vastgelegd in processen-verbaal, ondertekend door de voorzitter en ingeschreven in een speciaal register,

,

a

0

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Artikel 33 In zijn midden kan de raad een directiecomit aanduiden waarvan hij de samenstelling en de : bevoegdheden bepaalt.

Artikel 34, Pe raad maakt de rekeningen op van de ontvangsten en uitgaven van het voorbije boekjaar evenals het budget van het volgende boekjaar. De rekeningen van het voorbije boekjaar en het budget van het volgende boekjaar worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 35. De gerechtelijke handelingen zowel als aanklager of als verdediger worden aangespannen op initiatief van de voorzitter van de raad van bestuur of de bestuurder die daartoe aangeduid wordt.

Artikel 36: De vereniging wordt geldig vertegenwoordigd, zowel in rechte als daarbuiten, door elk van de bestuurders die alleen handelen.

TITEL VI. Wijziging van de statuten, ontbinding.

Artikel 37, Alle voorstellen tot wijziging van de statuten of tot voortijdige ontbinding van de vereniging kunnen slechts op de agenda genoteerd worden op voorstel van de raad van bestuur of van tenminste 3/4 van de- effectieve leden van de vereniging conform de onderhavige statuten en de wet.

Artikel 38. Pe Algemene vergadering kan enkel geldig beslissen over deze punten bij aanwezigheid van tenminste 2/3 van de effectieve aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 39. Als deze algemene vergadering geen 2/3 van de effectieve leden van de vereniging telt kan de raad van bestuur een tweede algemene vergadering samenroepen die geldig zal beslissen ongeacht hoeveel leden aanwezig zijn. Enkel beslissingen die aangenomen zijn bij 2/3 meerderheid van de aanwezige leden kunnen worden goedgekeurd.

Artikel 40. Elke beslissing met betrekking tot de ontbinding, genomen door een algemene vergadering moet worden genomen met 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

TITEL VIL Algemene bepalingen.

Artikel 41.Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar begint echter vanaf vandaag en eindigt op 31 december 2014.

Artikel 42. In geval van ontbinding van de vereniging en het nazien en de sluiting van de rekeningen zal het patrimonium van de vereniging door de algemene vergadering toegewezen worden aan een andere

rechtspersoon met een analoge bedoeling en doelstelling. "

Artikel 43. Alles wat niet voorzien is in onderhavige statuten wordt geregeld volgens de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 zoals herhaaldelijk on, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en voor het laatst door de wet van 24 juni 2013.

TITEL VIII. Tijdelijke bepalingen.

Artikel 44.13e algemene vergadering heeft alle stichters die dit mandaat aanvaarden bevestigd als

beheerders.

Raad van bestuur.

De volgende bestuurders werden benoemd:

Voorzitter - penningmeester: De Groen Roger

Vice-voorzitters: Mylle Henri

Gurung Yubaraj

Secretaris: Sharma Om

Penningmeester Meeters Christophe

TITEL IX. Volmacht formaliteiten.

De leden verlenen bijzondere volmacht aan Dhr. De Groen Roger, wonende te Veldkantstraat 343, 1860 ; Grimbergen met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het Formulier I, luiken A, B en C te ondertekenen ter identificatie in de kruispuntbank der ondernemingen en ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad

Te Brussel 31 juli 2014

De Voorzitter: De Groen Roger

.... ---- M- ----------- ^ A -------------------- ^ rv-- ^ ------------- --- rv

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
BNCCI

Adresse
FRANCOIS SEBRECHTSLAAN 33 1080 BRUSSEL

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale