BNP PARIBAS B FUND II

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BNP PARIBAS B FUND II
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 443.333.352

Publication

28/04/2014 : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT
BNP PARIBAS B FUND ]] 'BEST OF BOND CAP' (ISIN CODE: BE0948569067)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 17 februari 20'I4 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op

11 februari 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleïd;

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vôôr aftrek van kosten en taksen) het gemiddeide van de dividenden op de obligaties in portefeuille.

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van obligaties die in euro luiden en die door ondernemîngen van goede kwaiiteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende loopfijd niet Iater eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Aïs de rating van één van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzîen waardoor deze emittent niet langer een 'investment grade'-rating heeft, beschikt de beheerder over een termijn van drie maanden om over te gaan tôt de vervanging ervan door een andere obllgatie die wel aan voormelde criteria voldoet.

De door het compartiment geïnde dividenden worden herbelegd in leningen luidend in euro, uitgegeven door de Staten van de eurozone en met een resterende iooptijd die niet Iater eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment,

Het compartiment mag in geen geval gebruikmaken van afgeleide financiële producten, noch voor afdekklng

noch om zijn doelstellingen te behaien. Het kan uitsluitend in activa beleggen die in euro luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment voliedig is afgestemd op het behaien van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze doelstelling niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden

geboden.

De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 19,43% en de terugbetalingsprijs, exclusief

kosten en taksen, 119,43 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 3,60%,

Door nieuwe begrofîngsmaatregelen kunnen meerwaarden in de toekomst aan een roerende voorheffing

worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet bekend.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschîkbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas

Fortis, Warandeberg 3,1000 Brussel.

U kunt gratis meer informatie over het BNP PARIBAS B FUND II verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 - 1000 Brussel /i www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene

vergadering die zich ook zal uitspreken over de décharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavîg bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van LuîkB vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
28/04/2014 : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT
«Best of Bonds Cap» de la SICAV BNP PARIBAS B FUND II

(ISIN CODE: BE0948569067)

Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 17 février 2014 et est entré en

liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 11 février 2014.

Rappel de la politique d'investissement ;

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bénéficier d'une plus-value correspondant (avant déduction de frais et de taxes) à la moyenne des dividendes des obligations qui composent le portefeuille.

Pour atteindre cet objectif, tes actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libellées en euros et émises par des entreprises de bonne qualité (c'est à dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la durée résiduelle ne dépasse pas l'échéance finale du compartiment En cas de révision à la baisse de la notation d'un des émetteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour conséquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade", le gestionnaire dispose d'une période de trois mois pour procéder à son remplacement par une autre obligation répondant aux critères définis

ci-avant.

Les dividendes perçus par le compartiment sont réinvestis en emprunts libellés en euros, émis par les Etats

de îa zone euro et dont la durée résiduelle ne dépasse pas l'échéance finale du compartiment.

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir à l'utilisation d'instruments financiers dérivés, que ce soit â titre de couverture ou en vue de la réalisation de ses objectifs. Il ne peut investir que dans des actifs libellés en

euros.

Bien que la gestion du compartiment soit entièrement orientée vers îa réalisation de son objectif, il se peut

que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut être donnée à cet égard.

La plus-value totale obtenue à l'échéance est de 19,43 % et le prix de remboursement hors frais et taxes,

s'élève à 119,43 EUR par action, soit un rendement actuariel de 3,60 %.

Suite à des nouvelles mesures budgétaires, il est possible qu'à l'avenir, la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier. L'éventuel pourcentage de ce précompte n'est pas encore connu à ce jour. L'état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d'administration et le! rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3,1000 Bruxelles.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP PARIBAS B FUND Il (prospectus, prospectus simplifié, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier â l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3-1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.

La clôture de liquidation sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se

prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent

avis, tes modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire.

Le conseil d'administration

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers
28/04/2014 : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT
BNP PARIBAS B FUND II "BEST OF BOND DIS' (IS1N CODE: BE0948568051)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 17 februari 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op

11 februari 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid?

Dit compartiment stelt zich tôt doel om de aandeelhouders de mogelijkheîd te bieden om te profiteren van de uitkering van een jaarlijks dividend gelijk aan (vôôr aftrek van kosten en taksen) het gemiddeide van de dividenden op de obllgaties in portefeuille (voor zover de netto resultaten van de beleggingen van het compartiment dit toelaten).

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van oblîgaties die in euro luiden en die door ondernemîngen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van één van de emittenten van de obllgaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een 'investment grade'-rating heeft, beschikt de beheerder over een termijn van drie maanden om over te gaan tôt de vervangîng ervan door een andere obligatie die wel aan voormelde criteria voldoet.

Het compartiment mag în geen geval gebruikmaken van afgeleide financiële producten, noch voor afdekking

noch om zijn doelstelling te behaien. Het kan uitsluitend in activa beteggen die in euro luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment voliedig is afgestemd op het behaien van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheîd dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden. De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 102,52 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel

rendement van 0,50%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het1 controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3,1000 Brussel.

U kunt gratis meer informatie over het BNP PARIBAS B FUND II verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 - 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene

vergadering die zich ook zal uîtspreken over de décharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffenîngswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld în onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
28/04/2014 : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT
«Best of Bonds Dis» de la SICAV BNP PARIBAS B FUND II (ISIN CODE: BE0948568051)

Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 17 février 2014 et est entré en

liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 11 février 2014.

Rappel de la politique d'investissement :

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bénéficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant déduction de frais et de taxes) à la moyenne des dividendes des obligations qui composent le portefeuille (sous réserve que les résultats nets des investissements du compartiment le permettent).

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libellées en euros et émises par des entreprises de bonne qualité (c'est à dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la durée résiduelle ne dépasse pas l'échéance finale du compartiment. En cas de révision à la baisse de la notation d'un des émetteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour conséquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade", le gestionnaire dispose d'une période de trois mois pour procéder à son remplacement par une autre obligation répondant aux critères définis

ci-avant.

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir à l'utilisation d'instruments financiers dérivés, que ce soif à titre de couverture ou en vue de la réalisation de son objectif. Il ne pourra investir que dans des actifs libellés en

euros.

Bien que la gestion du compartiment soit entièrement orientée vers la réalisation de son objectif, il se peut

que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut être donnée à cet égard.

Le prix de remboursement hors frais et taxes, s'élève à 102,52 EUR par action, soit un rendement actuariel

de 0,50 % hors prise en compte des dividendes précédemment distribués.

L'état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d'administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3,1000 Bruxelles.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP PARIBAS B FUND Il (prospectus, prospectus simplifié, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3-1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.

La clôture de liquidation sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se

prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire.

Le conseil d'administration

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
09/05/2014


ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteiu A

Russa

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : BNP PARIBAS B FUND II

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 443333352

Voorwerp akte : Benoemingen door de AVA van 14 maart 2014

Uittreksel uit de Notulen van de gewone algemene vergadering van 14 maart 2014.

De vergadering beslist de mandaten van de heren bestuurders Alexandre DEVEEN, William DE VIJLDER, Olivier LAFONT, Pierre PICARD en Marnix ARICKX te hernieuwen, onder voorbehoud van de goedkeuring van het FSMA. Marnix ARICKX is Voorzitter van de Raad en het toezicht op het dagelijks beheer wordt toevertrouwd aan de heren William DE VIJLDER en Olivier LAFONT. Al deze mandaten zijn geldig tot de Algemene Vergadering van maart 2015.

Verlenging van het mandaat van de commissaris van de vennootschap Ernst & Young S.C.C., bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Philippe Pire. Zijn mandaat loopt af op het einde van de statutaire algemene vergadering van maart 2017. De erelonen van de commissaris bedragen 3.142,45 EUR, btw niet inbegrepen per boekjaar en per 'Bonds'-compartiment, 3.879,96 EUR, btw niet inbegrepen per 'Fund of Fund'-compartiment en 3.644,81 EUR, btw niet inbegrepen per 'Structured Product', De erelonen zijn onderworpen aan de jaarlijkse indexering.

Voor eensluidend uittreksel. (Ondertekend).

Marnix ARICKX Olivier LAFONT Bestuurders

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/05/2014
Vo e Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffeI II

096026*

$RUeLES~ ~~

...~

Greffe

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signatureDnomination : BNP PARIBAS B FUND 11

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N d'entreprise : 443333352

Objet de l'acte : Avis de nominations suite l'AGO du 14/03/2014

Extrait du Procs verbal de l'assemble gnrale oridinaire du 14 mars 2014.

L'assemble dcide, sous rserve d'approbation de la FSMA, de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Alexandre DEVEEN, William DE VIJLDER, Olivier LAFONT, Pierre PICARD et Marnix ARICKX. Marnix ARICKX est Prsident du conseil et la mission de surveillance de la gestion journalire est confie Messieurs William DE VIJLDER et Olivier LAFONT. Tous les mandats ainsi accords expireront l'issue de l'assemble gnrale ordinaire de mars 2015,

Renouvellement du mandat du commissaire de la socit Ernst & Young S.C.C., Rviseurs d'entreprises, reprsente par M. Philippe Pire. Son mandat expirera l'issue de l'assemble gnrale ordinaire de mars 2017. Les honoraires du commissaire s'lveront 3142,45 EUR hors TVA par exercice et par compartiments Bonds , 3.879,96 EUR hors TVA par compartiments Fund of Fund , 3.644,81 EUR hors TVA par Structured Product . Les honoraires seront soumis l'indexation annuelle.

Pour extrait conforme. (Signs)

Marnix ARICKX

Olivier LAFONT

Administrateurs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/05/2014


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte*14103435*

12" '124

GriffieBenaming : BNP PARIBAS B FUND II

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, BEVEK naar Belgisch recht

Zetel : Warandeberg 3 -1000 Brussel

Ondernemingsnr: 0443333352

Voorwerp akte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND II 'BEST OF BOND 3 DIS (ISIN CODE: BE0948642799)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 17 april 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 10 april 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

Dit compartiment stelt zich tot doel om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om tb profiteren van de uitkering van een jaarlijks dividend gelijk aan (voor aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de dividenden op de obligaties in portefeuille (voor zover de netto resultaten van de beleggingen van het compartiment dit toelaten).

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van obligaties die in euro luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van n van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een `investment grade-rating zou hebben, kan de beheerder toch beslissen om deze obligatie in portefeuille te houden tot op de vervaldag van het compartiment,

Het compartiment mag in geen geval gebruikmaken van afgeleide financile producten, noch voor afdekking noch om zijn doelstelling te behalen. Het kan uitsluitend in activa beleggen die in euro luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 103,12 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,62 %, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden.

Vanaf 17 april 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V.

U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund II verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financile dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel I www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris,

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De Raad van BestuurOp de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/05/2014


Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

oe

AI MIx

BRUXELLE51 2 2t~i4

MAI

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND Il

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

Sige : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND Il BEST OF BONDS 3 DIS (ISIN CODE: BE0948642799)

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 17 avril 2014 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 10 avril 2014.

Rappel de la politique d'investissement

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des dividendes des obligations qui composent le portefeuille (sous rserve que les rsultats nets des investissements du compartiment le permettent).

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libelles en euros et mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment. En cas de rvision la baisse de la notation d'un des metteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour consquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade", le gestionnaire peut nanmoins dcider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu' l'chance du compartiment.

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs, que ce scit titre de couverture ou en vue de la ralisation de son objectif. lI ne peut investir que dans des actifs libells en curas.

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

Le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 103,12 EUR par action, soit un rendement actuariel de 0,62 % hors prise en compte des dividendes prcdemment distribus.

A partir du 17 avril 2014 les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Forfis S.A.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund 11 (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis.A., Montagne du Parc, 3 1000 Bruxelles I www.bnpparibasfortis.be.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration

22/05/2014
fa \P %PM Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

III IIJIII I IIIVI III IIIHI II ~~

*19109378 ~

gele

feGreffeDnomination : BNP PARIBAS B FUND Il

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

Sige : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

Best of Bonds 3 Cap de la SICAV BNP PARIBAS B FUND II (ISIN CODE: BE0948643805)

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 17 avril 2014 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 10 avril 2014.

Rappel de la politique d'investissement :

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier d'une plus-value correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent le portefeuille.

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libelles en euros et mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment. En cas de rvision la baisse de la notation d'un des metteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour consquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade", te gestionnaire peut nanmoins dcider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu' l'chance du compartiment.

Les intrts perus par le compartiment sont rinvestis en emprunts libells en euros, mis par les Etats de la zone euro et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment.

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs, que ce soit titre de couverture ou en vue de la ralisation de ses objectifs. Il ne peut investir que dans des actifs libells en euros.

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui -ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard,

La plus-value totale obtenue l'chance est de 20,97 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 120,97 EUR par action, soit un rendement actuariel de 3,88 %.

Suite des nouvelles mesures budgtaires, il est possible qu' l'avenir, la plus-value soit soumise au prlvement d'un prcompte mobilier. L'ventuel pourcentage de ce prcompte n'est pas encore connu ce jour.

A partir du 17 avril 2014 les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Fortis S.A.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund Il (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 1000 Bruxelles f www.bnpparibasfortis.be

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se

prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent

avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/05/2014
J11111~~n~u~u~u~u~uu

9104379+

1 3 -U5- 2014

'MUSSE!

Griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming : BNP PARIBAS B FUND II

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, BEVEK naar Belgisch recht

Zetel : Warandeberg 3 -1000 Brussel

Ondernemingsnr : 0443333352

Voorwerp akte

BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT BNP PARIBAS B FUND Il 'BEST OF BONDS 3 CAP' (ISIN-CODE: 13E0948643805)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 17 april 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 10 april 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vr aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de interesten op de obligaties in portefeuille.

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van obligaties die in euro luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van n van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een 'investment grade'-rating zou hebben, kan de beheerder toch beslissen om deze obligatie in portefeuille te houden tot op de vervaldag van het compartiment.

De door het compartiment gende rente wordt herbelegd in leningen luidend in euro, uitgegeven door de Staten van de eurozone en met een resterende looptijd die niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.

Het compartiment mag in geen geval gebruikmaken van afgeleide financile producten, noch voor afdekking noch om zijn doelstellingen te behalen. Het kan uitsluitend in activa beleggen die in euro luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze doelstelling niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 20,97 % en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen,120,97 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 3,88%.

Door nieuwe begrotingsmaatregelen kan de meerwaarde in de toekomst aan een roerende voorheffing worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet bekend.

Vanaf 17 april 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V.

U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund Il verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financile dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2014
(T

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffeRserv

au

Moniteui

belge

4 8 -06- 2014

BRU~ ~~=~:~ 11 17),8

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND 11

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N d'entreprise : 443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS USD CAP (CODE ISIN : BE0948681219)

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 19 mai 2014 et est entr en liquidation La valeur de remboursement a t calcule le 12 mai 2014,

Rappel de la politique d'investissement

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier d'une plus-value correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent le portefeuille.

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libelles en USD et mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment. En cas de rvision la baisse de la notation d'un des metteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour consquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade", le gestionnaire dispose d'une priode de trois mois pour procder son remplacement par une autre obligation rpondant aux critres dfinis ci-avant.

Les intrts perus par le compartiment sont rinvestis en emprunts libells en USD, mis par le Trsor amricain et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment.

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs, que ce soit titre de couverture ou en vue de la ralisation de ses objectifs. ll ne peut investir que dans des actifs libells en USD.

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard,

La plus-value totale obtenue l'chance est de 19,25 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 119,25 USD par action, soit un rendement actuariel de 3,61 %.

Suite des nouvelles mesures budgtaires, il est possible qu' l'avenir, la plus-value soit soumise au prlvement d'un prcompte mobilier. L'ventuel pourcentage de ce prcompte n'est pas encore connu ce jour.

A partir du 19 mai 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Fortis S.A.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund Il (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 1000 Bruxelles f www.bnpparibasfortis.be,

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire,

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2014


ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetei : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 443333352

Voorwerp akte : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND II 'BEST OF BONDS USD CAP' (1SIN-Code: 6E0948681219)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 19 mei 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 12 mei 2014,

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (voor aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de interesten op de obligaties in portefeuille.

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van obligaties die in USD luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van n van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een 'investment grade'-rating heeft, beschikt de beheerder over een termijn van drie maanden om over te gaan tot de vervanging ervan door een andere obligatie die wel aan voormelde criteria voldoet,

De door het compartiment gende rente wordt herbelegd in leningen luidend in USD, uitgegeven door de Amerikaanse schatkist en met een resterende looptijd die niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.

Het compartiment mag in geen geval gebruikmaken van afgeleide financile producten, noch voor afdekking noch om zijn doelstellingen te behalen. Het kan uitsluitend in activa beleggen die in USD luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 19,25% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 119,25 USD per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 3,61%.

Door nieuwe begrotingsmaatregelen kan de meerwaarde in de toekomst aan een roerende voorheffing worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet bekend.

Vanaf 19 mei 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V.

U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund Il verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financile dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 te 1000 Brussel 1 www.b npperibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

u" 141 ,5 uui~iuigi,i1i i u

C 2014

BRUSSEL

Griffie

Benaming : BNP PARIBAS B FUND Il

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2014


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

111J!Ill\likill1111111

BRUSSEL

Grif2a0 JUIN 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexeidu Moniteur belge

Benaming: BNP PARIBAS B FUND Il

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 443333352

Voorwerp akte BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND Il 'BEST OF BONDS USD DIS' (ISIN-Code: BE0948680203)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 19 mei 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 12 mei 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

Dit compartiment stelt zich tot doel om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van de uitkering van een jaarlijks dividend gelijk aan (vr aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de rente op de obligaties in portefeuille (voor zover de netto resultaten van de beleggingen van het compartiment dit toelaten).

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van obligaties die in USD luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van n van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een 'investment grade'-rating heeft, beschikt de beheerder over een termijn van drie maanden om over te gaan tot de vervanging ervan door een andere obligatie die wel aan voormelde criteria voldoet.

Het compartiment mag in geen geval gebruikmaken van afgeleide financile producten, noch voor afdekking noch om zijn doelstelling te behalen. Het kan uitsluitend in activa beleggen die in USD luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 102,26 USD per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,45%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden.

Vanaf 19 mei 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N

U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund Il verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financile dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 te 1000 Brussel vvww.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt,

De Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2014
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Dnomination BNP PARIBAS B FUND Il

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N d'entreprise : 443333362

Obiet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS USD DIS (CODE ISIN : 6E0948680203)

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 19 mai 2014 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 12 mai 2014.

Rappel de la politique d'investissement :

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent le portefeuille (sous rserve que les rsultats nets des investissements du compartiment le permettent).

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libelles en USD et mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade) et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment. En cas de rvision la baisse de la notation d'un des metteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour consquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade", le gestionnaire dispose d'une priode de trois mois pour procder son remplacement par une autre obligation rpondant aux critres dfinis ci-avant.

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs, (flue ce soit titre de couverture ou en vue de la ralisation de son objectif. Il ne peut investir que dans des actifs libells en USD.

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, II se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

Le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 102,26 USD par action, soit un rendement actuariel de 0,45 % hors prise en compte des dividendes prcdemment distribus.

A partir du 19 mai 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Fortis S.A.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund I (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

IL

Rserv

au

Moniteur

belge

*14126296*

20 JUIN 2014

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Atinexes du Moniteur belge

16/07/2014


Rserv

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

1

I Iii IIIIJR1,1131110

'oe

07 -07- 2014

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dnomination BNP PAR1BAS B FUND 11

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige: Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N d'entreprise : 443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND U BASKET OF CONVERTIBLE BONDS 2 CAP

(CODE ISIN : BE0935088089)

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 23 juin 2014 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 16 juin 2014.

Rappel de la politique d'investissement

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier d'une plus-value correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent le portefeuille.

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont majoritairennent investis dans un portefeuille d'obligations convertibles mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment gradel A titre accessoire, le compartiment peut galement investir une partie de ses actifs en obligations convertibles mises par des entreprises ne disposant pas d'un rating "investment grade" ou ne disposant d'aucune notation.

Les montants perus par le compartiment sont rinvestis en liquidits, instruments du march montaire ou en emprunts libells en euros mis par des metteurs de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment.

Les actifs investis en une devise autre que l'euro font l'objet d'une couverture de risque de change en euro. Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

La plus-value totale obtenue l'chance est de 15,95 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 115,95 EUR par action, soit un rendement actuariel de 3,4%.

Suite des nouvelles mesures budgtaires, il est possible qu' l'avenir, la plus-value soit soumise au prlvement d'un prcompte mobilier. L'ventuel pourcentage de ce prcompte n'est pas encore connu ce jour.

A partir du 23 juin 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Forfis.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund Il (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip,be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 1000 Bruxelles I www.bnpparibasfortiste.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration

Mentionner sur la dernire page du volet B : Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2014


ILi pie ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

I11111111q1111,111111!1111111

-07- ID14

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming BNP PARIBAS B FUND II

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondememingsnr : 44333352

Voorwerp akte BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND II "BASKET OF CONVERTIBLE BONDS 2 CAP'

(ISIN CODE: BE0935088089)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 23 juni 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 16 juni 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vbeir aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de interesten op de obligaties in portefeuille.

Om die doelstelling te bereiken zijn de activa van het compartiment overwegend belegd in een portefeuille van converteerbare obligaties die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven. In ondergeschikte mate kan het compartiment ook een deel van zijn activa beleggen in converteerbare obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven zonder 'investment grade'-rating of zonder enige rating.

De door het compartiment gende bedragen worden herbelegd in liquiditeiten, geldmarktinstrumenten of in leningen die in euro luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.

Het wisselkoersrisico van activa die in een andere valuta dan de euro worden belegd, zijn in euro afgedekt. Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat

de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 15,95 % en de terugbetalingsprijs, exclusief

kosten en taksen, 115,95 FUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 3,4 %.

Door nieuwe begrotingsmaatregelert kan de meerwaarde in de toekomst aan een roerende voorheffing worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet bekend.

Vanaf 23 juni 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis NAI die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis,

U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund Il verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website wvvw.bnpparibas-ip.be of bij de financile dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 te 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be,

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt,

De Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

'Verso ; Naam en handtekening.

14/08/2014
MOD WORD 11,1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Yi

N d'entreprise : 0443.333.352

Dnomination

(en entier) : BNP Paribas B Fund ll

Rserv

au

Moniteur

beige

nanglain

*14154908*

I

BRUXELLES

0 5 -08- 2O1/f

Greffe

(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme, Socit d'Investissement capital variable (SICAV) publique de droit belge ayant opt pour la catgorie de placements instruments financiers et liquidits

Sige : 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3

(adresse complte)

Objet(s) de l'acte :Modification et refonte des statuts

il rsulte d'un procs-verbal dress par Jean-Philippe LAGAE, notaire Bruxelles, substituant David

INDEKEU, notaire Bruxelles, empch, le 22 juillet 2014, ce qui suit ;

L'assemble examine l'unique proposition de l'ordre du jour :

Mise en conformit des statuts de la socit avec les dispositions de la loi du 19 avril 2014 relative aux

organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires. En consquence, approbation de la

modification des articles 1, 5, 7, 8, 23 et 28 des statuts et de la refonte complte des statuts.

Aprs avoir constat qu'elle doit recueillir les trois-quarts des voix pour tre adopte, la prsidente met cette

proposition au vote.

Elle recueille l'unanimit des voix pour et en consquence est adopte.

En consquence, les statuts sont prsent libells comme suit :

TITRE UN,

FORME - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - OBJET.

Article un : Forme - Dnomination - Caractre.

La prsente socit est une socit anonyme, sous le rgime d'une Socit d'investissement capital

variable (SICAV) publique de droit belge, ci aprs appele "la Socit".

Elle est dnomme BNP Paribas B Fund H .

Elle a opt pour la catgorie instruments financiers et liquidits prvue l'article 183, alina 1, 10 de la

loi du dix-neuf avril deux mille quatorze relative aux organismes de placement collectif alternatifs et leurs

gestionnaires.

Conformment l'article 10, 2, de la loi du dix-neuf avril deux mille quatorze relative aux organismes de

placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires, la Socit a dsign BNP PARIBAS Investment Partners

Belgium., ayant son sige social 1210 Bruxelles, 55 Rue du Progrs, en qualit de socit de gestion

d'organismes de placement collectif aux fins d'exercer de manire globale l'ensemble des fonctions de gestion

vises l'article 3, 41 de la loi prcite,

La Socit fait publiquement appel l'pargne, au sens de l'article quatre cent trente-huit du Code des

Socits.

Article deux : Sige social.

Le sige social est tabli 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3.

La Socit peut tablir, par simple dcision du conseil d'administration, des succursales et des bureaux tant

en Belgique qu' l'tranger,

Si des vnements extraordinaires d'ordre politique, conomique ou social de nature compromettre

l'activit normale du sige social ou la communication aise de ce sige avec l'tranger se prsentent ou

paraissent imminents, le sige pourra tre transfr provisoirement en Belgique ou l'tranger jusqu'

cessation complte de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la

nationalit de la Socit, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du sige, restera belge,

Le sige social peut tre transfr en tout endroit en Belgique par simple dcision du conseil

d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui

en rsulte.

Article trois : Dure,

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

La Socit a t constitue le vingt-huit fvrier dix-neuf cent nonante et un pour une dure illimite, Sans prjudice des causes de dissolution prvues par la loi, elle pourra tre dissoute par dcision de l'assemble gnrale des actionnaires statuant comme en matire de modification des statuts.

Article quatre ; Objet.

La Socit a pour objet le placement collectif dans la catgorie dfinie l'article un ci avant de capitaux recueillis auprs du public, en veillant rpartir les risques d'investissement.

D'une faon gnrale, elfe peut prendre toutes mesures et faire toutes les oprations qu'elle jugera utiles l'accomplissement et au dveloppement de son objet social dans le respect des dispositions lgales qui la rgissent.

TITRE DEUX.

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS - EMISSION - RETRAIT - CONVERSION - VALEUR D'INVENTAIRE.

Article cinq ; Capital social

Le capital social est toujours gal la valeur de l'actif net de la Socit. II ne peut tre infrieur au montant minimum lgal.

Les variations du capital se font sans modification des statuts, Les formalits de publicit prvues pour les augmentations et diminutions de capital des Socits anonymes ne sont pas applicables.

Le capital social est reprsent par des catgories diffrentes d'actions correspondant chacune une partie distincte ou "compartiment" du patrimoine de la Socit.

Le conseil d'administration fixera ultrieurement, le cas chant, les horizons de placement initiaux au fur et mesure des lancements des nouveaux compartiments ; le conseil d'administration aura la facult de fixer galement une date de remboursement anticip des avoirs d'un compartiment (entranant la dissolution de plein droit dudit compartiment) subordonn l'exercice d'un call intermdiaire par au moins une contrepartie dont il est question l'article 15 des statuts.

Chaque compartiment peut comprendre deux types d'actions (capitalisation ou distribution), comme dcrit l'article six ci-aprs.

Chaque compartiment peut comprendre des classes d'actions diffrentes conformment aux dispositions de l'arrt royal du quatre mars deux mille cinq relatif certains organismes de placement collectif publics.

Au sein de chaque compartiment, le conseil d'administration aura la facult de crer fes classes d'actions suivantes

Classe Classic

Les actions Classic sont offertes aux personnes physiques et aux personnes morales. Elles sont, sauf disposition contraire mentionne au prospectus, au choix de l'investisseur, de capitalisation ( Classic-Capitalisation ou C ) ou de distribution ( Classic-Distribution ou D ) comme dcrit l'article six ci-aprs.

Classe Life

Les actions Life sont rserves un investisseur ligible au sens de l'article 3, 6 de la loi du dix-neuf avril deux mille quatorze relative aux organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires,

Cette catgorie se distingue de la catgorie Classic par sa structure de frais et, tant donn la qualit de l'investisseur laquelle elle est rserve, par une taxe d'abonnement rduite. Elle n'est pas commercialise par les distributeurs de la SICAV, le canal de distribution de cette catgorie est rserve la compagnie d'assurance belge AG Insurance.

Le conseil d'administration pourra, tout moment, crer de nouveaux compartiments et de nouvelles classes d'actions et leur attribuer une dnomination particulire. Il dispose de tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en rsulte,

Si le conseil d'administration le juge utile dans l'intrt des actionnaires, il pourra demander la cotation des actions d'un ou de plusieurs compartiments,

Le conseil d'administration peut proposer la suppression, la dissolution, la fusion ou la scission d'un ou de plusieurs compartiments aux assembles gnrales des compartiments concerns qui en dcideront conformment l'article vingt sept ci-aprs.

Lorsqu'il est prvu une date d'chance pour un compartiment, ce compartiment est dissous de plein droit cette date et il entre en liquidation, moins que, au plus tard la veille de cette date, le conseil d'administration n'ait fait usage de sa facult de prolonger ledit compartiment. Ladite dcision de prolongation et les modifications aux statuts qui en rsultent doivent tre constates par acte authentique,

En cas de dissolution de plein droit et de mise en liquidation du compartiment

BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 1000 Bruxelles exercera les fonctions de liquidateur du compartiment ;

- le remboursement des actions dudit compartiment sera effectu au prix et suivant les modalits fixes par le conseil d'administration dans le respect des conditions fixes l'mission moyennant publication au Moniteur Belge et dans deux journaux;

- le conseil d'administration tablira un rapport spcial relatif la liquidation du compartiment;

- le prix de remboursement et le rapport spcial du conseil d'administration seront vrifis par le commissaire;

- la dcharge aux administrateurs ou aux liquidateurs et commissaire sera soumise la prochaine assemble ordinaire;

- la clture de liquidation sera constate par l'assemble ayant accord la dcharge. Cette assemble donnera pouvoir au conseil d'administration pour procder aux modifications statutaires qui en rsultent,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

La dissolution de plein droit du dernier compartiment de la socit entranera de plein droit la dissolution de la socit.

Article six : Actions.

Les actions sont nominatives, au porteur ou dmatrialises. Elles sont toutes entirement libres et sans mention de valeur nominale. Le conseil d'administration dcide, par compartiment, de la forme des actions de la Socit.

Actions au porteur

La Socit n'mettra plus de nouvelles actions au porteur partir du ter janvier 2008.

Les actions au porteur de la Socit, dj mises et inscrites en compte titres au 1er janvier 2008, existent sous forme dmatrialise partir de cette date. Les autres actions au porteur seront, au fur et mesure de leur inscription en compte-titres partir du ter janvier 2008, galement automatiquement converties en titres dmatrialiss.

Les actions au porteur mises par la Socit et qui ne sont pas inscrites en compte titres, sont converties de plein droit en actions dmatrialises au 31 dcembre 2013.

Les actions au porteur peuvent tre mises en titres unitaires ou reprsentatifs de plusieurs actions, dans des formes et coupures dterminer par le conseil d'administration qui fixera galement le montant des frais charge des actionnaires demandeurs.

Actions dmatrialises

Les actions dmatrialises sont reprsentes par une inscription en compte au nom de son propritaire ou de son dtenteur auprs d'un teneur de comptes agr ou d'un organisme de liquidation.

Actions nominatives

Les actions nominatives mises par la Socit seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Socit ou par une ou plusieurs personnes dsignes cet effet par la Socit.

Des certificats d'inscription nominative seront dlivrs aux actionnaires qui en font la demande.

Le conseil d'administration peut dcider de diviser ou de regrouper les actions.

Une fraction d'action, si elle existe, ne confrera pas le droit de vote mais donnera droit une fraction correspondante des actifs nets attribuables la catgorie d'actions concernes.

La Socit peut, tout moment et sans limitation, mettre des actions supplmentaires entirement libres un prix dtermin conformment l'article sept ci aprs, sans rserver de droit de prfrence aux anciens actionnaires.

Le conseil d'administration peut crer deux types d'actions, respectivement de capitalisation et de distribution. Les actions de distribution donnent droit des dividendes ou des acomptes sur dividendes selon les modalits prvues l'article vingt-quatre ci aprs.

Les actions de capitalisation ne confrent pas leur titulaire le droit de percevoir un dividende. La part du rsultat qui leur revient est capitalise au profit de ces actions au sein du compartiment qui les concerne.

Toute mise en paiement d'un dividende ou d'un acompte sur dividende se traduira par une augmentation automatique du rapport entre la valeur des actions de capitalisation et celles des actions de distribution du compartiment concern. Ce rapport est dnomm "parit" dans les prsents statuts. La parit initiale de chacun des compartiments est fixe par le conseil d'administration,

Le conseil d'administration pourra dcider de ne pas mettre ou d'arrter l'mission d'actions d'un type ou sous la forme dmatrialise, au porteur ou nominative d'un ou de plusieurs compartiments, Dans les conditions de l'article 96 de l'arrt royal du 4 mars 2005, il pourra galement refuser de nouvelles souscriptions, aprs la priode initiale de souscription, pour un compartiment dtermin.

Article sept ; Emission.

Pour autant que le conseil d'administration n'ait pas dcid de refuser, pour un des compartiments concerns, de nouvelles souscriptions aprs la priode initiale de souscription, les actions de chaque compartiment pourront tre souscrites tous les jours ouvrables bancaires auprs des tablissements dsigns par le conseil d'administration de la Socit conformment l'article 248, 2, de la loi du dix-neuf avril deux mille quatorze relative aux organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires.

Le prix d'mission des actions de chaque compartiment comprendra leur valeur nette d'inventaire dtermine conformment l'article dix ci aprs et applicable la demande de souscription et, le cas chant, peut tre major ;

1) d'un montant de cinq pour cent maximum destin couvrir les frais d'acquisition des actifs, peru au profit de la sicav;

2) d'une commission de commercialisation de maximum cinq pour cent, perue au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;

3) d'un montant fixe (maximum cent EUR) destin couvrir les frais administratifs, peru au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts.

Ce prix sera major des taxes, impts et timbres ventuels exigibles du chef de la souscription et de l'mission.

Le prix d'mission sera payable dans le dlai prcis dans le prospectus.

Article huit ; Rachat.

Sous rserve de l'article onze ci aprs, les actionnaires de chaque compartiment pourront demander le rachat de leurs actions tous les jours ouvrables bancaires, en s'adressant aux tablissements dsigns par la Socit conformment l'article 248, 2, de la loi prcite relative certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. La demande devra tre accompagne des titres au porteur ou, le cas chant, des certificats d'inscription nominative correspondant aux actions dont le rachat est demand.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le prix de rachat correspondra !a valeur nette d'inventaire des actions du compartiment concern, dtermine conformment l'article dix ci aprs et applicable la demande de rachat, et peut tre diminu :

1) d'un montant de cinq pour cent maximum destin couvrir les frais de ralisation des actifs, peru au profit de la sicav;

2) d'un montant fixe (maximum cent EUR) destin couvrir les frais administratifs, peru au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts.

3) d'un montant de un pour cent maximum destin dcourager toute sortie dans le mois qui suit l'entre, montant retenu au profit de la sicav. Le Conseil d'administration peut dcider de ne pas retenir ce montant ou de modifier la priode d'un mois prcite, condition de motiver cette dcision sur la base de circonstances concrtes dans le prochain rapport annuel.

Ce prix sera diminu des taxes, impts et timbres ventuels exigibles,

Ce prix est payable dans un dlai maximum de dix jours bancaires ouvrables suivant !a dtermination de la valeur nette d'inventaire applicable au rachat et sous rserve de la rception des titres.

Ni le conseil d'administration, ni la Banque dpositaire ne pourront tre tenus pour responsables d'un quelconque dfaut de paiement rsultant de l'application d'un ventuel contrle des changes ou d'autres circonstances, indpendantes de leur volont, qui limiteraient ou rendraient impossibles le transfert l'tranger du produit du rachat des actions,

Article neuf : Conversion.

Pour autant que le conseil d'administration n'ait pas dcid de refuser, pour un des compartiments concerns, de nouvelles souscriptions aprs la priode initiale de souscription, les actionnaires peuvent demander, tout moment, la conversion de leurs actions en actions du compartiment concern ou en actions de l'autre type s'il existe sur la base de leurs valeurs nettes d'inventaire respectives dtermines conformment l'article dix ci aprs,

Pans ce cas, il peut tre pris en compte:

1) un montant destin couvrir les frais d'acquisition et de ralisation des actifs, peru au profit de la sicav;

2) une commission de commercialisation, perue au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts, qui couvre la diffrence entre la commission de commercialisation du nouveau compartiment et celle du compartiment prcdent;

3) un montant fixe destin couvrir les frais administratifs, peru au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts ;

La fraction d'action formant rompu lors de la conversion peut tre rachete par la socit.

Article dix ; Valeur nette d'inventaire.

Pour les besoins du calcul du prix d'mission, de rachat et de conversion, la valeur nette d'inventaire des actions de la Socit est dtermine, pour chacun des compartiments, dans la monnaie fixe par le conseil d'administration, au moins deux fois par mois.

La frquence de calcul de la valeur nette d'inventaire est prcise dans le prospectus. Une diminution de frquence du calcul sera toujours soumise l'approbation d'une assemble gnrale des actionnaires.

Les demandes de souscription, de conversion et de rachat reues par l'organisme charg du service financier ou le distributeur seront excutes sur la base de la premire valeur d'inventaire qui suit la date de rception de la demande. Cette valeur d'inventaire sera calcule sur !a base des cours de clture du jour de !a rception de l'ordre, des cours du lendemain en ce qui concerne les marchs asiatiques, et pour autant que les marchs financiers correspondant une part significative des actifs du compartiment aient t ouverts au moins un jour aprs celui qui a servi de base au calcul de la valeur nette d'inventaire prcdente.

La monnaie de rfrence de la Sicav est l'euro. Celle des compartiments sera prcise dans le prospectus, Le conseil d'administration peut dcider d'exprimer la valeur nette d'inventaire en diffrentes monnaies sous rserve de l'accord pralable de la Commission bancaire, financire et des assurances.

1. Les avoirs.

L'valuation des avoirs de la Socit, subdivise par compartiment, est dtermine de la manire suivante

a) pour les valeurs admises une cote officielle ou ngocies sur un autre march organis : au dernier cours de bourse ou de march connu, moins que ce ccurs ne soit pas reprsentatif.

b) pour les valeurs dont le dernier cours n'est pas reprsentatif et pour les valeurs non admises une cote officielle ou sur un autre march organis, l'valuation se base sur la valeur probable de ralisation estime avec prudence et bonne foi,

c) pour les avoirs liquides : leur valeur nominale plus les intrts courus,

d) les crances, dettes et autres instruments du march montaire qui ne sont pas reprsents par des titres ngociables sont valus sur la base du taux du march applicable des instruments financiers quivalents dure rsiduelle comparable. Toutefois, le conseil d'administration peut opter pour l'valuation leur valeur nominale, si la politique d'investissement du compartiment n'est pas axe principalement sur le placement de ses moyens dans des liquidits, tenant compte de l'importance relativement faible des crances et dettes terme en regard de !a valeur d'inventaire ;

e) !es valeurs exprimes en une monnaie autre que celle du compartiment concern seront converties dans la monnaie du compartiment sur la base des derniers cours de change connus ;

f) pour les instruments financiers, conformment aux dispositions lgales et directives en vigueur.

2. Les engagements.

Pour obtenir l'actif net, l'valuation ainsi obtenue est diminue des engagements de la Socit.

Les engagements de la Socit comprendront, subdiviss par compartiments, les emprunts ventuels

effectus et les dettes, les dettes non chues tant dtermines prorata temporis sur base de leur montant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

exact s'il est connu ou, dfaut, sur base de leur montant estim. Les frais accessoires lors de l'acquisition ou

1 de la vente des valeurs sont immdiatement mis charge du compte de rsultat.

3. Valeur nette d'inventaire.

Chaque action de la Socit qui sera en voie d'tre rachete suivant l'article huit ci-avant sera considre comme action mise et existante jusqu'aprs la clture du jour d'valuation s'appliquant au rachat de cette action et ensuite, sera jusqu' ce que le prix en soit pay, considre comme engagement du compartiment concern de la Socit..

Les actions mettre par la Socit, en conformit avec des demandes de souscription reues, seront traites comme tant mises partir de la clture du jour d'valuation lors duquel leur prix d'mission a t dtermin, et ce prix sera trait comme un montant d au compartiment concern de la Socit jusqu' sa rception par celle ci.

La valeur nette d'inventaire des actions d'un compartiment sera dtermine en divisant, au jour d'valuation, l'actif net de ce compartiment, constitu par ses avoirs moins ses engagements, par le nombre d'actions de ce compartiment qui sont en circulation.

S'il existe dans un compartiment la fois des actions de distribution et de capitalisation, la valeur nette d'inventaire des actions de distribution sera dtermine en divisant l'actif net par le nombre d'actions de distribution en circulation de ce compartiment augment de la parit multiplie par le nombre d'actions de capitalisation en circulation. La valeur nette d'inventaire des actions de capitalisation correspondra la valeur nette d'inventaire des actions de distribution multiplie par cette parit. L'actif net de la Socit est gal la somme des actifs de tous les compartiments, convertis en euros sur base des derniers cours de change connus.

Article onze : Suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire.

La Socit suspendra la dtermination de la valeur nette d'inventaire des actions, ainsi que l'mission, le rachat et la conversion des actions prvus aux articles sept neuf ci avant, dans les cas numrs l'article cent trois de l'arrt royal du quatre mars deux mil cinq relatif certains organismes de placement collectif publics:

1) lorsqu'un ou plusieurs marchs sur lesquels plus de 20 % des actifs sont ngocis, ou un ou plusieurs marchs de change importants o sont ngocies les devises dans lesquelles est exprime la valeur des actifs, sont ferms pour une raison autre que les vacances lgales, ou lorsque les transactions y sont suspendues ou limites;

2) lorsque la situation est grave au point que les avoirs et/ou engagements ne peuvent pas tre valus correctement ou ne peuvent tre disponibles normalement, ou ne peuvent l'tre sans porter gravement prjudice aux intrts des participants ;

3) lorsqu'elle n'est pas en mesure de transfrer des espces ou d'effectuer des transactions un prix ou . un taux de change normal, ou lorsque des limitations sont imposes aux marchs des changes ou aux marchs financiers;

4) ds la publication de la convocation l'assemble gnrale comptente des participants qui est invite se prononcer sur la dissolution de la Socit ou d'un compartiment, lorsque cette dissolution n'a pas pour finalit exclusive la modification de la forme juridique;

5) dans une restructuration, ds que le rapport d'change .est propos conformment l'article 93 de l'arrt royal prcit.

En outre, conformment l'article cent deux de l'arrt royal prcit, la Socit pourra, n'importe quel moment, dans des circonstances exceptionnelles, suspendre temporairement l'mission, le rachat et la conversion d'actions si une telle mesure est ncessaire pour protger les intrts de l'ensemble des actionnaires ou de la Socit. Les souscriptions, les rachats ainsi que les conversions se feront sur base de la premire valeur nette d'inventaire dtermine aprs la suspension,

La Socit peut refuser ou taler dans le temps une ou plusieurs souscriptions ou postposer ou taler dans le temps un ou plusieurs rachats qui pourraient perturber l'quilibre de la Socit.

Les mesures prvues au prsent article peuvent se limiter un ou plusieurs compartiments.

TITRE TROIS,

CONSEIL D'ADMINISTRATION - CONTROLE.

Article douze : Conseil d'administration

La Socit sera administre par un conseil d'administration compos de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs seront lus ou rlus par l'assemble gnrale pour une priode de six ans au plus. Les administrateurs pourront tre rvoqus tout moment, avec ou sans motif, par l'assemble gnrale des actionnaires.

Au cas o le poste d'un administrateur deviendrait vacant la suite de dcs, de dmission ou autrement, les administrateurs restants pourront se runir et lire la majorit des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attaches au poste devenu vacant, jusqu' la prochaine assemble des actionnaires.

Article treize : Runion.

Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un Prsident et pourra choisir en son sein un ou plusieurs vice prsidents. Il dsignera galement un secrtaire qui ne devra pas tre un administrateur et qui dressera les procs verbaux des runions du conseil d'administration ainsi que des assembles des actionnaires.

Le conseil d'administration se runira au moins une fois par an sur la convocation du Prsident ou de deux administrateurs, aux jour, heure et lieu indiqus dans l'avis de convocation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tout administrateur pourra se faire reprsenter aux runions du conseil d'administration en dsignant par crit, par fax, ou par tout autre moyen lectronique, un autre administrateur comme son mandataire.

Les dcisions sont prises la majorit des voix des administrateurs prsents ou reprsents,

Dans les limites prvues l'article cinq cent vingt et un du Code des socits, le conseil d'administration pourra galement prendre des rsolutions circulaires. Ces rsolutions requerront l'accord de tous les administrateurs dont les signatures seront apposes soit sur un seul document soit sur des exemplaires multiples de celui ci. Une telle rsolution aura la mme validit et la mme vigueur que si elle avait t prise lors d'une runion du conseil rgulirement convoque et tenue la date de la signature la plus rcente appose par les administrateurs sur le document susvis.

Article quatorze : Procs verbaux.

Les procs verbaux des runions du conseil d'administration seront signs par le Prsident ou la personne qui aura assum la prsidence en son absence.

Les copies ou extraits des procs verbaux, destins servir en justice ou ailleurs, seront signs par le Prsident ou par le Secrtaire ou par deux administrateurs.

Article quinze : Pouvoirs du conseil et politique d'investissement.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes ncessaires ou utiles la ralisation de l'objet social de la Socit, l'exception de ceux que la loi ou les statuts rservent l'assemble gnrale.

Le conseil d'administration a notamment le pouvoir de dfinir la politique d'investissement des nouveaux compartiments, sous rserve des restrictions prvues par les lois et rglements.

Dans le but de rduire les charges oprationnelles et administratives tout en permettant une plus grande diversification des investissements, le conseil d'administration peut dcider que tout ou partie des actifs de fa Socit seront cogrs avec des actifs appartenant d'autres entits ou que tout ou partie des actifs des compartiments seront cogrs entre eux,

La Socit est autorise effectuer tous les placements autoriss par la loi prcite relative certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et ses arrts d'excution.

La Socit est notamment autorise investir en valeurs mobilires et instruments du march montaire ngocis sur tous marchs secondaires des pays de l'OCDE et des pays mentionns dans la politique spcifique des compartiments.

Pour autant que les conditions dfinies l'article 51 de l'arrt royal du quatre mars deux mille cinq soient remplies, la socit pourra investir jusqu' cent pour cent (100%) de l'actif net de chaque compartiment en valeurs mobilires et instruments du march montaire mis ou garantis par un Etat membre de l'OCDE, par ses collectivits publiques territoriales ou par des organismes internationaux caractre public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace conomique europen.

Pour autant que les conditions dfinies l'article 50 de l'arrt royal du quatre mars deux mille cinq soient remplies, la socit pourra placer 20% ou 35% maximum de ses actifs dans des actions et/ou obligations d'un mme metteur,

Pour autant que les conditions dfinies l'article 53 de l'arrt royal du quatre mars deux mille cinq soient remplies, la socit pourra investir dans les instruments financiers prvus cette disposition.

La Socit pourra pratiquer le prt de titres selon les rgles prvues l'article septante-deux de l'arrt royal prcit relatif certains organismes de placement collectif publics.

La socit de gestion est habilite exercer les droits de vote attachs aux instruments financiers dtenus par la Socit et le fera dans l'intrt exclusif des actionnaires,

Article seize : Reprsentation de la Socit,

La Socit sera valablement engage par la signature de deux administrateurs ou par toute personne qui des pouvoirs appropris auront t dlgus, par le conseil d'administration.

Article dix sept : Gestion journalire,

Le conseil d'administration peut confrer la gestion journalire de la Socit ainsi que fa reprsentation de la Socit en ce qui concerne cette gestion un ou plusieurs administrateurs-dlgus, directeurs ou fonds de pouvoirs avec facult de subdlgations.

La direction effective est confie deux personnes physiques au moins.

il pourra rvoquer en tout temps les personnes mentionnes aux alinas qui prcdent,

Le conseil fixe les attributions et fes rmunrations fixes etlou variables imputes sur les frais de fonctionnement, des personnes qui il confre des dlgations.

Article dix huit : Dpositaire.

La Socit conclura une convention avec un tablissement de crdit de droit belge par laquelle elle' lui confie, pour une dure indtermine, les fonctions de dpositaire, conformment la loi et la rglementation en vigueur.

Les indemnits revenant au dpositaire seront spcifies dans le prospectus.

La Socit pourra rvoquer le dpositaire condition qu'un autre dpositaire le remplace. Cette dernire mesure fera l'objet d'un avis dans deux journaux belges.

Article dix neuf; Service financier.

La Socit dsignera un tablissement de crdit de droit belge, la succursale belge d'un tablissement de crdit agr dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Europen, ou une socit de bourse de droit belge, qui elle confiera le service financier, conformment la loi et la rglementation en vigueur.

Les indemnits lui revenant seront spcifies dans le prospectus.

La Socit pourra le rvoquer condition qu'une autre la remplace. Cette dernire mesure fera l'objet d'un avis dans deux journaux belges.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITRE QUATRE.

ASSEMBLEE GENERALE.

Article vingt : Convocation l'assemble gnrale.

L'assemble gnrale ordinaire des actionnaires se tiendra au sige social de la Socit ou tout autre endroit de la Rgion de Bruxelles-Capitale qui sera prcis dans l'avis de convocation, le deuxime vendredi du mois de mars quinze heures. Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable, l'assemble gnrale ordinaire se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant. L'assemble gnrale ordinaire pourra se tenir l'tranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requirent. Ces circonstances seront explicites dans l'avis de convocation.

Des assembles runissant les actionnaires d'un compartiment dtermin pourront aussi avoir lieu.

L'assemble des actionnaires de la Socit ou d'un compartiment peut tre convoque extraordinairement chaque fois que l'intrt de la Socit ou de ce compartiment l'exige.

Les actionnaires se runiront sur convocation du Conseil d'administration la suite d'un avis de convocation nonant l'ordre du jour.

Les actionnaires en nom seront convoqus de la manire prvue par la loi.

Sauf dispositions contraires de la loi, le droit de participer l'assemble gnrale est subordonn soit au dpt des actions au porteur, soit au dpt d'une attestation, tablie par le teneur de comptes agr ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit, jusqu' la date de l'assemble gnrale, des actions dmatrialises, aux lieux indiqus par l'avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixe pour l'assemble. Les propritaires d'actions nominatives doivent, dans le mme dlai, informer par un crit (lettre ou procuration) le conseil d'administration de leur intention d'assister l'assemble et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Tout propritaire d'actions peut se faire reprsenter l'assemble gnrale par un mandataire.

Chaque fois que tous les actionnaires sont prsents ou reprsents et qu'ils dclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis leur dlibration, l'assemble gnrale peut avoir lieu sans convocation pralable.

Article vingt-et-un : Dcision de l'assemble gnrale.

L'assemble gnrale vote et dlibre suivant le prescrit du Code des Socits.

Sauf dans les cas prvus par la loi, les dcisions sont prises, quel que soit le nombre de titres reprsents l'assemble, la majorit des voix.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assembles en dsignant par crit ou tout autre moyen de tlcommunication une autre personne comme mandataire.

Sans prjudice de l'article vingt six ci-aprs, les dcisions concernant un compartiment dtermin seront, s'il n'en est pas dispos autrement par la loi ou les prsents statuts, prises la majorit simple des voix des actionnaires prsents et votants de ce compartiment.

TITRE CINQ.

COMPTES ANNUELS - REPARTITION - RESERVE.

Article vingt deux; Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un dcembre.

Article vingt trois: Rapports.

Pour l'assemble gnrale ordinaire, les actionnaires peuvent obtenir au sige social de la Socit le rapport annuel comprenant les informations financires relatives chacun des compartiments de la Socit, la composition et l'volution de leurs actifs, la situation consolide de tous les compartiments, le rapport de gestion destin informer les actionnaires ainsi que le rapport du commissaire.

Conformment l'article 351 de la loi du dix-neuf avril deux mille quatorze relative aux organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires, tous les lments de la situation patrimoniale de la Socit sont soumis au contrle d'un commissaire agr, nomm et remplac par l'assemble gnrale des actionnaires qui fixera sa rmunration.

L'approbation des comptes annuels et l'octroi de la dcharge aux administrateurs et au commissaire se fait compartiment par compartiment, par leurs actionnaires respectifs.

Article vingt quatre: Rpartition.

L'assemble gnrale ordinaire de chacun des compartiments dterminera chaque anne, sur proposition du conseil d'administration, la part du rsultat qui peut tre alloue leur compartiment conformment la lgislation en vigueur,

La Socit pourra distribuer des dividendes aux actions de distribution dans le cadre des dispositions de la loi du vingt juillet deux mille quatre relative certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Le conseil d'administration pourra dcider la mise en paiement d'acomptes sur dividendes sous rserve des dispositions de la loi.

Le conseil d'administration dsignera les tablissements chargs d'assurer les distributions aux actionnaires,

Article vingt cinq: Frais.

La Socit supportera les frais affrents sa constitution, son fonctionnement et sa liquidation. Ceux-ci comprennent

- les frais d'actes officiels;

- les frais lis aux assembles gnrales et conseils d'administration;

- les rmunrations et indemnisations ventuelles des administrateurs conformes aux pratiques du march, sans toutefois excder un maximum annuel de 0,05 pour cent de la valeur nette d'inventaire;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

- la rmunration de la socit de gestion, conforme aux pratiques du march, sans toutefois excder un maximum annuel de 2,5 pour cent de la valeur nette d'inventaire, tout en se rservant le droit de prlever une rmunration complmentaire de performance calcule sur la base d'une comparaison avec un indice ou un benchmark qui correspond aux objectifs et la politique de placement de l'un ou l'autre compartiment, avec un maximum de 50% de la surperformance;

- fa rmunration de la Banque dpositaire, conforme aux pratiques du march, sans toutefois excder un maximum annuel de 0,2 pour cent de la valeur nette d'inventaire. Ce maximum pourra tre porte 0,8 pour cent si la Banque dpositaire doit faire appel des correspondants en dehors de l'union europenne, compte tenu des tarifs locaux applicables et des risques exposs ; le Conseil d'administration prcisera le taux rellement applicable, qui sera mentionn dans le prospectus ;

- les frais de conseil, d'utilisation d'un label ou d'une marque lis l'objet social et de recours une ou plusieurs socits dlivrant un label;

- les honoraires des Commissaires conformes aux pratiques du march, .sans toutefois excder un maximum annuel de 15.000 EUR par compartiment (montant fixe);

- les frais de justice et de conseils juridiques propres la Socit;

- les redevances aux autorits de contrle des pays o ses actions sont offertes;

- les frais d'impression et de livraison des actions;

- les frais d'impression et de distribution des prospectus d'mission et des rapports priodiques;

- les frais de traduction et de composition de textes;

- les frais de service financier de ses titres et coupons (y compris les frais d'change ou d'estampillage ventuels des parts des organismes de placements dissous dont les actifs ont t apports la Socit) conformes aux pratiques du march, sans toutefois excder un maximum annuel de 0,05 pour cent de la valeur nette d'inventaire ;

- les frais ventuels de cotation en bourse ou de publication du prix de ses actions;

- les intrts et autres frais d'emprunts;

- les taxes et frais lis aux mouvements d'actifs de la Socit;

- les autres taxes et impts ventuels lis son activit;

- les frais de personnel ventuels;

- toutes autres dpenses faites dans l'intrt des actionnaires de la Socit.

Chaque compartiment se verra imputer tous les frais et dbours qui lui seraient attribuables, Les frais et dbours non attribuables un compartiment dtermin seront ventils entre les compartiments. Le conseil d'administration fixera l'imputation des frais relatifs la cration, la suppression, la dissolution, la fusion ou la scission de plusieurs compartiments.

Pour certains compartiments qui sont spcifis dans le prospectus, les commissions correspondent un montant fixe par an et par action en circulation, et sont calcules sur base du nombre moyen d'actions en circulation pendant fa priode.

Pour les autres compartiments, les commissions sont exprimes en pourcentage de ia valeur nette d'inventaire et sont calcules sur la moyenne des valeurs nettes d'inventaire de la priode laquelle elles se rapportent.

TiTRE SIX.

RESTRUCTURATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article vingt six: Restracturation,Dissolution.

Les dcisions de fusion, de scission ou d'opration assimile ainsi que les dcisions d'apport d'universalit ou de branche d'activits qui concernent la Socit ou un compartiment sont prises par l'assemble gnrale des actionnaires. Si ces dcisions concernent un compartiment, c'est l'assemble gnrale des actionnaires du compartiment concern qui est comptente.

Les dcisions de dissolution de la Socit ou d'un compartiment sont prises par l'assemble gnrale des actionnaires, En cas de dissolution d'un compartiment, c'est l'assemble gnrale des actionnaires du compartiment concern qui est comptente.

Il sera procd la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs qui pourront tre des personnes physiques ou morales et qui seront nomms par l'assemble gnrale des actionnaires. Celle-ci dterminera leurs pouvoirs et leur rmunration.

Lorsque la date d'chance est prvue dans les statuts, la dissolution d'un compartiment interviendra de plein droit l'chance et suivant les dispositions prvues l'article cinq des statuts. Pour chacun des compartiments, le produit de la liquidation sera distribu aux actionnaires au prorata de leurs droits, compte tenu de la parit.

Article vingt sept Modification des statuts.

Les prsents statuts peuvent tre modifis par une assemble gnrale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi. Toute modification des statuts se rapportant un compartiment dtermin sera en outre soumise aux mmes exigences de quorum et de majorit dans ce compartiment.

TITRE SEPT.

DISPOSITIONS GENERALES.

Article vingt huit : Dispositions gnrales.

Pour tous les points non spcifis dans les prsents statuts, les parties se rfrent et se soumettent aux dispositions du Code des Socits ainsi qu' la loi du dix-neuf avril deux mille quatorze relative aux organismes

Rserv

au

Moniteuir

,b blge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

de placement collectif leurs gestionnaires et ses arrts royaux d'application. Seuls les tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles sont comptents en cas de litige.

Dpoaonm0matennpounoaxpd0ondupnocu*adzm!du22iuil|ot2O14.|istedeprsenc.pmnuradoo. texte coordonn des statuts.

Jean-Philippe LAGAE, notaire.

~

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale lgard des tiers

Au verso: Nom et signature

14/08/2014
Moa word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

fuRmuMER0u11m

t

BRUSSEI.

fl

5 -08- 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0443.333.352

Benaming

(voluit) : BNP Paribas B Fund II

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap, Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, die geopteerd heeft voor de categorie van roerende waarden en liquide middelen

Zetel : 1000 Brussel, Warandeberge, 3

(volledig adres)

Onderwerp akte r Wijziging en omwerking van de statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 22 juli 20'14 door Jean-Philippe LAGAE, notaris te Brussel, vervangend zijn confrater David INDEKEU, notaris te Brussel, belet, wat volgt:

De vergadering onderzoekt het uniek voorstel van de agenda:

in overeenstemming brengen van de statuten van de vennootschap met de bepalingen van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. Bijgevolg, goedkeuring van de wijziging van de artikelen 1, 5, 7, 8, 23 en 28 van de statuten en van de volledige herziening van de statuten.

Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierde van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de voorzitster dit voorstel ter stemming voor.

Dit voorstel behaalt de eenparigheid van de stemmen en wordt, bijgevolg, aangenomen.

Bijgevolg warden de statuten ais volgt vastgesteld:

DEEL N.

VORM - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL.

Artikel n: Vorm - Benaming - Hoedanigheid.

Deze vennootschap is een naamloze vennootschap onder het stelsel van een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, hierna 'de Vennootschap' genoemd.

De naam van de Vennootschap is "BNP Paribas B Fund II".

Zij heeft gekozen voor de categorie "financile instrumenten en liquide middelen" die vastgelegd is in artikel 183, alinea 1, 1 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.

In overeenstemming met artikel 10, 2 van de Wet van 19 April 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders heeft de Vennootschap BNP Paribas Investment Partners Belgium, met statutaire zetel te 1210 Brussel, Vooruitgangsstraat 55, aangesteld als beheermaatschappij voor instellingen voor collectieve belegging teneinde op globale wijze alle beheeifuncties uit te voeren vermeld in artikel 3, 41 van voomoemde wet.

De Vennootschap doet een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van artikel vierhonderd achtendertig van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel twee: Statutaire zetel.

De statutaire zetel bevindt zich te 1000 Brussel, Warandeberg 3.

De Vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur dochterondernemingen of kantoren oprichten, zowel in Belgi als in het buitenland.

Wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen van politieke, economische of sociale aard voordoen of zich dreigen voor te doen, die de normale activiteit van de statutaire zetel of de vlotte communicatie van deze zetel met het buitenland kunnen verstoren, kan de zetel tijdelijk binnen Belgi of naar het buitenland worden verplaatst tot deze uitzonderlijke omstandigheden volledig verdwenen zijn. Deze voorlopige maatregel heeft echter geen invloed op de nationaliteit van de Vennootschap, die, niettegenstaande de voorlopige overdracht van de zetel, Belgisch blijft.

De statutaire zetel kan worden overgebracht naar elke locatie in Belgi bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die over aile bevoegdheden beschikt om de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten rechtsgeldig te laten opmaken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

s

Artikel drie: Duur,

De Vennootschap is opgericht op achtentwintig februari negentienhonderd en nen negentig voor onbepaalde duur. Onverminderd de oorzaken voor ontbinding die door de wet zijn vastgelegd, kan zij worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt als over een wijziging van de statuten.

Artikel vier: Doel.

De Vennootschap heeft als doel de collectieve belegging van kapitaal, ingezameld bij het publiek in de categorie gedefinieerd in bovengenoemd artikel n, en met inachtneming van de spreiding van de beleggingsrisico's.

In het algemeen kan zij aile maatregelen treffen en alle transacties verrichten die zij nuttig acht voor de verwezenlijking en voor de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel, met inachtneming van de wettelijke bepalingen die voor de Vennootschap van kracht zijn.

DEEL TWEE.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN - UITGIFTE - TERUGKOOP - OMZETTING - I NVENTARISWAARDE.

Artikel vijf: Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is op elk moment gelijk aan de waarde van het nettovermogen van de Vennootschap. Het mag nooit minder bedragen dan het wettelijke minimum.

Wijzigingen van het kapitaal vinden plaats zonder wijziging van de statuten. De formaliteiten voor de openbaarmaking van kapitaalverhogingen en kapitaalverminderingen van naamloze vennootschappen zijn niet van toepassing,

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door verschillende klassen van aandelen die elk overeenstemmen met een afzonderlijk deel of 'compartiment' van het vermogen van de Vennootschap.

De raad van bestuur zal later de data voor de initile beleggingshorizons, in voorkomend geval, vastleggen naarmate er nieuwe compartimenten worden gentroduceerd; de raad van bestuur beschikt over de mogelijkheid om eveneens een datum voor vervroegde terugbetaling van de tegoeden van een compartiment' vast te stellen (wat de ontbinding van rechtswege van het betreffende compartiment tot gevolg zal hebben), na de uitoefening van een "vervroegde afkoop" door ten minste n tegenpartij die vermeld wordt in artikel vijftien van de statuten,

Elk compartiment kan twee types aandelen omvatten (kapitalisatieaandelen en uitkeringsaandelen), zoals beschreven in onderstaand artikel zes.

Elk compartiment kan verschillende aandelenklassen omvatten, conform de bepalingen van het Koninklijk Besluit van vier maart tweeduizendenvijf betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Binnen elk compartiment kan de Raad van Bestuur de volgende aandelenklassen creren.

Klasse "Classic"

De aandelen "Classic" worden aangeboden aan fysieke en rechtspersonen. Dit zijn, tenzij anders vermeldt in het prospectus, naar keuze van de belegger, kapitalisatieaandelen ("Classic-Capitalisation" of "C") of distributieaandelen ("Classic-Distribution" of "D"), zoals bepaald in artikel zes hieronder.

Klasse "Life"

De "Life" aandelen zijn voorbehouden voor de bij in aanmerking komende beleggers, zoals bepaald in artikel 3, 6 van de Wet van 19 April 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.

Deze categorie verschilt van de "Classic"-categorie door haar kostenstructuur en, gezien de hoedanigheid van de belegger voor wie ze is voorbehouden, door een verminderde abonnementsbelasting. Ze wordt niet gecommercialiseerd door de distributeurs van de BEVEK, het distributiekanaal van deze categorie is aan het Belgische verzekeringsbedrijf AG Insurance voorbehouden.

De raad van bestuur kan op elk moment nieuwe compartimenten en nieuwe aandelenklassen creren en er een bepaalde naam aan geven. Hij beschikt over alle bevoegdheden om de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten rechtsgeldig te laten opmaken.

Als de raad dit in het belang van de aandeelhouders acht, kan hij de notering van de aandelen van een of meer compartimenten aanvragen.

De raad van bestuur kan de beindiging, de ontbinding, de fusie of de splitsing van een of meer compartimenten voorstellen aan de algemene vergaderingen van de betrokken compartimenten die daarover zullen beslissen in overeenstemming met onderstaand artikel zevenentwintig,

Indien er een vervaldatum is vastgesteld voor een compartiment, zal dit compartiment van rechtswege ontbonden worden op die datum en bevindt het zich dan in vereffening, tenzij de raad van bestuur uiterlijk op de dag vr de vervaldatum gebruik maakt van zijn bevoegdheid om genoemd compartiment te verlengen. De beslissing tot verlenging en de hieruit voortvloeiende wijzigingen in de statuten zullen bij authentieke akte vastgesteld moeten worden.

In geval van ontbinding van rechtswege en vereffening van het compartiment:

- BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 te 1000 Brussel zal optreden als vereffenaar van het compartiment;

- zal de terugbetaling van de aandelen van genoemd compartiment uitgevoerd worden tegen de prijs en conform de voorwaarden die door de raad van bestuur zijn vastgelegd in overeenstemming met de bij de uitgifte vastgelegde voorwaarden na publicatie in het Belgisch Staatsblad en in twee dagbladen;

- zal de raad van bestuur een speciaal verslag opstellen betreffende de vereffening van het compartiment;

- zullen de prijs van terugbetaling en het speciaal verslag van de raad van bestuur gecontroleerd worden door de commissaris;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

- zal de kwijting aan de bestuurders of de vereffenaars en aan de commissaris voorgelegd worden aan de volgende gewone algemene vergadering;

- zal de afsluiting van de vereffening vastgesteld worden door de algemene vergadering die deze kwijting verleend heeft. Deze algemene vergadering zal de raad van bestuur de nodige bevoegdheden verlenen om de hieruit voortvloeiende wijzigingen in de statuten door te voeren.

De vervaldatum van rechtswege van het laatste compartiment van de vennootschap brengt de ontbinding van rechtswege van de vennootschap met zich mee.

Artikel zes: Aandelen,

De aandelen zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd. Alle aandelen zijn volledig volgestort en zonder vermelding van nominale waarde. De raad van bestuur besluit per compartiment over de vorm van de aandelen van de Vennootschap.

Aandelen aan toonder

De vennootschap zal vanaf 1 januari 2008 geen nieuwe aandelen aan toonder meer uitgeven,

De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en deweike zich ope en effectenrekening bevinden op 1 januari 2008, bestaan in de gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere aandelen aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten op 31 december 2013. De aandelen aan toonder kunnen worden uitgegeven in eenheidsaandelen of ais certificaten die meerdere aandelen vertegenwoordigen, in de vormen en coupures die door de raad van bestuur kunnen worden vastgelegd. De raad van bestuur stelt eveneens het bedrag vast van de kosten die ten laste zijn van de inschrijvende aandeelhouders.

Gedematerialiseerde aandelen

De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstetling.

Aandelen op naam

De aandelen op naam die zijn uitgegeven door de Vennootschap zullen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister dat wordt bijgehouden door de Vennootschap of door een of meerdere personen die daartoe door de Vennootschap worden aangesteld.

Er worden certificaten voor de inschrijving op naam afgeleverd aan de aandeelhouders.

De raad van bestuur kan besluiten om de aandelen te verdelen of te hergroeperen.

Een fractie van een aandeel, indien dat is uitgegeven, verleent geen stemrecht, maar geeft recht op een overeenstemmende fractie van het nettovermogen dat is toe te rekenen aan de betrokken aandelenklasse,

De Vennootschap kan op elk moment en onbeperkt volledig volgestorte aanvullende aandelen uitgeven tegen een prijs die wordt bepaald in overeenstemming met onderstaand artikel zeven, zonder het voorkeurrecht aan de oude aandeelhouders voor te behouden.

De raad van bestuur kan twee types aandelen creren: kapitalisatieaandelen en uitkeringsaandelen. De uitkeringsaandelen geven recht op dividenden of op voorschotten op dividenden volgens de voorwaarden vastgelegd in onderstaand artikel vierentwintig.

De kapitalisatieaandelen verlenen de houder ervan niet het recht om een dividend te innen, Het deel van het resultaat dat hen toekomt, wordt gekapitaliseerd ten gunste van deze aandelen binnen het compartiment waarin ze zijn uitgegeven.

Elke betaalbaarstelling van een dividend of van een voorschot op dividend vertaalt zich in een automatische verhoging van de verhouding tussen de waarde van de kapitalisatieaandelen en die van de uitkeringsaandelen van het desbetreffende compartiment. Deze verhouding wordt in deze statuten 'pariteit' genoemd. De initile pariteit van elk van de compartimenten wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan besluiten om aandelen van een bepaald type van een of meerdere compartimenten niet uit te geven in gedematerialiseerde vorm, aan toonder of op naam of de uitgifte ervan stop te zetten. Met inachtneming van de bepalingen van artikel 96 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 zal hij na de initile inschrijvingsperiode tevens nieuwe inschrijvingen in een gegeven compartiment kunnen weigeren.

Artikel zeven: Uitgifte,

Voor zover de raad van bestuur niet besloten heeft na de initile inschrijvingsperiode nieuwe inschrijvingen voor een gegeven compartiment te weigeren, zal elke bankwerkdag kunnen worden ingeschreven op de aandelen van elk compartiment bij de instellingen die zijn aangesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap conform artikel 248, 2, van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve Instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.

De uitgifteprijs van de aandelen van elk compartiment is gebaseerd op hun netto-inventariswaarde, die bepaald is conform onderstaand artikel tien en die van toepassing is op de inschrijvingsaanvraag, in voorkomend geval verhoogd met:

1) een bedrag van maximaal vijf procent, bestemd om de kosten van de verwerving van de activa te dekken, dat wordt gend ten gunste van de bevek;

2) een verkoopprovisie van maximum vijf procent, gend ten gunste van de bedrijven die de verkoop van de deelbewijzen verzorgen;

3) een vast bedrag (maximum honderd euro) dat bestemd is om de administratieve kosten te dekken, gend ten gunste van de bedrijven die de verkoop van de deelbewijzen verzorgen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze prijs wordt vermeerderd met de taksen, belastingen en zegelrechten die eventueel verschuldigd zijn uit hoofde van de inschrijving en de uitgifte.

De uitgifteprijs is verschuldigd binnen de termijn die is vastgelegd in het prospectus.

Artikel acht: Terugkoop.

Onder voorbehoud van onderstaand artikel elf kunnen de aandeelhouders van elk compartiment op elke bankwerkdag de terugkoop van hun aandelen aanvragen, door zich te richten tot de instellingen die door de Vennootschap zijn aangesteld conform artikel 248, 2, van de hoger genoemde wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. De aanvraag moet vergezeld zijn van de effecten aan toonder of, in voorkomend geval, van de certificaten voor de inschrijving op naam die overeenstemmen met de aandelen waarvan de terugkoop wordt aangevraagd.

De terugkoopprijs stemt overeen met de netto-inventariswaarde van de aandelen van het betrokken compartiment, die in overeenstemming met onderstaand artikel tien is vastgesteld en van toepassing is op de terugkoopaanvraag, in voorkomend geval verminderd met:

1) een bedrag van maximaal vijf procent, bestemd om de kosten van de liquidering van de activa te dekken, dat wordt gend ten gunste van de bevek;

2) een vast bedrag (maximum honderd euro) dat bestemd is om de administratieve kosten te dekken, gend ten gunste van de bedrijven die de verkoop van de deelbewijzen verzorgen.

3) een bedrag van maximum n procent dat bestemd is om een uitstap binnen de maand na de instap te ontmoedigen, bedrag die zal ingehouden worden ten gunste van de bevek. De raad van bestuur kan beslissen om dit bedrag niet in te houden of de hoger vermelde periode van een maand te wijzigen, op voorwaarde dat deze beslissing met concrete motieven omkleed wordt in het volgende jaarverslag.

Deze prijs zal verlaagd worden met de eventuele verschuldigde belastingen, heffingen en zegelrechten.

Deze prijs is verschuldigd binnen een maximale termijn van tien bankwerkdagen na de bepaling van de netto-inventariswaarde die van toepassing is op de terugkoop, op voorwaarde dat de effecten zijn ontvangen.

Noch de raad van bestuur, noch de bewaarder zullen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een wanbetaling die voortvloeit uit de toepassing van een eventuele deviezencontrole of andere omstandigheden die Puiten hun wil plaatsvinden en die de overmaking in het buitenland van de opbrengst van de aandelenterugkoop zouden beperken of onmogelijk maken.

Artikel negen: Omzetting.

Voor zover de raad van bestuur niet besloten heeft na de initile inschrijvingsperiode nieuwe inschrijvingen in een van de betrokken compartimenten te weigeren, kunnen de aandeelhouders op elk moment de omzetting vragen van hun aandelen in aandelen van het betrokken compartiment of in aandelen van het andere type, indien dat bestaat, op basis van hun respectieve netto-inventariswaarde die wordt vastgesteld in overeenstemming met onderstaand artikel tien.

In dat geval kan het volgende in rekening worden gebracht:

1) een bedrag dat bestemd is om de kosten van de verwerving en de liquidering van de activa te dekken, en dat wordt gend ten gunste van de bevek;

2) een verkoopprovisie, gend ten gunste van de bedrijven die de verkoop van de deelbewijzen verzorgen, die het verschil dekt tussen de verkoopprovisie van het nieuwe compartiment en die van het vorige compartiment;

3) een vast bedrag dat bestemd is om de administratieve kosten te dekken, gend ten gunste van de bedrijven die de verkoop van de deelbewijzen verzorgen.

Indien er door de omzetting aandelenfracties ontstaan, kunnen zij door de Vennootschap worden teruggekocht.

Artikel tien: Netto-inventariswaarde.

Voor de berekening van de uitgifte-, terugkoop- en omzettingsprijs wordt de netto-inventariswaarde van de aandelen van de Vennootschap voor elk van de compartimenten ten minste twee maal per maand bepaald in het devies dat is vastgesteld door de raad van bestuur.

De frequentie van de berekening van de netto-inventariswaarde is vastgelegd in het prospectus. Een daling van de frequentie van deze berekening moet altijd ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop die door de instelling belast met de financile dienstverlening of door de distributeur worden ontvangen, zullen worden verwerkt op basis van de eerste inventariswaarde die volgt op de datum van ontvangst van de aanvraag. Deze inventariswaarde zal worden berekend op basis van de slotkoersen van de dag waarop de order ontvangen is, en op basis van de koersen van de dag nadien voor wat betreft de Aziatische markten, op voorwaarde dat de financile markten die overeenstemmen met een significant deel van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde.

De referentievaluta van de bevek is de euro. De referentievaluta's van de compartimenten worden vermeld in het prospectus.

De raad van bestuur kan besluiten om de netto-inventariswaarde uit te drukken in een ander devies, op voorwaarde dat vooraf de toestemming van de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen wordt verkregen.

1, De activa.

De waardering van de activa van de Vennootschap, onderverdeeld, per compartiment, wordt als volgt vastgesteld:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

a) voor de effecten die zijn toegelaten tat een officile notering of die op een andere gereglementeerde markt warden verhandeld: de laatste bekende koers op de beurs of de markt, tenzij deze koers niet representatief is.

b) voor de effecten waarvan de laatste koers niet representatief is en voor de effecten die niet zijn toegelaten tot een officile notering of die niet worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt, wordt de waardering gebaseerd op de waarschijnlijke opbrengstwaarde die voorzichtig en te goeder trouw wordt geraamd.

c) voor liquide activa: de nominale waarde plus de aangegroeide interesten.

d) de schuldbewijzen, vorderingen en andere geldmarktinstrurnenten die niet worden vertegenwoordigd door verhandelbare effecten, worden gewaardeerd op basis van de marktrente die van toepassing is op vergelijkbare financile instrumenten met vergelijkbare residuele looptijd. De raad van bestuur kan echter kiezen voor de waardering op basis van de nominale waarde, als het beleggingsbeleid van het compartiment niet voornamelijk gericht is op de belegging van zijn activa in liquiditeiten, rekening houdend met het relatief geringe aandeel van de schuldbewijzen en termijnvorderingen in het geheel van de inventariswaarde;

e) de effecten die zijn uitgedrukt in een ander devies dan die van het betrokken compartiment wcrden omgerekend in het devies van het compartiment op basis van de laatste bekende wisselkoersen;

f) voor de financile instrumenten, conform de wettelijke bepalingen en richtlijnen.

2. De verplichtingen,

Om het nettovermogen te verkrijgen, wordt de aldus verkregen waardering verminderd met de verplichtingen van de Vennootschap.

De verplichtingen van de Vennootschap, onderverdeeld per compartiment, omvatten de eventuele aangegane leningen en de schulden, waarbij de niet-vervallen schulden pro rata temporis worden gewaardeerd op basis van hun exacte bedrag, indien dit bekend is, en anders op basis van hun geraamde bedrag. De extra kosten bij de verwerving of de verkoop van de effecten warden direct in het passief van de resultatenrekening geboekt

3. Netto-inventariswaarde.

Elk aandeel van de Vennootschap dat wordt teruggekocht volgens bovengenoemd artikel acht zal worden beschouwd als een uitgegeven en bestaand aandeel tot na de afsluiting van de waarderingsdag die van toepassing is op de terugkoop van dit aandeel, en zal vervolgens, tot de prijs ervan is betaald, worden beschouwd als een verplichting van het betrokken compartiment van de Vennootschap.

De aandelen die door de Vennootschap moeten worden uitgegeven in overeenstemming met de ontvangen inschrijvingsaanvragen, worden behandeld als zijnde uitgegeven vanaf de afsluiting van de waarderingsdag waarop hun uitgifteprijs is vastgesteld, en deze prijs zal worden behandeld als een bedrag dat aan het betrokken compartiment van de Vennootschap is verschuldigd tot op het moment waarop het door het compartiment is ontvangen.

De netto-inventariswaarde van de aandelen van een compartiment wordt vastgesteld door op de waarderingsdag het nettovermogen van dit compartiment, samengesteld uit zijn activa minus zijn verplichtingen, te delen door het aantal aandelen in omloop van dit compartiment

Indien er in een compartiment zowel uitkeringsaandelen als kapitalisatieaandelen bestaan, wordt de netto-inventariswaarde van de uitkeringsaandelen bepaald door het nettovermogen te delen door het aantal uitkeringsaandelen in omloop van dit compartiment, vermeerderd met de pariteit vermenigvuldigd met het aantal kapitalisatieaandelen in omloop. De netto-inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen stemt overeen met de netto-inventariswaarde van de uitkeringsaandelen vermenigvuldigd met deze pariteit. Het nettovermogen van de Vennootschap is gelijk aan de som van de activa van alle compartimenten, omgerekend in euro op basis van de laatste bekende wisselkoersen.

Artikel elf: Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde,

De Vennootschap zal de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen opschorten, net als de uitgifte, de terugkoop en de omzetting van de aandelen vermeld in de artikelen zeven tot negen hiervoor, in de gevallen die worden opgesomd in artikel honderdendrie van het Koninklijk Besluit van vier maart tweeduizendenvijf betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging:

1) wanneer een of meerdere markten waarop meer dan 20% van de activa wordt verhandeld, of een of meer belangrijke wisselmarkten waarop de deviezen worden verhandeld waarin de waarde van de activa is uitgedrukt, gesloten zijn om andere redenen dan wettelijke vakantiedagen, of wanneer de transacties er opgeschort of beperkt zijn;

2) wanneer een ernstige toestand verhindert dat de tegoeden en/of verplichtingen correct kunnen worden gewaardeerd of dat er op de normale wijze over wordt beschikt, of dit niet kan zonder de belangen van de aandeelhouders ernstig te schaden;

3) wanneer zij niet in staat is om geld over te maken of transacties uit te voeren tegen een normale prijs of tegen een normale wisselkoers, of wanneer er beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of de financile markten;

4) vanaf de publicatie van de oproeping tot de bevoegde algemene vergadering van deelnemers die verzocht wordt zich uit te spreken over de ontbinding van de Vennootschap of van een compartiment, wanneer deze ontbinding niet uitsluitend de wijziging van de rechtsvorm tot doel heeft;

5) in het kader van een herstructurering, zodra de ruilverhouding wordt voorgesteld conform artikel 93 van het hoger vermelde Koninklijk Besluit.

Bovendien kan de Vennootschap, conform artikel honderdentwee van het hoger vermelde Koninklijk Besluit, op elk moment in uitzonderlijke omstandigheden de uitgifte, de terugkoop en de omzetting van aandelen tijdelijk opschorten indien een dergelijke maatregel noodzakelijk is om de belangen van alle aandeelhouders of van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschap te beschermen. De inschrijvingen, terugkopen en omzettingen zullen uitgevoerd worden op basis

van de eerste netto-inventariswaarde na de opschorting.

De Vennootschap kan een of meer inschrijvingen of een of meer terugkopen die het evenwicht van de

Vennootschap zouden kunnen verstoren, weigeren, opschorten of uitstellen.

De maatregelen die in dit artikel zijn vastgelegd, kunnen zich beperken tot een of meerdere compartimenten,

DEEL DRIE,

RAAD VAN BESTUUR - CONTROLE

Artikel twaalf: Raad van bestuur

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering verkozen of herkozen voor een periode van maximaal zes jaar. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bestuurders op elk moment, met of zonder reden, uit hun functie ontzetten.

Ingeval een functie als bestuurder beschikbaar wordt als gevolg van een overlijden, ontslag of om een andere reden, kunnen de overige bestuurders bijeenkomen om bij meerderheid van stemmen een bestuurder te verkiezen die tijdelijk de vacante functie waarneemt tot de volgende vergadering van aandeelhouders,

Artikel dertien: Vergadering.

De raad van bestuur kiest een Voorzitter onder zijn leden en kan onder zijn leden een of meerdere ondervoorzitters kiezen. Hij kan bovendien een secretaris aanstellen die geen bestuurder hoeft te zijn. Deze stelt de notulen op van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de vergaderingen van aandeelhouders.

De raad van bestuur komt ten minste n maal per jaar samen na oproep door de Voorzitter of twee bestUurders, op de dag, het tijdstip en de plaats vermeld in het oproepingsbericht.

Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad van bestuur door schriftelijk, per fax of via andere elektronische middelen een andere bestuurder als zijn volmachthebber aan te stellen.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Binnen de beperkingen die zijn vastgelegd in artikel vijfhonderd eenentwintig van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur tevens circulaire besluiten aannemen. Deze besluiten vereisen de goedkeuring van alle bestuurders, die hun handtekening dienen aan te brengen op ofwel n enkel document, ofwel meerdere exemplaren hiervan. Een dergelijk besluit heeft dezelfde geldigheid en dezelfde uitwerking als was het genomen tijdens een vergadering van de raad van bestuur, op regelmatige wijze opgeroepen en gehouden op de datum van de recentste handtekening van de bestuurders op het hoger vermelde document.

Artikel veertien: Notulen.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de Voorzitter of door de persoon die het voorzitterschap heeft waargenomen indien de voorzitter afwezig was.

De kopien van of de uittreksels uit de notulen die voor de rechtbank of elders bestemd zijn, worden ondertekend door de Voorzitter of door de Secretaris of door twee bestuurders.

Artikel vijftien: Bevoegdheden van de raad en beleggingsbeleid.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur heeft met name de bevoegdheid om het beleggingsbeleid van de nieuwe compartimenten te bepalen, met inachtneming van de beperkingen die worden voorgeschreven door de wetten en reglementeringen.

Om de operationele en administratieve kosten te verlagen en tegelijk een grotere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, kan de raad van bestuur besluiten dat alle activa van de Vennootschap of een deel ervan gezamenlijk moeten worden beheerd met activa die toebehoren aan andere entiteiten, of dat alle activa van de compartimenten onderling gezamenlijk moeten worden beheerd.

De Vennootschap is gemachtigd om alle beleggingen uit te voeren die worden toegestaan door de hoger versnelde wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en door de betrokken uitvoeringsbesluiten.

zo heeft de Vennootschap het recht te beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op alle secundaire markten van de OESO-landen en van de landen die worden vernield in het specifieke beleggingsbeleid van de compartimenten.

Met inachtneming van de bepalingen die zijn vastgelegd in artikel 51 van het Koninklijk Besluit van vier maart tweeduizendenvijf, kan de Vennootschap tot honderd procent (100%) van het nettovermogen van elk compartiment beleggen in effecten en geidmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door een lidstaat van de OESO, door zijn territoriale overheidsinstanties of door internationale instellingen met een openbaar karakter waarvan een of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deel uitmaken.

Met inachtneming van de bepalingen die zijn vastgelegd in artikel 50 van het Koninklijk Besluit van vier maart tweeduizendenvijf, kan de Vennootschap 20% of maximaal 35% van haar activa beleggen in de aandelen enfof obligaties van een zelfde emittent.

Met inachtneming van de bepalingen die zijn vastgelegd in artikel 53 van het Koninklijk Besluit \l'an vier maart tweeduizendenvijf, kan de Vennootschap kan de Vennootschap beleggen in de in dit artikel bedoelde financile instrumenten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Vennootschap kan effecten uitlenen volgens de regels die zijn vastgelegd in artikel tweenzeventig van

het voornoemde Koninklijk Besluit betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging.

De beheermaatschappij is bevoegd om de stemrechten uit te oefenen die gekoppeld zijn aan de financile

instrumenten die in handen zijn van de Vennootschap. Zij zal dit in het uitsluitende belang van de

aandeelhouders doen.

Het specifieke beleggingsbeleid van de verschillende compartimenten is als volgt:

Artikel zestien: Vertegenwoordiging van de Vennootschap.

De Vennootschap gaat een rechtsgeldige verbintenis aan door de handtekening van twee bestuurders of

van personen aan wie de raad van bestuur gepaste bevoegdheden heeft gedelegeerd.

Artikel zeventien: Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en de vertegenwoordiging van de

Vennootschap voor wat betreft dit bestuur, delegeren aan een of meerdere gedelegeerd bestuurders, directeurs

of gevolmachtigden met bevoegdheid tot subdelegering.

Het eigenlijke bestuur wordt toevertrouwd aan minimaal twee natuurlijke personen.

De raad zal de in de voorgaande alinea's vermelde personen te allen tijde kunnen afzetten,

De raad bepaalt de bevoegdheden en de vaste en/of variabele vergoedingen over de werkingskosten van

de personen aan wie bepaalde taken zijn gedelegeerd,

Artikel achttien: Bewaarder.

De Vennootschap zal een overeenkomst afsluiten met een kredietinstelling naar Belgisch recht voor het

toevertrouwen voor onbepaalde duur van de functies van bewaarder, conform de toepasselijke wetten en

reglementen.

De vergoedingen die toekomen aan de bewaarder zullen in het prospectus vastgelegd worden.

De Vennootschap kan de bewaarder uit zijn functie ontzetten op voorwaarde dat hij door een andere

bewaarder wordt vervangen. Indien deze laatste maatregel wordt genomen, moet er een kennisgeving worden

gepubliceerd in twee Belgische kranten.

Artikel negentien: Financile dienstverlening.

De Vennootschap zal een kredietinstelling naar Belgisch recht, het Belgische filiaal van een kredietinstelling

die erkend is in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, of een beursvennootschap naar

Belgisch recht, benoemen voor de financile dienstverlening, in overeenstemming met de geldende wet en

regelgeving.

De vergoedingen voor deze instelling zullen in het prospectus vastgelegd worden.

De Vennootschap zal deze instelling kunnen afzetten op voorwaarde dat zij vervangen wordt door een

andere instelling. Indien deze laatste maatregel wordt genomen, moet er een kennisgeving worden

gepubliceerd in twee Belgische kranten.

DEEL VIER.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel Twintig; Oproeping voor de algemene vergadering.

De gewone jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de statutaire zetel van de Vennootschap of op een andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in het oproepingsbericht wordt vermeld, op de tweede vrijdag van de maand maart, om vijftien uur. Indien deze dag geen bankwerkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende bankwerkdag. De gewone algemene vergadering kan plaatsvinden in het buitenland indien de raad van bestuur soeverein beslist dat uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen. Deze omstandigheden worden nader uiteengezet in het oproepingsbericht.

Er kunnen ook vergaderingen plaatsvinden van de aandeelhouders van een bepaald compartiment.

Er kan een bijzondere vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap of van een compartiment worden bijeengeroepen wanneer de belangen van de Vennootschap of van dit compartiment dit vereisen.

De aandeelhouders vergaderen na oproep door de raad van bestuur, na een oproepingsbericht waarin de dagorde wordt vermeld.

De aandeelhouders op naam zullen worden opgeroepen op de door de wet voorgeschreven wijze.

Tenzij de wet anderszins bepaalt, moeten de aandeelhouders, om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, hun aandelen aan toonder in bewaring geven of een attest indienen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door het vereffeningsorganisme dat de onbeschikbaarheid tot de datum van de algemene vergadering vaststelt van de gedematerialiseerde aandelen, op de plaats die is vermeld in het oproepingsbericht, uiterlijk vijf volledige dagen voor de datum die voor de vergadering is vastgesteld, De houders van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) op de hoogte brengen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen en het aantal effecten vermelden waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen. ledere aandeelhouder kan zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

Telkens wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij verklaren op de hoogte te zijn van de dagorde waarover zij moeten beraadslagen, kan de algemene vergadering zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden.

Artikel eenentwintig: Besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering stemt en beraadslaagt volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 Behalve in de door de wet voorgeschreven gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.

Alle aandeelhouders kunnen aan de vergaderingen deelnemen door schriftelijk of via andere telecommunicatiemiddelen een andere persoon als volmachthebber aan te stellen.

Onverminderd de bepalingen van onderstaand artikel zesentwintig zullen de besluiten over een bepaald compartiment, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit compartiment,

DEEL VIJF.

JAARREKENING - UITKERING - RESERVE.

Artikel tweentwintig: Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december.

Artikel drientwintig: Verslagen.

Voor de gewone algemene vergadering kunnen de aandeelhouders op de statutaire zetel van de Vennootschap het jaarverslag verkrijgen met de financile informatie over elk van de compartimenten van de Vennootschap, de samenstelling en de evolutie van de activa en de geconsolideerde situatie van alle compartimenten, het beheerverslag dat bestemd is ter informatie van de aandeelhouders en het verslag van de commissaris.

In overeenstemming met artikel 351 van de Wet van 19 April 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerdersworden alle elementen van de vermogenstoestand van de Vennootschap onderworpen aan de controle van een erkende commissaris, die wordt benoemd en vervangen door de algemene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn vergoeding bepaalt.

De goedkeuring van de jaarrekening en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris vinden voor elk compartiment afzonderlijk plaats, door de betrokken aandeelhouders.

Artikel vierentwintig: Uitkering,

De gewone algemene vergadering van elk van de compartimenten bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het deel van het resultaat dat kan worden toegekend aan zijn compartiment in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De Vennootschap kan dividenden uitkeren aan de uitkeringsaandelen in het kader van de bepalingen van de wet van twintig juli tweeduizendenvier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. De raad van bestuur kan met inact'tnerning van de vaettetijke bepalingen besluiten om voorschotten op dividenden te betalen.

De raad van bestuur stelt de instellingen aan die belast zijn met de uitkeringen aan de aandeelhouders. Artikel vijfentwintig: Kosten.

De Vennootschap draagt de kosten in verband met haar oprichting, haar werking en haar vereffening. Deze kosten omvatten:

- de kosten van de officile akten;

- de kosten voor de algemene vergaderingen en raden van bestuur;

- de eventuele vergoedingen en bezoldigingen van de bestuurders conform de praktijken van de markt, zonder echter meer te bedragen dan maximaal 0,05 procent van de netto-inventariswaarde;

- de vergoeding van de beheermaatschappij, conform de praktijken van de markt, zonder echter meer te bedragen dan maximaal 2,5 procent van de netto-inventariswaarde. Zij behoudt zich echter het recht voor een bijkomende rendementsprovisie te heffen, berekend op basis van de vergelijking met een index of een referentie-index die overeenstemt met de doelstellingen en het beleggingsbeleid van een bepaald compartiment, met een maximum van 50% van de outperformance;

- de vergoedingen van de bewaarder, conform de praktijken van de markt, zonder echter meer te bedragen dan maximaal 0,2 procent van de netto-inventariswaarde. Dit maximum kan verhoogd worden tot 0,8 procent als de bewaarder een beroep moet doen op correspondenten buiten de Europese Unie, rekening houdend met de toepasselijke plaatselijke tarieven en de gelopen risico's. De raad van bestuur zal het exacte toepasselijke tarief vaststellen en laten opnemen in het prospectus;

- de kosten voor advies, het gebruik van een kwaliteitsmerk of een merk in het kader van het maatschappelijk doel, en voor het beroep doen op een of meer bedrijven die een dergelijk kwaliteitsmerk afleveren;

- de bezoldigingen van de commissarissen conform de praktijken van de markt zonder echter het bedrag van 15.000 euro (vast bedrag) per jaar en per compartiment te overschrijden;

- de gerechtskosten en de kosten voor juridisch advies voor de Vennootschap;

- de bijdragen aan de toezichthoudende instanties van de landen waar de aandelen worden aangeboden;

- de kosten voor het drukken en leveren van de aandelen;

- de kosten voor het drukken en het verdelen van de uitgifteprospectussen en de periodieke verslagen;

- de kosten voor het opstellen en vertalen van teksten;

- de kosten van de financile dienstverlening voor haar effecten en coupons (met inbegrip van de eventuele omzettings- of stempelingskosten van de deelbewijzen van ontbonden beleggingsmaatschappijen waarvan de activa in de Vennootschap zijn ingebracht) conform de praktijken van de markt, zonder echter meer te bedragen dan maximaal 0,05 procent van de netto-inventariswaarde;

- de eventuele kosten voor de beursnotering of de publicatie van de koers van haar aandelen;

- de interesten en overige kosten in verband met leningen;

- de belastingen en kosten in verband met de bewegingen van activa van de Vennootschap;

- de overige eventuele heffingen en belastingen in verband met haar activiteit;

Voorbehouden aan het' Belgisch Staatsblad - --- -e eventuele personeelskosten;

- alle andere uitgaven die in het belang van de aandeelhouders van de Vennootschap worden gedaan.

Elk compartiment draagt alle kosten en uitgaven die aan het compartiment kunnen worden toegerekend. De kosten en uitgaven die niet aan een bepaald compartiment kunnen worden toegerekend, worden gespreid over de compartimenten. De raad van bestuur stelt de toewijzing vast van de kosten voor de oprichting, de beindiging, de ontbinding, de fusie of de splitsing van meerdere compartimenten, Voor sommige compartimenten die gespecificieerd worden in de prospectus beantwoorden de commissies aan een vast bedrag per jaar en per aandeel in omloop, en worden berekend op basis van het gemiddelde aantal aandelen in omloop gedurende die periode. Voor de andere compartimenten worden de commissielonen uitgedrukt in een percentage van de netto inventariswaarde en worden berekend op het gemiddelde van de netto inventariswaarden van de periode waarop zij betrekking hebben.

DEEL ZES.

HERSTRUCTURERING - ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel zesentwintig: Herstructurering, ontbinding.

De besluiten inzake de fusie, de splitsing of betrokken operaties en de besluiten inzake universele inbreng of inbreng van activiteitensector die de Vennootschap of een compartiment betreffen, worden genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Ais deze besluiten slechts een bepaald compartiment betreffen, is de algemene vergadering van aandeelhouders van het betrokken compartiment bevoegd.

Het besluit inzake de ontbinding van de Vennootschap of van een compartiment wordt genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. In geval van ontbinding van een compartiment is de algemene vergadering van aandeelhouders van het betrokken compartiment bevoegd.

In geval van ontbinding zullen een of meer vereffenaars tot de vereffening overgaan. Dat kunnen rechtspersonen of natuurlijke personen zijn. Zij zullen door de algemene vergadering van aandeelhouders worden aangesteld. Deze laatste bepaalt hun bevoegdheden en hun vergoeding.

Indien er een vervaldatum is vastgesteld in de statuten, zal het compartiment van rechtswege ontbonden worden op die datum en in overeenstemming met de bepalingen van artikel vijf van de statuten. Voor elk van de compartimenten wordt de opbrengst van de vereffening uitgekeerd aan de aandeelhouders evenredig met hun rechten, rekening houdend met de pariteit.

Artikel zevenentwintig: Wijziging van de statuten.

Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen aan de voorwaarden voor quorum en meerderheid die door de wet zijn vereist. Elke wijziging van de statuten die betrekking heeft op een bepaald compartiment zal bovendien worden onderworpen aan dezelfde vereisten voor quorum en meerderheid in dit compartiment.

DEEL ZEVEN,

ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel achtentwintig: Algemene bepalingen,

Voor alle punten die niet in deze statuten worden vermeld, verwijzen de partijen naar en houden zij zich aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en aan de Wet van 19 April 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders en de toepasselijke Koninklijke Besluiten. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-vebaal van 22 juli 2014, aanwezigheidslijst, volmachten, gecordineerde tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Jean-Philippe LAGAE, notarisBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/08/2014
4

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

,% oe

Rserv

au

Moniteur

belge

5 -08-- 2014

BRUXELtEe

Greffe

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND Il

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

sige : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT AUTOCALLABLE 2 (ISIN CODE BE0949916623)

Le compartiment en rubrique a t dissous anticipativement suite un "Remboursement Anticip" entranant la mise en liquidation du compartiment ainsi que sa dissolution de plein droit (comme prvu dans le prospectus). Le compartiment est entr en liquidation le 8 janvier 2014. La valeur de remboursement a t calcule le 2janvier 2014.

Rappel de la politique d'investissement:

L'objectif principal du compartiment est de permettre aux actionnaires, soit au terme de l'horizon de placement initiai fix au 2 janvier 2015, soit une des Dates d'Observation Intermdiaires en cas de "Remboursement Anticip", de raliser une plus-value ventuelle (hors frais et taxes) en fonction de l'volution de l'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 (1) (l'indice qui reflte l'volution des 50 principales actions de socits situes dans les pays qui font partie de I'UEM).

Le compartiment n'offre pas de protection du capital. En effet, la ralisation de l'hypothse 3 (dcrite ci-dessous) au terme de l'horizon de placement initial fix au 2 janvier 2015, implique une perte partielle de la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR tablie initialement (avant dduction de frais et de taxes).

Cependant, il se peut galement que les actionnaires rcuprent par action dtenue (avant dduction de frais et de taxes), la valeur nette d'inventaire de 1,000 EUR tablie initialement que ce soit en cas de "Remboursement Anticip", ou encore, en cas de ralisation de l'hypothse 1 ou de l'hypothse 2 (dcrites ci-dessous) au terme de l'horizon de placement initial fix au 2 janvier 2015,

La ralisation de l'objectif principal est obtenue au moyen d'une stratgie d'investissement ralise par l'investissement en dpts bancaires et dans une option. Les dpts bancaires sont collatraliss concurrence de 80% minimum auprs de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de collatral est constitu d'un nombre important de titres ligibles selon les critres d'acceptation de Clearstream Bank Luxembourg et dposs sur un compte tripartite chez Clearstream Bank Luxembourg. Les titres constituant le collatral disposent d'un rating "investment grade" et respectent les rgles de diversification et de liquidit prvues par l'article 80 6 alina 3 de l'arrt royal du 12 novembre 2012 relatif certains organismes de placement collectif publics. Au minimum 30% des actifs constituant le collatral est ligible en repo auprs de la Banque Centrale Europenne.

Pour la dtermination des haircuts appliqus sur la valeur des titres constituant le collatral, la Socit de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale Europenne, tout en effectuant certains ajustements lis la pratique du march. En outre, la Socit de gestion s'est engage exclure du portefeuille de collatral tout actif structur complexe (tel qu'un SPV de SPV).

Rappel de la politique d'investissement :

Le montant de la plus-value ventuelle est dtermin selon la mthodologie de calcul suivante

A chaque Date d'Observation Intermdiaire, la Valeur d'Observation Intermdiaire (*") est compare sa Valeur de Dpart (*). Ds lors qu'une des Valeurs d'Observation Intermdiaires est suprieure ou gale la Valeur de Dpart, cette mthodologie de calcul implique un "Remboursement Anticip" entranant la mise en liquidation du compartiment ainsi que sa dissolution de plein droit.

Au total, il y a 4 Valeurs d'Observation Intermdiaires. Ainsi, au cours d'un tel "Remboursement Anticip", le montant de la plus-value correspond 13 %, 26 %, 39 % ou 52 % (2) soit un rendement actuariel respectivement de 12.38 %, 11.97 %, 11.39 %, 10.88 %) en cas de "Remboursement Anticip " ayant respectivement eu lieu l'issue de la premire, de la seconde, de la troisime ou de la quatrime Date

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

d'Obsen/ation Intermdiaire. A la date de paiement de la plus-value, l'actionnaire rcupre galement par action dtenue (avant dduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR tablie initialement.

Si aucune des Valeurs d'Observation Intermdiaires ne provoque le "Remboursement Anticip", 3 possibilits se prsentent au terme de l'horizon de placement initial fix au 2 janvier 2015:

Hypothse 1;

SI la Valeur Finale (***) est suprieure ou gale la Valeur de Dpart, l'actionnaire rcupre au minimum par action dtenue (avant dduction de frais et de taxes), la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR tablie initialement, majore d'une plus-value gale 65 % (2) (soit un rendement actuariel de 10,45 %).

Hypothse 2:

Si la Valeur Finale (***) est infrieure la Valeur de Dpart tout en tant cependant suprieure ou gale

75 % de la Valeur de Dpart, aucune plus-value ne sera attribue,

Toutefois, l'actionnaire rcupre au minimum par action dtenue (avant dduction de frais et de taxes) la

valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR tablie initialement.

Hypothse 3:

Si la Valeur Finale (***) est infrieure 75 % de [a Valeur de Dpart, aucune plus-value n'est attribue et l'actionnaire ne rcupre au minimum par action dtenue (avant dduction de frais et de taxes) que la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR tablie initialement diminue de 100 % de la baisse de l'indice DJ Euro Stoxx 50 ( savoir : (Valeur Finale moins Valeur de Dpart), divise par Valeur de Dpart).

(*) La Valeur de Dpart de l'indice correspond la moyenne arithmtique des cours de clture des 17, 18 et 21 dcembre 2009 (3).

(**) Les Valeurs d'Observation Intermdiaires de l'indice correspondent respectivement au cours de clture suivants ; 20 dcembre 2010 (1 re Date d'Observation Intermdiaire avec date de paiement fixe au

7 janvier 2011); 20 dcembre 2011 (2me Date d'Observation Intermdiaire avec date de paiement fixe au 6 janvier 2012); 18 dcembre 2012 (3me Date d'Observation Intermdiaire avec date de paiement fixe au

8 janvier 2013) et 18 dcembre 2013 (4me Date d'Observation Intermdiaire avec date de paiement fixe au

8 janvier 2014) (3).

(***) La Valeur Finale de l'indice correspond au cours de clture du 18 dcembre 2014 (3).

(1) En cas de force majeure, le Conseil d'administration pourrait tre amen choisir un nouvel indice qui serait le plus adapt [a poursuite des objectifs fixs.

(2) Exprime en pourcentage de la valeur nette d'inventaire initiale, avant dduction de frais et taxes.

(3) Si l'une de ces dates d'observation correspond un jour de fermeture d'un des marchs boursiers sur lequel est cot l'indice, le conseil d'administration pourra lui substituer une autre date ou prendre toute autre dcision qui lui paratra opportune au regard de l'intrt des actionnaires du compartiment.

Suite la ralisation du remboursement anticip et compte tenu de l'volution de cet indice, la plus-value totale obtenue l'chance est de 52,66 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 1.526,63 EUR par action, soit un rendement actuariel de 11,00 %,

A partir du 8 janvier 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP PARIBAS Fortis qui en effectuera le remboursement sans frais.

Suite des nouvelles mesures budgtaires, il est possible qu' l'avenir, la plus- value sera soumise au prlvement d'un prcompte mobilier. L'ventuel pourcentage de ce prcompte n'est pas encore connu ce jour.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles. Le prospectus, le prospectus simplifi et les derniers rapports priodiques sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs du service financier: BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3,1000 Bruxelles.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP PARIBAS B FUND il (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip,be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante ; BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 --1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rserv

au

Moniteur,

belge

14/08/2014
1Poor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

~"

% ,.e = I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

5 21314

MuSe.

Griffie

Benaming: BNP PARIBAS B FUND II

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, BEVEK naar Belgisch recht

Zetel : Warandeberg 3 -1000 Brussel

Ondememingsnr : 0443333352

Voorwerp akte : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

'AUTOCALLABLE 2'(isin code :BE0948916623j

rDit compartiment werd vervroegd opgeheven na een beslissing om tot een 'vervroegde terugbetaling' over te gaan wat heeft geleid tot de vereffening en de ontbinding van rechtswege van het compartiment (zoals voorzien in het prospectus), Het compartiment wordt op 8 januari 2014 in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 2 Januari 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

Bedoeling van dit compartiment is om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om ofwel op de oorspronkelijke eindvervaldag, vastgesteld op 2 januari 2015, ofwel op n van de observatiedata in geval van een 'vervroegde terugkoop', een eventuele meerwaarde te realiseren (exclusief kosten en taksen) naargelang de evolutie van de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (1) (Index die de evolutie weergeeft van de 50 grootste aandelen van bedrijven gevestigd in landen die deel uitmaken van de EMU),

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming. De voltrekking van hypothese 3 (hieronder nader toegelicht) op het einde van de initile beleggingshorizon, vastgesteld op 2 januari 2015, impliceert inderdaad een gedeeltelijk verlies van de aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR (vr aftrek van kosten en taksen).

Het is echter ook mogelijk dat de aandeelhouders per aandeel in hun bezit (vr aftrek van kosten en taksen) de aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR recupereren, hetzij in geval van een 'vervroegde terugkoop', hetzij in geval van voltrekking van hypothese 1 of hypothese 2 (hieronder nader toegelicht) op het einde van de initile beleggingshorizon, vastgesteld op 2 januari 2015.

De verwezenlijking van de belangrijkste doelstelling gebeurt via een beleggingsstrategie die investeert in bankdeposito's en in een optie. De bankdeposito's zijn beschermd met een onderpand ten belope van ten minste 80% bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investment-grade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging.

Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komen in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van een SPV) uit de onderpandportefeuille te weren.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

Het bedrag van de eventuele meerwaarde wordt bepaald op basis van de volgende berekeningswijze:

Op elke tussentijdse observatiedatum wordt de tussentijdse observatiewaarde (**) vergeleken met de startwaarde (*). Zodra n van de tussentijdse observatiewaarden hoger is dan of gelijk is aan de startwaarde, geeft deze berekeningswijze aanleiding tot een 'vervroegde terugkoop' en wordt het compartiment in vereffening gesteld en van rechtswege ontbonden.

In het totaal zijn er 4 tussentijdse observatiewaarden. In het geval van een dergelijke 'vervroegde terugkoop' is het bedrag van de meerwaarde gelijk aan 13%, 26%, 39% of 52% (2) hetzij een actuarieel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan hit 4Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

R

rendement van resp. 12.38%, 11.97%, 11.39%, 10.88% in geval van een 'vervroegde terugkoop' die respectievelijk is uitgevoerd na de eerste, tweede derde of vierde tussentijdse observatiedatum. Op de betalingsdatum van de meerwaarde recupereert de aandeelhouder tevens per aandeel in zijn bezit (vr aftrek van de kosten en taksen) de aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR.

Als geen van de tussentijdse observatiewaarden aanleiding geeft tot de 'vervroegde terugkoop', kunnen zich op het einde van de initile beleggingshorizon, vastgesteld op 2 januari 2015, 3 mogelijkheden voordoen:

Hypothese 1:

Als de eindwaarde (***) hoger is dan of gelijk aan de startwaarde recupereert de aandeelhouder per aandeel int zijn bezit te minste vr aftrek van taksen en kosten) de aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 SUR, verhoogd met een meerwaarde gelijk aan 65% (2) (hetzij een actuarieel rendement van 10.45%).

Hypothese 2:

Als de eindwaarde (***) lager is dan startwaarde maar tegelijk hoger dan of gelijk aan 75% van de

startwaarde wordt er geen enkele meerwaarde toegekend.

De aandeelhouder recupereert echter per aandeel in zijn bezit (vr aftrek van de kosten en taksen) de

aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR.

Hypothese 3:

Als de eindwaarde (***) lager is dan 75% van de beginwaarde wordt er geen enkele meerwaarde toegekend en recupereert de aandeelhouder slechts ten minste per aandeel in zijn bezit (vr aftrek van lasten en kosten) de aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR, verlaagd met 100% van de daling van de DJ Euro Stoxx 50 Index (namelijk: (eindwaarde min beginwaarde), gedeeld door beginwaarde).

(*) De startwaarde van de index is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 17, 18 en 21 december 2009 (3).

(**) De tussentijdse observatiewaarden van de index stemmen overeen met resp, de volgende slotkoersen: 20 december 2010 (le tussentijdse observatiedatum met betalingsdatum vastgesteld op 7 januari 2011); 20 december 2011 (2e tussentijdse observatiedatum met betalingsdatum vastgesteld op 6 januari 2012); 18 december 2012 (3e tussentijdse observatiedatum met betalingsdatum vastgesteld op 8 januari 2013) en 18 december 2013 (4e tussentijdse observatiedatum met betalingsdatum vastgesteld op 8 januari 2014) (3).

(***) De eindwaarde van de index is gelijk aan de slotkoers op 18 december 2014 (3).

(1) In geval van overmacht, kan de raad van bestuur een nieuwe index kiezen die het meest geschikt is voor het behalen van de vastgestelde doelstellingen.

(2) Uitgedrukt in percentage berekend op de oorspronkelijke netto-inventariswaarde, vr aftrek van kosten en taksen.

(3) Als n van de observatiedata samenvalt met een sluitingsdag van de beurzen waarop de index noteert, kan de raad van bestuur die datum door een andere datum vervangen of enige andere beslissing nemen die de raad opportuun vindt in het belang van de aandeelhouders van het compartiment.

Ten gevolge van de vervroegde terugbetaling en rekening houdend met de evolutie van deze index bedraagt de totaal behaalde meerwaarde op de vervaldag 52,66% en bedraagt de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.526,63 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 11,00%.

Vanaf 8 januari 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP PARIBAS Fortis die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

Door nieuwe begrotingsmaatregelen kunnen meerwaarden in de toekomst aan een roerende voorheffing worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet bekend.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus alsook de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de financile dienst: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

U kunt gratis meer informatie over het BNP PARIBAS B FUND Il verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financile dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 1000 Brussel 1 www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris,

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De raad van bestuur

20/10/2014


fj-LeE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akteII

*14190974*

1

Dpos Reu le

0 9 OCT. 2014 -

au greffe du trbigal de commerce frannnphone cl.mr Bru-clics

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming: BNP PARIBAS B FUND Il

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Warandeberg, 3

Ondernemingsnr : Voorwerp akte: 1000 Brussel

443333352

BER1CHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENTBNP PAR1BAS B FUND Il 'BEST OF BONDS 2 DIS" (ISIN CODE: 8E0948597340)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van woensdag

17 september 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op woensdag

10 september 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

Dit compartiment stelt zich tot doel om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van de uitkering van een jaarlijks dividend gelijk aan (vr aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de dividenden op de obligaties in portefeuille (voor zover de netto resultaten van de beleggingen van het compartiment dit toelaten).

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van obligaties die in euro luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een Investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van n van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een 'investment grade'-rating heeft, beschikt de beheerder over een termijn van drie maanden om over te gaan tot de vervanging ervan door een andere obligatie die wel aan voormelde criteria voldoet.

Het compartiment mag in geen geval gebruikmaken van afgeleide financile producten, noch voor afdekking noch om zijn doelstelling te behalen. Het kan uitsluitend in activa beleggen die in euro luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 105,25 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,94%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden.

Vanaf woensdag 17 september 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V.

U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund Il verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Frans en het Nederlands op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financile dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/10/2014


Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

'

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

MM

Dnomination : BNP PAR1BAS B FUND H

Dpos / Reu le

09 OCT. 2014 1

au greffe du 1-iikunai de commerce francophone de E'ruxelbc

Il

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N d'entreprise : 443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BNP PARIBAS.B FUND II BEST OF BONDS 2 DIS (ISIN CODE: BE0948597340)

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 17 septembre 2014 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 10 septembre 2014.

Rappel de la politique d'investissement :

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des dividendes des obligations qui composent le portefeuille (sous rserve que les rsultats nets des investissements du compartiment le permettent).

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libelles en euros et mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating einvestment grade") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment. En cas de rvision la baisse de la notation d'un des metteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour consquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade", le gestionnaire dispose d'une priode de trois mois pour procder son remplacement par une autre obligation rpondant aux critres dfinis ci-avant.

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs, que ce soit titre de couverture ou en vue de la ralisation de son objectif. II ne peut investir que dans des actifs libells en euros.

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

Le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 105,25 EUR par action, soit un rendement actuariel de 0,94 % hors prise en compte des dividendes prcdemment distribus.

A partir du 17 septembre 2014 les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP Paribas Forfis S.A. qui en effectuera te remboursement sans frais.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Fortis

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund Il (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante BNP Paribas Fortis.A., Montagne du Parc, 3 1000 Bruxelles I www.bnpparibasfortis.be.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/10/2014
"'

In de bijlagen bij het Belgisch Stulstiatrbek " equakemicupte.

na neerlegging ter griffie van de akte "

Depose / Reu le

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Warandeberg, 3

1000 Brussel

Onciernemingsnr : 443333352

Voorwerp akte: BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND II Best of Bonds 2 Cap (ISIN-Code: BE0948598355)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van woensdag 17 september 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op woensdag 10 september 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vr aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de interesten op de obligaties in portefeuille.

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van obligaties die in euro luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een Investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Ais de rating van n van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een Investment grade'-rating heeft, beschikt de beheerder over een termijn van drie maanden om over te gaan tot de vervanging ervan door een andere obligatie die wel aan voormelde criteria voldoet.

De door het compartiment gende rente wordt herbelegd in leningen luidend in euro, uitgegeven door de Staten van de eurozone en met een resterende looptijd die niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.

Het compartiment mag in geen geval gebruikmaken van afgeleide financile prcducten, nooh voor afdekking noch om zijn doelstellingen te behalen. Het kan uitsluitend in activa beleggen die in euro luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze doelstelling niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 22,46% en de terugbetalingsprijs, exclusie

kosten en taksen, bedraagt 122,46 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van

3, 77%.

Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.

Vanaf woensdag 17 september 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Forfis..

U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund Il verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financile dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 te 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

In1)UI 1M 1(i

Va beha

aan

Belr Staat

0 9 OCT, 2014

au greffe du tribunal de commerce francophoneofferuxelles

1111

Benaming: BNP PAR1BAS B FUND 11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/10/2014
Copie qui sera publie aux annexes dullopite_ur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Mc 1111111*11,111111010

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Dnomination : BNP PAR1BAS B FUND 11

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N d'entreprise : 443333352

Obiet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENTBNP PARIBAS B FUND Il Best of Bonds 2 Cap (CODE: BE0948598355)

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 17 septembre 2014 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 10 septembre 2014.

Rappel de la politique d'investissement :

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier d'une plus-value correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent Ie portefeuille.

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libelles en euros et mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment. En cas de rvision la baisse de la notation d'un des metteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour consquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade", le gestionnaire dispose d'une priode de trois mois pour procder son remplacement par une autre obligation rpondant aux critres dfinis ci-avant.

Les intrts perus par le compartiment sont rinvestis en emprunts libells en euros, mis parles Etats de la zone euro et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment.

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs, que ce soit titre de couverture ou en vue de la ralisation de ses objectifs. Il ne peut investir que dans des actifs libells en euros.

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui -ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

La plus-value totale obtenue l'chance est de 22,46 % et le prix de remboursement hors frais et taxes,

s'lve 122,46 EUR par action, soit un rendement actuariel de 3,77 %,

II est possible que la plus- value soit soumise au prlvement d'un prcompte mobilier

A partir du 17 septembre 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration elle rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Fortis,

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund il (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration

Dpob I fCU 19

0 9 OCT. 10111

au greffe du tribunat de commerce francophone dEetiefeelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2014
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i !JUIN i

7-0 FEB 2014,

IJSSEL

Griffie

Benaming : BNP PARIBAS B FUND II

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, BEVEK naar Belgisch recht

Zetel : Warandeberg 3 -1000 Brussel

Ondememingsnr : 0443333352

Voorwerp akte : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

'Basket of Convertible Bonds 1 Cap' van de bevek BNP PARIBAS B FUND II

(ISIN CODE: BE0935032491)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 20 december 2013 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 13 december 2013.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vr aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de interesten op de obligaties in portefeuille.

Om die doelstelling te bereiken zijn de activa van het compartiment overwegend belegd in een portefeuille van converteerbare obligaties die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven. In ondergeschikte mate kan het compartiment ook een deel van zijn activa beleggen in converteerbare obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven zonder'nvestment grade'-rating of zonder enige rating.

De door het compartiment gende bedragen worden herbelegd in liquiditeiten, geldmarktinstrumenten of in leningen die in euro luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.

Met wisselkoersrisico van activa die in een andere valuta dan de euro worden belegd, zijn in euro afgedekt.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze doelstelling niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 9,7% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen 109,70 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 2,6%.

Door nieuwe begrotingsmaatregelen kunnen meerwaarden in de toekomst aan een roerende voorheffing worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet bekend.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus alsook de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de financile dienst: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel

U kunt gratis meer informatie over het BNP PARIBAS B FUND Il verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financile dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2014
..,Ir Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Ii~ioiufli~im i i II teA ntele-S

+19095 99* I O FEQ 2014

GreffeBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND II

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

Sige : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

Basket of Convertible Bonds 1 Cap de la SICAV BNP PARIBAS B FUND Il (ISIN CODE: 6E0935032491)

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 20 dcembre 2013 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 13 dcembre 2013

Rappel de la politique d'investissement

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier d'une plus-value correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent le portefeuille.

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont majoritairement investis dans un portefeuille d'obligations convertibles mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating " investment grade ") A titre accessoire, le compartiment peut galement investir une partie de ses actifs en obligations convertibles mises par des entreprises ne disposant pas d'un rating " investment grade " ou ne disposant d'aucune notation.

Les montants perus par le compartiment sont rinvestis en liquidits, instruments du march montaire ou en emprunts libells en euros mis par des metteurs de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating " investment grade ") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment.

Les actifs investis en une devise autre que l'euro font l'objet d'une couverture de risque de change en euro. Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui -ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

La plus-value totale obtenue l'chance est de 9,7 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 109,70 EUR par action, soit un rendement actuariel de 2,6 %.

Suite des nouvelles mesures budgtaires, il est possible qu' l'avenir, la plus- value sera soumise au prlvement d'un prcompte mobilier. L'ventuel pourcentage de ce prcompte n'est pas encore connu ce jour.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles. Le prospectus, le prospectus simplifi et les derniers rapports priodiques sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs du service financier: BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP PARIBAS B FUND Il (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip,be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 --1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/11/2014


A Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe11111111

*14210611*

Dpos I Reu le

1 2 NOV, 2014

au greffe du t i al de commerce

il ai il.V3,lii3il:.;C i..ri t.1)<<;11.:;,5

Dnomination : BNP Paribas B FUND Il

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N d'entreprise : 443333352

Objet de l'acte : CHANGEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT D'ERNST & YOUNG Extrait du conseil d'administration du 18/09/2014

Monsieur Philippe Pire, Associ, informe le Conseil d'administration qu'afin d'amliorer encore la qualit des services et dans un but de rassembler auprs du mme associ la majorit des audits de fonds confis au Cabinet Ernst & Young, Madame Christel Weymeersh, Associe, succdera Philippe Pire en qualit de reprsentant permanent d'Emst & Young Rviseurs d'Entreprises SCCRL dans l'exercice du mandat de commissaire de la SICAV BNP Paribas B Fund Il ds cet exercice 2014,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/11/2014
In`de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIY

Dpos / Reu fe

1 2 NOV, 2014

au greffe du treiffe de commerce

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

fraticfl-phrQne- de-. -Br'uxli+es

Benaming : BNP Paribas B FUND II

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 443333352

Voorwerp akte ; WIJZIGING VAN DE PERMANENTE VERTEGENWOORDIGER VAN ERNST & YOUNG door de raad van bestuurd van 18!09!2014

Dhr, Philippe Pire, Vennoot, stelt de raad van bestuur op de hoogte van het feit dat mevr, Christel Weymeersh, Vennoot, vanaf dit boekjaar 2014 dhr. Philippe Pire zal opvolgen als permanent vertegenwoordiger van Ernst & Young S.C.C., Bedrijfsrevisoren in de uitoefening van het mandaat van commissaris van de bevek BNP Paribas B Fund Il , dit om de kwaliteit van de dienstverlening nog te verbeteren en om het merendeel van de fondsenaudits die aan het Kabinet Ernst & Young zijn toevertrouwd bij eenzelfde vennoot onder te brengen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/12/2013
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

inm1M1m1M11iuu

BRUXELLES

I 6 agfzoi3

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND U

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

Sige : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BASKET OF CONVERTIBLE BONDS 3 DIS" de la SICAV BNP PARIBAS B FUND H

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 18/10/2013 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 17/10/2013.

Rappel de la politique d'investissement :

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des rendements actuariels des obligations qui composent le portefeuille (sous rserve que les rsultats nets des investissements du compartiment le permettent). Le rendement actuariel d'une obligation se dfinit comme son rendement re!, tenant compte du taux d'intrt nominal, du prix d'acquisition, du prix de remboursement l'chance et de la dure de vie rsiduelle de l'obligation.

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis, lors du lancement, en proportion gaie dans un portefeuille d'obligations convertibles mises par des metteurs de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et en obligations convertibles mises par des metteurs ne disposant pas d'un rating "investment grade" ou ne disposant d'aucune notation. En cas de rvision la baisse de la notation d'un metteur de bonne qualit ayant pour consquence que celui-ci ne disposerait plus du rating investment grade , le gestionnaire peut nanmoins dcider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu' l'chance du compartiment.

En vue de la ralisation des objectifs de placement, le compartiment peut recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs ayant des crdits pour actifs sous- jacents ou dont les flux changs dpendent de facteurs de risque lis la qualit des crdits,

Aprs couverture, l'exposition du compartiment aux devises autres que l'euro n'excde pas 5%.

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

Le prix de remboursement, hors frais et taxes, s'lve 97,75 EUR par action, soit un rendement actuariel de -0,75 % hors prise en compte des dividendes prcdemment distribus.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

Le prospectus, le prospectus simplifi et les derniers rapports priodiques sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs du service financier BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles. Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP PARIBAS B FUND 11 (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 -1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de !a prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se

prononcera gaiement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent

avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration,

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/12/2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

r i

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

BRUXE e

2013

{~

;

Greffe

Rserv

au

Moniteur

beige

" 1318508

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND Il

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

Sige : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BASKET OF CONVERTIBLE BONDS 3 DIS" de la SICAV BNP PARIBAS B FUND Il

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 18/10/2013 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 17/1012013.

Rappel de la politique d'investissement

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des rendements actuariels des obligations qui composent le portefeuille (sous rserve que les rsultats nets des investissements du compartiment le permettent). Le rendement actuariel d'une obligation se dfinit comme son rendement rel, tenant compte du taux d'intrt nominal, du prix d'acquisition, du prix de remboursement l'chance et de la dure de vie rsiduelle de l'obligation.

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis, lors du lancement, en proportion gale dans un portefeuille d'obligations convertibles mises par des metteurs de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et en obligations convertibles mises par des metteurs ne disposant pas d'un rating "investment grade" ou ne disposant d'aucune notation. En cas de rvision la baisse de la notation d'un metteur de bonne qualit ayant pour consquence que celui-ci ne disposerait plus du rating investment grade , le gestionnaire peut nanmoins dcider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu' l'chance du compartiment.

En vue de la ralisation des objectifs de placement, le compartiment peut recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs ayant des crdits pour actifs sous- jacents ou dont les flux changs dpendent de facteurs de risque lis la qualit des crdits.

Aprs couverture, l'exposition du compartiment aux devises autres que l'euro n'excde pas 5%.

Bien que le gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

Le prix de remboursement, hors frais et taxes, s'lve 97,75 EUR par action, soit un rendement actuariel de -0,75 % hors prise en compte des dividendes prcdemment distribus.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

Le prospectus, le prospectus simplifi et les derniers rapports priodiques sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs du service financier: BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles. Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP PARIBAS B FUND Il (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 -1000 Bruxelles 1 www.bnpparibasfortis.be.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se

prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent

avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration,

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/12/2014
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de l'acte airdteft''rr.,,` ->,.,.,}- ,1;

`," 1jrm ,ef .

Dpos 1 Reu le 2 6 NOV, 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone Areuxelles

fg'

11111 1921 974

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND Il

4'r?:'It'~ "

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N d'entreprise : 443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 4 CAP

(CODE ISIN : BE0948683231)

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 19 novembre 2014 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 12 novembre 2014.

Rappel de la politique d'investissement

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier d'une plus-value correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent le portefeuille,

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libelles en euros et mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment. En cas de rvision la baisse de la notation d'un des metteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour consquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade", le gestionnaire dispose d'une priode de trois mois pour procder son remplacement par une autre obligation rpondant aux critres dfinis ci-avant,

Les intrts perus par le compartiment sont rinvestis en emprunts libells en euros, mis par les Etats de la zone euro et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment,

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs, que ce soit titre de couverture ou en vue de la ralisation de ses objectifs. ll ne peut investir que dans des actifs libells en euros.

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui-cl ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

La plus-value totale obtenue l'chance est de 18,97 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 118,97 t=UR par action, soit un rendement actuariel de 3,29 %.

li est possible que la plus-value soit soumise au prlvement d'un prcompte mobilier,

A partir du 19 novembre 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Fortis S.A.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund Il (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas.lp.be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire,

Le conseil d'administration

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/12/2014
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming : BNP PAR1BAS B FUND li

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 443333352

Voorwerp akte : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND II "BEST OF BONDS 4 CAP'

(ISIN CODE: BE0948683231)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van woensdag 19 november 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op woensdag 12 november 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vr aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de interesten op de obligaties in portefeuille.,

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van obligaties die in euro luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van n van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een 'investment grade'-rating heeft, beschikt de beheerder over een termijn van drie maanden om over te gaan tot de vervanging ervan door een andere obligatie die wel aan voormelde criteria voldoet.

De door het compartiment gende rente wordt herbelegd in leningen luidend in euro, uitgegeven door de Staten van de eurozone en met een resterende looptijd die niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.

Het compartiment mag in geen geval gebruikmaken van afgeleide financile producten, noch voor afdekking noch om zijn doelstellingen te behalen. Het kan uitsluitend in activa beleggen die in euro luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 18,97% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 118,97 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 3,29%.

Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.

Vanaf woensdag 19 november 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment

verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverstag van de raad 'van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V.

U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund II verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financile dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Forfis N.V., Warandeberg 3 te 1000 Brussel f www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien cie definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur

Dil

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

HU

1

Dpos 1 Reu le

2 6 NOV, 2011

au greffe du tribunal de commerce francophone d rexelies

05/12/2014
Copie qui sera publie aux annexes du aprs dpt de l'acte...-.....

Dpos / Reu le

2 6 NOV. 2014

au greffe du tribunal de commerce

G

francophone der reuxeIles

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND II

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

N d'entreprise : Objet de l'acte : 1000 Bruxelles

443333352

AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENTBNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 4 DIS

(CODE 1SIN : BE0948682225)

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 19 novembre 2014 et est entr en liquidation, La valeur de remboursement a t calcule le 12 novembre 2014.

Rappel de la politique d'investissement

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent le portefeuille (sous rserve que les rsultats nets des investissements du compartiment le permettent).

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libelles en euros et mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment. En cas de rvision la baisse de la notation d'un des metteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour consquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade", le gestionnaire dispose d'une priode de trois mois pour procder son remplacement par une autre obligation rpondant aux critres dfinis ci-avant.

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs, que ce soit titre de couverture ou en vue de la ralisation de son objectif, 11 ne peut investir que dans des actifs libells en euros.

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard,

Le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 104,20 EUR par action, soit un rendement actuariel de 0,77 % hors prise en compte des dividendes prcdemment distribus.

Il est possible que la plus-value soit soumise au prlvement d'un prcompte mobilier.

A partir du 19 novembre 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Fortis S.A.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund Il (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 1000 Bruxelles / vwuw.bnpparibasfortis.be.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, tes modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire,

Le conseil d'administration

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

111

14 7976*

"

Moniteur belge

: .:" ,~.:.

" r :~t~~"v:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/12/2014
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming : BNP PARIBAS B FUND II

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 443333352

Voorwerp akte : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND 11 "BEST OF BONDS 4 DIS'

(ISIN CODE: BE0948682225)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van woensdag 19 november 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op woensdag 12 november 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

Dit compartiment stelt zich tot doel om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van de uitkering van een jaarlijks dividend gelijk aan (vr aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de rente op de obligaties in portefeuille (voor zover de netto resultaten van de beleggingen van het compartiment dit toelaten).

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van obligaties die in euro luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van n van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een 'investment grade'-rating heeft, beschikt de beheerder over een termijn van drie maanden om over te gaan tot de vervanging ervan door een andere obligatie die wel aan voormelde criteria voldoet.

Het compartiment mag in geen geval gebruikmaken van afgeleide financile producten, noch voor afdekking noch om zijn dcelstelling te behalen. Het kan uitsluitend in activa beleggen die in euro luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 104,20 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,77%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden.

Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.

Vanaf woensdag 19 november 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten,

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het

controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V.

U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund Il verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financile dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 te 1000 Brussel I www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" ti-, Se:iLc*"

Dpos / Reu le =: 'Y~

2 6 NOV. 2014 "

au greffe du tribu fi0e commerce =raacephone de Bruxelles

11DBl17/09/2013
~.~~..n~j % In de bijljigen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte111 MONiTE 1 _o, ELGISCH S R BELGE

- 2013

TAATv l

1111 i III IH1 III IIII1II B

*13191746*Griffie; *er

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming : BNP PARIBAS B FUND ff

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, BEVEK naar Belgisch recht

Zetel : Warandeberg 3 -1000 Brussel

Ondememingsnr : O111/3.333. 352,

Voorwerp akte : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

'BEST OF BONDS 6 DIS' van de BEVEK BNP PARIBAS B FUND Il

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 22 juli 2013 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op

" 15 juli 2013.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

Dit compartiment stelt zich tot doel om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van de uitkering van een jaarlijks dividend gelijk aan (vr aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de rente op de obligaties in portefeuille (voor zover de netto resultaten van de beleggingen van het compartiment dit toelaten).

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van obligaties die in euro luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van n van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een `investment grade'-rating zou hebben, kan de beheerder toch beslissen om deze obligatie in portefeuille te houden tot op de vervaldag van het compartiment.

Het compartiment mag in geen geval gebruikmaken van afgeleide financile producten, ncch voor afdekking noch om zijn doelstellingen te behalen. Het kan uitsluitend in activa beleggen die in euro luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze doelstelling niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 100,04 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,01%, zonder. rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus alsook de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en het Nederlands bij de financile dienst: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De raad van bestuur

17/09/2013
In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ONITEUR ;

1 0 -09-BELGISCH STAR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto,: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming : BNP PARIBAS B FUND U

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, BEVEK naar Belgisch recht

Zetel : Warandeberg 3 -1000 Brussel

Ondernemingsnr : 04'4'3.333.352

Voorwerp akte : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

'BEST OF BONDS 6 CAP' van de BEVEK BNP PARIBAS B FUND II

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 22 juli 2013 en werd in vereffening gesteld. De terugbetafingswaarde werd berekend op 15 juli 2013.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vr aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de interesten op de obligaties in portefeuille.

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van obligaties die in euro luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van n van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een 'investment grade'-rating zou hebben, kan de beheerder toch beslissen om deze obligatie in portefeuille te houden tot op de vervaldag van het compartiment.

De door het compartiment gende bedragen worden herbelegd in leningen luidend in euro, uitgegeven door de Staten van de eurozone en met een resterende looptijd die niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.

Het compartiment mag in geen geval gebruikmaken van afgeleide financile producten, noch voor afdekking noch om zijn doelstellingen te behalen. Het kan uitsluitend in activa beleggen die in euro luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze doelstelling niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 14,97 % en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 114,97 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 3,53 %.

Door nieuwe begrotingsmaatregelen kunnen meerwaarden in de toekomst aan een roerende voorheffing worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet bekend.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus alsook de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en het Nederlands bij de financile dienst: BNP Pari bas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De raad van bestuur

~,~ ~,.

~~~~~~ ~

~~i~~ .

;~~`". ~~

t

1111111 f ~I~IV~IIG d

*13141747*

1

ui

" gAUG 2013

)" .S

',,_,~~ .;._

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2013
-r i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteBenaming : BNP PARIBAS B FUND II

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, BEVEK naar Belgisch recht

Zetel : Warandeberg 3 -1000 Brussel

Ondememingsnr: Oyy3r 333.352

Voorwerp akte : BERICHT VAN AANPASSING : ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

'CALLABLE 'l' van de BEVEK BNP PARIBAS B FUND

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 25 juli 2013 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 15 juli 2013.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

Doelstelling van dit compartiment is om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om ofwel op de oorspronkelijke eindvervaldag, vastgesteld op 25 juli 2013, ofwel op de tussentijdse observatiedatum in geval van een 'vervroegde terugkoop', een eventuele meerwaarde te realiseren (exclusief kosten en taksen) naargelang de evolutie van de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index (index die de evolutie weergeeft van de 50 grootste aandelen van bedrijven gevestigd in landen die deel uitmaken van de EMU).

Bestaan van een kapitaalbescherming: Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming. De voltrekking van hypothese 3 (hieronder nader toegelicht) op het einde van de initile beleggingshorizon, vastgesteld op 25 juli 2013, impliceert inderdaad een gedeeltelijk verlies van de aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR (vr aftrek van kosten en taksen). Het is echter ook mogelijk dat de aandeelhouders per aandeel in hun bezit (v66r aftrek van kosten en taksen) de aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR recupereren, hetzij in geval van een 'vervroegde terugkoop', hetzij in geval van voltrekking van hypothese 1 of hypothese 2 (hieronder nader toegelicht) op het einde van de initile beleggingshorizon, vastgesteld op 25 juli 2013.

Geen enkele formele garantie werd toegekend aan het compartiment, noch aan de deelnemers ervan.

De verwezenlijking van de belangrijkste doelstelling gebeurt via een beleggingsstrategie die investeert in bankdeposito's en in een optie. De bankdeposito's zijn beschermd met een onderpand ten belope van ten minste 80% bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg, De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investment-grade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komen in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van een SPV) uit de onderpandportefeuille te weren.

Hypothese 1: Als de eindwaarde hoger is dan of gelijk aan de startwaarde recupereert de aandeelhouder per aandeel in zijn bezit te minste (voor aftrek van taksen en kosten) de aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1000 EUR, verhoogd met een meerwaarde gelijk aan 250% van het rendement van de Euro Stoxx 50 index (namelijk: eindwaarde min beginwaarde, gedeeld door beginwaarde).

Hypothese 2: Als de eindwaarde lager is dan de beginwaarde maar tegelijk hoger dan of gelijk aan 70% van de beginwaarde wordt er geen enkele meerwaarde toegekend. De aandeelhouder recupereert echter per aandeel in zijn bezit (vr aftrek van de kosten en taksen) de aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR.

Hypothese 3: Als de eindwaarde lager is dan 70% van de beginwaarde wordt er geen enkele meerwaarde toegekend en recupereert de aandeelhouder slechts ten minste per aandeel in zijn bezit (vr aftrek van lasten en kosten) de aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR, verlaagd met 100% van de daling van de Euro Stoxx 50 Index (namelijk: eindwaarde min beginwaarde, gedeeld door beginwaarde).

De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 0,53 % en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten_ en..taksen,_ 1005,3.1_EUH_.per-aandeel,_heizij _een__actuarieel _rendement _van .. 0,26._lo,-Doer__nieuwe

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

8

MONfTEU

10 -09 ELGISCH S

G eb

editrfe,,. ',. ~t~"

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor- begrotingsmaatregelen kunnen meerwaarden in de toekomst aan een roerende voorheffing worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet bekend.

behouden De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

aan het Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus alsook de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en het Nederlands bij de financile dienst: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel

Belgisch De stuiting van de vereffening zat op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Staatsblad Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt,

De raad van bestuurBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/09/2013


o.c I Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de l'acte au greffe

OUM

Rserv

au

Moniteur

belge

29 AUG LU1~1 -'9RVXELLEE

~~ AAilF

; Greffe

' S ' .r

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND Il

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

Sige : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BEST OF BONDS 6 DIS" de la SICAV BNP PARIBAS B FUND Il

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 22 juillet 2013 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 15 juillet2013

Rappel de la politique d'investissement :

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent le portefeuille (sous rserve que les rsultats nets des investissements du compartiment le permettent),

pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libelles en euros et mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment. En cas de rvision la baisse de la notation d'un des metteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour consquence que celui-ci ne dispose plus du rating "investment grade", le gestionnaire peut nanmoins dcider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu' l'chance du compartimenta

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs, que ce soit titre de couverture ou en vue de la ralisation de ses objectifs. Il ne peut investir que dans des actifs libells en euros.

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui -ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

Le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 100,04 EUR par action, soit un rendement actuariel de 0,01 % hors prise en compte des dividendes prcdemment distribus.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Forts, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles,

Le prospectus, le prospectus simplifi et !es derniers rapports priodiques sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs du service financier: BNP Paribas Forfis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

La clture de liquidation sera mise, l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/09/2013
kF, l! j Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

11111~~wii~iiuimiiiiuuu

1 Y375~a

BRUXELLEE

2 9 AUGb

20

Rserv

au

Moniteur

belge

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND II

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

Sige : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BEST OF BONDS 6 CAP de la SICAV BNP PARIBAS B FUND Il

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 22 juillet 2013 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 15 juillet2013

Rappel de la politique d'investissement

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier d'une plus-value correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent le portefeuille.

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libelles en euros et mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment. En cas de rvision la baisse de la notation d'un des metteurs des obligations reprises dans te portefeuille ayant pour consquence que celui-ci ne dispose plus du rating "investment grade", le gestionnaire peut nanmoins dcider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu' l'chance du compartiment.

Les montants perus par le compartiment sont rinvestis en emprunts libells en euros, mis par les Etats de la zone euro et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment.

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs, que ce soit titre de couverture ou en vue de la ralisation de ses objectifs. Il ne peut investir que dans des actifs libells en euros.

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui -ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

La plus-value totale obtenue l'chance est de 14,97 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 114,97 EUR par action, soit un rendement actuariel de 3,53 %.

Suite des nouvelles mesures budgtaires, il est possible qu' l'avenir, la plus- value sera soumise au prlvement d'un prcompte mobilier. L'ventuel pourcentage de ce prcompte n'est pas encore connu ce jour."

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Forfis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

Le prospectus, le prospectus simplifi et les derniers rapports priodiques sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs du service financier: BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles,

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration,

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter fa personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/09/2013
~ 1

~ Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe1111MUMpil

~~.

g Mus elA..~y

F]R(W:1.1-ES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rserv

au

Moniteur

belge

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND Il

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

Sige : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0443333352

Objet de l'acte x AVIS RECTIFICATIF : DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

CALLABLE 1 de la SICAV BNP PARIBAS B FUND II

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 25 juillet 2013 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 19 juillet2013

Rappel de la politique d'investissement

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires , soit au terme de l'horizon de placement initial fix au 25 juillet 2013, soit la Date d'Observation Intermdiaire en cas de "Remboursement Anticip", de raliser une plus-value ventuelle (hors frais et taxes) en fonction de l'volution de l'indice Euro Stoxx 50 (l'indice qui reflte l'volution des 50 principales actions de socits situes dans les pays qui font partie de l'UEM)

Existence d'une protection du capital : Le compartiment n'offre pas de protection du capital. En effet, la ralisation de l'hypothse 3 (dcrite ci-dessous) au terme de l'horizon de placement initial fix au 25 juillet 2013, implique une perte partielle de la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR tablie initialement (avant dduction de frais et de taxes). Cependant, il se peut galement que les actionnaires rcuprent par action dtenue (avant dduction de frais et de taxes), la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR tablie initialement que ce soit en cas de "Remboursement Anticip", ou encore, en cas de ralisation de l'hypothse 1 ou de l'hypothse 2 (dcrites ci-dessous) au terme de l'horizon de placement initial fix au 25 juillet 2013.

Aucune garantie formelle n'a t octroye au compartiment, ni ses participants.

La ralisation de l'objectif principal est obtenue au moyen d'une stratgie d'investissement ralise par l'investissement en dpts bancaires et dans une option. Les dpts bancaires sont collatraliss concurrence de 80% minimum auprs de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de collatral est constitu d'un nombre important de titres ligibles selon les critres d'acceptation de Clearstream Bank Luxembourg et dposs sur un compte tripartite chez Clearstream Bank Luxembourg. Les titres constituant le collatral disposent d'un rating "investirent grade" et respectent les rgles de diversification et de liquidit prvues par l'article 80 6 alina 3 de l'arrt royal du 12 novembre 2012 relatif certains organismes de placement collectif publics. Au minimum 30% des actifs constituant le collatral est ligible en a repo auprs de la Banque Centrale Europenne. Pour la dtermination des haircuts appliqus sur la valeur des titres constituant le collatral, la Socit de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale Europenne, tout en effectuant certains ajustements lis la pratique du march. En outre, la Socit de gestion s'est engage exclure du portefeuille de collatral tout actif structur complexe (tel qu'un SPV de SPV).

Hypothse 1: Si la Valeur Finale est suprieure ou gale la Valeur de Dpart , l'actionnaire rcupre au minimum par action dtenue (avant dduction de frais et de taxes), la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR tablie initialement, majore d'une plus-value gale 250% de la performance de l'indice Euro Stoxx 50 ( savoir : Valeur Finale moins Valeur de Dpart, divise par Valeur de Dpart).

Hypothse 2: Si la Valeur Finale est infrieure la Valeur de Dpart tout en tant cependant suprieure ou gale 70% de la Valeur de Dpart, aucune plus-value ne sera attribue. Toutefois, l'actionnaire rcuprera au minimum par action dtenue (avant dduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR tablie initialement.

Hypothse 3: Si la Valeur Finale est infrieure 70% de la Valeur de Dpart , aucune plus-value n'est attribue et l'actionnaire ne rcupre au minimum par action dtenue (avant dduction de frais et de taxes) que la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR tablie initialement diminue de 100% de la baisse de l'indice Euro Stoxx 50 ( savoir : Valeur Finale moins Valeur de Dpart, divise par Valeur de Dpart).

Mentionner sur la dernire pige du Volte : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

t r

7N

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

' Rserv

au Moniteur belge

La plus-value totale obtenue l'chance est de 0,53 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 1.005,34 EUR par action, soit un rendement actuariel de 0,26 %. Suite des nouvelles mesures budgtaires, il est possible qu' l'avenir, la plus- value sera soumise au prlvement d'un prcompte mobilier. L'ventuel pourcentage de ce prcompte n'est pas encore connu ce jour.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de SNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

Le prospectus, le prospectus simplifi et les derniers rapports priodiques sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs du service financier: BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration,

29/12/2014
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

I~uM~m111111111111,1111111,1,111111111192 91

Dpos lReu ie

1 6 DEC. 2014

au greffe du tribunal de commerce

irarlCGpili:l"se-..'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND Il

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N' d'entreprise : 443333352

Objet de l'acte : Dmission - Nomination

Extrait du procs-verbal du conseil d'administration du 17/09/2014.

Le Conseil prend connaissance de la dmission, avec prise de cours le 31 aot 2014, de M. William De

Vijlder. Il remercie M. De Vijlder pour l'exercice de son mandat d'administrateur, charg de la Direction

effective.

Sous rserve d'approbation par la FSMA, le Conseil dsigne M. Stefaan Dendauw comme nouvel

administrateur, charg de la Direction effective, partir du 31/08/2014 jusqu' la prochaine assemble gnrale

des actionnaires.

Pour extrait conforme sign.

Marnix ARICKX

Olivier LAFONT

Mentionner sur Ie dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/12/2014
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte "

gat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

fjp1111 Dpos / Reu !e

" 192277 1 6 DEC. 2014

au greffe du trihLnnc.I de commerce

',rance 3iiDinr:" 1"ii!lit:,C1

Benaming : BNP PARIBAS B FUND II

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsar : 443333352

Voorwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 17 september 2014

De raad neemt kennis van het ontslag ingaand op zondag 31 augustus 2014 van dhr. William De Vijider. De raad dankt dhr. De Vijider voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder belast met het feitelijk bestuur.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA stelt de raad dhr. Stefaan Dendauw aan als nieuwe bestuurder, belast met het effectief bestuur vanaf 31/08/2014 tot aan de volgende algemene vergadering van aandeelhouders. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht warden bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur

14/01/2015
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Dpos / Reu fe

0 2 JAN. 2015 = :

au greffe du ti"i,erefM de commerce

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND II

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N d'entreprise : 443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 5 CAP

(CODE ISIN :13E0948708483)

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 17 dcembre 2014 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 10 dcembre 2014.

Rappel de la politique d'investissement :

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier d'une plus-value correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent le portefeuille.

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libelles en euros et mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment, En cas de rvision la baisse de fa notation d'un des metteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour consquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade", le gestionnaire peut dcider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu' l'chance du compartiment.

Les intrts perus par le compartiment sont rinvestis en emprunts libells en euros, mis par les Etats de la zone euro et dont !a dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment.

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs, que ce soit titre de couverture ou en vue de la ralisation de ses objectifs. ll ne peut investir que dans des actifs libells en euros.

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

La plus-value totale obtenue l'chance est de 21,77 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 121,77 EUR par action, soit un rendement actuariel de 3,68 %,

fi est possible que la plus-value soit soumise au prlvement d'un prcompte mobilier.

A partir du 17 dcembre 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP Paribas Partis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs de BNP Paribas Fortis S.A.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund Il (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 1000 Bruxelles f www.bnpparibasfortis.be.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de fa diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration

oie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

fr.anccp.'r-c.oNle-E2,-~r-uxe ies

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire Instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/01/2015
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 443333352

Voorwerp akte : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND II "BEST OF BONDS 5 CAP'

(ISIN CODE: BE0948708483)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 17 december 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 10 december 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: -

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vr aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de interesten op de obligaties in portefeuille.

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van obligaties die in euro luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een `investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van n van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een'investment grade'-rating zou hebben, kan de beheerder beslissen om deze obligatie in portefeuille te houden tot op de vervaldag van het compartiment.

De door het compartiment gende rente wordt herbelegd in leningen luidend in euro, uitgegeven door de Staten van de eurozone en met een resterende looptijd die niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.

Het compartiment mag in geen geval gebruikmaken van afgeleide financile producten, noch voor afdekking noch om zijn doelstellingen te behalen. Het kan uitsluitend in activa beleggen die in euro luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 21,77% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 121,77 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 3,68%.

Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.

Vanaf 17 december 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun

aandelen aan te bieden bij BNP Parabas Forfis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V.

U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund Il verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financile dirnstverlener op het volgende adres BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 te 1000 Brussel 1 www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zat uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte _ -:-

Dil

"

os 1 Reu (e

0 2 in 2015

greffa du tribunal de commerce

l'CJrle1C Cie BGG9"UxgfMS

Dp

au frc`1T

Benaming : BNP PARIBAS B FUND I!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/01/2015
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 443333352

Voorwerp akte : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

BNP PARIBAS B FUND II "BEST OF BONDS 5 DIS'

(ISIN CODE: 13E0948707477)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 17 december 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 10 december 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

Dit compartiment stelt zich tot doel om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van de uitkering van een jaarlijks dividend gelijk aan (vr aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de rente op de obligaties in portefeuille (voor zover de netto resultaten van de beleggingen van het compartiment dit toelaten).

Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van obligaties die in euro luiden en die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van n van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een 'investment grade'-rating zou hebben, kan de beheerder beslissen om deze obligatie in portefeuille te houden tot op de vervaldag van het compartiment

Het compartiment mag in geen geval gebruikmaken van afgeleide financile producten, noch voor afdekking noch om zijn doelstelling te behalen. Het kan uitsluitend in activa beleggen die in euro luiden.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 104,66 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,84%, zcnder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden.

De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 104,66 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 3,68% rekening houdend met eerder uitgekeerde dividenden.

Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.

Vanaf 17 december 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N, \/ die de terugbetaling za! uitvoeren zonder aftrek

van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V.

U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund II verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financile dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N,V., Warandeberg 3 te 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte--.

QBI

pos 1 Reu Ie

02 JA M4 2015

au greffe du tribunal de commerce ranccohorie de l:,~l`~lies

Benaming : BNP PAR1BAS B FUND ll

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/01/2015
;oie_ B

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greFfe. .

Dpos 1 Reu le

0 2 JAPI 2015

au greffe du tribunal de commerce Francophone de grtMetle5

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND Il

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N d'entreprise : 443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

I3NP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 5 DIS

(CODE ISIN : BE0948707477)

Le compartiment en rubrique e t dissous de plein droit son chance le 17 dcembre 2014 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 10 dcembre 2014,

Rappel de la politique d'investissement ;

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent le portefeuille (sous rserve que les rsultats nets des investissements du compartiment le permettent).

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations libelles en euros et mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment. En cas de rvision la baisse de la notation d'un des metteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour consquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade", le gestionnaire peut dcider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu' l'chance du compartiment.

Le compartiment ne peut en aucun cas recourir l'utilisation d'instruments financiers drivs, que ce soit titre de couverture ou en vue de la ralisation de son objectif. Il ne peut investir que dans des actifs libells en euros.

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard,

Le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 104,66 EUR par action, soit un rendement actuariel de 0,84 % hors prise en compte des dividendes prcdemment distribus.

Le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 104,66 EUR par action, soit un rendement actuariel de 3,68 % avec prise en compte des dividendes prcdemment distribus,

Il est possible que la plus-value soit soumise au prlvement d'un prcompte mobilier.

A partir du 17 dcembre 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais,

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais

auprs de BNP Paribas Fortis S.A.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds BNP Paribas B Fund Il (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en franais et en nerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprs du prestataire de service financier l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 --1000 Bruxelles 1 www.bnpparibasfortis.be.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

.7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/05/2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

2i APR 2013

eusse

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

II

11fliuuiali~u uiu~

13068 3_.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming ; BNP Paribas B FUND II

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 443333352

Voorwerp akte : BENOEMINGEN door de AVA van 8 maart 2013

Uittreksel uit de Notulen van de gewone algemene vergadering van 8 maart 2013 :

De vergadering beslist de mandaten van de heren bestuurders Alexandre DEVEEN, William DE VIJLDER, Olivier LAFONT, Pierre PICARD en Marnix ARICKX te hernieuwen. Zij beslist de heer, Pierre PICARD tot bestuurder te benoemen. Marnix ARICKX is Voorzitter van de Raad en het toezicht op het dagelijks beheer wordt toevertrouwd aan de heren William DE VIJLDER en Olivier LAFONT. Al deze mandaten zijn geldig tot de Algemene Vergadering van maart 2014.

03/05/2013
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

BRUXELLE

2,SPPR U

Greffe

l

Rserva

au

Moniteu

belge

11111111.111811,11,1101111111

Dnomination : BNP Paribas B FUND Il

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N d'entreprise : 443333352

Obiet de l'acte : Avis de nominations suite l'AGO du 08/03/2013

6.L'assemble dcide de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Alexandre DEVEEN, William DE VIJLDER, Olivier LAFONT, Pierre PICARD et Marnix ARICKX. Marnix ARICKX est Prsident du conseil et la mission de surveillance de la gestion journalire est confie Messieurs William DE VIJLDER et Olivier LAFONT, Tous les mandats ainsi accords expireront l'issue de l'assemble gnrale ordinaire de mars 2014.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/04/2013
MOD WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

BRUXELLES

AFP 2ele

Greffe

*13063 2*

II

1111

R

Mo b

N d'entreprise : Dnomination

(en entier) :

(en abrg) : Forme juridique :

Sige :

(adresse complte)

0443.333.352

BNP Paribas B Fund Il

Socit anonyme, Socit d'Investissement capital variable (SICAV) publique de droit belge ayant opt pour la catgorie de placements instruments financiers et liquidits

1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3

Claies) de l'acte ;Modifications aux statuts

Il rsulte d'un procs-verbal dress' par David INDEKEU, notaire Bruxelles, le 22 mars 2013, portant la mention d'enregistrement : "Enregistr deux rles, sans renvoi, au 3me Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le 26 mars 2013, vol. 88, foi, 28, case 20, Reu vingt-cinq euros. Pour le Receveur, (sign) S.' GERONNEZ-LECOMTE", ce qui suit :

Le conseil d'administration, usant des pouvoirs lui confr par l'article 299 de la loi du 3 aot 2012 relative ' certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, a dcid l'unanimit des voix la' modification des articles 5 et 15 des statuts, de manire supprimer dans ceux-ci la mention Individuelle des compartiments et la politique d'investissement suivie par chacun de ceux-ci.

Dpos en mme temps l'expdition de l'acte du 22 mars 2013, procuration, texte coordonn des statuts, POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/04/2013
Mod Word 11.1

. x In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" ~a...

(LIII1111R1111111w*~~

13 13

BRUSSEL

il 5 APR 201

Griffie

beha

aai

Be! Ste

Ondernemingsar : 0443.333.352

Benaming

(voluit) : BNP Paribas B Fund Il

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap, openbare Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, die geopteerd heeft voor de categorie van beleggingen "financile instrumenten en liquide middelen"

Zetel : 1000 Brussel, Warandeberg, 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 22 maart 2013 door Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd twee bladen, geen renvooi, op het 3e Registratiekantoor van Brussel, op 26 maart 2013, boek 88, blad 28 vak 20. Ontvangen vijfentwintig euro. Voor de Ontvanger (getekend) S. GERONNEZ-LECOMTE", wat volgt

De raad van bestuur, handelend overeenkomstig de door artikel 299 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles aan hem toegekende machten, heeft besloten, met eenparigheid van de stemmen, de wijziging van artikels 5 en 15 van de statuten met het oog op de in deze artikels individuele melding van de compartimenten en hun beleggingsbeleid af te schaffen.

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 22 maart 2013, de gecordineerde tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

15/04/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte1t 3'

BRUSSEL

APR~

Griffie

I ~ iauioognii

*130582 2*

II ~I

Ondernemingsnr : 0443.333.352

Benaming

(voluit) : BNP Paribas B Fund II

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap, openbare Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, die geopteerd heeft voor de categorie van beleggingen "financile instrumenten en liquide middelen"

Zetel ; 1000 Brussel, Warandeberg 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusies van compartimenten, wijziging van de statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 22 februari 2013 door Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd 19 bladen, zonder renvooi, op het 3e Registratiekantoor van Brussel, op zes maart 2013, boek 88, blad 6, vak 9. Ontvangen vijfentwintig euro. Voor de Ontvanger (getekend) S. GERONNEZ-LECOMTE", wat volgt

BESLUIT VAN HET VERSLAG opgesteld in het kader van de fusies van compartimenten door de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke coperatieve vennootschap "Ernst & Young", bedrijfsrevisor, te 4000 Lige, Boulevard d'Avroy 38, vertegenwoordigd door de heer Philippe PIRE, bedrijfsrevisor.

Die besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"Op basis van de verificaties van de transactie die wij uitgevoerd hebben, overeenkomstig de normen van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren betreffende de controle van de verrichtingen van fusie en splitsing, kunnen wij concluderen dat de toegepaste evalua-tiemethode, te weten dat de netto inventariswaarde berekend overeenkomstig de regels vervat in het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, gerechtvaardigd is door de manier waarop de vennootschap ingericht is en in casu als passend mag worden beschouwd voor zover zij conform is met de gebruikelijke regels met betrekking tot de evaluatie van de activa van beveks.

We hebben de correcte toepassing van deze methode nagaan.

Deze evaluatiemethode leidt tot de volgende netto inventariswaarden per aandeel, vastgesteld per 15 februari 2013:

CompartimentMunt NIW van een distributie aandeel

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis EUR 92,41

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis EUR 89,24

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis EUR 93,84

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis EUR 89,02

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis EUR 90,56

Bond Credit EUR 50,002

De ruilverhouding, op correcte wijze berekend volgens de formule opgenomen in het fusieproject, wordt vastgesteld op de volgende manier (het aantal aandelen uit het opslorpende compartiment, te verkrijgen voor n aandeel van het opgeslorpte compartiment):

CompartimentDistributie aandeel

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis 1,848398

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis 1,784896

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis 1,876927

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis 1,780573

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis 1,811297

De ruilverhoudingen zijn relevant en redelijk.

Luik, 22 februari 2013

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

vertegenwoordigd door

Philippe P_ire, vennoot"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

FUSIES VAN COMPARTIMENTEN:

Na vaststelling van de creatie van het nieuw compartiment "Bond Credit" door beslissing van de raad van bestuur volgens akte, heden verleden voor David INDEKEU, ondergetekende notaris, beslist de vergadering de fusie door opslorping van de totaliteit van het patrimonium, zowel activa als passiva, zonder uitzonderingen of voorbehoud, van de compartimenten van de compartimenten 'Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis', 'Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis', 'Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis', 'Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis', 'Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis' (opgeslorpte compartimenten) door opslorping door het compartiment 'Bond Credit' (opslorpend compartiment) met de volgende beleggingsdoelstelling en het volgende beleggingsbeleid goed te keuren:

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om per opeenvolgende periode van vijf jaar te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vr aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de actuarile rendementen op de obligaties in portefeuille. Het actuarile rendement van een obligatie is zijn rele rendement, rekening houdend met voornamelijk de nominale rente, de aankoopprijs, de terugbetalingsprijs op de vervaldag en de resterende looptijd van de obligatie.

Om die doelstelling te behalen worden de activa van het compartiment voor ongeveer 80% belegd in een portefeuille van obligaties die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met een investment-grade rating) zijn uitgegeven, Het compartiment kan ook voor ongeveer 20% beleggen in obligaties die zijn uitgege-ven door emittenten zonder investment-grade rating of zonder enige rating. In geval van een bijstelling naar beneden van de rating van een investment-grade* kredietnemer waardoor deze niet langer over die investment-grade* rating beschikt en waardoor het ge-deelte dat belegd is in obligaties uitgegeven door kredietnemers die niet over een investment grade* beschikken of geen enkele rating hebben meer dan 30% van de totale portefeuille vertegenwoordigt, beschikt de beheerder over een periode van zes maanden om over te gaan tot de vervanging door een andere obligatie die aan voor-noemde criteria beantwoordt.

De portefeuille moet voor ten minste 70% belegd zijn in obligaties waarvan de resterende looptijd niet later valt dan 30 maart 2018. De rente afkomstig van de beleggingen in portefeuille wordt herbelegd in obligaties of in geldmarkti nstrumenten,

Na de eerste periode van 5 jaar en 1 maand (22 februari 2013 30 maart 2018) worden de activa herbelegd in diverse obligaties rekening houdend met een nieuwe tussentijdse vervaldag van het compartiment na de tweede periode van 5 jaar.

Om de beleggingsdoelstellingen te behalen, kan het compartiment desgevallend gebruikmaken van afgeleide financile instrumenten met kredieten ais onderliggend actief of waarvan de swaps afhangen van risicofactoren verbonden met de kredietkwaliteit.

Na afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan andere valuta's dan de euro maximaal 5% bedragen.

Tussen 28 februari 2018 en 30 maart 2018 kunnen de beleggers in en uit het compartiment stappen zonder heffing van het bedrag dat de kosten verbonden met de aankoop en/of de terugbetaling van de activa moet dekken. Uitzonderlijk kunnen de beleggers tevens uitstappen tussen 1 en 31 december 2013 zonder heffing van het be-drag dat de kosten verbonden met de aankoop en/of terugbetaling van de activa moet dekken.

Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden.

Om de beleggingsdoelstellingen te behalen, kan het compartiment desgevallend gebruikmaken van afgeleide financile instrumenten met kredieten als onderliggend actief of waarvan de swaps afhangen van risicofactoren verbonden met de kredietkwaliteit.

* Investment-grade obligaties zijn obligaties uitgegeven door kredietnemers met een specifieke rating volgens de marktconventies. Deze rating gaat van AAA tot BBB- volgens de schaal van Standard & Poor's (www.standardandpoors.com) of gelijklopende ratings van andere kredietbeoordelaars. Daar-tegenover zijn er ook 'non-investment grade' obligaties, of zogeheten 'speculative grade' of 'high yield' obligaties waaraan veel hogere risico's verbonden zijn en die een rating krijgen gaande van BB+ tot D bij Standard & Poor's of gelijklopende ratings bij andere kredietbeoordelaars, De rating geeft een indicatie van het wanbetalingsrisico (d.w.z niet-betaling van de coupons en/of niet terugbetalen van de hoofdsom). Hoe hoger de rating (AAA), hoe lager het risico dat dit gebeurt. Hoe lager de rating (niet-investment grade D), hoe hoger het risico, Dat hoger risico wordt potentieel gecompenseerd door een hoger rendement.

Vergelijking van het beleggingsbeleid en andere relevante elemen-ten

In de opgeslorpte compartimenten is de allocatie aan converteerbare obligaties vervangen door een allocatie aan niet-converteerbare obligaties met een overwicht van emittenten van goede kwaliteit ('invert-ment grade'). Gelet op de vandaag minder gunstige economische en financile omstandigheden in vergelijking met de omstandigheden bij de lancering van de opgeslorpte compartimenten, is de risicograad van de opslorpende portefeuille lager dan die van de opgeslorpte compartimenten (SRRI 3 in plaats van 6).

De overgang naar kapitalisatieaandelen ter vervanging van distributieaandelen maakt het mogelijk om de gende inkomsten te accumuleren ten einde beter aan de rendementsdoelstelling te beantwoorden.

Financile beheerder.

Het beheer van de opgeslorpte compartiment is momenteel toevertrouwd aan BNP Panbas Asset Management SAS, 1 boulevard Haussmann, 75009 Parijs, Frankrijk, en het beheer van het opslorpend zal aan dezelfde vennootschap worden toevertrouwd.

RUILVERHOUDING:

De vergadering beslist in het kader van de bovenvermelde fusieverrichtingen, de ruilverhouding bepaald op basis van de netto-inventariswaarde (N11N) en van het aantal aandelen van de betrokken compartimenten op 15 februari 2013 goed te keuren.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

In overeenstemming met artikel 91, 2 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005, werd de aan- eng terugkooporders vanaf 15 februari 2013 om 16.00 u opgeschort.

De inschrijvings- en terugkooporders ontvangen na 15 februari 2013 werd de facto verwerkt aan de eerste NIW berekend na de fusie. De ruilverhouding werd berekend op basis van de NIW en het aantal aandelen van de betrokken compartimenten op 15 februari.

De inventariswaarden van de opgenomen compartimenten werd berekend volgens de in de statuten van de Bevek beschreven evaluatieregels, Op basis van de berekende inventariswaarden en de ruilverhoudingen die eruit voortvloeien, werd een equivalent aantal aandelen (en fracties van aandelen) van het opslorpende compartiment verdeeld, vanaf de datum van de fusie, aan de aandeelhouders van de opgeslorpte compartimenten. Deze aandelen zijn van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Bij het toepassen van deze methode komt men tot de vaststelling van de volgende netto inventariswaarden per aandeel per 15 februari 2013:

CompartimentMunt NIW van een distributie aandeel

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis EUR 92,41

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis EUR 89,24

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis EUR 93,84

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis EUR 89,02

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis EUR 90,56

Bond Credit EUR 50,00

De ruilverhoudingen (het aantal aandelen uit het opslorpende compartiment, te verkrijgen voor n aandeel

van het opgeslorpte com-partiment) zullen de volgende zijn:

CompartimentDistributie aandeel

Basket of Convertible High veld Bonds 1 Dis 1,848398

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis 1,784896

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis 1,876927

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis 1,780573

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis 1,811297

Het resultaat voor de aandeelhouder van een van de opgeslorpte compartimenten is dat zijn kapitaal voorafgaand aan de fusie (het aantal om te ruilen aandelen vermenigdvuldigd met de NIW per aandeel van het opgeslorpte compartiment) gelijk is aan zijn kapitaal na de fusie (het aantal aandelen van het opslorpende compartiment dat is toegekend op basis van bovenstaande formule vermenigdvuldigd met de aanvankelijke NIW van het opslorpende compartiment, dit wil zeggen 50 EUR).

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 2 februari 2013, gecordineerde tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL,

David INDEKEU, notaris

4

?

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/04/2013
a

Mod2.0

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

S UMM! u

BRQ)ELLEs

Q!APR LUl)

Greffe

N d'entreprise : 0443.333.352

Dnomination

(en entier) : BNP Paribas B Fund Il

Forme juridique : Socit anonyme, Socit d'Investissement capital variable (SICAV) publique de droit belge ayant opt pour la catgorie de placements instruments financiers et liquidits

Sige ; 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3

Obiet de l'acte : Fusions de compartiments, modifications des statuts.

Il rsulte d'un procs-verbal dress le 22 fvrier 2013 par Matre David INDEKEU, notaire Bruxelles, portant la mention d'enregistrement : "Enregistr 19 rles, sans renvoi, au 3me Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le six mars 2013, vol. 88, fol. 6, case 9", ce qui suit ;

CONCLUSIONS DU RAPPORT ETABLI DANS LE CADRE DES FUSIONS DE COMPARTIMENTS PAR LE COMMISSAIRE de la socit, la socit civile ayant emprunt la forme d'une socit cooprative responsabilit limite Ernst & Young , 4000 Lige, Boulevard d'Avroy, 38, reprsente par Monsieur Philippe PIRE, reviseur d'entreprises.

Ces conclusions s'noncent comme suit :

Les vrifications auxquelles nous avons procd conformment aux normes de l'institut des Reviseurs d'Entreprises relatives, au contrle des oprations de fusion et de scission nous permettent de conclure que la mthode d'valuation retenue, savoir la valeur nette d'inventaire calcule conformment aux rgles contenues dans l'arrt royal du 10 novembre 2006 relatif la comptabilit, aux comptes annuels et aux rapports priodiques de certains organismes de placement collectif nombre variable de parts, est justifie par l'conomie d'entreprise et peut tre considre comme approprie en l'espce dans la mesure o elle est conforme aux rgles habituelles en matire d'valuation des avoirs des Sicavs,

Nous avons pu vrifier la correcte application de cette mthode.

Cette mthode d'valuation conduit des valeurs nettes d'inventaire par part qui s'tablissent au 15 fvrier 2013 comme suit ;

CompartimentDevise VNI d'une part de distribution

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis EUR 92,41

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis EUR 89,24

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis EUR 93,84

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis EUR89,02

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis EUR90,56

Bond CreditEUR 50,002

Les rapports d'change, calculs de manire correcte selon la formule reprise dans le projet de fusion,

s'tablissent comme suit (nombre d'actions du compartiment absor-bant recevoir pour une action du

compartiment absorb)

CompartimentPart de distribution

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis 1,848398

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis 1,784896

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis 1,876927

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis 1,780573

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis 1,811297

Ces rapports d'change sont pertinents et raisonnables.

Lige, le 22 fvrier 2013

Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises SCCRL

Commissaire

reprsente par

Philippe Pire, associ".

FUSIONS DE COMPARTIMENTS.

Aprs avoir constat la cration par dcision du conseil d'administration suivant acte reu ce jour par David

INDEKEU, notaire soussign, du compartiment Bond Credit , l'assemble dcide d'approuver la fusion des

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

compartiments "Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis", "Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis", "Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis", "Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis", "Basket of

` Convertible High Yield Bonds 5 Dis" (compartiments absorbs) par absorption par le compartiment "Bond Credit", dont l'objectif et la politique d'investissement sont les suivants:

L'objectif du compartiment est de permettre aux actionnaires de bnficier, par priodes successives de cinq ans, d'une plus-value correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des rendements actuariels des obligations qui composent le porte-feuille. Le rendement actuariel d'une obligation se dfinit comme son rendement rel, tenant compte notamment du taux d'intrt nominal, du prix d'acquisition, du prix de remboursement l'chance et de la dure de vie rsiduelle de l'obligation.

pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment seront inves-tis, lors du lancement, pour approximativement 80% dans un porte-feuille d'obligations mises par des emprunteurs disposant d'un ra-ting "investment grade"*. Le compartiment pourra galement in-vestir pour approximativement 20% en obligations mises par des emprunteurs ne disposant pas d'un rating "investment grade"*, ou ne disposant d'aucune notation. En cas de rvision la baisse d'un emprunteur disposant d'un rating "investment grade"*, ayant pour consquence que celui-ci ne disposerait plus du rating "investment grade"* et que la partie investie en obligations mises par des em-prunteurs ne disposant pas d'un rating "investment grade"*, ou ne disposant d'aucune notation, dpasse 30% du portefeuille total, le gestionnaire disposera d'une priode de six mois pour procder au remplacement par une autre obligation rpondant aux critres dfinis ci-avant,

Le portefeuille sera investi pour minimum 70% en obligations dont la dure rsiduelle ne dpassera pas le 30 mars 2018. Les intrts provenant des investissements en portefeuille seront rinvestis dans des obligations ou dans des instruments du march montaire

Aprs la premire priode de 5 ans et 1 mois (22 fvrier 2013 30 mars 2018), les actifs seront rinvestis dans des obligations diverses tenant compte d'une nouvelle chance intermdiaire du compartiment, qui se situera aprs la deuxime priode de 5 ans.

En vue de la ralisation des objectifs de placement, le compartiment pourra recourir le cas chant l'utilisation d'instruments financiers drivs ayant des crdits pour actifs sous-jacents ou dont les flux changs dpendent de facteurs de risque lis la qualit des crdits.

Aprs couverture, l'exposition du compartiment aux devises autres que l'euro ne peut excder 5%.

Entre le 28 fvrier 2018 et le 30 mars 2018, les investisseurs pourront entrer et sortir sans prlvement du montant destin couvrir les frais d'acquisition et/ou de ralisation des actifs. A titre exceptionnel, les investisseurs pourront galement sortir entre le ler et le 31 dcembre 2013 sans prlvement du montant destin couvrir les frais d'acquisition et/ou de ralisation des actifs,

Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se pourrait que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

En vue de la ralisation des objectifs de placement, le compartiment pourra recourir le cas chant l'utilisation d'instruments financiers drivs ayant des crdits pour actifs sous jacents ou dont les flux changs dpendent de facteurs de risque lis la qualit des crdits.

* les obligations "investment grade" correspondent aux obligations mises par les emprunteurs qui reoivent une certaine notation selon une convention de march. Cette note va de AAA BBB- selon l'chelle de Standard & Poor's (www.standardandpoors.com) ou notes quivalentes d'autres agences de notation. Elles s'opposent aux "non-investment grade", galement appeles "speculative grade" ou "high yield" qui, bien plus risques, reoivent une note allant de BB+ D selon la mme chelle de Standard & Poor's ou notes quivalentes d'autres agences de notation. Le niveau de la notation est indicatif du risque de dfaut (c'est--dire de non-paiement des coupons et/ou du remboursement du capital). Plus la notation est leve (AAA), plus ce risque est faible. Plus la notation est basse (non-investment grade D), plus ce risque est lev. Ce risque suprieur est compens potentiellement par un rendement suprieur.

Comparaison de la politique d'investissement et d'autres lments relevants.

En comparant la politique de placement des compartiments absorbs avec celle du compartiment absorbant, l'allocation aux obligations convertibles dans les compartiments absorbs est remplace par une allocation des obligations non-convertibles avec une allocation prpondrante aux metteurs de bonne qualit ( investment grade ). Vu les circonstances conomiques et financires moins favorables actuellement en comparaison avec la situation lors du lancement des compartiments absorbs, le niveau de risque dans le portefeuille absorbant est infrieure celui des compartiments absorbs (SRRI 3 au lieu de 6).

Le passage en actions de capitalisation en remplacement d'actions de distribution permettra l'accumulation des revenus perus pour mieux rpondre l'objectif de rendement.

Gestionnaire financier.

La gestion des compartiments absorbs est actuellement confies BNP Paribas Asset Management SAS, 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, et la gestion du compartiment absorbant sera confie la mme socit.

RAPPORTS D'ECHANGE.

L'assemble dcide d'approuver, dans le cadre des oprations de fusion susmentionnes, le rapport d'change dtermin sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) et du nombre d'actions des compartiments concerns la date du 15 fvrier 2013.

Conformment l'article 91, 2 de 'Arrt Royal du 4 mars 2005, les ordres de souscription et de rachat ont t suspendus partir du 15 fvrier 2013 16 heures.

Les ordres de souscriptions et de rachats reus aprs le 15 fvrier 2013 ont t de facto traits la premire VNI calcule aprs la fusion. Le rapport d'change a t calcul sur la base de la VNI et du nombre d'actions des compartiments concerns la date du 15 fvrier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rserv Volet B - Suite

au Les valeurs d'inventaire des compartiments absorbs ont t calcules selon les rgles d'valuations' dcrites dans les statuts de la Sicav. En vertu des valeurs d'inventaire calcules et des rapports d'change en dcoulant, un nombre quivalent d'actions (et de fractions d'actions) du compartiment absorbant sera distribu, compter de la date de fusion, aux actionnaires des compartiments absorbs. Ces actions seront de mme nature, et confreront les mmes droits et avantages que les actions existantes.

Moniteur Cette mthode d'valuation conduit des valeurs nettes d'inventaire par part qui s'tablissent au 15 fvrier 2013 comme suit :

beige CompartimentDevise VNI d'une part de distribution

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis EUR 92,41

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis EUR 89,24

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis EUR 93,84

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis EUR 89,02

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis EUR 90,56

Bond Credit EUR 50,00

Les rapports d'change, calculs de manire correcte selon la formule reprise dans le projet de fusion,

s'tablissent comme suit (nombre d'actions du compartiment absorbant recevoir pour une action du

compartiment absorb) :

CompartimentPart de distribution

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis 1,848398

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis 1,784896

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis 1,876927

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis 1,780573

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis 1,811297

Les actionnaires se verront attribuer des actions jusqu'au millime d'action.

Le rsultat pour l'actionnaire d'un des compartiments absorbs est que son capital avant la fusion (le

nombre d'actions changer multipli par la VNI par action du compartiment absorb) est gal son capital

' aprs ta fusion (le nombre d'actions du compartiment absorbant attri-bues selon la formule ci-dessus multipli

par la VNI initiale du compartiment absorbant, soit 50 EUR).

Dpos en mme temps l'expdition du procs-verbal du 22 fvrier 2013, une liste de prsence,

procurations, rapports de fusion tablis par le conseil d'administration et le commissaire, texte coordonn des

statuts

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaireBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belgeMentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/04/2013
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i17. APR 2O1

teussa,

Griffie

i

Ondernemingsnr : 0443.333.352

Benaming

(voluit) : BNP Paribas B Fund ii

Rechtsvorm : naamloze vennootschap, openbare Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, die geopteerd heeft voor de categorie van beleggingen "financile instrumenten en liquide middelen"

Zetel : 1000 Brussel, Warandeberg, 3

Onderwerp akte : Creatie van n (1) nieuw compartiment en wijziging van de statuten

Een uitgifte van het proces-verbaal van creatie van n (1) nieuw compartiment genaamd Bond Credit en van wijziging van de statuten opgemaakt op 22 februari 2013 door Meester David INDEKEU, Notaris te Brussel, de gecordineerde tekst van de statuten.

David INDEKEU, notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/04/2013
MM 20

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffeiu gilill i Y

ieR

BRUXELLES

N d'entreprise : 0443.333.352

Dnomination

en entier) : BNP Paribas B Fund Il

Forme juridique : Socit anonyme, Socit d'Investissement capital variable (SICAV) publique de droit belge ayant opt pour la catgorie de placement "instruments financiers et liquidits"

Sige : 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3

Objet de l'acte : Cration d'un (1) nouveau compartiment - Modification aux statuts

Une expdition du procs-verbal de cration d'un (1) nouveau compartiment dnomm Bond Credit et de modification aux statuts, dress le 22 fvrier 2013 par Matre David INDEKEU, Notaire Bruxelles, la rsolution du conseil d'administration, le texte coordonn des statuts.

David INDEKEU, Notaire

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.03.2013, DPT 26.03.2013 13061-0021-454
06/03/2013
oe

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND Il

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

Sige : Montagne du Parc 3 - 1000 Bruxelles

N" d'entreprise : 0443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BEST OF HIGH YIELD BONDS DIS de la SICAV BNP PARIBAS B FUND II

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 21 dcembre 2012 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 14 dcembre 2012

Rappel de la politique d'investissement :

Ce compartiment a pour objectif de de permettre aux actionnaires de bnficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des rendements actuariels des obligations qui composent le portefeuille (sous rserve que les rsultats nets des investissements du compartiment le permettent). Le rendement actuariel d'une obligation se dfinit comme son rendement rel, tenant compte du taux d'intrt nominal, du prix d'acquisition, du prix de remboursement l'chance et de la dure de vie rsiduelle de l'obligation.

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations mises par des entreprises ne disposant pas d'un rating "investment grade" et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment. Compte tenu de la qualit des metteurs, le rendement peut tre plus lev que celui procur par un investissement dans des obligations de qualit, mais il entrane un risque plus important de baisse de la valeur nette d'inventaire.

Les actifs libells en une devise autre que l'euro font l'objet d'une couverture du risque de change en euro. Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui -ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard.

Le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 105,23 EUR par action, soit un rendement actuariel de 1.57 % hors prise en compte des dividendes prcdemment distribus.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles auprs de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

Le prospectus, le prospectus simplifi et les derniers rapports priodiques sont disponibles gratuitement en franais et en nerlandais auprs du service financier: BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de ta diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration,

Greffe 2 5 FEV, 2013

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/03/2013


Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe11 REM

~~~~s

B

Greff~ ~ ~E.y.

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND Il

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

Sige : Montagne du Parc 3 - 1000 Bruxelles

N' d'entreprise : 0443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BEST OF CONVERTIBLE BONDS 2 CAP de la SICAV BNP PARIBAS B FUND II

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 21 dcembre 2012 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 14 dcembre 2012

Rappel de la politique d'investissement

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier d'une plus-value correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent le portefeuille.

Pour atteindre cet objectif, tes actifs du compartiment sont majoritairement investis dans un portefeuille d'obligations convertibles mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade"). A titre accessoire, le compartiment peut galement investir une partie de ses actifs en obligations convertibles mises par des entreprises ne disposant pas d'un rating "investment grade",

Les montants perus par le compartiment sont rinvestis en liquidits, instruments du march montaire ou en emprunts libells en euros mis par des metteurs de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment.

Les actifs investis en une devise autre que l'euro font l'objet d'une couverture de risque de change en euro. Bien que la gestion du compartiment soit entirement oriente vers la ralisation de son objectif, il se peut que celui -ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut tre donne cet gard

La plus-value totale obtenue l'chance est de 14,80 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 114, 80 EUR par action, soit un rendement actuariel de 4,22 %.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles gratuitement auprs de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3,1000 Bruxelles.

Le prospectus, le prospectus simplifi et les derniers rapports priodiques sont disponibles gratuitement en francais et en nerlandais auprs du service financier: BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire.

Le conseil d'administration,

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/02/2013
Benaming : BNP Paribas B FUND Il

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondememingsnr : 443333352

Voorwerp akte : BENOEMINGEN door de AVA van 14 december_2012

Uittreksel uit de Notulen van de gewone algemene vergadering van 14 december 2012 :

De vergadering beslist de benoeming van Olivier LAFONT in vervanging van Charloote HAAS. Zij beslist de mandaten van de heren bestuurders Alexandre DEVEEN, William DE VIJLDER en Marnix AR!GKX te hernieuwen. Zij beslist de heer. Pierre PICARD tot bestuurder te benoemen. Marnix ARICKX is Voorzitter van de Raad en het toezicht op het dagelijks beheer wordt toevertrouwd aan de heren William DE VIJLDER en Olivier LAFONT. Al deze mandaten zijn geldig tot de Algemene Vergadering van maart 2013.

De vergadering beslist het mandaat als commissaris van de vennootschap Ernst & Young G.G.V., bedrijfsrevisoren; vertegenwoordigd door dhr. Philippe Pire, te hernieuwen voor een duur van drie boekjaren (eindigend resp. op 30 september 2012, 31 december 2012 en 31 december 2013, Zijn mandaat is geldig tot de Algemene Vergadering van maart 2014. De erelonen van de commissaris bedragen 3.044,37 EUR (BTW niet inbegrepen) voor obligatie-compartimenten, 3.758,87 EUR (BTW niet inbegrepen) voor fonds-van-fondsen compartimenten, en 3,531,06 EUR (BTW niet inbegrepen) voor gestructureerde compartiment, per boekjaar en per compartiment. De erelonen zijn onderworpen aan een jaarlijkse indexatie. De vermelde erlonen zijn toepasbaar op het boekjaar dat eindigt op 30 september 2012.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

11111111101

1 bel ai Be Sta

11

111

BRuss ~ ~0~~`

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/02/2013
e

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de.l'acte au greffe

15 FEV. 2013

BRUXELLES,

Greffe

N

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dnomination : BNP Paribas B FUND N

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N d'entreprise : 443333352

Objet de l'acte : Avis de nominations suite l'AGO du 1411212012

Extrait du Procs verbal de l'assemble gnrale oridinaire du 14 dcembre 2012

L'assemble dcide de nommer Olivier LAFONT en remplacement de Charlotte HAAS. Elle dcide de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Alexandre DEVEEN, William DE VIJLDER, et Marnix ARICKX. Elle dcide de nommer Pierre PICARD comme administrateur. Marnix ARICKX est Prsident du conseil et la mission de surveillance de la gestion journalire est confie Messieurs William DE VIJLDER et Olivier LAFONT. Tous les mandats ainsi accords expireront l'issue de l'assemble gnrale ordinaire de mars 2013.

L'assemble dcide de renouveler pour une dure de trois exercices comptables (se terminant respectivement le 30 septembre 2012, le 31 dcembre 2012 et le 31 dcembre 2013) le mandat de commissaire de la socit Ernst & Young S.C.C., Rviseurs d'entreprises, reprsente par M. Philippe Pire, Son mandat expirera l'issue de l'assemble gnrale ordinaire de mars 2014. Les honoraires du commissaire s'lveront 3.044,37 EUR hors NA pour les compartiments obligataires, 3.758,87 EUR hors TVA pour les compartiments fonds de fonds, 3.531,06 EUR hors NA pour les compartiments structurs par exercice et par compartiment. Ils seront soumis indexation annuelle. Les honoraires mentionns sont relatifs l'exercice cltur au 30 septembre 2012,

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 14.12.2012, DPT 02.01.2013 13002-0002-517
02/01/2013
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

BRUS '1 g DE. 912

Greffe

u

11

Rserv

au

Moniteur

belge

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND Il

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

Sige : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

N` d'entreprise : 0443333352

Obiet de l'acte : PROJET DE FUSION

Fusion des compartiments "Basket of Convertible High Yield Bonds 1 DIS", "Basket of Convertible High Yield Bonds 2 DIS", "Basket of Convertible High Yield Bonds 3 DIS", "Basket of Convertible High Yield Bonds 4 DIS" et "Basket of Convertible High Yield Bonds 5 DIS" par absorption dans le compartiment "Bond Credit" dans la Sicav BNP PARIBAS B FUND II,

Pour extrait conforme (Signs)

Alexandre DEVEEN

Marnix ARICKX

Mentionner sur ia dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/01/2013
wls 'p In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akteVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

I 11111111

BAUgie

Griffie 3 UEC, 2012~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming : BNP PARIBAS B FUND II

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, BEVEK naar Belgisch recht

Zetel : Warandeberg 3 -1000 Brussel

Ondernemingsnr : 0443333352

Voorwerp akte : Fusievoorstel

Fusie van de compartimenten "Basket of Convertible High Yield Bonds 1 DIS", "Basket of Convertible High Yield Bonds 2 DIS", "Basket of Convertible High Yield Bonds 3 DIS", "Basket of Convertible High Yield Bonds 4 DIS" en "Basket of Convertible High Yield Bonds 5 DIS" door opslorping in het compartiment "Bond Credit" in de Bevek BNP PARIBAS B FUND Il,

Voor eensluidend uittreksel (getekend)

Alexandre DEVEEN

Marnix ARICKX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/12/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1111u1i~1giva!~wuu

Ondernerningsnr : 0443,333:352

Benaming

(voluit) : BNP Paribas B Fund II

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap, openbare Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, die geopteerd heeft voor de categcrie van beleggingen "financile instrumenten en liquide middelen"

Zetel : 1000 Brussel, Warandeberg 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van het maatschappelijk boekjaar, wijziging van de datum van de

gewone algemene vergadering, wijziging van de statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 10 december 2012 door Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd elf bladen, twee renvooien, op het 3e Registratiekantoor van Brussel, op twaalf december 2012, boek 86, blad 6, vak 18. Ontvangen vijfentwintig euro. Voor de Ontvanger (getekend) S. GERONNEZ LECOMTE", wat volgt :

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR:

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het vast te leggen van n januari tot nendertig december van elk jaar, waarbij het maatschappelijk boekjaar dat begonnen is op n oktober 2012 zal eindigen op nendertig december 2012 na een duur van drie maanden.

DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om die vanaf heden vast te leggen op de tweede vrijdag van de maand maart, om 15 uur, en voor de eerste maal in 2013

BIJWERKEN VAN DE LIJST VAN COMPARTIMENTEN TENEINDE DE COMPARTIMENTEN DIE NOOIT GENTRODUCEERD ZIJN TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN DE COMPARTIMENTEN IN ALFABETISCHE ORDE TE VERMELDEN

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 10 december 2012, gecordineerde tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL,

David INDEKEU, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Pi 7 DEC 201Z

BriueSEleGriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/12/2012
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe Mod 2.0

N 1212UltIll 111111

F DEC 201Z

BRUXELLES

Greffe

N d'entreprise : 0443.333.352

' Dnomination

(en entier) : BNP Paribas B Fund Il

Forme juridique : Socit anonyme, Socit d'Investissement capital variable (SICAV) publique de droit belge ayant opt pour la catgorie de placements instruments financiers et liquidits

Sige : 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3

i Objet de l'acte : Modification de l'exercice social, modification de la date de l'assemble gnrale ordinaire, modification des statuts.

Il rsulte d'un procs-verbal dress le 10 dcembre 2012 par Matre David INDEKEU, notaire Bruxelles, portant la mention d'enregistrement : "Enregistr onze rles, deux renvois, au Sme Bureau de l'Enregistrement de Elnixelles, le douze dcembre 2012, vol, 86, fol, 6, case 18", ce qui suit

EXERCICE SOCIAL:

L'assemble dcide de le modifier pour le fixer du premier janvier au trente et un dcembre de chaque anne, l'exercice social en cours ayant dbut le premier octobre deux mille douze se clturant le trente et un dcembre deux mille douze et ayant une dure de trois mois.

DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE:

L'assemble dcide de modifier la date de l'assemble gnrale ordinaire pour la fixer dsormais au deuxime vendredi du mois de mars, 15 heures, et pour la premire fois en 2013.

MISE JOUR DE LA LISTE DES COMPARTIMENTS POUR SUPPRIMER DES STATUTS LES COMPARTIMENTS QUI N'ONT JAMAIS T LANCS ET PRSENTER LES COMPARTIMENTS PAR ORDRE ALPHABTIQUE '

Dpos en mme temps l'expdition du procs-verbal du 10 dcembre 2012, une liste de prsence, procurations, texte coordonn des statuts

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, David INDEKEU, notaire

Mentionner sur la dernirpage du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant lau de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/10/2012


Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffeBELGE BRUXELLES

2012 1L4 SEP 2012

Greffe

MONITEUR

14 -09-

LGISCH STAATSBLAD

" iaieasia

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

R

Moi bi

l

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND II

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

Sige : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

BEST OF CONVERTIBLE BONDS CAP de la SICAV BNP PARIBAS B FUND Il

Le compartiment en rubrique a t dissous de plein droit son chance le 18 juin 2012 et est entr en liquidation. La valeur de remboursement a t calcule le 11 juin 2012

Rappel de la politique d'investissement :

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bnficier d'une plus-value correspondant (avant dduction de frais et de taxes) la moyenne des intrts des obligations qui composent le portefeuille.

Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille d'obligations convertibles mises par des entreprises de bonne qualit (c'est dire, disposant au minimum d'un rating "investment grade"). En cas de rvision la baisse de la notation d'un des metteurs des obligations reprises dans le portefeuille ayant pour consquence que celui-ci ne dispose plus du rating "investment grade", le gestionnaire peut nanmoins dcider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu' l'chance du compartiment,

Les montants perus par le compartiment sont rinvestis en liquidits ou en emprunts libells en euros, mis par les Etats de la zone euro et dont la dure rsiduelle ne dpasse pas l'chance finale du compartiment.

Les actifs investis en une devise autre que l'euro font l'objet d'une couverture de risque de change en euro.

La plus-value totale obtenue. l'chance est de 15,72 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 115,72 EUR par action, soit un rendement actuariel de 5,01 %.

A partir du 18 juin 2012 , les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP Paribas Fortis, qui en effectuera le remboursement sans frais.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles auprs de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

Le prospectus, le prospectus simplifi et les derniers rapports priodiques sont disponibles gratuitement auprs le service financier: BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.

La clture de liquidation sera mise l'ordre du jour de la prochaine assemble gnrale ordinaire, qui se prononcera galement sur la dcharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation dfinitivement dtermine devait diffrer du montant mentionn dans le prsent avis, les modalits du paiement de la diffrence seraient publies dans un avis de presse complmentaire,

Le conseil d'administration,

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/10/2012
1-'4'

ier S 9- ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

n neerlegging ter griffie van de akte

+12162519

ONITEUIl BELGE BRU ,,

Z if 09 B LGISCH ST 2012 L 4 61

s

ARTSBLAD - Griffieba

a

Sr ste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur beige

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ti

Benaming : BNP PARIBAS B FUND II

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, BEVEK naar Belgisch recht

Zetel : Warandeberg 3 -1000 Brussel

Ondernemingsnr : D/jN13-333.352

Voorwerp akte : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT BEST OF CONVERTIBLE BONDS CAPS van de BEVEK BNP PARIBAS B FUND II

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 18 juni 2012 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 11 juni 2012.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vr aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de interesten op de obligaties in portefeuille.

Om die doelstelling te bereiken zijn de activa van het compartiment belegd in een portefeuille van converteerbare obligaties die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een 'investment grade'-rating) zijn uitgegeven. Als de rating van n van de emittenten van de obligaties in portefeuille neerwaarts wordt herzien waardoor deze emittent niet langer een 'investment grade'-rating zou hebben, kan de beheerder toch beslissen om deze obligatie in portefeuille te houden tot op de vervaldag van het compartiment.

De door het compartiment gende bedragen worden herbelegd in cash of in leningen luidend in euro, uitgegeven door de Staten van de eurozone en met een resterende looptijd die niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.

Het wissetkoersrisico van activa die in een andere valuta dan de euro worden belegd, zijn in euro aigedettt,

De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 15,72 % en de terugbetalingsprijs, exclusief

kosten en taksen, 115,72 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van

5,01 %.

Vanaf 18 juni 2012 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn beschikbaar bij BNP Paribas Forfis, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus alsook de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de financile dienst: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 1000 - Brussel.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De raad van bestuurl

01/10/2012
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge 'aprs dpt de l'acte au greffe

Dnomination : BNP PARIBAS B FUND Il

Forme juridique : Socit anonyme, sicav de droit belge

Sige : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 0443333352

Objet de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT

CALLABLE EUROSTOXX 09-2012

Le compartiment en rubrique a t dissous anticipativement suite un remboursement anticip dcid par le gestionnaire (comme prvu dans l'hypothse 1(*) mentionn dans le prospectus) Le compartiment est entr en liquidation le 29 fvrier 2012. La valeur de remboursement a t calcule le 22 fvrier 2012.

Rappel de la politique d'investissement :

Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires, soit au terme de l'horizon de placement initial fix au 3 septembre 2012 (Hypothse 3), soit une des dates de remboursement anticip en cas de "Clture Anticipe" (Hypothse 1 ou 2), , de raliser une plus-value ventuelle (hors frais et taxes) en fonction de l'volution de l'indice Euro Stoxx 50 (l'indice qui reflte l'volution des 50 principales actions de socits situes dans les pays qui font partie de l'UEM).

A la dernire date de chaque priode de calcul de l'Euribor 1 mois, une plus-value gale au taux Euribor 1 mois major de 7,70% sur base annuelle est calcule, Cette plus-value est prserve via une structure cliquets jusqu' la date de paiement anticip, en cas de ralisation de l'hypothse 1 ou 2, ou jusqu' l'chance en cas de ralisation de l'hypothse 3 (tel que dfini dans le prospectus).

Hypothse 1(*) : "Remboursement anticip dcid par le gestionnaire":

Le prospectus prvoit qu' partir du 17 novembre 2011, le gestionnaire peut chaque date de dcision de remboursement anticip, sur base de l'volution observe de l'indice Euro Stoxx 50 et de son anticipation de ['volution future de celui-ci, dcider le "Remboursement Anticip". Celui-ci a lieu si, en fonction du temps restant jusqu' l'chance et des conditions de march, le gestionnaire anticipe que la valeur payer ['chance est suprieure la valeur en cas de Remboursement anticip. Cela entrane de facto la mise en liquidation du compartiment ainsi que sa dissolution de plein droit.

Dans le cas d'un remboursement anticip conformment l'hypothse 1, le prospectus prvoit que l'actionnaire rcupre, la date de remboursement anticip spcifique (2910212012), par action dtenue (avant dduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR tablie initialement majore de la somme des plus-values enregistres jusqu' la priode de calcul correspondante.

Suite la ralisation de l'hypothse 1 et compte tenu de l'volution de cet indice, la plus-value totale obtenue l'chance est de 4,73 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s'lve 1.047,38 EUR par action, soit un rendement cumul de 4,73 %,

A partir du 29 fvrier 2012, les actionnaires dudit compartiment sont invits prsenter leurs actions auprs de BNP PARIBAS Fortis (dnomination officielle Fortis Banque S.A.) qui en effectuera le remboursement sans frais.

L'tat des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation tabli par le conseil d'administration et le rapport de contrle du commissaire sont disponibles auprs de BNP Paribas Fortis (dnomination officielle Fortis Banque S.A.), Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles,

1110111101111111

*12162520*

ONITEUR Di -09-

BELGE 14 SEP 2012

2012 BRUXELLES'

BEI

G1SCH STA

ATSBLAD

Greffe

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/10/2012
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie n neerlegging ter griffie van de akte

Benaming : BNP PARIBAS B FUND II

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, BEVEK naar Belgisch recht

Zetel : Warandeberg 3 -1000 Brussel

Ondernemingsar: oljy3 333.35k,

Voorwerp akte : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT

CALLABLE EUROSTOXX 09-2012'

Dit compartiment werd vervroegd opgeheven na een beslissing van de beheerder om tot een vervroegde terugkoop over te gaan (zoals voorzien in hypothese 1(*) vermeld in het prospectus). Het compartiment wordt op 29 februari 2012 in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 22 februari 2012.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

Bedoeling van dit compartiment is om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om ofwel op de oorspronkelijke eindvervaldag, vastgesteld op 3 september 2012 (Hypothese 3), ofwel op n van de data van vervroegde terugbetaling in geval van 'vervroegde sluiting' (Hypothese 1 of 2), een eventuele meerwaarde te realiseren (exclusief kosten en taksen) naargelang de evolutie van de Euro Stoxx 50 Index (Index die de evolutie weergeeft van de 50 grootste aandelen van bedrijven gevestigd in landen die deel uitmaken van de EMU).

Op de laatste dag van elke berekeningsperiode van de 1-maands Euribor wordt een meerwaarde gelijk aan de 1-maands Euribor vermeerderd met 7,70% op jaarbasis berekend. Deze meerwaarde wordt behouden via een kliksysteem tot aan de datum van vervroegde betaling, in gevat van hypothese 1 of 2 of tot aan de vervaldag in geval van hypothese 3 (zoals vastgesteld in het prospectus).

Hypothese 1 (*),'Door de beheerder opgelegde vervroegde terugbetaling':

Het prospectus voorziet dat de beheerder vanaf 17 november 2011 op elke beslissingsdatum voor vervroegde terugbetaling (*) op basis van de evolutie van de index Euro Stoxx 50 en zijn verwaohtingen voor de toekomstige evolutie kan beslissen om tot 'vervroegde terugbetaling' over te gaan. Die terugbetaling vindt plaats ais de beheerder, naargelang de resterende looptijd tot de vervaldag en de marktvoorwaarden, verwacht dat de op de vervaldag te betalen waarde hoger is dan de waarde in geval van vervroegde terugbetaling. Dat leidt de facto tot de vereffening van het compartiment evenals tot de ontbinding van rechtswege.

In geval van 'vervroegde terugbetaling' zoals voorzien in hypothese 1 voorziet het prospectus dat de aandeelhouder op de specifieke datum van vervroegde terugbetaling (29/02/2012) per aandeel in zijn bezit (vr aftrek van de kosten en taksen) de aanvankelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR ontvangt vermeerderd met de som van de geboekte meerwaarden tot aan de overeenstemmende berekeningsperiode.

Aangezien hypothese 1 ten uitvoer is gelegd en rekening houdend met de evolutie van deze index bedraagt de totaal behaalde meerwaarde op de vervaldag 4,73% en bedraagt de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.047,38 EUR per aandeel, hetzij een gecumuleerd rendement van 4,73%.

Vanaf 29 februari 2012 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP PARIBAS Fortis (officile benaming Fortis Bank N.V.) die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn beschikbaar bij BNP Paribas Fortis (officile benaming Fortis Bank N.V.), Warandeberg 3, 1000 Brussel. Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus alsook de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de financile dienst: BNP Paribas Fortis (officile benaming Fortis Bank N.V.), Warandeberg 31000 - Brussel.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

LGE BRUSSEL

1 4 -09- 2012 124 sEp Z~~

iISCH STAATSBLAD Gr'iffie

NITEUR B

11111J11.1111.111111111.1!III

Vc beii

aan

Bcl Staat

DEL

Indien de defin'stef vastgestelde,vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten 'van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden

bekendgemaakt.

Re raad van bestuur

Voor-

gehouden aan het Be[gisch

Staatsblad

23/03/2012
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteeue1111

*iaoeisoi

.J

BRUSSEL

1 3 MgTff2412

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: BE0443.333.352

Benaming (voluit) : BNP Paribas B FUND il

li(verkort) ;

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET ,

VERANDERLIJK KAPITAAL (BEVEK) NAAR BELGISCH RECHT VAN DE CATEGORIE 1

"FINANCIELE INSTRUMENTEN EN LIQUIDE MIDDELEN" i

;, 1

i Zetel : Warandeberg 3

1000 Brussel

Onderwerp akte :Creatie van een nieuwe compartimenten Statutenwijzigingen

;

UIT EEN AKTE verleden voor geassocieerd notaris Catherine Gillardin, vennoot van de burgerlijke;

vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "James:

ii Dupont, Catherine Giliardin, Eric Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires associs, Geassocieerde; Notarissen", afgekort ACTALYS te Brussel, op 8 maart 2012, geregistreerd, heeft de heer COOREMAN Tom wonend te 9200 Dendermonde, Haagstraat 79, ons hetvolgende verklaard en ons verzocht te akteren:

Vaststelling van de creatie van een nieuw compartiment van Bevek

Op grond van artikel 5 alinea 9 van de statuten van de vennootschap, dat toelaat aan de raad van bestuur, li van de vennootschap om op ieder ogenblik nieuwe compartimenten te creren, heeft de raad, tijdens haar; vergadering de dato 16 februari 2012, beslist om twee (2) nieuwe compartimenten, genoemd Bond Euro Corporate en Basket of Norwegian Bonds 3 Cap te creren en over te gaan tot de statutenwijzigingen die;

ii daaruit voortvloeien. .

Tijdens haar vergadering van 6 maart 2012, heeft het Directiecomit van de Financial Services & Markets Authority, haar akkoord gegeven met de creatie van de compartimenten Bond Euro Corporate en Basket ;; of Norwegian Bonds 3 Cap , zoals aangeduid in de brief de dato 7 maart 2012, gericht aan de vennootschap door de Voorzitter van de Financial Services & Markets Authority

Statutenwijzigingen

> Als gevolg van hetgeen voorafgaat, en teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te;

brengen met de creatie van de nieuwe compartimenten zoals door de raad van bestuur beslist op 16 februari; ;; 2012 onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de Financial Services & Markets Authority ;.wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

Artikel vijf : Maatschappelijk kapitaal : om de derde en vierde alinea te vervangen door volgende tekst:

II "Net maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door verschillende klassen van aandelen die elk:

overeenstemmen met een afzonderlijk deel of 'compartiment' van het vermogen van de Vennootschap, i

De werkelijk gecreerde compartimenten en, in voorkomend geval, hun initile beleggingshorizon, i

il vastgesteld onder voorbehoud van de toepassing van dit artikel, zijn;

Autocailable 1", in vereffening op 07 juni 2010

Autocaliable 2", op 2 januari 2015

i; "Autoeallable 3", in vereffening op 07 februari 2011

"Autocallable 4', in vereffening op 07 maart 2091op 2 maart 2015

"Basket of Bonds 1 Cap', op 31 maart 2015

li "Basket of Bonds 2 Cap', op 31 maart 2015

"Basket of Bonds 2 Dis, datum wordt later bepaald

"Basket of Bonds 3 Cap", op 20 april 2015

"Basket of Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald,

i

"Basket of Bonds 4 Cap', datum wordt later bepaald i

l; Basket of Bonds 4 Dis ; datum wordt later bepaald

'Basket of Convertible Bonds 1 Cap", op 20 december 2013 ;

"Basket of Convertible Bonds 2 Cap", op 23 juni 2014

'Basket of Convertible Bonds 3 Dis", op 18 oktober 2013 i

ii "Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis", op 23 december 2013

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

t,r

mod 11.1

"Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis", op 20 juni 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis", op 1 september 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis", op 31 full 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis", 30 september 2014

"Basket of Emerging Bonds 1 Dis", op 21 december2015

"Basket of Emerging Bonds 2 Cap', op 20 januari 2016

"Basket of Emerging Bonds 3 Cap", op 29 februari 2016

"Basket of Emerging Bonds 4 Cap", op 29 april 2016

"Basket of High Yield Bonds 1 Cap , op 19 december 2015

Basket of High Yield Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 3 Cap", datum wordt later bepaald

'Basket of High Yield Bonds 3 Dis`; datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 4 Dis", op 16 augustus 2016

"Basket of High Yield Bonds 5 Dis", 15 december 2016

"Basket of liigb Yield Bonds 6 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 7 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 8 Dis", 15 februari 2017

"Basket of High Yield Bonds DPM, op 15 december 2014

"Best of Bonds Cap", op 17 februari 2014

"Best of Bonds Dis", op 17 februari 2014;

"Best of Bonds 2 Dis", op 17 september 2014

"Best of Bonds 2 Cap", op 17 september 2014

"Best of Bonds 3 Cap", op 21 april 2014

"Best of Bonds 3 Dis", op 21 april 2014

"Best of Bonds 4 Cap op 19 november 2014

"Best of Bonds 4 Dis" op 19 november 2014

"Best of Bonds 5 Cap op 17 december 2014

"Best of Bonds 5 Dis", op 17 december 2014

"Best of Bonds 6 Cap", op 22 juli 2013

"Best of Bonds 6 Dis", op 22 juli 2013

"Best of Bonds 7 Dis", op 19 oktober 2015

"Best of Bonds 8 Dis", op 2 december 2015

"Best of Bonds 9 Cap", op 10 december 2015

Best of Bonds 10 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 10 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds USD Cap', op 19 mei 2014

"Best of Bonds USD Dis", op 19 mei 2014

"Best of Convertible Bonds Cap", op 18 juni 2012

"Best of Convertible Bonds 2 Cap", op 21 december 2012

"Best of Financial Bonds Cap', datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds Dis", op 21 december 2012

"Best of High Yield Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 3 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Sustainable Bonds Dis", op 2 november 2015

Best of Sustainable Bonds 2 Dis" op 18 november 2015

"Cali Euro 1", op 1 juli 2015

"Cali Index 4", op 2 mei 2018

"Callable 1", op 25 juli 2013

Caf/able Eurostoxx 09-2012 , op 3 september 2012

"inflation Plus I", 1 september2017

"Inflation Plus Il", 27 oktober 2017

"Japan index 1, op 6 oktober 2008

"Private Protected Asie 1", op 6 oktober 2008

"Private Protected Asra 2", datum wordt later bepaald

"Private Protected Asia 3", datum wordt later bepaald;

"Private Protected Asla 4", datum wordt later bepaald ;

Op de laatste biz. van Luika vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod i1.i

1.

a

"Private Protected Asia 5", datum wordt later bepaald;

"Private Protected Mia 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 2", datum wordt later bepaald;

'Private Protected Europe 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Pmfected Europe 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 1", op 6 oktober 2008;

"Private Protected Japan 2", datum wordt later bepaald;

"Private Protected Japan 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 4", datum wordt later bepaald ;

'Private Protected Japan 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 1", op 24 december 2010;

"Private Protected World 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 3", datum wordt later bepaald;

"Private Protected World 4", datum wordt later bepaald;

"Private Protected World 5", datum wordt later bepaald;

"Private Protected World 6", datum wordt later bepaald,

"Sectorstrategy Europe", onbepaalde duur.

"Quam Bonds", onbepaalde duur.

Basket of High Yield Bonds 9 Cap, op 15 december 2014.

Lookback, op 1 augustus 2018.

Basket of Norwegian Bonds Cap, op 31 maart 2015.

Basket of Norwegian Bonds 2 Cap, op 31 maart 2015.

Bond Euro Corporate, onbepaalde duur;

Basket of Norwegian Bonds 3 Cap, 30 Juni 2016,

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 besluit van de raad van bestuur

- 1 brief van FSMA

-1 Cordinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/03/2012
(uI~" iaoe~uA~~isoz~mnn~~uu

Mod 11.1

BRUXELLES

3 MRT LuIL

Greffe

Volet -B I Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffet:"il N d'entreprise : BE0443.333.352

Dnomination (en entier) : BNP Paribas B FUND Il

(en abrg):

II Forme juridique :SOCIT ANONYME, SOCIT D'INVESTISSEMENT CAPITAL VARIABLE (SICAV) PUBLIQUE DE DROIT BELGE DE LA CATGORIE INSTRUMENTS FINANCIERS ET LIQUIDITS

;; Sige :Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

;;

iiObjet de l'acte : Cration de deux nouveaux compartiments Modification aux statuts

IL RESULTE D'UN ACTE RECU PAR LE Notaire associ Catherine Gillardin, de la socit civile ayant; ;; emprunt la forme d'une socit cooprative responsabilit limite James Dupont, Catherine Gillardin, Eric; ;; Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires Associs, Geassocieerde Notarissen , en abrg; ; ACTALYS , Bruxelles, le 8 mars 2012, dment enregistr, que Monsieur COOREMAN Tom, domicili :

9200 Dendermonde, Haagstraat 79, dment mandat, nous a fait les dclarations suivantes : ;

Constatation de la cration de deux nouveaux compartiments de Sicav

En application de l'alina 9 de l'article 5 des statuts de la socit permettant au conseil d'administration de la; socit de crer tout moment de nouveaux compartiments, le conseil a, lors de sa runion du 16 fvrier 2012,; dcid de crer deux (2) nouveaux compartiments de la socit, dnomm Bond Euro Corporate et; Basket of Norwegian Bonds 3 Cap ainsi que de procder aux modifications statutaires qui en rsultent. Lors de sa runion du 6 mars 2012, le Comit de Direction du Financial Services & Markets Authority a; marqu son accord sur la cration des compartiments Bond Euro Corporate et Basket of Norwegian; ;; Bonds 3 Cap comme en atteste la lettre du 7 mars 2012, adresse la socit par le Prsident du Financial; H Services & Markets Authority

;1 Modification aux statuts

En consquence de ce qui prcde, afin de mettre les statuts de la socit en concordance avec la cration; ;; desdits nouveaux compartiments, telle que dcide par le conseil d'administration du 16 fvrier 2012, sous la; condition suspensive de l'obtention de l'accord du Financial Services & Markets Authority, l'article 5 des statuts; est modifi comme suit:

Article cinq : Capital social ; pour remplacer le troisime et le quatrime alina par le texte suivant:

Le capital social est reprsent par des catgories diffrentes d'actions correspondant chacune une i; partie distincte ou "compartiment" du patrimoine de la Socit.

Les compartiments actuellement crs et, le cas chant, leur date d'horizon de placement initiale, fixe; sous rserve de l'application du prsent article, sont :

- Autocallable 1, en liquidation le 07 juin 2010

- Autocallable 2, le 2 janvier 2015

- Autocallable 3, en liquidation le 07 fvrier 2011

I. - Autocallable 4, en liquidation le 2 mars 2015

- Basket of Bonds 1 Cap, le 31 mars 2015

I.

- Basket of Bonds 2 Cap, le 31 mars 2015

Basket of Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 3 Cap, le 20 avril 2015

Basket of Bonds 3 Dis date fixe ultrieurement,

li Basket of Bonds 4 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 4 Dis, date fixe ultrieurement

- Basket of Convertible Bonds 1 Cap, le 20 dcembre 2013

Basket of Convertible Bonds 2 Cap, le 23 juin 2014

Basket of Convertible Bonds 3 Dis, le 18 octobre 2013

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis, le 23 dcembre 2013

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis, le 20 juin 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis, le ler septembre 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis, le 31 juillet 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis, le 30 septembre 2014

Basket of Emerging Bonds 1 Dis, le 21 dcembre 2015

Basket of Emerging Bonds 2 Cap, le 20 janvier 2016

Basket of Emerging Bonds 3 Cap, le 29 fvrier 2016

Basket of Emerging Bonds 4 Cap, le 29 avril 2016

Basket of High Yield Bonds 1 Cap, le 19 dcembre 2015

Basket of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

- Basket of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 4 Dis, ie 16 aot 2016

Basket of High Yield Bonds 5 Dis, le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 6 Dis, le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 7 Dis, le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 8 Dis, le 15 fvrier 2017

Basket of High Yield Bonds DPM, le 15 dcembre 2014

Best of Bonds Dis, le 17 fvrier 2014

Best of Bonds Cap, le 17 fvrier 2014

Best of Bonds 2 Dis, le 17 septembre 2014

- Best of Bonds 2 Cap, le 17 septembre 2014

Best of Bonds 3 Cap, le 21 avril 2014

Best of Bonds 3 Dis, le 21 avri12014

Best of Bonds 4 Cap, le 19 novembre 2014

- Best of Bonds 4 Dis, le 19 novembre 2014

Best of Bonds 5 Cap, le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 5 Dis, le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 6 Cap, le 22 juillet 2013

- Best of Bonds 6 Dis, le 22 juillet 2013

Best of Bonds 7 Dis, le 19 octobre 2015

Best of Bonds 8 Dis, le 2 dcembre 2015

- Best of Bonds 9 Cap, ie 10 dcembre 2015

Best of Bonds 10 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 10 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds USD Cap, ie 19 mai 2014

Best of Bonds USD Dis, le 19 mai 2014

- Best of Convertible Bonds Cap, le 18 juin 2012

" Best of Convertible Bonds 2 Cap, le 21 dcembre 2012

Best of Financial Bonds Cap date fixe ultrieurement ,

Best of Financial Bonds Dis, date fixe ultrieurement

Best of Financial Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Financial Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds Dis, le 21 dcembre 2012

Best of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

- Best of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Sustainable Bonds Dis, le 2 novembre 2015

" Best of Sustainable Bonds 2 Dis, le 18 novembre 2015 -

Cali Euro 1, le 1 juillet 2015

Cali Index 4, le 2 mai 2018

- Callable 1, le 25 juillet 2013

- Callable Eurostoxx 09-2012, le 3 septembre 2012

Inflation Plus I, le ler septembre 2017

inflation Plus ii, le 27 octobre 2017

- Japan Index 1, le 6 octobre 2008

Private Protected Asia 1, !e 6 octobre 2008

Private Protected Asia 2, date fixe ultrieurement;

Private Protected Asia 3, date fixe ultrieurement;

Private Protected Asia 4, date fixe ultrieurement ;

Rserv

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moi 11.1

Private Protected Asia 5, date fixe ultrieurement;

Private Protected Asia 6, date fixe ultrieurement;

Private Protected Europe 2, date fixe ultrieurement;

Private Protected Europe 3, date fixe ultrieurement;

Private Protected Europe 4, date fixe ultrieurement;

Private Protected Europe 5, date fixe ultrieurement;

Private Protected Europe 6, date fixe ultrieurement;

Private Protected Japan 1, le 6 octobre deux mil huit ;

Private Protected Japan 2, date fixe ultrieurement;

Private Protected Japan 3, date fixe ultrieurement;

Private Protected Japan 4, date fixe ultrieurement;

Private Protected Japan 5, date fixe ultrieurement;

Private Protected Japan 6, date fixe ultrieurement;

Private Protected World 1, le 24 dcembre 2010

Private Protected World 2, date fixe ultrieurement;

Private Protected World 3, date fixe ultrieurement;

Private Protected World 4, date fixe ultrieurement;

Private Protected World 5, date fixe ultrieurement;

Private Protected World 6, date fixe ultrieurement;

Sectorstrategy Europe, dure illimite;

Quam Bonds, dure illimite ;

Basket of High Yield Bonds 9 Cap, le 15 dcembre 2014;

Lookback, le 1 aot 2018;

Basket of Norwegian Bonds Cap, le 31 mars 2015;

Basket of Norwegian Bonds 2 Cap, le 31 mars 2015;

Bond Euro Corporate, dure illimite;

Basket of Norwegian Bonds 3 Cap, le 30 juin 2016.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Matre Catherine Gillardin, Notaire associ Bruxelles,

Dposs en mme temps

-1 expdition de l'acte

-1 extrait analytique

-1 PV du CA

- 1 courrier FSMA

- 1 coordination des statuts

Rserv

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au'verso : Nom et signature

21/02/2012


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I UI!I II IIII 111111 IIVV1i

*12041627*

r

be a Bi st~

~~~~

~, ~~~

~~ ~~

8 FEv. 2O12

Griffie

Benaming : BNP Paribas B FUND ll

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 443333352

Voorwerp akte : BENOEMINGEN door de AVA van 9 december 2011

Uittreksel uit de Notulen van de gewone algemene vergadering van 9 december 2011 :

De raad van bestuur heeft beslist om de benoeming van mevrouw Charlotte HAAS te aanvaarden ter vervanging van Paul MESTAG die ontslag neemt. De vergadering beslist om de bestuursmandaten van de heren Alexandre DEVEEN, William DE VIJLDER, Marnix ARICKX te verlengen tot aan de volgende algemene gewone vergadering. Marnix ARICKX is voorzitter van de raad en het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan de heer William DE VIJLDER en mevrouw Charlotte HAAS.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van, derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/02/2012
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

tiri iii 11111 ii iiit iii ii iitiniuu

" iaoaisza>

~~. ~ " ~ _ :,,,

4 8 FEV. 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dnomination BNP Paribas B FUND Il

Forme juridique : Socit Anonyme SICAV de droit belge

Sige : Montagne du Parc, 3

1 000 Bruxelles

N d'entreprise : 443333352

Objet de l'acte: Avis de nominations suite l'AGO du 911212011

Extrait du Procs verbal de l'assemble gnrale oridinaire du 9 dcembre 2011

.L'assemble dcide d'entriner la nomination de Madame Charlotte HAAS en remplacement de Paul MESTAG, dmissionnaire, Elle dcide de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Alexandre DEVEEN, William DE VIJLDER, Marnix ARICKX et jusqu' ta prochaine assemble gnrale ordinaire, Marnix ARICKX est Prsident du conseil et la mission de surveillance de la gestion journalire est confie Messieurs William DE VIJLDER et Madame Charlotte HAAS.

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/02/2012
mod 11.1In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

181111111111111111

*12041675*

be

s

Ste

08 FEB 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 8E0443.333,352

Benaming (voluit) : BNP Paribas B FUND II

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL (BEVEK) NAAR BELGISCH RECHT VAN DE CATEGORIE "FINANCILE INSTRUMENTEN EN LIQUIDE MIDDELEN"

Zetel: Warandeberg 3

1000 Brussel

Onderwerp akte : Creatie van 3 nieuwe compartimenten -- Statutenwijzigingen

UIT EEN AKTE verleden voor geassocieerd notaris Eric Jacobs, vennoot van de burgerlijke vennootschap

onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "James Dupont, Catherine

Gillardin, Eric Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires associs, Geassocieerde Notarissen", afgekort

ACTALYS te Brussel, op 31 januari 2012, geregistreerd, heeft de heer COOREMAN Tom, wonend te 9200

Dendermonde, Haagstraat 79, ons hetvolgende verklaard en ons verzocht te akteren:

Vaststelling van de creatie van een nIeuw compartiment van Bevek

Op grond van artikel 5 alinea 9 van de statuten van de vennootschap, dat toelaat aan de raad van bestuur

;; van de vennootschap om op ieder ogenblik nieuwe compartimenten te creren, heeft de raad, tijdens haar,

vergadering de dato 12 januari 2012, beslist om 1 nieuw compartiment, genoemd Basket of Norwegian Bonds

2 Cap te creren en over te gaan tot de statutenwijzigingen die daaruit voortvloeien,

Tijdens haar vergadering van 24 januari 2012, heeft het Directiecomit van de Financial Services & Marketsj

Authority, haar akkoord gegeven met de creatie van het compartiment Basket of Norwegian Bonds 2 Cap ,'

zoals aangeduid in de brief de dato 25 januari 2012, gericht aan de vennootschap door de Voorzitter van dej

Financial Services & Markets Authority

Statutenwijzigingen

Als gevolg van hetgeen voorafgaat, en teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te

brengen met de creatie van het nieuwe compartiment zoals door de raad van bestuur beslist op 12 januari 2012

onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de Financial Services & Markets Authority, wordt

artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

Artikel vf: MaatschappeIiik kapitaal : om de derde en vierde alinea te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door verschillende klassen van aandelen die elk

overeenstemmen met een afzonderlijk deel of 'compartiment' van het vermogen van de Vennootschap,

De werkelijk gecreerde compartimenten en, in voorkomend gevat, hun initile beleggingshorizon,

vastgesteld onder voorbehoud van de toepassing van dit artikel, zijn:

"Autocallable 1', in vereffening op 07 juni 2010

"Autocallable 2", op 2 januari 2015

"Autocallable 3", in vereffening op 07 februari 2011

"Autocallable 4", in vereffening op 07 maart 2019op 2 maart 2015

Basket of Bonds 1 Cap", op 31 maart 2015

Basket of Bonds 2 Cap", op 31 maart 2015

"Basket of Bonds 2 Dis, datum wordt later bepaald

"Basket of Bonds 3 Cap", op 20 april 2015

"Basket of Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald ,

"Basket of Bonds 4 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of Bonds 4 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of Convertible Bonds 1 Cap", op 20 december 2013

"Basket of Convertible Bonds 2 Cap", op 23 juni 2014

"Basket of Convertible Bonds 3 Dis", op 18 oktober 2093

"Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis", op 23 december 2013

"Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis", op 20 juni 2014

(verkort)

1.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis", op 1 september 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis", op 31 full 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis", 30 september 2014

"Basket of Emerging Bonds 1 Dis"; op 21 december 2015

"Basket of Emerging Bonds 2 Cap", op 20 januari 2016

"Basket of Emerging Bonds 3 Cap", op 29 februari 2016

"Basket of Emerging Bonds 4 Cap", op 29 april 2016

"Basket of High Yield Bonds 1 Cap", op 19 december 2015

"Basket of High'field Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 3 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 4 Dis", op 16 augustus 2016

"Basket of High Yield Bonds 5 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yieid Bonds 6 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 7 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 8 Dis", 15 februari 2017

Basket of High Yleld Bonds DPM", op 15 december 2014

"Best of Bonds Cap", op 17 februari 2014

"Best of Bonds Dis", op 17 februari 2014;

"Best of Bonds 2 Dis", op 17 september 2014

"Best of Bonds 2 Cap", op 17 september 2014

"Best of Bonds 3 Cap", op 21 april 2014

"Best of Bonds 3 Dis", op 21 april 2014

"Best of Bonds 4 Cap", op 19 november 2014

"Best of Bonds 4 Dis", op 19 november 2014

"Best of Bonds 5 Cap", op 17 december 2014

"Best of Bonds 5 Dis", op 17 december 2014

"Best of Bonds 6 Cap", op 22 full 2013

"Best of Bonds 6 Dis", op 22 juli 2013

"Best of Bonds 7 Dis", op 19 oktober 2015

Best of Bonds 8 Dis", op 2 december 2015

Best of Bonds 9 Cap", op 10 december 2015

"Best of Bonds 10 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 10 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds USD Cap", op 19 mei 2014

"Best of Bonds USD Die, op 19 mei 2014

"Best of Convertible Bonds Cap", op 18 juni 2012

Best of Convertible Bonds 2 Cap", op 21 december 2012

"Best of Financial Bonds Cap", datum wordt later bepaald,

"Best of Financial Bonds Dis", datum wordt later bepaald

Best of Financial Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds Dis", op 21 december 2012

"Best of High Yield Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 3 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Sustainable Bonds Dis", op 2 november 2015

"Best of Sustainable Bonds 2 Dis", op 18 november 2015

"Call Euro 1", op1 juli 2015

"Call Index 4", op 2 mei 2018

"Callable 1", op 25 juli 2013

rr Callable Eurostoxx 09-2012 , op 3 september 2012

"Inflation Plus I", 1 september 2017

"Inflation Plus Il", 27 oktober 2017

"Japan Index 1", op 6 oktober 2008

"Private Protected Asia 1", op 6 oktober 2008

"Private Protected Asia 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Mia 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 5", datum wordt later bepaald;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

SijlagenTiij l"if BYgisch Sfrsbld= 2IIO27Z0IZ Annexes dulVlnniteurbIg

,y9~or-bioud-e`h

aan het

 aan

Staatsblad

mod 11.1

e

"Private Protected Asie 6", datum wordt later bepaald;

"Private Protected Europe 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 3", datum wordt later bepaald;

"Private Protected Europe 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan ? , op 6 oktober 2008;

"Private Protected Japan 2", datum wordt later bepaald ;

`Private Protected Japan 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 4", datum wordt later bepaald;

"Private Protected Japan 5", datum wordt later bepaald;

"Private Protected Japan 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 1", op 24 december 2010 ;

"Private Protected World 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 6", datum wordt later bepaald.

"Sectorstrategy Europe"; onbepaalde duur.

"Quam Bonds , onbepaalde duur.

Basket of High Yield Bonds 9 Cap, op 15 december 2014,

Lookback, op 1 augustus 2018.

Basket of Norwegian Bonds Cap, op 31 maart 2015,

Basket of Norwegian Bonds 2 Cap, op 31 maart 2015.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd;

-1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 besluit van de raad van bestuur

-1 Coordinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vpor-behoudn aan het taanStaatsblad

21/02/2012
Mod 11.1

1111111 1111

*12041676*

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

iu

'la'r~~~

p~yyrr~ff~~ 2012.

G

V ~

"

N d'entreprise : 8E0443.333.352

Dnomination (en entier) : BNP Paribas B FUND Il

1!Forme juridique :SOCIT ANONYME, SOCIT D'INVESTISSEMENT CAPITAL VARIABLE (SICAV) PUBLIQUE DE DROIT BELGE DE LA CATGORIE INSTRUMENTS FINANCIERS ET LIQUIDITS

; Sige :Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

;;

;; Obiet de l'acte : Cration d'un nouveau compartiment Modification aux statuts

'. IL RESULTE D'UN ACTE RECU PAR LE Notaire associ Eric Jacobs, de la socit civile ayant emprunt la;

forme d'une socit cooprative responsabilit limite James Dupont, Catherine Gillardin, Eric Jacobs,; Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires Associs, Geassocieerde Notarissen , en abrg ACTALYS , ; Bruxelles, le 31 janvier 2012, dment enregistr, que Monsieur COOREMAN Tom, domicili 9200 Dendermonde, Haagstraat 79, dment mandat, nous a fait les dclarations suivantes :

Constatation de la cration d'un nouveau compartiment de Sicav

En application de l'alina 9 de l'article 5 des statuts de la socit permettant au conseil d'administration de la socit de crer tout moment de nouveaux compartiments, le conseil a, lors de sa runion du 12 janvier 2012,: dcid de crer 1 nouveau compartiment de la socit, dnomm Basket of Norwegian Bonds 2 Cap ainsi; que de procder aux modifications statutaires qui en rsultent.

Lors de sa runion du 24 janvier 2012, le Comit de Direction du Financial Services & Markets Authority a; marqu son accord sur la cration du compartiment Basket of Norwegian Bonds 2 Cap comme en atteste la

lettre du 25 janvier 2012, adresse la socit par le Prsident du Financial Services & Markets Authority ;

Modification aux statuts

En consquence de ce qui prcde, afin de mettre les statuts de la socit en concordance avec la cration; du nouveau compartiment, telle que dcide par le conseil d'administration du 12 janvier 2012, sous la condition suspensive de l'obtention de l'accord du Financial Services & Markets Authority, l'article 5 des statuts

;; est modifi comme suit: ;

Article cinq : Capital social : pour remplacer le troisime et le quatrime alina par le texte suivant:

;; Le capital social est reprsent par des catgories diffrentes d'actions correspondant chacune une;

;; partie distincte ou "compartiment" du patrimoine de la Socit.

Les compartiments actuellement crs et, le cas chant, leur date d'horizon de placement initiale, fixe ;;sous rserve de l'application du prsent article, sont ;

- Autocallable 1, en liquidation le 07 juin 2010

Autocallable 2, le 2 janvier 2015

- Autocallable 3, en liquidation le 07 fvrier 2011

- Autocallable 4, en liquidation le 2 mars 2015

Basket of Bonds 1 Cap, le 31 mars 2015

Basket of Bonds 2 Cap, le 31 mars 2015

Basket of Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 3 Cap, le 20 avril 2015

Basket of Bonds 3 Dis date fixe ultrieurement,

- Basket of Bonds 4 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 4 Dis, date fixe ultrieurement

- Basket of Convertible Bonds 1 Cap, le 20 dcembre 2013

Basket of Convertible Bonds 2 Cap, le 23 juin 2014

Basket of Convertible Bonds 3 Dis, le 18 octobre 2013

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis, le 23 dcembre 2013

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis, le 20 juin 2014

Mentionner Sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abrg):

Y

Rserv au-'

l*bniteur' belge r

Mod 11.1

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis, le ler septembre 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis, le 31 juillet 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis, le 30 septembre 2014

Basket of Emerging Bonds 1 Dis, le 21 dcembre 2015

Basket of Emerging Bonds 2 Cap, le 20 janvier 2016

Basket of Emerging Bonds 3 Cap, le 29 fvrier 2016

Basket of Emerging Bonds 4 Cap, le 29 avril 2016

Basket of High Yield Bonds 1 Cap, le 19 dcembre 2015

Basket of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 4 Dis, le 16 aot 2016

Basket of High Yield Bonds 5 Dis, le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 6 Dis, le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 7 Dis, le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 8 Dis, le 15 fvrier 2017

Basket of High Yield Bonds DPM, le 15 dcembre 2014

Best of Bonds Dis, le 17 fvrier 2014

Best of Bonds Cap, le 17 fvrier 2014

Best of Bonds 2 Dis, le 17 septembre 2014

Best of Bonds 2 Cap, le 17 septembre 2014

Best of Bonds 3 Cap, le 21 avril 2014

Best of Bonds 3 Dis, le 21 avril 2014

Best of Bonds 4 Cap, ie 19 novembre 2014

Best of Bonds 4 Dis, le 19 novembre 2014

Best of Bonds 5 Cap, le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 5 Dis, le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 6 Cap, le 22 juillet 2013

Best of Bonds 6 Dis, le 22 juillet 2013

Best of Bonds 7 Dis, le 19 octobre 2015

Best of Bonds 8 Dis, le 2 dcembre 2015

Best of Bonds 9 Cap, le 10 dcembre 2015

Best of Bonds 10 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 10 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds USD Cap, le 19 mai 2014

Best of Bonds USD Dis, le 19 mai 2014

Best of Convertible Bonds Cap, le 18 juin 2012

Best of Convertible Bonds 2 Cap, le 21 dcembre 2012

Best of Financial Bonds Cap date fixe ultrieurement,

Best of Financial Bonds Dis, date fixe ultrieurement

Best of Financial Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Financial Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds Dis, le 21 dcembre 2012

Best of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Sustainable Bonds Dis, le 2 novembre 2015

Best of Sustainable Bonds 2 Dis, fe 18 novembre 2015

Cali Euro 1, le 1 juillet 2015

Call Index 4, le 2 mai 2018

Callable 1, le 25 juillet 2013

Callable Eurostoxx 09-2012, le 3 septembre 2012

Inflation Plus I, le ler septembre 2017

Inflation Plus Il, le 27 octobre 2017

Japan Index 1, le 6 octobre 2008

Private Protected Asia 1, le 6 octobre 2008

Private Protected Asia 2, date fixe ultrieurement;

Private Protected Asia 3, date fixe ultrieurement;

Private Protected Asia 4, date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 5, date fixe ultrieurement;

~

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

Rserv

atre

ltoniteue

belge

Mod 11.1

- Private Protected Mia 6, date fixe ultrieurement;

Private Protected Europe 2, date fixe ultrieurement;

- Private Protected Europe 3, date fixe ultrieurement ;

- Private Protected Europe 4, date fixe ultrieurement ;

- Private Protected Europe 5, date fixe ultrieurement; Private Protected Europe 6, date fixe ultrieurement; Private Protected Japan 1, le 6 octobre deux mil huit;

- Private Protected Japan 2, date fixe ultrieurement; Private Protected Japan 3, date fixe ultrieurement;

- Private Protected Japan 4, date fixe ultrieurement; Private Protected Japan 5, date fixe ultrieurement;

- Private Protected Japan 6, date fixe ultrieurement; Private Protected World 1, le 24 dcembre 2010 Private Protected World 2, date fixe ultrieurement; Private Protected World 3, date fixe ultrieurement; Private Protected World 4, date fixe ultrieurement; Private Protected World 5, date fixe ultrieurement; Private Protected World 6, date fixe ultrieurement; Sectorstrategy Europe, dure illimite ;

Quam Bonds, dure illimite ;

Basket of High Yield Bonds 9 Cap, le 15 dcembre 2014 ;

- Lookback, le 1 aot 2018 ;

Basket of Norwegian Bonds Cap, le 31 mars 2015.

- Basket of Norwegian Bonds 2 Cap, le 31 mars 2015.

- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Matre Eric Jacobs, Notaire associ Bruxelles,

Dposs en mme temps :

- - 1 expdition de l'acte

- -1 extrait analytique

-1 PVduCA

-1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale t'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/01/2012
e mari 11.1j in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akteIIIIn~MNlllIl l 111111111 1I1 11

I

xiaoi600a"

!BRU 48C

1

0 9 JAN. 2012

Griffie

;; Ondernemingsnr : 0443.333.352

Benaming (voluit) : BNP PARIBAS B FUND II

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap, openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch Recht van de categorie "financile instrumenten en liquide middelen"

Zetel : Warandeberg 3

1000 Brussel

Onderwerp akte :Creatie van 3 nieuwe compartimenten -- Statutenwijzigingen

UIT EEN AKTE verleden voor geassocieerd notaris Eric Jacobs, vennoot van de burgerlijke vennootschap:

onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "James Dupont, Catherine;

Gillardin, Eric Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires associs, Geassocieerde Notarissen", afgekort;

ACTALYS te Brussel, op 14 december 2011, geregistreerd, heeft de heer COOREMAN Tom, wonend te 9200;

Dendermonde, Haagstraat 79, ons hetvolgende verklaard en ons verzocht te akteren:

Vaststelling van de creatie van een nieuw compartiment van Bevek

Op grond van artikel 5 alinea 7 van de statuten van de vennootschap, dat toelaat aan de raad van bestuur,

van de vennootschap om op ieder ogenblik nieuwe compartimenten te creren, heeft de raad, tijdens haart

vergadering de dato 22 november 2011, beslist 3 nieuwe compartimenten genoemd Basket of High Yield;

Bonds 9 Cap , Lookback en Basket of Norwegian Bonds Cap , te creren en over te gaan tot de:.

statutenwijzigingen die daaruit voortvloeien.

Tijdens haar vergadering van 13 december 2011, heeft het Directiecomit van de Financial Services &!,

Markets Authority, haar akkoord gegeven met de creatie van de compartimenten Basket of High Yield Bonds

9 Cap , Lookback en Basket of Norwegian Bonds Cap , door de Voorzitter van de Financial Services &

Markets Authority zoals aangeduid in de brief dd 14 december 2011, gericht aan de vennootschap

Statutenwijzigingen

Als gevolg van hetgeen voorafgaat, en teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te;:

brengen met de creatie van de nieuwe compartimenten zoals door de raad van bestuur beslist op 22 november:

2011 onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de Financial Services & Markets Authority,

worden de artikelen 5 en 15 van de statuten gewijzigd als volgt :

Artikel vijf: Maatschappelijk kapitaal : om de derde en vierde alinea te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door verschillende klassen van aandelen die elk;;

; overeenstemmen met een afzonderlijk deel of 'compartiment' van het vermogen van de Vennootschap.

De werkelijk gecreerde compartimenten en, in voorkomend geval, hun initile beleggingshorizon,

vastgesteld onder voorbehoud van de toepassing van dit artikel, zijn:

"Autocallable 1", in vereffening op 07 juni 2010

"Autocallable 2", op 2 januari 2015

"Autocallable 3", in vereffening op 07 februari 2011

"Autocallable 4", in vereffening op 07 maart 2011op 2 maart 2015

"Basket of Bonds 1 Cap", op 31 maart 2015

"Basket of Bonds 2 Cap', op 31 maart 2015

"Basket of Bonds 2 Dis, datum wordt later bepaald

"Basket of Bonds 3 Cap", op 20 april 2015

"Basket of Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald,

"Basket of Bonds 4 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of Bonds 4 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of Convertible Bonds 1 Cap", op 20 december 2013

r.

"Basket of Convertible Bonds 2 Cap", op 23 juni 2014 "Basket of Convertible Bonds 3 Dis", op 18 oktober 2013 "Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis", op 23 december 2013

t.

C.J

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden .aan het Belgisch Staatsblad

f

mod 11.1

"Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis", op 20 juni 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis", op 1 september 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis", op 31 juli 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis", 30 september 2014

"Basket of Emerging Bonds 1 Dis", op 21 december 2015

"Basket of Emerging Bonds 2 Cap", op 20 januari 2016

"Basket of Emerging Bonds 3 Cap", op 29 februari 2016

"Basket of Emerging Bonds 4 Cap", op 29 april 2016

"Basket of High Yield Bonds 1 Cap", op 19 december 2015

"Basket of High Yield Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 3 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 4 Dis", op 16 augustus 2016

"Basket of High Yield Bonds 5 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 6 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 7 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 8 Dis", 15 februari 2017

"Basket of High Yield Bonds DPM", op 15 december 2014

"Best of Bonds Cap", op 17 februari 2014

"Best of Bonds Dis", op 17 februari 2014;

"Best of Bonds 2 Dis", op 17 september 2014

"Best of Bonds 2 Cap", op 17 september 2014

"Best of Bonds 3 Cap"; op 21 april 2014

"Best of Bonds 3 Dis", op 21 april 2014

"Best of Bonds 4 Cap", op 19 november 2014

"Best of Bonds 4 Dis", op 19 november 2014

"Best of Bonds 5 Cap", op 17 december 2014

"Best of Bonds 5 Dis", op 17 december 2014

"Best of Bonds 6 Cap", op 22 juli 2013

"Best of Bonds 6 Dis", op 22 juli 2013

"Best of Bonds 7 Dis", op 19 oktober 2015

"Best of Bonds 8 Dis"; op 2 december 2015

"Best of Bonds 9 Cap'; op 10 december 2015

"Best of Bonds 10 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 10 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Cap"; datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds USD Cap", op 19 mei 2014

"Best of Bonds USD Dis", op 19 mei 2014

"Best of Convertible Bonds Cap", op 18 juni 2012

"Best of Convertible Bonds 2 Cap', op 21 december 2012

"Best of Financial Bonds Cap", datum wordt later bepaald ,

"Best of Financial Bonds Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds 2 Dis", datum wordt taler bepaald

"Best of High Yield Bonds Dis", op 21 december 2012

"Best of High Yield Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of High Vietd Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 3 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of High `field Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Sustainable Bonds Dis", op 2 november 2015

"Best of Sustainable Bonds 2 Dis", op 18 november 2015

"Cal! Euro 1", op 1 juli 2015

"Call Index 4", op 2 mei 2018

"Callable 1", op 25 juli 2013

Callable Eurostoxx 09-2012 , op 3 september 2012

"Inflation Plus l", 1 september 2017

"Inflation Plus Ir, 27 oktober 2017

"Japan Index 1", op 6 oktober 2008

"Private Protected Asia 1", op 6 oktober 2008

"Private Protected Asia 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 4", datum wordt later bepaald ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 1 1 . 1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"Private Protected Asia 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 6" datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 1", op 6 oktober 2008;

"Private Protected Japan 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 4", datum wordt later bepaald;

"Private Protected Japan 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 1", op 24 december 2010 ;

"Private Protected World 2", datum wordt later bepaald;

"Private Protected World 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 6", datum wordt later bepaald.

"Sectorstrategy Europe", onbepaalde duur.

"Quam Bonds", onbepaalde duur.

Basket of High Yield Bonds 9 Cap, op 15 december 2014.

Lookback, op 1 augustus 2018.

Basket of Norwegian Bonds Cap, op 31 maart 2015.

Artikel vijftien : Bevoegdheden van de raad en belegsiingsbeleid om de ondertitels

door volgende tekst :

6/ De compartimenten "Best of Bonds Dis", "Best of High Yield Bonds Cap", "Best

Dis","Best of Bonds Cap", "Best of Financial Bonds Dis", "Best of Financial Bonds Cap" ,

Bonds Dis", "Basket of Bonds Cap" "Basket of Bonds Dis", "Basket of High `field Bonds

Yield Bonds Cap" ,`Basket of Emergin.q Bonds Dis" en "Basket of Emerainq Bonds

Norwegian Bonds Cap".

8/De compartimenten "Autocallable". "Cali Euro". "Trend Europe Equities", "Callable",

Plus" en "Lookback".

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 besluit van de raad van bestuur

- 1 Cordinatie

61 en 81 te vervangen

of High Yield Bonds "Best of Sustainable Dis", "Basket of High Cap" en "Basket of

"Call index". "inflation

r

" Voor-

behouden

" aan het

Belgisch

StaatsbladBijlagen -[iij 7it itYgisch Staats6lid = 1810172012 - Annexes du Moniteur blg

18/01/2012
Mptl }1.1

e ,' Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

1111 i ailloli im lilial

+iaoieoosR

BRUXELLES

0 9 JAN. 2012

Greffe

N d'entreprise : 0443.333.352

Dnomination (en entier) : BNP Paribas B FUND Il

(en abrg):

;; Forme juridique :Socit anonyme, socit d'Investissement capital variable (SICAV) publique de droit belge de la catgorie instruments financiers et liquidits

Sige :Montagne du Parc, 3

1 000 Bruxelles

Objet de l'acte : Cration de 3 nouveaux compartiments Modification aux statuts

IL RESULTE D'UN ACTE RECU PAR LE Notaire associ Eric Jacobs, de la socit civile ayant emprunt la forme d'une socit cooprative responsabilit limite James Dupont, Catherine Gillardin, Eric Jacobs,;; Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires Associs, Geassocieerde Notarissen , en abrg ACTALYS , ;; Bruxelles, le 14 dcembre 2011, dment enregistr, que Monsieur COOREMAN Tom, domicili 9200, Dendermonde, Haagstraat 79, dment mandat, nous a fait les dclarations suivantes :

Constatation de la cration d'un nouveau compartiment de Sicav

En application de l'alina 7 de l'article 5 des statuts de la socit permettant au conseil d'administration de la socit de crer tout moment de nouveaux compartiments, le conseil a, lors de sa runion du 22 novembre;; 2011, dcid de crer 3 nouveaux compartiments de la socit, dnomms Basket of High Yield Bonds 9;; ; Cap , Lookback et Basket of Norwegian Bonds Cap , ainsi que de procder aux modifications;; statutaires qui en rsultent.

Lors de sa runion du 13 dcembre 2011, le Comit de Direction du Financial Services & Markets Authority; a marqu son accord sur la cration des compartiments Basket of High Yield Bonds 9 Cap , Lookback et:; Basket of Norwegian Bonds Cap comme en atteste la lettre du 14 dcembre 2011 adresse la socit par;; ;; le Prsident du Financial Services & Markets Authority

Modification aux statuts

En consquence de ce qui prcde, afin de mettre les statuts de la socit en concordance avec la cration ;; du nouveau compartiment, telle que dcide par le conseil d'administration du 22 novembre 2011, sous la;. condition de l'obtention de l'accord du Financial Services & Markets Authority, les articles 5 et 15 des statuts sont modifis comme suit: Article cinq : Capital social : pour remplacer le troisime et le quatrime alina par le texte suivant:

Le capital social est reprsent par des catgories diffrentes d'actions correspondant chacune une partie distincte ou "compartiment" du patrimoine de la Socit.

Les compartiments actuellement crs et, le cas chant, leur date d'horizon de placement initiale, fixe;; sous rserve de l'application du prsent article, sont :

- Autocallable 1 , en liquidation le 07 juin 2010

Autocallable 2 , le 2 janvier 2015

- Autocallable 3 , en liquidation le 07 fvrier 2011

Autocallable 4 , en liquidation le 2 mars 2015

Basket of Bonds 1 Cap, le 31 mars 2015

Basket of Bonds 2 Cap, le 31 mars 2015

Basket of Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 3 Cap, le 20 avril 2015

Basket of Bonds 3 Dis date fixe ultrieurement ,

Basket of Bonds 4 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 4 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of Convertible Bonds 1 Cap , le 20 dcembre 2013

Basket of Convertible Bonds 2 Cap , le 23 juin 2014

Basket of Convertible Bonds 3 Dis , le 18 octobre 2013

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis , le 23 dcembre 2013

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis , le 20 juin 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis , le ler septembre 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis , le 31 juillet 2014

Basket of Convertible High 'field Bonds 5 Dis , le 30 septembre 2014

Basket of Emerging Bonds 1 Dis , le 21 dcembre 2015

Basket of Emerging Bonds 2 Cap , le 20 janvier 2016

Basket of Emerging Bonds 3 Cap , le 29 fvrier 2016

Basket of Emerging Bonds 4 Cap , le 29 avril 2016

Basket of High Yield Bonds 1 Cap, le 19 dcembre 2015

Basket of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 4 Dis , le 16 aot 2016

Basket of High Yield Bonds 5 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 6 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yieid Bonds 7 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 8 Dis , le 15 fvrier 2017

Basket of High Yield Bonds DPM , le 15 dcembre 2014

Best of Bonds Dis , le 17 fvrier 2014

Best of Bonds Cap , le 17 fvrier 2014

Best of Bonds 2 Dis , le 17 septembre 2014

Best of Bonds 2 Cap , le 17 septembre 2014

Best of Bonds 3 Cap , le 21 avril 2014

Best of Bonds 3 Dis , le 21 avril 2014

Best of Bonds 4 Cap , le 19 novembre 2014

Best of Bonds 4 Dis , le 19 novembre 2014

Best of Bonds 5 Cap , le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 5 Dis , le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 6 Cap , le 22 juillet 2013

Best of Bonds 6 Dis , le 22 juillet 2013

Best of Bonds 7 Dis , le 19 octobre 2015

Best of Bonds 8 Dis , le 2 dcembre 2015

Best of Bonds 9 Cap, le 10 dcembre 2015

((Best of Bonds 10 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 10 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11 Dis, date fixe ultrieurement

- Best of Bonds USD Cap, ie 19 mai 2014

Best of Bonds USD Dis, le 19 mai 2014

- Best of Convertible Bonds Cap , le 18 juin 2012

Best of Convertible Bonds 2 Cap , le 21 dcembre 2012

Best of Financial Bonds Cap date fixe ultrieurement ,

Best of Financial Bonds Dis, date fixe ultrieurement

Best of Financial Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Financial Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds Dis , le 21 dcembre 2012

Best of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Sustainable Bonds Dis, le 2 novembre 2015

- Best of Sustainable Bonds 2 Dis, le 18 novembre 2015

Call Euro 1, le 1 juillet 2015

Call Index 4 , le 2 mai 2018

Callable 1, le 25 juillet 2013

- Callable Eurostoxx 09-2012 , le 3 septembre 2012

Inflation Plus I , le ler septembre 2017

Inflation Plus li , le 27 octobre 2017

Japan index 1 , le 6 octobre 2008

Private Protected Asia 1 , Ie 6 octobre 2008

Private Protected Asia 2 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 3 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 4 , date fixe ultrieurement ;

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rserv

au

Moniteur

' belge

Mod 11.1

Private Protected Asia 5 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Asia 6 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Europe 2 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 3 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 4 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 5 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 6 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Japan 1 , le 6 octobre deux mil huit; Private Protected Japan 2 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 3 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 4 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 5 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 6 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 1, le 24 dcembre 2010

Private Protected World 2 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 3 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 4 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 5 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 6 , date fixe ultrieurement ; Sectorstrategy Europe , dure illimite ;

Quam Bonds , dure illimite ;

Basket of High Yield Bonds 9 Cap, le 15 dcembre 2014 ;

Lookback, le 1 aot 2018 ;

- Basket of Norwegian Bonds Cap, le 31 mars 2015.

Article quinze : Pouvoirs du conseil et politique d'investissement: pour remplacer les sous-titres 6/ et 8/

parle texte suivant:

6/ Les compartiments " Best of Bonds Dis ", " Best of High Yield Bonds Dis ", "Best of High Yield Bonds

Cap" " Best of Bonds Cap ". "Best of Sustainable Bonds Dis". "Best of Financial Bonds Cap". "Best of Financial

Bonds Dis". "Basket of Bonds Dis", "Basket of Bonds Cap", "Basket of High Yield Bonds Dis", "Basket of High

Yield Bonds Cap" et "Basket of Emerging Bonds Dis", "Basket of Emerging Bonds Cap" et "Basket of Norwegian

Bonds Cap".

8/ Les compartiments Autocallable er Cap Euro Trend Europe Equities , Callable , inflation

Plus et Lookback ,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Matre Catherine Gillardin, Notaire associ Bruxelles,

Dposs en mme temps :

- 1 expdition de l'acte

- 1 extrait analytique

-1 PV du CA

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

v

Rserv au

Moniteur ' ' belge

Annexes di 1VIoniteur berge

13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 09.12.2011, DPT 05.01.2012 12003-0003-412
12/12/2011
mod 2.1

r ~~.~`' . " ~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

gij

17 NOV 2011,

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11185933*

111

~.

e

et

C1D

Ondernemingsnr : 0443.333.352

Benaming : (voluit) BNP Paribas B FUND Il

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap, openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch Recht van de categorie "financile instrumenten en liquide middelen"

Zetel: Warandeberg 3

Onderwerp akte : 1000 Brussel

Creatie van een nieuw compartiment StatutenwijzigingenUIT EEN AKTE verleden voor geassocieerd notaris Eric Jacobs, vennoot van de burgerlijke vennootschap; :; onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "James Dupont, Catherine; Gillardin, Eric Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires associs, Geassocieerde Notarissen", afgekort; ACTALYS te Brussel, op B november 2011, geregistreerd, heeft de heer COOREMAN Tom, wonend te 9200i Dendermonde, Haagstraat 79, ons hetvolgende verklaard en ons verzocht te akteren:

Vaststelling van de creatie van een nieuw compartiment van Bevek

Op grond van artikel 5 alinea 7 van de statuten van de vennootschap, dat toelaat aan de raad van bestuur; van de vennootschap om op ieder ogenblik nieuwe compartimenten te creren, heeft de raad, tijdens haar; vergadering de dato 27 oktober 2011, beslist een nieuw compartiment genoemd Basket of High Yield Bonds; DPM , te creren en over te gaan tot de statutenwijzigingen die daaruit voortvloeien.

Tijdens haar vergadering van 7 november 2011, heeft het Directiecomit van de Financial Services &; ,; Markets Authority, haar akkoord gegeven met de creatie van het compartiment Basket of High Yield Bonds DPM , door de Voorzitter van de Financial Services & Markets Authority zoals aangeduid in de brief dd 8: ;, november 2011, gericht aan de vennootschap

Statutenwijzigingen

Als gevolg van hetgeen voorafgaat, en teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te; brengen met de creatie van het nieuwe compartiment zoals door de raad van bestuur beslist op 27 oktober; ;; 2011 onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de Financial Services & Markets Authority, wordt het artikel 5 van de statuten gewijzigd ais volgt :

Artikel vijf: Maatschappelijk kapitaal : om de derde en vierde alinea te vervangen door volgende tekst: 'Net maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door verschillende klassen van aandelen die elk; overeenstemmen met een afzonderlijk deel of 'compartiment' van het vermogen van de Vennootschap.

De werkelijk gecreerde compartimenten en, in voorkomend geval, hun initile beleggingshorizon,; vastgesteld onder voorbehoud van de toepassing van dit artikel, zijn:

Autocallable 1", in vereffening op 07 juni 2010

"Autocallable 2", op 2 januari 2015

"Autocallable 3", in vereffening op 07 februari 2011

"Autocallable 4", in vereffening op 07 maart 2011 op 2 maart 2015

"Basket of Bonds 1 Cap", op 31 maart 2015

"Basket of Bonds 2 Cap", op 31 maart 2015

"Basket of Bonds 2 Dis, datum wordt later bepaald

"Basket of Bonds 3 Cap", op 20 april 2015

Basket of Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald ,

"Basket of Bonds 4 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of Bonds 4 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of Convertible Bonds 1 Cap", op 20 december 2013

"Basket of Convertible Bonds 2 Cap", op 23 juni 2014

"Basket of Convertible Bonds 3 Dis", op 18 oktober 2013

"Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis", op 23 december 2013

"Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis", op 20 juni 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis", op 1 september 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

r

mod 2.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis", op 31 juli 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis", 30 september 2014

"Basket of Emerging Bonds 1 Dis", op 21 december 2015

"Basket of Emerging Bonds 2 Cap', op 20 januari 2016

"Basket of Emerging Bonds 3 Cap", op 29 februari 2016

"Basket of Emerging Bonds 4 Cap", op 29 april 2016

"Basket of High Yield Bonds 1 Cap; op 19 december 2015

"Basket of High Yield Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 3 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 4 Dis", op 16 augustus 2016

"Basket of High Yield Bonds 5 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 6 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 7 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 8 Dis", 15 februari 2017

"Basket of High Yield Bonds DPM", op 15 december 2014

"Best of Bonds Cap", op 17 februari 2014

"Best of Bonds Dis", op 17 februari 2014;

"Best of Bonds 2 Dis", op 17 september 2014

"Best of Bonds 2 Cap", op 17 september 2014

"Best of Bonds 3 Cap", op 21 april 2014

"Best of Bonds 3 Dis", op 21 april 2014

Best of Bonds 4 Cap", op 19 november 2014

"Best of Bonds 4 Dis", op 19 november 2014

"Best of Bonds 5 Cap", op 17 december 2014

"Best of Bonds 5 Dis", op 17 december 2014

"Best of Bonds 6 Cap", op 22 juli 2013

"Best of Bonds 6 Dis", op 22 juli 2013

"Best of Bonds 7 Dis", op 19 oktober 2015

"Best of Bonds 8 Dis", op 2 december 2015

"Best of Bonds 9 Cap", op 10 december 2015

"Best of Bonds 10 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 10 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds USD Cap", op 19 mei 2014

"Best of Bonds USD Dis", op 19 mei 2014

"Best of Convertible Bonds Cap", op 18 juni 2012

"Best of Convertible Bonds 2 Cap", op 21 december 2012

"Best of Financial Bonds Cap", datum wordt tater bepaald ,

"Best of Financial Bonds Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds Dis", op 21 december 2012

"Best of High Yield Bonds 2 Cap", datum wordt tater bepaald

"Best of High Yield Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 3 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 3 Dis", datum wordt tater bepaald

"Best of Sustainable Bonds Dis", op 2 november 2015

"Best of Sustainable Bonds 2 Dis", op 18 november 2015

"Call Euro 1", op 1 juli 2015

"Call Index 4", op 2 mei 2018

"Callable 1", op 25 juli 2013

u Callable Eurostoxx 09-2012 , op 3 september 2012

"Inflation Plus I", 1 september 2017

"Inflation Plus II", 27 oktober 2017

"Japan Index 1", op 6 oktober 2008

"Private Protected Asia 1", op 6 oktober 2008

"Private Protected Asia 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 3", datum wordt later bepaald ;

Private Protected Asia 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 6", datum wordt later bepaald ;

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

"Private Protected Europe 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 1", op 6 oktober 2008;

"Private Protected Japan 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 1", op 24 december 2010 ;

"Private Protected World 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 4", datum wordt later bepaald ;

`Private Protected World 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 6", datum wordt later bepaald.

"Sectorstrategy Europe", onbepaalde duur.

"Quam Bonds", onbepaalde duur"."

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 besluit van de raad van bestuur

- 1 Cordinatie

4

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/12/2011
Mod 2.1

T-UW T Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

BRUXELLM:

~1.7 NOV 2011

Greffe

III niiNim1iiuii111 i w

*11185934*

Rserv

au

Moniteur

belge

ni

N d'entreprise : 0443.333.352

Dnomination : BNP Paribas B FUND Il (en entier)

Forme juridique : Socit anonyme, socit d'Investissement capital variable (SICAV) publique de droit belge de la catgorie instruments financiers et liquidits

Sige : Montagne du Parc 3

'1000 Bruxelles

; Objet de l'acte : Cration d'un nouveau compartiment Modification aux statuts

IL RESULTE D'UN ACTE RECU PAR LE Notaire associ Eric Jacobs, de la socit civile ayant emprunt la; forme d'une socit cooprative responsabilit limite James Dupont, Catherine Gillardin, Eric Jacobs Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires Associs, Geassocieerde Notarissen , en abrg ACTALYS , ; Bruxelles, le 8 novembre 2011, dment enregistr, que Monsieur COOREMAN Tom, domicili 9200: Dendermonde, Haagstraat 79, dment mandat, nous a fait les dclarations suivantes :

Constatation de la cration d'un nouveau compartiment de Sicav ;

En application de l'alina 7 de l'article 5 des statuts de la socit permettant au conseil d'administration de la; socit de crer tout moment de nouveaux compartiments, le conseil a, lors de sa runion du 27 octobre: 2011, dcid de crer un nouveau compartiment de la socit, dnomm Basket of High Yield Bonds DPM ,;

r ainsi que de procder aux modifications statutaires qui en rsultent.

Lors de sa runion du 7 novembre 2011, le Comit de Direction du Financial Services & Markets Authority a marqu son accord sur la cration du compartiment Basket of High Yield Bonds DPM comme en atteste la il lettre du 8 novembre 2011 adresse la socit par le Prsident du Financial Services & Markets Authority Modification aux statuts

En consquence de ce qui prcde, afin de mettre les statuts de la socit en concordance avec la cration du nouveau compartiment, telle que dcide par le conseil d'administration du 27 octobre 2011, sous la; ;; condition de l'obtention de l'accord du Financial Services & Markets Authority, l'article 5 des statuts est modifi' comme suit:

ii Article cinq : Capital social : pour remplacer le troisime et le quatrime alina par le texte suivant: ;

Le capital social est reprsent par des catgories diffrentes d'actions correspondant chacune une; partie distincte ou "compartiment" du patrimoine de la Socit.

Les compartiments actuellement crs et, le cas chant, leur date d'horizon de placement initiale, fixe: sous rserve de l'application du prsent article, sont :

Autocallable 1 , en liquidation le 07 juin 2010

Autocallable 2 , le 2 janvier 2015 "

- Autocallable 3 , en liquidation le 07 fvrier 2011

- Autocallable 4 , en liquidation le 2 mars 2015 '

Basket of Bonds 1 Cap, le 31 mars 2015 ;

Basket of Bonds 2 Cap, le 31 mars 2015 ;

Basket of Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

- Basket of Bonds 3 Cap, le 20 avril 2015 i

Basket of Bonds 3 Dis date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 4 Cap, date fixe ultrieurement

- Basket of Bonds 4 Dis, date fixe ultrieurement Basket of Convertible Bonds 1 Cap , le 20 dcembre 2013

Basket of Convertible Bonds 2 Cap , le 23 juin 2014 `

Basket of Convertible Bonds 3 Dis , le 18 octobre 2013

Basket of Convertible High `field Bonds 1 Dis , le 23 dcembre 2013

Basket of Convertible High `field Bonds 2 Dis , le 20 juin 2014

- Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis , le ler septembre 2014 Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis , le 31 juillet 2014

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

,

Rserv

au

Moniteur

belge

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes di 1Vfoniti Iilg

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis , ie 30 septembre 2014

Basket of Emerging Bonds 1 Dis , le 21 dcembre 2015

Basket of Emerging Bonds 2 Cap , le 20 janvier 2016

Basket of Emerging Bonds 3 Cap , ie 29 fvrier 2016

Basket of Emerging Bonds 4 Cap , ie 29 avril 2016

Basket of High Yield Bonds 1 Cap, le 19 dcembre 2015

Basket of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 4 Dis , le 16 aot 2016

Basket of High Yield Bonds 5 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 6 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 7 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 8 Dis , le 15 fvrier 2017

Basket of High Yield Bonds DPM , le 15 dcembre 2014

Best of Bonds Dis , le 17 fvrier 2014

Best of Bonds Cap , le 17 fvrier 2014

Best of Bonds 2 Dis , le 17 septembre 2014

Best of Bonds 2 Cap , le 17 septembre 2014

Best of Bonds 3 Cap , le 21 avril 2014

Best of Bonds 3 Dis , le 21 avril 2014

Best of Bonds 4 Cap , le 19 novembre 2014

Best of Bonds 4 Dis , le 19 novembre 2014

Best of Bonds 5 Cap , le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 5 Dis , le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 6 Cap , le 22 juillet 2013

Best of Bonds 6 Dis , ie 22 juillet 2013

Best of Bonds 7 Dis , le 19 octobre 2015

Best of Bonds 8 Dis , le 2 dcembre 2015

Best of Bonds 9 Cap, le 10 dcembre 2015

Best of Bonds 10 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 10 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds USD Cap, ie 19 mai 2014

Best of Bonds USD Dis, le 19 mai 2014

Best of Convertible Bonds Cap , le 18 juin 2012

Best of Convertible Bonds 2 Cap , le 21 dcembre 2012

Best of Financial Bonds Cap date fixe ultrieurement ,

Best of Financial Bonds Dis, date fixe ultrieurement

Best of Financial Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Financial Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds Dis , ie 21 dcembre 2012

Best of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Sustainable Bonds Dis, le 2 novembre 2015

Best of Sustainable Bonds 2 Dis, le 18 novembre 2015

- Call Euro 1, le 1 juillet 2015

Call Index 4 , le 2 mai 2018

Callable 1, le 25 juillet 2013

Callable Eurostoxx 09-2012 , le 3 septembre 2012

Inflation Plus i , le ler septembre 2017

Inflation Plus iI , le 27 octobre 2017

- Japan Index 1 , le 6 octobre 2008

Private Protected Asia 1 , le 6 octobre 2008

Private Protected Asia 2 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 3 , date fixe ultrieurement;

Private Protected Asia 4 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 5 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 6 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 2 , date fixe ultrieurement ;

nvsod 2.1

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1Rsarv

au

Moniteur

belge

Prvale Protected Europe 3 , date fixe ultrieurement ;

- Private Protected Europe 4 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Europe 5 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 6 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 1 , le 6 octobre deux mil huit ; Private Protected Japan 2 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 3 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 4 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 5 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 6 , date fixe ultrieurement ;

- Private Protected World 1, le 24 dcembre 2010

Prvale Protected World 2 , date fixe ultrieurement ;

- Private Protected World 3 , date fixe ultrieurement ; Privais Protected World 4 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 5 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 6 , date fixe ultrieurement ; Sectorstrategy Europe , dure illimite

Quam Bonds , dure illimite.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Matre Eric Jacobs, Notaire associ Bruxelles,

Dposs en mme temps :

- 1 expdition de l'acte

- 1 extrait analytique

-1 PV du CA

- 1 coordination des statutsMentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale L'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/11/2011
mod 2.11-, 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Annexes du Moniteur be

29/11/2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Voo behou aan I

Belgi:

Staats

17 NOV 2011

UMM

Griffie

Ondernemingsnr : 0443.333.352

Benaming : BNP Paribas B FUND II

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap, openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch Recht van de categorie "financile instrumenten en liquide middelen"

Zetel : Warandeberg 3

1000 Brussel

Onderwerp akte : Creatie van een nieuwe aandelenklasse "LIFE" Statutenwijzigingen

UIT EEN AKTE verleden voor geassocieerd notaris Catherine Gillardin, vennoot van de burgerlijke; vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "James; Dupont, Catherine Gillardin, Eric Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires associs, Geassocieerde Notarissen", afgekort ACTALYS te Brussel, op 2 november 2011, geregistreerd, heeft de heer COOREMAN'i ;; Tom, wonend te 9200 Dendermonde, Haagstraat 79, ons hetvolgende verklaard en ons verzocht te akteren: Vaststelling van de creatie van een nieuwe aandelenklasse

Op grond van artikel 5 alinea 8 van de statuten van de vennootschap, heeft de raad, tijdens haar vergadering de dato 11 oktober 2011, beslist de nieuwe aandelenklasse, genoemd Life , te creren en over te gaan tot de statutenwijzigingen die daaruit voortvloeien. De aandelen "Life" zijn voorbehouden voor een institutionele belegger zoals bepaald in artikel 5 3 van de Wet van 20 juli ;i 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. De aandelenklasse "Life" zal uitgegeven worden door het compartiment "Quam Bonds".

Tijdens haar vergadering van 27 oktober 2011, heeft het Directiecomit van de Financial Services & ;; Markets Authority haar akkoord gegeven met de creatie van de aandelenklasse Life , zoals bevestigd in het schrijven van 28 oktober 2011, gericht aan de vennootschap door de Voorzitter van

Financial Services & Markets Authority

Statutenwijzigingen

Als gevolg van hetgeen voorafgaat, en teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de creatie van de nieuwe aandelenklasse, zoals op de

vergadering van de raad van bestuur van 11 oktober 2011 beslist onder voorbehoud van de goedkeuring van de Financial Services & Markets Authority, wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt .

Artikel vief : Maatschappelijk kapitaal : om in de vijfde alinea de volgende tekst toe te voegen: `Binnen elk compartiment kan de Raad van Bestuur de volgende aandelenklassen creren:

Klasse "Classic"

De aandelen "Classic" worden aangeboden aan fysieke en rechtspersonen. Dit zijn, tenzij anders vermeldt in het prospectus, naar keuze van de belegger, kapitalisatieaandelen ("Classic-Capitalisation" of "C") of distributieaandelen ("Classic-Distribution" of "D'), zoals bepaald in artikel ; zes hieronder.

Klasse "Life"

De "Life" aandelen zijn voorbehouden voor de institutionele beleggers, zoals bepaald in artikel 5 3 van de wet van twintig juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Deze categorie verschilt van de "Classic"-categorie door haar kostenstructuur en, gezien de hoedanigheid van de belegger voor wie ze is voorbehouden, door een verminderde abonnementsbelasting. Ze wordt niet gecommercialiseerd door de distributeurs van de BEVEK, het distributiekanaal van deze categorie is aan het Belgische verzekeringsbedrijf AG Insurance voorbehouden.

Het compartiment "Quam Bonds" zal "Classic`- en "Life"-aandelen mogen uitgeven."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 besluit van de raad van bestuur - 1 brief FSMA

- 1 Cordinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

V+,or-

- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

29/11/2011
Dnomination : (en entier) BNP Paribas B FUND H

Forme juridique : Socit anonyme, socit d'Investissement capital variable (SICAV) publique de droit belge de la catgorie instruments financiers et liquidits

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Cration d'une nouvelle classe d'actions LIFE Modification aux statuts

IL RESULTE D'UN ACTE RECU PAR LE Notaire associ Catherine Gillardin, de la socit civile ayant emprunt la forme d'une socit cooprative responsabilit limite James Dupont, Catherine Gillardin, Eric;, Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires Associs, Geassocieerde Notarissen , en abrg;; i; ACTALYS , Bruxelles, le 2 novembre 2011, dment enregistr, que Monsieur COOREMAN Tom, domicili 9200 Dendermonde, Haagstraat 79, dment mandat, nous a fait les dclarations suivantes : Constatation de la cration d'une nouvelle classe d'actions

En application de l'alina 8 de l'article 5 des statuts de la socit, le conseil a, lors de sa runion du 11: octobre 2011, dcid de crer une nouvelle classe d'actions, dnomm Life . Les actions Life sont:: rservs un investisseur institutionnel dfini l'article 5 3 de la loi du 20 juillet 2004 relative certaines? formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. La classe d'actions Life sera mise par le compartiment Quam Bonds .

Le conseil a galement dcid de procder aux modifications statutaires qui en rsultent.

Lors de sa runion du 27 octobre 2011, le Comit de Direction du Financial Services & Markets Authority a'! marqu son accord sur la cration de la nouvelle classe d'actions Life comme en atteste la lettre du 28" octobre 2011 adresse la socit par le Prsident du Financial Services & Markets Authority

Modification aux statuts

En consquence de ce qui prcde, afin de mettre les statuts de la socit en concordance avec la cration; de la nouvelle classe d'actions, telle que dcide par le conseil d'administration du 11 octobre 2011, sous la, condition de l'obtention de l'accord de la Financial Services & Markets Authority, l'article 5 des statuts est;; modifi comme suit:

Article cinq : Cpital social : pour rajouter le texte suivant au cinquime alina:

Au sein de chaque compartiment, le conseil d'administration aura la facult de crer les classes d'actions suivantes :

Classe Classic

Les actions Classic sont offertes aux personnes physiques et aux personnes morales. Elles sont, sauf disposition contraire mentionne au prospectus, au choix de l'investisseur, de capitalisation fr Classic-:: i Capitalisation ou C ) ou de distribution ( Classic-Distribution ou D ) comme dcrit l'article six ci- aprs.

Classe Life

Les actions Life sont rserves un investisseur institutionnel dfini l'article 5 3 de la loi du vingt; juillet deux mille quatre relative certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Cette catgorie se distingue de la catgorie Classic par se structure de frais et, tant donn le qualit de. l'investisseur laquelle elle est rserve, par une taxe d'abonnement rduite. Elle n'est pas commercialise par,, 1s les distributeurs de le SICAV, le canal de distribution de cette catgorie est rserve la compagnie;; d'assurance belge AG insurance.

Le compartiment Quam Bonds pourra mettre des actions Classic et Life . .

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Matre Catherine Gillardin, Notaire associ Bruxelles,

Dposs en mme temps :

- 1 expdition de l'acte

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOd 2.1Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Rsei au Monit belg

N d'entreprise : 0443.333.352

RUXELLES

t. N ge zyn,

~l

~~~

tg

Rserv au Moniteur belge

, ..

- 1 PV du CA

- 1 courrier FSMA

- 1 coordination des statuts

Mod 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/10/2011
mod 2.1

La:78 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

" 11164540

kinUSSEL

19 On 21%

Griffie

1.

C.J

Ondememingsnr : 0443.333.352

; Benaming : BNP Paribas B FUND il ,

;;

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap, openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

i (BEVEK) naar Belgisch Recht van de categorie "financile instrumenten en liquide middelen"

Zetel : Warandeberg 3

1000 Brussel

Onderwerp akte :Creatie van een nieuw compartiment - Statutenwijzigingen

UIT EEN AKTE verleden voor geassocieerd notaris Eric Jacobs, vennoot van de burgerlijke vennootschap;

CU ;; onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "James Dupont, Catherine;

Gillardin, Eric Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires associs, Geassocieerde Notarissen", afgekort; ;; ACTALYS te Brussel, op 12 oktober 2011, geregistreerd, heeft mevrouw DUCHATEAU Anne, wonende te 3900;

Overijse, Teniersdreef 8, ons hetvolgende verklaard en ons verzocht te akteren:

Vaststelling van de creatie van twee nieuwe compartimenten van Bevek

I; Op grond van artikel 5 alinea 8 van de statuten van de vennootschap, dat toelaat aan de raad van bestuur van; de vennootschap om op ieder ogenblik nieuwe compartimenten te creren, heeft de raad, tijdens haar; C;; vergaderingen de dato 15 respectievelijk 26 september 2011, beslist twee om nieuwe compartimenten, genoemd;

c; Cali Index 5 en Inflation Plus III , te creren en over te gaan tot de statutenwijzigingen die daaruit;

;; voortvloeien.

;; Tijdens haar vergadering van 27 september 2011, heeft het Directiecomit van de Financial Services & Markets!

ii Authority haar akkoord gegeven met de creatie van de compartimenten Call Index 5 , zoals bevestigd in het;

schrijven van 28 september 2011, gericht aan de vennootschap door de Voorzitter van de Financial Services &;

Markets Authority en waarvan een kopie overhandigd wordt aan de Notaris om het in het dossier te bewaren.

Tijdens haar vergadering van _ oktober 2011, heeft het Directiecomit van de Financial Services & Markets!

_; Authority haar akkoord gegeven met de creatie van de compartimenten Inflation Plus III , zoals bevestigd in het;

schrijven van _ oktober 2011, gericht aan de vennootschap door de Voorzitter van de Financial Services &;

:: Markets Authority en waarvan een kopie overhandigd wordt aan de Notaris om het in het dossier te bewaren.

Statutenwijzigingen

Als gevolg van hetgeen voorafgaat, en teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te;

;; brengen met de creatie van het nieuwe compartiment zoals door de raad van bestuur beslist op 15 september;

;; 2011 respectievelijk 26 september 2011 onder voorbehoud van de goedkeuring van de Financial Services &;

Markets Authority, wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

Artikel vijf: Maatschappelijk kapitaal : om de derde en vierde alinea te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door verschillende klassen van aandelen die elIl

overeenstemmen met een afzonderlijk deel of 'compartiment' van het vermogen van de Vennootschap.

De werkelijk gecreerde compartimenten en, in voorkomend geval, hun initile beleggingshorizon,:,

;; vastgesteld onder voorbehoud van de toepassing van dit artikel, zijn:

"Autocallable 1", in vereffening op 07 juni 2010

"Autocallable 2', op 2 januari 2015

"Autocallable 3", in vereffening op 07 februari 2011

Autocallable 4", in vereffening op 07 maart 2011op 2 maart 2015

*Basket of Bonds 1 Cap", op 31 maart 2015

*Basket of Bonds 2 Cap", op 31 maart 2015

*Basket of Bonds 2 Dis, datum wordt later bepaald

"Basket of Bonds 3 Cap" op 20 april 2015

"Basket of Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald ,

"Basket of Bonds 4 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of Bonds 4 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of Convertible Bonds 1 Cap", op 20 december 2013

___tlBaskete_e_O v-e_rtee:$o_nds-2_aJD"::op--23.j_u_n1:29,1_ ______________- ______: ___..__-_ _...____-__: _-_ _._______

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

`Basket of Convertible Bonds 3 Dis", op 18 oktober 2013

"Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis", op 23 december 2013

"Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis", op 20 juni 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis", op 1 september 2014

"Basket of Convertible High Yieid Bonds 4 Dis", op 31 juli 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis", 30 september 2014

"Basket of Emerging Bonds 1 Dis", op 21 december 2015

"Basket of Emerging Bonds 2 Cap", op 20 januari 2016

"Basket of Emerging Bonds 3 Cap", op 29 februari 2016

"Basket of Emerging Bonds 4 Cap", op 29 april 2016

"Basket of High Yield Bonds 1 Cap", op 19 december 2015

"Basket of High Yield Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 3 Cap"; datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 4 Dis", op 16 augustus 2016

"Basket of High Yield Bonds 5 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 6 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 7 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 8 Dis", 15 februari 2017

"Best of Bonds Cap", op 17 februari 2014

"Best of Bonds Dis", op 17 februari 2014;

"Best of Bonds 2 Dis", op 17 september 2014

"Best of Bonds 2 Cap", op 17 september 2014

"Best of Bonds 3 Cap", op 21 april 2014

"Best of Bonds 3 Dis", op 21 april 2014

"Best of Bonds 4 Cap", op 19 november 2014

"Best of Bonds 4 Dis", op 19 november 2014

"Best of Bonds 5 Cap", op 17 december 2014

"Best of Bonds 5 Dis", op 17 december 2014

"Best of Bonds 6 Cap", op 22 juli 2013

"Best of Bonds 6 Dis", op 22 juli 2013

"Best of Bonds 7 Dis", op 19 oktober 2015

"Best of Bonds 8 Dis", op 2 december 2015

"Best of Bonds 9 Cap", op 10 december 2015

"Best of Bonds 10 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 10 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds USD Cap", op 19 mei 2014

"Best of Bonds USD Dis", op 19 mei 2014

"Best of Convertible Bonds Cap", op 18 juni 2012

"Best of Convertible Bonds 2 Cap", op 21 december 2012

"Best of Financial Bonds Cap", datum wordt later bepaald ,

"Best of Financial Bonds Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds Dis", op 21 december 2012

"Best of High Yield Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 3 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 3 Dis"; datum wordt later bepaald

"Best of Sustainable Bonds Dis", op 2 november 2015

"Best of Sustainable Bonds 2 Dis", op 18 november 2015

"Call Euro 1", op 1 juli 2015

"Cali Index 4", op 2 mei 2018

"Call Index 5", op 1 juni 2018

"Callable 1", op 25 juli 2013

"Callable Eurostoxx 09-2012", op 3 september 2012

"Inflation Plus I", 1 september 2017

"Inflation Plus Il", 27 oktober 2017

"Inflation Plus 111, 28 december 2018

"Japan Index 1", op 6 oktober 2008

"Private Protected Asie 1", op 6 oktober 2008

" Voorbehouden aan het Belgisch StaatsbladOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

"Private Protected Asia 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 1", op 6 oktober 2008;

"Private Protected Japan 2", datum wordt later bepaald ; "Private Protected Japan 3", datum wordt later bepaald ; "Private Protected Japan 4", datum wordt later bepaald ; "Private Protected Japan 5", datum wordt later bepaald ; "Private Protected Japan 6", datum wordt later bepaald ; "Private Protected World 1", op 24 december 2090 ; "Private Protected World 2", datum wordt later bepaald; "Private Protected World 3", datum wordt later bepaald ; "Private Protected World 4", datum wordt later bepaald ; "Private Protected World 5", datum wordt later bepaald ; "Private Protected World 6", datum wordt later bepaald. "Sectorstrategy Europe", onbepaalde duur.

"Quam Bonds", onbepaalde duur"."

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 besluit van de raad van bestuur

- 1 Cordinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

31/10/2011
Mod 2.1

`grEU 3 Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur beige aprs dpt de l'acte au greffeIN 11111111111111111111111 fl

*11164541*

Greffe

Socit anonyme, socit d'Investissement capital variable (SICAV) publique de droit belge de la catgorie instruments financiers et liquidits f

Montagne du Parc 3

1000 Bruxelles

()blet de l'acte : Cration d'un nouveau compartiment Modification aux statuts

IL RESULTE D'UN ACTE RECU PAR LE Notaire associ Eric Jacobs, de la socit civile ayant emprunt la forme d'une socit cooprative responsabilit limite James Dupont, Catherine Gillardin, Eric Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires Associs, Geassocieerde Notarissen , en abrg ACTALYS , Bruxelles, le 12 octobre 2011, dment enregistr, que Madame DUCHATEAU Anne, domicili 3900 Overijse, Teniersdreef 8, dment mandat, nous a fait les dclarations suivantes:

Constatation de la cration de deux nouveaux compartiments de Sicav

En application de l'alina 8 de l'article 5 des statuts de la socit permettant au conseil d'administration de la

`i socit de crer tout moment de nouveaux compartiments, le conseil a, le conseil a, lors de ses runions de 15'; respectivement 26 septembre 2011, dcid de crer deux nouveaux compartiments de la socit, dnomm Call;; Index 5 respectivement Inflation Plus Ili , ainsi que de procder aux modifications statutaires qui en rsultent. Lors de sa runion du 27 septembre 2011, le Comit de Direction du Financial Services & Markets Authority a' marqu son accord sur la cration du compartiment Cali Index 5 comme en atteste la lettre du 28 septembre; 2011 adresse la socit par le Prsident du Financial Services & Markets Authority et dont une copie est remise; au Notaire pour tre conserve au dossier.

Lors de sa runion du _ octobre 2011, le Comit de Direction du Financial Services & Markets Authority a; marqu son accord sur la cration du compartiment Inflation Plus III comme en atteste la lettre du octobre' 2011 adresse la socit par le Prsident du Financial Services & Markets Authority et dont une copie est remise): ;; au Notaire pour tre conserve au dossier.

Modification aux statuts

ri

En consquence de ce qui prcde, afin de mettre les statuts de la socit en concordance avec la cration des;! ,i nouveaux compartiments, telle que dcide par le conseil d'administration du 15 septembre 2011 respectivement 26 septembre 2011, sous la condition de l'obtention de l'accord de la Financial Services & Markets Authority, l'article 5 des statuts est modifi comme suit :

Article cinq : Capital social : pour remplacer le troisime et le quatrime alina par le texte suivant:

Le capital social est reprsent par des catgories diffrentes d'actions correspondant chacune une partie distincte ou "compartiment" du patrimoine de la Socit.

Les compartiments actuellement crs et, le cas chant, leur date d'horizon de placement initiale, fixe sous rserve de l'application du prsent article, sont :

Autocallable 1 , en liquidation le 07 juin 2010

- Autocallable 2 , le 2 janvier 2015

- Autocallable 3 , en liquidation le 07 fvrier 2011 Autocallable 4 , en liquidation le 2 mars 2015 Basket of Bonds 1 Cap, le 31 mars 2015 Basket of Bonds 2 Cap, le 31 mars 2015

- Basket of Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N d'entreprise : 0443.333.352

Dnomination : BNP Paribas B FUND Il (en entier)

Forme juridique :

Sige :

.1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

r

Rserv

au

Moniteur

belge

Mod 2.1Basket of Bonds 3 Cap, le 20 avril 2015

Basket of Bonds 3 Dis date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 4 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 4 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of Convertible Bonds 1 Cap , le 20 dcembre 2013

Basket of Convertible Bonds 2 Cap , le 23 juin 2014

Basket of Convertible Bonds 3 Dis , le 18 octobre 2013

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis , le 23 dcembre 2013

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis , le 20 juin 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis , le ler septembre 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis , le 31 juillet 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis , le 30 septembre 2014

Basket of Emerging Bonds 1 Dis , Ie 21 dcembre 2015

Basket of Emerging Bonds 2 Cap , le 20 janvier 2016

Basket of Emerging Bonds 3 Cap , le 29 fvrier 2016

Basket of Emerging Bonds 4 Cap , le 29 avril 2016

Basket of High Yield Bonds 1 Cap, le 19 dcembre 2015

Basket of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

- Basket of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 4 Dis , le 16 aot 2016

- Basket of High Yield Bonds 5 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 6 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 7 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 8 Dis , le 15 fvrier 2017

Best of Bonds Dis , le 17 fvrier 2014

Best of Bonds Cap , le 17 fvrier 2014

Best of Bonds 2 Dis , le 17 septembre 2014

Best of Bonds 2 Cap , le 17 septembre 2014

Best of Bonds 3 Cap , le 21 avril 2014

Best of Bonds 3 Dis , le 21 avril 2014

Best of Bonds 4 Cap , le 19 novembre 2014

Best of Bonds 4 Dis , le 19 novembre 2014

Best of Bonds 5 Cap , le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 5 Dis , le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 6 Cap , le 22 juillet 2013

Best of Bonds 6 Dis , le 22 juillet 2013

Best of Bonds 7 Dis , le 19 octobre 2015

Best of Bonds 8 Dis , le 2 dcembre 2015

Best of Bonds 9 Cap, le 10 dcembre 2015

Best of Bonds 10 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 10 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11. Dis, date fixe ultrieurement

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mud 2,1Best of Bonds USD Cap, le 19 mai 2014

Best of Bonds USD Dis, le 19 mai 2014

Best of Convertible Bonds Cap , le 18 juin 2012

Best of Convertible Bonds 2 Cap , le 21 dcembre 2012

Best of Financial Bonds Cap date fixe ultrieurement ,

Best of Financial Bonds Dis, date fixe ultrieurement

Best of Financial Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Financial Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds Dis , le 21 dcembre 2012

Best of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Best of High weid Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Best of High veld Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

rr Best of Sustainable Bonds Dis, le 2 novembre 2015

Best of Sustainable Bonds 2 Dis, le 18 novembre 2015

Cal! Euro 1, le 1 juillet 2015

Cal! Index 4 , le 2 mai 2018

Cal! Index 5 , le 1 juin 2018

Callable 1, le 25 juillet 2013

Callable Eurostoxx 09-2012 , le 3 septembre 2012

Inflation Plus I , le ler septembre 2017

inflation Plus !! , le 27 octobre 2017

Inflation Plus III , le 28 dcembre 2018

Japan Index 1 , le 6 octobre 2008

Private Protected Asia 1 , le 6 octobre 2008

Private Protected Asia 2 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 3 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 4 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 5 , date fixe ultrieurement;

Private Protected Asia 6 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 2 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 3 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 4 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 5 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 6 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Japan 1 , le 6 octobre deux mil huit ;

Private Protected Japan 2 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Japan 3 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Japan 4 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Japan 5 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Japan 6 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected World 1, le 24 dcembre 2010

Private Protected World 2 , date fixe ultrieurement;

Priva te Protected World 3 , date fixe ultrieurement ;

Private Proteete_d_World 4 u,. date_txe ultrleprerrlent;

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Rserv

au

Moniteur

belge

Rserv Mod 2.1

au

Moniteur

belge

Private Protected World 5 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected World 6 , date fixe ultrieurement ;

Sectorstrategy Europe , dure illimite

Quam Bonds , dure illimite.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Matre Eric Jacobs, Notaire associ Bruxelles,

Dposs en mme temps

- 1 expdition de l'acte

- 1 extrait analytique

-1 PV du CA

- 1 coordination des statutsBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/10/2011
mod 2.12] jet n7 In de bijlagen het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

l~ -------" bij g' p'

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0443.333.352

Benaming : BNP Paribas B FUND Il

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap, openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch Recht van de categorie "financile instrumenten en liquide middelen"

: Zetel : Warandeberg 3

1000 Brussel

? Onderwerp akte :Creatie van een nieuw compartiment Statutenwijzigingen

UIT EEN AKTE verleden voor geassocieerd notaris Eric Jacobs, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "James Dupont, Catherine Gillardin, Eric Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires associs, Geassocieerde Notarissen", afgekort; ; ACTALYS te Brussel, op 14 september 2011, geregistreerd, heeft de heer COOREMAN Tom, wonend te 9200: Dendermonde, Haagstraat 79, ons hetvolgende verklaard en ons verzocht te akteren:

`; Vaststelling van de creatie van een nieuw compartiment van Bevek '

Op grond van artikel 5 alinea 7 van de statuten van de vennootschap, dat toelaat aan de raad van bestuur` van de vennootschap om op ieder ogenblik nieuwe compartimenten te creren, heeft de raad, tijdens haar; ; vergadering de dato 22 augustus 2011, beslist een nieuw compartiment genoemd Cail Index 4 , te creren: ; en over te gaan tot de statutenwijzigingen die daaruit voortvloeien.

ii Tijdens haar vergadering van 6 september 2011, heeft het Directiecomit van de Commissie voor het Bank-,: Financie- en Assurantiewezen, haar akkoord gegeven met de creatie van het compartiment Cali Index 4 , ; door de Voorzitter van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zoals aangeduid in de brief: dd 7 september 2011, gericht aan de vennootschap

Statutenwijzigingen

Als gevolg van hetgeen voorafgaat, en teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de creatie van het nieuwe compartiment zoals door de raad van bestuur beslist op 22 augustus 2011 onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, worden de artikelen 5 en 15 van de statuten gewijzigd als volgt :

Artikel vijf : Maatschappelijk kapitaal : om de derde en vierde alinea te vervangen door volgende tekst: : Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door verschillende klassen van aandelen die elk overeenstemmen met een afzonderlijk deel of 'compartiment' van het vermogen van de Vennootschap.

De werkelijk gecreerde compartimenten en, in voorkomend geval, hun initile beleggingshorizon,;

vastgesteld onder voorbehoud van de toepassing van dit artikel, zijn:

"Autocallable 1", in vereffening op 07 juni 2010

"Autocallable 2"; op 2 januari 2015

"Autocallable 3", in vereffening op 07 februari 2011

"Autocallable 4", in vereffening op 07 maart 2011 op 2 maart 2015

"Basket of Bonds 1 Cap", op 31 maart 2015

"Basket of Bonds 2 Cap", op 31 maart 2015

"Basket of Bonds 2 Dis, datum wordt later bepaald

"Basket of Bonds 3 Cap", op 20 april 2015

"Basket of Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald ,

"Basket of Bonds 4 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of Bonds 4 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of Convertible Bonds 1 Cap", op 20 december 2013

"Basket of Convertible Bonds 2 Cap", op 23 juni 2014

"Basket of Convertible Bonds 3 Dis", op 18 oktober 2013

'Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Die, op 23 december 2013

"Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis'; op 20 juni 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis"; op 1 september 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Vi 0\ef. a(01i

Griffie

et

Bijlagen bij het Belgisch Staats

mod 2.1

"Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis", op 31 juli 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis", 30 september 2014

"Basket of Emerging Bonds 1 Dis", op 21 december 2015

"Basket of Emerging Bonds 2 Cap", op 20 januari 2016

"Basket of Emerging Bonds 3 Cap", op 29 februari 2016

"Basket of Emerging Bonds 4 Cap" op 29 april 2016

"Basket of High Yield Bonds 1 Cap", op 19 december 2015

"Basket of High Yield Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 3 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 4 Dis", op 16 augustus 2016

"Basket of High Yield Bonds 5 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 6 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 7 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 8 Dis" 15 februari 2017

"Best of Bonds Cap", op 17 februari 2014

"Best of Bonds Dis", op 17 februari 2014;

"Best of Bonds 2 Dis", op 17 september 2014

"Best of Bonds 2 Cap", op 17 september 2014

"Best of Bonds 3 Cap", op 21 april 2014

"Best of Bonds 3 Dis', op 21 april 2014

"Best of Bonds 4 Cap", op 19 november 2014

"Best of Bonds 4 Dis", op 19 november 2014

"Best of Bonds 5 Cap", op 17 december 2014

"Best of Bonds 5 Dis", op 17 december 2014

"Best of Bonds 6 Cap", op 22 juli 2013

"Best of Bonds 6 Dis"; op 22 juli 2013

"Best of Bonds 7 Dis", op 19 oktober 2015

"Best of Bonds 8 Dis", op 2 december 2015

"Best of Bonds 9 Cap", op 10 december 2015

"Best of Bonds 10 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 10 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds USD Cap", op 19 mei 2014

"Best of Bonds USD Dis", op 19 mei 2014

"Best af Convertible Bonds Cap", op 18 juni 2012

"Best of Convertible Bonds 2 Cap", op 21 december 2012

"Best of Financial Bonds Cap", datum wordt later bepaald ,

"Best of Financial Bonds Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds Dis", op 21 december 2012

"Best of High Yield Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 3 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Sustainable Bonds Dis", op 2 november 2015

"Best of Sustainable Bonds 2 Dis", op 18 november 2015

"Call Euro 1 ", op 1 juli 2015

"Call Index 4", op 2 mei 2018

"Capable 1", op 25 juli 2013

re Callable Eurostoxx 09-2012 , op 3 september 2012

"Inflation Plus I", 1 september 2017

"Inflation Plus Ii", 27 oktober 2017

"Japan Index 1", op 6 oktober 2008

"Private Protected Asia 1", op 6 oktober 2008

"Private Protected Asia 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 2", datum wordt later bepaald ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden taan het' Belgisch Staatsblad

motl 2.1

"Private Protected Europe 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 1", op 6 oktober 2008;

"Private Protected Japan 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 1", op 24 december 2010 ;

"Private Protected World 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 6", datum wordt later bepaald.

"Sectorstrategy Europe", onbepaalde duur.

"Quam Bonds", onbepaalde duur"."

Artikel vijftien: Bevoegdheden van de raad en beleggingsbeleid: om de titel van punt 81 ervan door de

als volgt gelibelleerde tekst te vervangen:

"8/ De compartimenten Autocallable", "Cali Euro", "Trend Europe Equities", Callable", "Cali Index" en

"Inflation Plus".".

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzeifdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 besluit van de raad van bestuur

- 1 Cordinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden vaan het' Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/10/2011
Mod 2.1

pJt]o 13 Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Dnomination : (en entier) BNP Paribas B FUND Il

Forme juridique : Socit anonyme, socit d'Investissement capital variable (SICAV) publique de droit belge de la catgorie instruments financiers et liquidits t

Sige : Montagne du Parc 3

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Cration d'un nouveau compartiment Modification aux statuts

IL RESULTE D'UN ACTE RECU PAR LE Notaire associ Eric Jacobs, de la socit civile ayant emprunt la forme d'une socit cooprative responsabilit limite James Dupont, Catherine Gillardin, Eric Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires Associs, Geassocieerde Notarissen , en abrg ACTALYS , Bruxelles, le 14 septembre 2011 2011, dment enregistr, que Monsieur COOREMAN Tom, domicili 9200 Dendermonde, Haagstraat 79, dment mandat, nous a fait les dclarations suivantes :

Constatation de la cration d'un nouveau compartiment de Sicav

En application de l'alina 7 de l'article 5 des statuts de la socit permettant au conseil d'administration de la socit de crer tout moment de nouveaux compartiments, le conseil a, lors de sa runion du 22 aot 2011, dcid de crer un nouveau compartiment de la socit, dnomm Call Index 4 , ainsi que de procder aux modifications statutaires qui en rsultent.

Lors de sa runion du 6 septembre 2011, le Comit de Direction de la Commission Bancaire, Financire et des Assurances a marqu son accord sur la cration du compartiment Call Index 4 comme en atteste la lettre du 7 septembre 2011 adresse la socit par le Prsident de la Commission Bancaire, Financire et des Assurances.

Modification aux statuts

En consquence de ce qui prcde, afin de mettre les statuts de la socit en concordance avec la cration du nouveau compartiment, telle que dcide par le conseil d'administration du 22 aot 2011, sous la condition de l'obtention de l'accord de la Commission Bancaire, Financire et des Assurances, les articles 5 et 15 des statuts

sont modifis comme suit:

t;

Article cinq: Capital social : pour remplacer le troisime et le quatrime alina par le texte suivant:

Le capital social est reprsent par des catgories diffrentes d'actions correspondant chacune une partie distincte ou "compartiment" du patrimoine de la Socit.

;; Les compartiments actuellement crs et, le cas chant, leur date d'horizon de placement initiale, fixe sous rserve de l'application du prsent article, sont :

Autocallable 1 , en liquidation le 07 juin 2010

Autocallable 2 , le 2 janvier 2015

Autocallable 3 , en liquidation le 07 fvrier 2011

Autocallable 4 , en liquidation le 2 mars 2015

Basket of Bonds 1 Cap, le 31 mars 2015

Basket of Bonds 2 Cap, le 31 mars 2015

Basket of Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 3 Cap, le 20 avril 2015

Basket of Bonds 3 Dis date fixe ultrieurement ,

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signatureRserv

au

Moniteur

belge" 11159939N d'entreprise : 0443.333.352

Greffe

MO 2.1

Basket of Bonds 4 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 4 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of Convertible Bonds 1 Cap , le 20 dcembre 2013

re Basket of Convertible Bonds 2 Cap , le 23 juin 2014

Basket of Convertible Bonds 3 Dis , le 18 octobre 2013

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis , le 23 dcembre 2013

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis , le 20 juin 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis , le ler septembre 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis , le 31 juillet 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis , le 30 septembre 2014

Basket of Emerging Bonds 1 Dis , le 21 dcembre 2015

Basket of Emerging Bonds 2 Cap , le 20 janvier 2016

Basket of Emerging Bonds 3 Cap , le 29 fvrier 2016

Basket of Emerging Bonds 4 Cap , le 29 avril 2016

Basket of High Yield Bonds 1 Cap, le 19 dcembre 2015

Basket of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 4 Dis , le 16 aot 2016

Basket of High Yield Bonds 5 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 6 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 7 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 8 Dis , le 15 fvrier 2017

Best of Bonds Dis , le 17 fvrier 2014

Best of Bonds Cap , le 17 fvrier 2014

Best of Bonds 2 Dis , Ie 17 septembre 2014

Best of Bonds 2 Cap , le 17 septembre 2014

Best of Bonds 3 Cap , le 21 avril 2014

Best of Bonds 3 Dis , le 21 avril2014

Best of Bonds 4 Cap , le 19 novembre 2014

Best of Bonds 4 Dis , le 19 novembre 2014

Best of Bonds 5 Cap , le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 5 Dis , le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 6 Cap , le 22 juillet 2013

Best of Bonds 6 Dis , le 22 juillet 2013

Best of Bonds 7 Dis , le 19 octobre 2015

Best of Bonds 8 Dis , le 2 dcembre 2015

Best of Bonds 9 Cep, le 10 dcembre 2015

Best of Bonds 10 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 10 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds USD Cap, le 19 mai 2014

Bes! of Bonds USD D(g, le 19 mai 2014

Rserv

au

Morafteur

belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2i

Rserv

au

Moniteur

belge

Best of Convertible Bonds Cap , le 18 juin 2012

Best of Convertible Bonds 2 Cap , le 21 dcembre 2012

- Best of Financial Bonds Cap date fixe ultrieurement, Best of Financial Bonds Dis, date fixe ultrieurement Best of Financial Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

- Best of Financial Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement Best of High Yield Bonds Dis , le 21 dcembre 2012 Best of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement Best of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

- Best of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Sustainable Bonds Dis, le 2 novembre 2015

Best of Sustainable Bonds 2 Dis, le 18 novembre 2015

Cali Euro 1, le 1 juillet 2015

Cal! Index 4 , le 2 mai 2018

Callable 1, le 25 juillet 2013

Callable Eurostoxx 09-2012 , !e 3 septembre 2012

Inflation Plus! , le ler septembre 2017

Inflation Plus Il , le 27 octobre 2017

Japan Index 1 , le 6 octobre 2008

- Private Protected Asia 1 , le 6 octobre 2008

Private Protected Asia 2 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Asia 3 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Asia 4 , date fixe ultrieurement ;

- Private Protected Asia 5 , date fixe ultrieurement ;

- Private Protected Asie 6 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Europe 2 , date fixe ultrieurement ;

- Private Protected Europe 3 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Europe 4 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Europe 5 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Europe 6 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 1 , le 6 octobre deux mil huit ; Private Protected Japan 2 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 3 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 4 , date fixe ultrieurement; Private Protected Japan 5 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 6 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 1, le 24 dcembre 2010

Private Protected World 2 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 3 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 4 , date fixe ultrieurement;

- Private Protected World 5 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected World 6 , date fixe ultrieurement;

Sectorstrategy Europe , dure illimite

Quam Bonds ~lr~ illl>ril~.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Article quinze : Pouvoirs du conseil et politique d'investissement : pour remplacer le titre du point 8/ par le texte libell comme suit :

`"S/ Les compartiments Autocallable Cal! Euro Trend Europe Equities , Callable . Call Index et Inflation Plus .

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Matre Eric Jacobs, Notaire associ Bruxelles,

Dposs en mme temps :

- 1 expdition de l'acte

- 1 extrait analytique

-1 PV du CA

- 1 coordination des statuts

"

Rserv

au

Morr:teur

belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/09/2011
"

motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

flwIw~m~~nmumum~!u~ ~~'ssa

" 11139991 sz #l 20Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0443.333.352

BNP Paribas B FUND Il

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap, openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch Recht van de categorie "financile instrumenten en liquide middelen"

Zetel : Warandeberg 3

1000 Brussel

;i Onderwerp akte :Creatie van een nieuw compartiment Statutenwijzigingen

UIT EEN AKTE verleden voor geassocieerd notaris Eric Jacobs, vennoot van de burgerlijke vennootschap! ; onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "James Dupont, Catherine! Gillardin, Eric Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires associs, Geassocieerde Notarissen", afgekort! 1! ACTALYS te Brussel, op 31augustus 2011, geregistreerd, heeft de heer COOREMAN Tom, wonend te 9200!

fi Dendermonde, Haagstraat 79, ons hetvolgende verklaard en ons verzocht te akteren: !

Wijziging van de vervaldatum van het compartiment "Inflation Plus Il"

Op grond van artikel 5 alinea 7 van de statuten van de vennootschap, heeft de raad, tijdens haar: vergadering de dato 25 augustus 2011, beslist de vervaldatum van het compartiment genoemd Inflation Plus:

!! Il te verlengen tot 26 oktober 2018, en over te gaan tot de statutenwijzigingen die daaruit voortvloeien. !

,

i; Statutenwiizioingen

Als gevolg van hetgeen voorafgaat, en teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te!

brengen met wijziging in voormeld compartiment zoals door de raad van bestuur beslist op 25 augustus 2011,i

wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt :

Artikel vijf : Maatschappelijk kapitaal : om de derde en vierde alinea te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door verschillende klassen van aandelen die elk!

overeenstemmen met een afzonderlijk deel of 'compartiment' van het vermogen van de Vennootschap.

De werkelijk gecreerde compartimenten en, in voorkomend geval, hun initile beleggingshorizon,

vastgesteld onder voorbehoud van de toepassing van dit artikel, zijn:

"Autocallable 1", in vereffening op 07 juni 2010

Autocallable 2', op 2 januari 2015

"Autocallable 3", in vereffening op 07 februari 2011

'Autocallable 4", in vereffening op 07 maart 2011op 2 maart 2015

"Basket of Bonds 1 Cap', op 31 maart 2015

"Basket of Bonds 2 Cap", op 31 maart 2015

"Basket of Bonds 2 Dis, datum wordt later bepaald

"Basket of Bonds 3 Cap", op 20 april 2015

"Basket of Bonds 3 Die, datum wordt later bepaald ,

"Basket of Bonds 4 Cap'; datum wordt later bepaald

"Basket of Bonds 4 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of Convertible Bonds 1 Cap", op 20 december 2013

"Basket of Convertible Bonds 2 Cap", op 23 juni 2014

"Basket of Convertible Bonds 3 Dis", op 18 oktober 2013

"Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis", op 23 december 2013

"Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis" op 20 juni 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis", op 1 september 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis", op 31 juli 2014

"Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis", 30 september 2014

"Basket of Emerging Bonds 1 Dis"; op 21 december 2015

"Basket of Emerging Bonds 2 Cap", op 20 januari 2016

"Basket of Emerging Bonds 3 Cap", op 29 februari 2016

Benaming : (voluit)

Voor- mod 2.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad"Basket of High Yield Bonds 1 Cap", op 19 december 2015

"Basket of High Yield Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 3 Cap", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald

"Basket of High Yield Bonds 4 Dis", op 16 augustus 2016

"Basket of High Yield Bonds 5 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 6 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 7 Dis", 15 december 2016

"Basket of High Yield Bonds 8 Dis", 15 februari 2017

"Best of Bonds Cap", op 17 februari 2014

"Best of Bonds Dis", op 17 februari 2014;

"Best of Bonds 2 Dis", op 17 september 2014

"Best of Bonds 2 Cap", op 17 september 2014

"Best of Bonds 3 Cap", op 21 april 2014

"Best of Bonds 3 Dis", op 21 april 2014

"Best of Bonds 4 Cap", op 19 november 2014

"Best of Bonds 4 Dis", op 19 november 2014

"Best of Bonds 5 Cap", op 17 december 2014

"Best of Bonds 5 Dis", op 17 december 2014

"Best of Bonds 6 Cap", op 22 juli 2013

"Best of Bonds 6 Dis", op 22 juli 2013

"Best of Bonds 7 Dis", op 19 oktober 2015

"Best of Bonds 8 Dis", op 2 december 2015

"Best of Bonds 9 Cap" op 10 december 2015

"Best of Bonds 10 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 10 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds 11 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Bonds USD Cap", op 19 mei 2014

"Best of Bonds USD Dis", op 19 mei 2014

"Best of Convertible Bonds Cap", op 18 juni 2012

"Best of Convertible Bonds 2 Cap", op 21 december 2012

"Best of Financial Bonds Cap", datum wordt later bepaald ,

"Best of Financial Bonds Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of Financial Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds Dis", op 21 december 2012

"Best of High Yield Bonds 2 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 2 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 3 Cap", datum wordt later bepaald

"Best of High Yield Bonds 3 Dis", datum wordt later bepaald

"Best of Sustainable Bonds Dis", op 2 november 2015

`Best of Sustainable Bonds 2 Dis", op 18 november 2015

"Call Euro 1", op 1 juli 2015

"Callable 1", op 25 juli 2013

Callable Eurostoxx 09-2012 , op 3 september 2012

"Inflation Plus 1, 1 september 2017

"Inflation Plus Il", 26 oktober 2018

"Japan Index 1", op 6 oktober 2008

"Private Protected Asia 1", op 6 oktober 2008

"Private Protected Asia 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Asia 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 2", datum wordt later bepaald;

"Private Protected Europe 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 4", datum wordt later bepaald;

"Private Protected Europe 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Europe 6" datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 1", op 6 oktober 2008;

"Private Protected Japan 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 3", datum wordt later bepaald ;

BTliagen bij hetBrgisc1fstatIbTd -16709/2DI1- Annexes du 1VInifeur beg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

"Private Protected Japan 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected Japan 6", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 1", op 24 december 2010 ;

"Private Protected World 2", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 3", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 4", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 5", datum wordt later bepaald ;

"Private Protected World 6", datum wordt later bepaald.

"Sectorstrategy Europe", onbepaalde duur.

"Quam Bonds , onbepaalde duur"."

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 besluit van de raad van bestuur

- 1 Cordinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij tt S-falsbrd =161i%9rI2011- Annxs d 1VInilr tilg

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

16/09/2011
Mod 2.1

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe01efff

BRUXE.11.2

Eee 201

111111 IU 11111 1

*11139992*

UI

N d'entreprise : 0443.333.352

Dnomination : (en entier) BNP Paribas B FUND il

Forme juridique : Socit anonyme, socit d'investissement capital variable (SICAV) publique de droit belge de la catgorie instruments financiers et liquidits

Sige : Montagne du Parc 3

1000 Bruxelles

partie distincte ou "compartiment" du patrimoine de la Socit.

Les compartiments actuellement crs et, le cas chant, leur date d'horizon de placement initiale,

sous rserve de l'application du prsent article, sont :

Autocallable 1 , en liquidation le 07 juin 2010

Autocallable 2 , le 2 janvier 2015

Autocallable 3 , en liquidation le 07 fvrier 2011

Autocallable 4 , en liquidation le 2 mars 2015

Basket of Bonds 1 Cap, le 31 mars 2015

- Basket of Bonds 2 Cap, le 31 mars 2015

- Basket of Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 3 Cap, le 20 avril 2015

Basket of Bonds 3 Dis date fixe ultrieurement ,

Basket of Bonds 4 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 4 Dis, -date fixe ultrieurement

Basket of Convertible Bonds 1 Cap , le 20 dcembre 2013

Basket of Convertible Bonds 2 Cap , le 23 juin 2014

- Basket of Convertible Bonds 3 Dis , le 18 octobre 2013

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis , le 23 dcembre 2013

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis , le 20 juin 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis , le 1er septembre 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis , le 31 juillet 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis , le 30 septembre 2014

Basket of Emerging Bonds 1 Dis , le 21 dcembre 2015

Basket of Emerging Bonds 2 Cap , le 20 janvier 2016

-------------- ;_-- _-- :__Basket_ofEmergingeouds-0_Cakeele-29_fvrier2-016___ -

:; b0 'et de l'acte : Modification de la date de maturit du compartiment Inflation Plus Il Modification aux statuts

IL RSULTE D'UN ACTE RECU PAR LE Notaire associ Eric Jacobs, de la socit civile ayant emprunt la ai forme d'une socit cooprative responsabilit limite James Dupont, Catherine Gillardin, Eric Jacobs,; Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires Associs, Geassocieerde Notarissen , en abrg ACTALYS , Bruxelles, le 31 aot 2011, dment enregistr, que Monsieur COOREMAN Tom, domicili 9200; Dendermonde, Haagstraat 79, dment mandat, nous a fait les dclarations suivantes :

Modification de la date de maturit du compartiment Inflation Plus II

En application de l'alina 7 de l'article 5 des statuts de la socit, le conseil a, lors de sa runion du 25 aot; ;; 2011, dcid de prolonger la date de maturit du compartiment dnomm Inflation Plus Il jusqu'au 26: octobre 2018, ainsi que de procder aux modifications statutaires qui en rsultent.

Modification aux statuts

En consquence de ce qui prcde, afin de mettre les statuts de la socit en concordance avec la; prolongation telle que dcide par le conseil d'administration du 25 aot 2011, l'article 5 des statuts est modifi: comme suit:

Article cinq : Capital social : pour remplacer le troisime et le quatrime alina par le texte suivant:

Le capital social est reprsent par des catgories diffrentes d'actions correspondant chacune une

fixe

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rserv nood

au

" Moniteur belge

Basket of Emerging Bonds 4 Cap , le 29 avril 2016 Basket of High Yield Bonds 1 Cap, le 19 dcembre 2015 Basket of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement Basket of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement Basket of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

- Basket of High'field Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 4 Dis , le 16 aot 2016

Basket of High Yield Bonds 5 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High `field Bonds 6 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 7 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 8 Dis , le 15 fvrier 2017

- Best of Bonds Dis , le 17 fvrier 2014

Best of Bonds Cap , le 17 fvrier 2014

- Best of Bonds 2 Dis , le 17 septembre 2014

Best of Bonds 2 Cap , le 17 septembre 2014

Best of Bonds 3 Cap , le 21 avril 2014

Best of Bonds 3 Dis , le 21 avril 2014

Best of Bonds 4 Cap , le 19 novembre 2014

Best of Bonds 4 Dis , le 19 novembre 2014

Best of Bonds 5 Cap , le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 5 Dis , le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 6 Cap , ie 22 juillet 2013

Best of Bonds 6 Dis , le 22 juillet 2013

Best of Bonds 7 Dis , le 19 octobre 2015

rr Best of Bonds 8 Dis , ie 2 dcembre 2015

Best of Bonds 9 Cap, le 10 dcembre 2015

Best of Bonds 10 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 10 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11 Cap, date fixe ultrieurement

- Best of Bonds 11 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds USD Cap, le 19 mai 2014

Best of Bonds USD Dis, le 19 mai 2014

Best of Convertible Bonds Cap , le 18 juin 2012

- Best of Convertible Bonds 2 Cap , le 21 dcembre 2012

- Best of Financial Bonds Cap date fixe ultrieurement , Best of Financial Bonds Dis, date fixe ultrieurement Best of Financial Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement Best of Financial Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement Best of High Yield Bonds Dis , le 21 dcembre 2012 Best of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement Best of High `field Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement Best of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement Best of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

- Best of Sustainable Bonds Dis, le 2 novembre 2015

Best of Sustainable Bonds 2 Dis, le 18 novembre 2015

Cali Euro 1, le 1 juillet 2015

Callable 1, le 25 juillet 2013

Callable Eurostoxx 09-2012 , le 3 septembre 2012

Inflation Plus I , le 1er septembre 2017

Inflation Plus II , le 26 octobre 2018

Japan Index 1 , Ie 6 octobre 2008

Private Protected Asia 1 , le 6 octobre 2008

Private Protected Asia 2 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 3 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 4 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 5 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 6 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 2 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 3 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 4 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 5 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 6 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Japan 1 , le 6 octobre deux mil huit ;

Private Protected Japan 2 , date fixe ultrieurement;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Wed 2.1

Private Protected Japan 3 , date fixe ultrieurement ; Private Protected Japan 4 , date fixe ultrieurement ;

- Private Protected Japan 5 , date fixe ultrieurement ;

- Private Protected Japan 6 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 1, le 24 dcembre 2010

Private Protected World 2 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 3 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 4 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 5 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 6 , date fixe ultrieurement ; Sectorstrategy Europe , dure illimite

- Quam Bonds , dure illimite.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Matre Eric Jacobs, Notaire associ Bruxelles,

Dposs en mme temps :

- 1 expdition de l'acte

- 1 extrait analytique

-1 PV du CA

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur ta dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rserve

au

Nc). niteur

belge

13/09/2011
Mcd 2.1ro et Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

III 1111111 i I IIIII I

" ii3aoaa*

R.

Mo

bu

i

N d'entreprise : 0443.333.352

~ 1 M 2011i

Greffe

Dnomination : BNP Paribas B FUND II

(en entier)

Forme juridique : Socit anonyme, socit d'Investissement capital variable (SICAV) publique de droit

belge de la catgorie instruments financiers et liquidits

Sige : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Cration d'un nouveau compartiment Modification aux statuts

IL RESULTE D'UN ACTE RECU PAR LE Notaire associ Catherine Gillardin, de la socit civile ayant;; emprunt la forme d'une socit cooprative responsabilit limite James Dupont, Catherine Gillardin, Eric Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires Associs, Geassocieerde Notarissen , en abrg ACTALYS ,j Bruxelles, le 24 aot 2011, dment enregistr, que Monsieur COOREMAN Tom, domicili 9200 Dendermonde, Haagstraat 79, dment mandat, nous a fait les dclarations suivantes :

Constatation de la cration d'un nouveau compartiment de Sicav

:, En application de l'alina 7 de l'article 5 des statuts de la socit permettant au conseil d'administration de la;;

socit de crer tout moment de nouveaux compartiments, le conseil a, lors de sa runion du 4 aot 2011,:r

dcid de crer un nouveau compartiment de la socit, dnomm Callable Eurostoxx 09-2012 , ainsi que de;

procder aux modifications statutaires qui en rsultent.

Lors de sa runion du 23 aot 2011, le Comit de Direction de la Commission Bancaire, Financire et des'

Assurances a marqu son accord sur la cration du compartiment Callable Eurostoxx 09-2012 comme en

atteste la lettre du 24 aot 2011 adresse la socit par le Prsident de la Commission Bancaire, Financire et,;

des Assurances.

Modification aux statuts

En consquence de ce qui prcde, afin de mettre les statuts de la socit en concordance avec la cration du;

nouveau compartiment, telle que dcide par le conseil d'administration du 4 aot 2011, sous la condition de

l'obtention de l'accord de la Commission Bancaire, Financire et des Assurances, l'article 5 des statuts est modifi:

comme suit:

Article cinq : Capital social : pour remplacer le troisime et le quatrime alina par le texte suivant:

Le capital social est reprsent par des catgories diffrentes d'actions correspondant chacune une partie;;

distincte ou "compartiment" du patrimoine de la Socit.

Les compartiments actuellement crs et, le cas chant, leur date d'horizon de placement initiale, fixe sous;;

rserve de l'application du prsent article, sont

Autocallable 1 , en liquidation le 07 juin 2010

Autocallable 2 , le 2 janvier 2015

Autocallable 3 , en liquidation le 07 fvrier 2011

Autocallable 4 , en liquidation le 2 mars 2015

Basket of Bonds 1 Cap, le 31 mars 2015

Basket of Bonds 2 Cap, le 31 mars 2015

Basket of Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 3 Cap, le 20 avril 2015

Basket of Bonds 3 Dis date fixe ultrieurement ,

Basket of Bonds 4 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of Bonds 4 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of Convertible Bonds 1 Cap , le 20 dcembre 2013

Basket of Convertible Bonds 2 Cap , le 23 juin 2014

Basket of Convertible Bonds 3 Dis , le 18 octobre 2013

Basket of Convertible High Yield Bonds 1 Dis , le 23 dcembre 2013

Basket of Convertible High Yield Bonds 2 Dis , le 20 juin 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 3 Dis , le ler septembre 2014

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rserv

au

Moniteur

belge

Mod 2.1- Basket of Convertible High Yield Bonds 4 Dis , le 31 juillet 2014

Basket of Convertible High Yield Bonds 5 Dis , le 30 septembre 2014

Basket of Emerging Bonds 1 Dis , le 21 dcembre 2015

Basket of Emerging Bonds 2 Cap , le 20 janvier 2016

- Basket of Emerging Bonds 3 Cap , le 29 fvrier 2016

Basket of Emerging Bonds 4 Cap , le 29 avril 2016

Basket of High Yield Bonds 1 Cap, te 19 dcembre 2015

Basket of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Basket of High Yield Bonds 4 Dis , le 16 aot 2016

Basket of High Yield Bonds 5 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 6 Dis , le 15 dcembre 2016

Basket of High Yield Bonds 7 Dis , le 15 dcembre 2016

er Basket of High Yield Bonds 8 Dis , le 15 fvrier 2017

Best of Bonds Dis , ie 17 fvrier 2014

Best of Bonds Cap , le 17 fvrier 2014

Best of Bonds 2 Dis , le 17 septembre 2014

Best of Bonds 2 Cap , le 17 septembre 2014

Best of Bonds 3 Cap , le 21 avril 2014

Best of Bonds 3 Dis , le 21 avril 2014

Best of Bonds 4 Cap , le 19 novembre 2014

" Best of Bonds 4 Dis , le 19 novembre 2014

Best of Bonds 5 Cap , le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 5 Dis , le 17 dcembre 2014

Best of Bonds 6 Cap , le 22 juillet 2013

Best of Bonds 6 Dis , le 22 juillet 2013

Best of Bonds 7 Dis , le 19 octobre 2015

Best of Bonds 8 Dis , le 2 dcembre 2015

Best of Bonds 9 Cap, le 10 dcembre 2015

Best of Bonds 10 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 10 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds 11 Cap, date fixe ultrieurement

((Best of Bonds 11 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Bonds USD Cap, le 19 mai 2014

Best of Bonds USD Dis, le 19 mai 2014

Best of Convertible Bonds Cap , le 18 juin 2012

Best of Convertible Bonds 2 Cap , le 21 dcembre 2012

Best of Financial Bonds Cap date fixe ultrieurement ,

Best of Financial Bonds Dis, date fixe ultrieurement

Best of Financial Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Best of Financial Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

rr Best of High Yield Bonds Dis , le 21 dcembre 2012

Best of High Yield Bonds 2 Cap, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 2 Dis, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 3 Cap, date fixe ultrieurement

Best of High Yield Bonds 3 Dis, date fixe ultrieurement

Best of Sustainable Bonds Dis, ie 2 novembre 2015

Best of Sustainable Bonds 2 Dis, le 18 novembre 2015

Call Euro 1, le 1 juillet 2015

Callable 1, le 25 juillet 2013

Callable Eurostoxx 09-2012 , le 3 septembre 2012

Inflation Plus I , le ler septembre 2017

inflation Plus Il , le 27 octobre 2017

Japan Index 1 , le 6 octobre 2008

Private Protected Asia 1 , le 6 octobre 2008

- Private Protected Asia 2 , date fixe ultrieurement ;

- Private Protected Asia 3 , date fixe ultrieurement;

- Private Protected Asia 4 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 5 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Asia 6 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 2 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 3 , date fixe ultrieurement;

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Private Protected Europe 4 , date fixe ultrieurement;

Private Protected Europe 5 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Europe 6 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Japan 1 , le 6 octobre deux mil huit ;

Private Protected Japan 2 , date fixe ultrieurement;

Private Protected Japan 3 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Japan 4 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Japan 5 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected Japan 6 , date fixe ultrieurement ;

Private Protected World 1, le 24 dcembre 2010

Private Protected World 2 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 3 , date fixe ultrieurement; Private Protected World 4 , date fixe ultrieurement ; Private Protected World 5 , date fixe ultrieurement; Private Protected World 6 , date fixe ultrieurement ; Sectorstrategy Europe , dure illimite

Quam Bonds , dure illimite.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Matre Catherine Gillardin, Notaire associ Bruxelles.

Dposs en mme temps :

- 1 expdition de l'acte

- 1 extrait analytique

-1 PV du CA

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernire page du Vofet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rserv

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

13/09/2011
mod 2.1In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iss3eoas+

Vo beho

aan

Belg Staat

01 SEP. 2011

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0443.333.352

Benaming : BNP Paribas B FUND lI

(voluit)

Rechtsvorm : Naamroze vennootschap, openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEV