& DUPONT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : & DUPONT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 545.757.434

Publication

13/02/2014
Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BessEL

FE'!. 2014

11111!JIM. 1111111

V beh 1111111

dal

Bel Staa

Ondemerningsnr : 5L/S.75 9. L/34

Benaming

(voluit) : 84 DUPONT

(verkort) :

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: 1970 WEZEMBEEK-OPPEM  OSCAR DE SURBURELAAN 45 (volledig adres)

Onderwerp akte OPRICHTING - BENOEMING

Er blijkt uit een akte verleden op 23 januari 2014 voor Meester Olivier DUBUISSON, Notaris met; standplaats te Elsene, ter registratie neergelegd, dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid' onder de benaming "& DUPONT" werd opgericht:

1,- De heer VAN GOSSUM Stphane Paul Robert Jacques, geboren te Watermaal-Bosvoorde op zes november negentienhonderd drienzeventig, wonende te 1140 Evere, Fonsonstraat 14 bus 4.

2.- Mevrouw LEMOINE Sophie Viviane, geboren te Brussel op zevenentwintig september negentienhonderd tweenzeventig, wonende te 1140 Evere, Jean De Paduwaplein I bus 1.

Hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van het feit dat zij onderling eert handelsvennootschap oprichten, de statuten op te stellen van een Besloten Vennootschap:

met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd "& DUPONT", met een kapitaal van

achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) verdeeld over duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt n/duizendste: (1/1000010) van het maatschappelijk vermogen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

OPRICHTING

Inschrijving met inbrengen in geld "

De comparanten verklaren dat de duizend (1000) aandelen nu in geld zijn onderschreven voor de prijs van achttien euro zestig cent (E 18,60) per aandeel, als volgt:

- door De heer VAN GOSSUM Stphane: vijfhonderd (500) aandelen, ofwel voor negenduizend driehonderd euro ( 9.300,00)

- door Mevrouw LEMOINE Sophie: vijfhonderd (500) aandelen, ofwel voor negenduizend driehonderd euro (6 9.300,00)

Samen: duizend (1.000) aandelen, ofwel voor achttienduizend zeshonderd euro (6 18.600,00)

De comparanten verklaren hun totale inbreng in contanten te hebben volgestort, zijnde een! som van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00),

Deze som werd voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap gestort op een speciale ; rekening geopend op naam van de op te richten vennootschap bij BNP Paribas Fortis zodanig dat de vennootschap vanaf heden uit dien hoofde beschikt over een som van;

achttienduizend zeshonderd euro 18.600,00).

Een bewijs van de bank de dato 22(0112014 zal door instrumenterende Notaris bewaard

worden.

II. STATUTEN

Artikel 1: AARD EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van aard.'

De benaming van de vennootschap is "& DUPONT"

Artikel 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1970 Wezembeek-Opp_em, Oscar de Burburelaan,

ReOtO Nam en hoedanigheid vancidinstffibienter-ende nofaris-,-fietzij Van de'perSoMn(li)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

. 1 2 3 45

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Artikel 3: MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het restaurantbedrijf in het algemeen en de horecasector, de organisatie van feestmalen en recepties, traiteurdiensten, met inbegrip van de organisatie, het beheer en de uitbating van restaurants, cafetaria's, drankgelegenheden, evenals alle handelsverrichtingen inzake toerisme, hotelbedrijf, ontspannings- en vrijetijdssector;

- De organisatie van alle soorten vrijetijdsbesteding, evenementen, avondpartijen, vermakelijkheden, vergaderingen, colloquia en alle andere activiteiten in verband met evenementen en/of reclame, evenals van alle manifestaties, ontvangsten en recepties van priv-, commercile of beroepsaard voor eigen rekening of voor rekening van derden, en meer bepaald als makelaar of raadgever inzake de Organisatie van evenementen; de uitwerking, de verwezenlijking, de promotie van evenementen met alle communicatiewijzen en - middelen.

De verhuring van lokalen voor alle activiteiten, met of zonder bijhorende diensten. Algemeen kan de vennootschap elke commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan. De vennootschap kan een hypotheek of elke andere rele zekerheid vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.

Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op een som van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt n/duizendste (1/1000ste) van het maatschappelijk vermogen.

Artikel 6: STEMMING DOOR DE EVENTUELE VRUCHTGEBRUIKER

In geval van splitsing van het eigendomsrecht op de aandelen worden de aanverwante rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9: AANDUIDING VAN DE ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt beheerd door n of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, die voor beperkte of onbeperkte duur worden benoemd en in het Laatste geval de hoedanigheid hebben van statutaire zaakvoerders.

De vergadering die de zaakvoerders aanduidt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en - in geval er meerdere zaakvoerders zijn - hun bevoegdheden. Is er maar n zaakvoerder dan krijg deze alle beheersbevoegdheden.

Indien een rechtspersoon zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Artikel 10: BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan elke zaakvoerder alle daden stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behalve de handelingen die door de Wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechtszaken, als verweerder of eiser.

Elke zaakvoerder kan bijzondere machten verlenen aan elke mandataris.

Artikel 12: TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP~ ~ x

J ' r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen zal er geen commissaris worden aangesteld, tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

In een dergelijk geval beschikt elke vennoot individueel over de onderzoek- en toezichtbevoegdheden van de commissarissen. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze wordt enkel door de vennootschap bezoldigd als hij met instemming van de vennootschap werd aangesteld of indien de bezoldiging ten laste van de vennootschap werd bepaald door een gerechtelijke beslissing. In deze laatste gevallen worden de bemerkingen van de accountant bekendgemaakt aan de vennootschap.

Artikel 13: BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de tweede dinsdag van de maand juni, telkens om zestien (16) uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is.

Artikel 14: STEMRECHT

Tijdens de vergaderingen geeft elk aandeel recht op n stem, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.

Arti el 16: JAARREKENINGEN

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en stelt de zaakvoerder de inventarissen alsmede de jaarrekening op, overeenkomstig de wet.

Artikel 17: WINSTVERDELING

Het batig overschot van de resultatenrekeningen, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, zoals vastgesteld volgens de goedgekeurde jaarrekening, vertegenwoordigt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf percent (5%) ingehouden om een wettelijk reservefonds aan te leggen. Deze inhouding is niet meer verplicht wanneer het fonds in kwestie een tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht als de reserve voor welke reden dan ook werd gebruikt.

Het overblijvende saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder en mits naleving van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De dividenden worden betaald op de plaats en het tijdstip bepaald door de zaakvoerder. Artikel 19: VEREFFENING - VERDELING

In geval van ontbinding van de vennootschap, op welk ogenblik en voor welke reden dan ook, gebeurt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), onder verbehoud van de mogelijkheid van de Algemene Vergadering om een of meerdere vereffenaar(s) aan te duiden en zijn / hun bevoegdheden en bezoldigingen te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de liquidatie, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-activa verdeeld tussen de vennoten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volstort, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het netto activa wordt verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot de aandelen waarover zij beschikken waarbij elk aandeel een gelijk recht verleent.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

Heden zijn de vennoten bijeengekomen en hebben zij met eenparigheid der stemmen de volgende beslissingen genomen, die pas in voeg treden wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben, namelijk de dag dat het uittreksel van de huidige akte wordt neergelegd bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

1. Hot eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging en wordt afgesloten op 31

december 2014

2. E-rste jaarlijkse algemene vergadering:

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden in juni 2015

3. B " noeming van niet-statutaire zaakvoerders :

De vergadering beslist als zaakvoerders aan te stellen ;

De beer VAN GOSSUM Stphane et Mevrouw LEMOINE Sophie, voornoemd, hier

,

y 1 e ~

Vpor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

aanwezig, die aanvaarden.

Elke zaakvoerder wordt benoemd tot herroeping en kan alleen de vennootschap geldig

verbinden zonder beperking in waarde.

Hun mandaat is bezoldigd.

4_ Commissaris:

De vergadering beslist geen commissaris aan te duiden, aangezien de vennootschap die

verplichting niet heeft.

5. Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting: In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen neemt de vennootschap de verbintenissen over die in haar naam werden aangegaan toen ze in oprichting was en dit sinds een december 2013.

.De comparanten keuren uitdrukkelijk alle verbintenissen van de vennootschap goed die genomen werden of moeten worden voor de neerlegging van huidige akte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, onder de opschortende voorwaarde dat die neerlegging gebeurt. De comparanten geven de nodige volmachten aan de 'vertegenwoordigers van de vennootschap, die elders zijn aangeduid, om de maatschappelijke activiteiten te voeren; de gewone neerlegging bij de griffie houdt van rechtswege de overname in van deze verbintenissen door de vennootschap.

6. Volmacht:

L'Entraide, Colonel Bourgstraat 113 te 1140 Evere, krijgt alle machten toegekend, met een vermogen tot vervanging, om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket (Kruispuntbank van Ondernemingen) en bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Olivier DUBUISSON

NOTARIS

Uitgifte van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.08.2015, NGL 28.08.2015 15489-0327-015
06/02/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
& DUPONT

Adresse
RUE G. DE LOMBAERDE 70 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale