0039 COMPANY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 0039 COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.276.480

Publication

27/05/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod111

.........

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Hill MO

Ondernerningsnr : 0848.276.480

Benaming (voluit) : 0039 Company

(verkort)

Rechtsvorm: besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

Zetel Komedieplaats 2

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :BVBA: ontbinding

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Geert De Roeck te Antwerpen-Deurne, op 20 maart 2014, blijkt,

dat de vennoten bij eenparigheid van stemmen besloten hebben:

"Eerste beslissing: goedkeuring van de verslagen

De algemene vergadering stelt vast dat er op de verslagen en de staat van activa en passiva geenii

opmerkingen werden gemaakt en zij beslist met eenparigheid van stemmen de besluiten daarvan goed te

keuren.

Tweede beslissing: vervroegde ontbinding

De vergadering besluit met nparigheid van stemmen tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap

en stelt haar in vereffening te rekenen vanaf heden. De vennootschap zal slechts nog bestaan met het oog op

haar vereffening.

Derde beslissing: Ontslag - benoemingen - machten

De vergadering beslist met nparigheici van stemmen:

a) De zaakvoerder uit zijn functies te ontheffen en te ontslaan, en zonder enig voorbehoud verleent de

. algemene vergadering haar decharge over zijn bestuursdaden gesteld tot en met het afsluiten van'

voormelde staat van actief en passief.

b) Tot vereffenaar aan te stellen: de heer Erik Jan Keijzer, geboren te Rotterdam op achtentwintig juni negentienhonderd zeventig, houder van een Nederlands paspoort NP9998760, nationaal nummer 136333862, gehuwd, wonende te 3053KL Rotterdam (Nederland), Abeelhof 14, met opdracht de rechtshandelingen te verrichten zoals omschreven door artikels 186 tot en met 192 Wetboek van vennootschappen.

Deze aanstelling gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de homologatie door de Rechtbank vani Koophandel te Antwerpen.

De vereffenaar mag, mits homologatie, de handelingen voorzien in artikel 187 Wetboek van vennootschappen verrichten, zonder dat hiervoor een nieuw besluit of een machtiging van de algemene vergadering nodig is, in de gevallen waarin dit wordt voorgeschreven.

De vereffenaar wordt gemachtigd de hypotheekbewaarder te ontslaan van het nemen van ambtshalve-inschrijving, te te verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen,' overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en moet zich houden aan de boeken van de:; vennootschap.

De vereffenaar mag alle corrigerende of aanvullende akten ondertekenen in geval van vergissing, verzuim !I of onnauwkeurigheid in de verwoording van de goederen en rechten die door haar in andere vennootschappen,' zouden worden ingebracht en de modaliteiten bepalen waarop de algemene vereffeningsvergaderingen kunnen,: ' worden bijgewoond.

Behoudens bijzondere delegatie worden aile akten die de vennootschap in vereffening verbindt, zelfs deze !; waarvan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, ondertekend door de vereffenaar. De opdracht van de vereffenaar wordt kosteloos uitgevoerd.

De vergadering wordt geheven."

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Geert De Roeck,

Notaris,

Op de de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

V

beh aa Bel

SteE

ll

-

Rtiohibtink von kaophanciel

Antworpen

16 MEI 201/1

afsee4entwerpen

28/07/2014
ModWold 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken 'copie na neerlegging ter griffie van de akte

j Il 1!! (1, 1.1,1111 11

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

16 JOU 2014

afdefing Antwerpen

r-

Annexes d-MnifeurWre

l'"Hetre col

4-`1

;1C)

=11

Ondernemingsnr : 0848.276.480

Benaming

(voluit) : 0039COMPANY (IN VEREFFENING)

(verkort)

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: KOMEDIEPLAATS 2,2000 ANTWERPEN (BELGIE)

(volledig adres)

Onderwerp akte SLUITING VAN DE VEREFFENING

Uittreksel uit het verslag de eenparige schriftelijke besluitvorminct van de bijzondere algemene vergadering der vennoten d.d. 8 juli 2014

De vergadering neemt kennis van het verslag van de vereffenaar.

De vergadering neemt kennis van de rekeningen, het verdelingsplan en de stukken tot staving.

Overeenkomstig artikel 190, 1, 3de alinea W. Venn. werd bij eenvoudig verzoekschrift d.d. 4 juni 2014 het verdelingsplan opgesteld door de vereffenaar en voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel.

Bij uitspraak d.d. 24 juni 2014 heeft de Rechtbank van Koophandel zich akkoord verklaard niet het' verdelingsplan en kan de vergadering dus overgaan tot de sluiting van de vereffening.

De vergadering verklaart daarbij geen opmerkingen te hebben en verklaart zich zonder enig voorbehoud of reserve akkoord met het verslag van de vereffenaar en beslist de rekeningen goed te keuren.

De vergadering stelt in aansluiting op het verslag van de vereffenaar vast dat:

" alle rechten verbonden aan de eigendom van aile aandelen werden overgedragen aan de vennoten;

" er geen gelden of waarden zijn toekomende aan onbekende vennoten of schuldeisers of waarvan de afgifte niet kon warden gedaan;

" de vennootschap bijgevolg noch bezittingen noch schulden heeft, met uitzondering van de schuld t.a.v. EJK Beheer B.V., meerderheidsaandeelhouder van de vennootschap.

Vervolgens beslist de vergadering tot sluiting van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.

De vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan de vereffenaar voor de uitoefening van zijn mandaat en stelt vast dat het mandaat van de vereffenaar, zijnde de heer Erik Keyzer, wonende te Abeelhof 14, 3053 KL Rotterdam (Nederland), met ingang van heden beindigd is ingevolge voorgaande beslissing tot sluiting van de vereffening.

De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap tenminste vijf jaar zullen worden bewaard te Abeeihof 14, 3053 KL Rotterdam (Nederland).

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Moore Stephens Tax & Legal BV CVBA (RPR 0543.297.988), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij de mogelijkheid heeft: aile formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenonclememingen, bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de onclememingsloketten of andere administratieve diensten;

" aile formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.02.2014, NGL 27.02.2014 14058-0598-014
07/09/2012
Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- nlllll~ IIII~I I~IIII

behouden *iaisi~ei*

aan het

Belgisch

Staatsblad

nN.Grgefagd ter griffie van do Rrc1brri van Kacpkandel td Ardrerpon, op

2 9 AUG. 2012

Griffie

Onderrtemingsnr : Ce $ 9"). . 4 go

Benaming

(voluit) : 0039 Company

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2000 Antwerpen, Komedieplaats 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden op 23 augustus 2012 dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder, nummer BE 0899.286.109, BTW-nummer 899.286.109, op het kantoor,

ZIJN GEKOMEN

1. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht E.J.K. BEHEER, met statutaire zetel te Rotterdam en. adres te 3054TA Rotterdam, Apollostraat 14, opgericht op 23 september 2002, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24338478 waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte van 2 juli 2012 verleden voor notaris R.X.J. Blokzijl te Rotterdam.

Voomoemde vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar directeur de heer KEIJZER Erik Jan, geboren te Rotterdam op 28 juni1970, houder van een Nederlands paspoort NP9998760, nationaal nummer 136333862, gehuwd, wonende te 3054TA Rotterdam (Nederland), Apollostraat 14;

2.Mevrouw LEON Miranda, geboren te Rotterdam (Nederland) op 9 oktober 1970, houder van een Nederlands paspoort NV7C2FPR2, nationaal nummer 136021827, gehuwd, wonende te 3054TA Rotterdam (Nederland), Apollostraat 14; die mij hebben verzocht oprichtingsakte te verlenen met ingang vanaf heden van een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en te dien einde de statuten van deze vennootschap vast te stellen als hierna vermeld.

Comparanten verklaren mij in te tekenen op volgende aantallen aandelen:

1.De besloten vennootschap naar Nederlands recht E.J.K. Beheer, voornoemd, negenennegentig aandelen; 99

2.Mevrouw Leon Miranda, voornoemd, n aandeel 1

Totaal: honderd aandelen 100

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn. Hij verliest echter het voordeel van de beperkte' aansprakelijkheid voor de tweede en verdere vennootschappen waarin hij enige vennoot is, behalve wanneer de aandelen in die vennootschap(pen) wegens overlijden aan hem zijn toegekomen.

Zoals blijkt uit het bankattest dat overhandigd werd aan mij, notaris is een bedrag van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) in specin gedeponeerd op de rekening nummer 363-1083943-08 bij de ING Bank, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, de oprichters verklarend dat deze volstorting gelijkelijk gespreid is over alle ingeschreven aandelen. Bijgevolg werd op alle aandelen voldoende volgestort en staat vanaf heden het voormelde bedrag in specin ter beschikking van de vennootschap.

Comparanten verklaren dat het geheel van het kapitaal geplaatst is en dat dit minstens volstort is ten belope van het door de wet voorgeschreven minimum.

De comparanten hebben het door de wet opgelegd financieel plan voor bewaring overhandigd aan mij, notaris. Dit plan is door alle oprichters ondertekend.

De comparanten verzoeken aan mij, notaris, te akteren dat de voorwaarden bedoeld in de artikels 214, 216 en 223 van het Wetboek van Vennootschappen werden nageleefd.

Comparanten verklaren vervolgens dat zij de statuten der vennootschap als volgt vaststellen:

STATUTEN

Artikel 1. De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam 0039Company.

Artikel 2. De zetel is gevestigd binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen voornoemd territorium overgebracht worden, mits vervulling van de formaliteiten en handelingen die daartce nodig zijn (in binnen- en buitenland).

De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar ook in binnen- en buitenland.

Artikel 3. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel:

Het vervaardigen, verkopen en verhandelen van confectiekleding, textielgoederen, schoenen en andere lederwaren in de ruimste zin van het woord, De vennootschap mag alle handelingen verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of bevorderlijk zijn.

Managementassistentie en ondersteuning in de zin van: professionele en onafhankelijke adviezen verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en personeelsbeheer, deze opscmming geldend al illustratie en niet limitatief, en dit zowel ten behoeve van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit organisaties en particulieren, zowel in binnen als buitenland.

Zij mag tevens alle industrile, handels- en financile, roerende en onroerende verrich-'tingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechts-'persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persccn in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefe-'nen.

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.

Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

De vennootschap kan zowel in Belgi als in het buitenland alle industrile, commercile en financile, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uit-breiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

De vennootschap kan zowal tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingadviseurs.

Artikel 5. Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (100.000,00 EIJR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, met fractiewaarde. Alle aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap volledig onderschreven.

Artikel 6. In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkcmstig de wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 7. De erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, een vennoot of zaakvoerder zullen, om welke redenen ook, nooit gerechtigd zijn de zegels te doen leggen op de papieren of de documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch deling of veiling eisen.

Voor de uitoefening van hun rechten hebben zij zich te houden aan de gewone jaarlijkse inventaris en de regelmatig genomen beslissingen.

Artikel 8. De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoct, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, worden enkel geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap indien hun benoeming gebeurde binnen de strikte tekst van de statuten; enkel in die omstandigheden kan hun opdracht slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

in geval van overlijden van een zaakvoerder of wanneer een zaakvoerder voor langer dan n maand in de feitelijke onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen zal, tot deze feitelijke onmogelijkheid ophoudt of tot door de algemene vergadering in zijn vervanging is voorzien, als plaatsvervangend zaakvoerder optreden de oudste onder de vennoten die zelf geen zaakvoerder zijn, of bij gebreke hieraan de echtgenoot(-ote) van gezegde zaakvoerder, of nog bij gebreke daaraan de lasthebber aangewezen door zijn rechtverkrijgenden, als hoger gezegd bij de lidmaatschapsrechten.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door dwingende bepalingen van de wet worden voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering, en in zoverre bij beslissing van de algemene vergadering deze bevoegdheden niet beperkt werden.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en eveneens in rechte, als eiser of verweerder. De zaakvoerder(s) moeten alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en belangen der vennootschap.

Wanneer een zaakvoerder geen enige vennot is mag hij niet optreden bij een verrichting waar hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, rechtstreeks of zijdelings. Indien er andere zaakvoerders in functie zijn kunnen zij optreden; indien niet dient de zaakvoerder een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen.

De zaakvoerder(s) hebben recht op vertegenwoordigings-, reis- en verblijfkosten door hen gemaakt in de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. Nochtans kan een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding voor de toekomst worden toegekend door de algemene vergadering.

Artikel 9. De zaakvoerder(s) samen kunnen aan n of meer personen, al dan niet vennoten, onder hun eigen verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten verlenen voor bepaalde rechtshandelingen of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen.

Bij de rechtshandelingen moet hun handtekening onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd docr de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 10. Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien deze dag een feestdag mocht zijn, zal de gewone algemene verga-'dering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

De algemene vergadering mag in bijzondere zitting bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) of de commissaris(sen) wanneer dergelijk orgaan van de vennootschap in functie is; zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van vennoten die tezamen minstens n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. ln deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na aanvraag.

In zoverre de wet dit vereist, geschiedt de oproeping tot de algemene vergadering bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, de dag en het uur van de vergadering, de plaats van de vergadering indien die niet is op de zetel van de vennootschap, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, alsook aan alle andere personen, die er op gerechtigd zijn en er om verzoeken.

Artikel 11. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maat-'schappe-'lijke zetel, of op een andere plaats, op voorwaarde dat deze plaats nauwkeurig wordt aangegeven in de bijeenroepingen. Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is, en mits overhandiging van de volmacht aan de zaakvoerder(s), uiterlijk acht en veertig uur voor de vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Ingeval de vennootschap slechts uit n vennoot bestaat, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit zonder dat hij deze kan delegeren.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zo ver de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Onder voorbehoud van toepassing van andersluidende dwingende bepalingen van het wetboek van Vennootschappen, heeft elk aandeel recht op n stem.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een persoon gehuwd onder een stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat, komt uitsluitend toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de beide echtgenoten bestaat.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheld aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Indien aandelen toebehoren aan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

enerzijds naakte eigenaars en anderzijds vruchtgebruikers, zal het de vruchtgebruiker (of de door de vruchtgebruikers aangewezen persoon) zijn die de rechten uitoefent.

Behalve wanneer de wet dwingend anders oplegt, worden de beslissingen in het algemeen gencmen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat op de vergadering is vertegenwoordigd; bij staking van stemmen wordt het voorstel aangezien als verworpen,

Artikel 12. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht die te zijn van de statutaire algemene vergadering, op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke beslissing ten laatste vijftien dagen voor de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste vijftien dagen voor de datum van de statutaire algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. indien de laatste schriftelijke beslissing niet binnen die termijn is toegekomen, moeten de zaakvoerders onverwijld de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. De schriftelijke beslissing, opgenomen in n of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige beslissing te komen, dan wel voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in n of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vr die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 13. Het maatschappelijk boekjaar neemt aanvang op n januari en eindigt op eenendertig december daarna,

Op de laatste dag van elk boekjaar wordt door het bestuur de inventaris en de jaarrekeningen opgemaakt.

De zaakvoerder(s) stellen, wanneer wettelijk vereist, bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Indien geen jaarverslag wordt opgemaakt, zal betreffende alle situaties waarin een tegenstrijdigheid van belangen bestond tussen de vennootschap en een zaakvoerder worden gehandeld ais in het wetboek van Vennootschappen bepaald.

Artikel 14. Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de netto winst.

Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de netto winst. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 15, Ingeval van ontbinding, om elke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de vereffening gebeuren door de zaakvoerder(s) dan in functie, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk n of meer vereffenaars aanstelt. Zij bepaalt dan tevens hun bevoegdheden en vergoeding evenals tezamen de wijze van vereffening van de vennootschap. De vereffenaars zullen, tenzij uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering, de meest uitgebreide bevoegdheden hebben, inbegrepen de bevoegdheden als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De eerste gelden voortkomend van de vereffening zullen voor alles aangewend worden tot delging van het passief en van de lasten van de vennootschap tegenover derden.

Na verwezenlijking van het actief en aanzuivering van het passief zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling aan de vennoten van het afbetaald bedrag van de aandelen.

Wat daarna beschikbaar blijft zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding met hun aantal aandelen.

Artikel 16. Voor de uitvoering van deze statuten zal elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of gevolmachtigde van de vennootschap, die niet in Belgi gedomicilieerd is en geen woonstkeuze in Belgi heeft gedaan, geacht worden woonstkeuze gedaan te hebben op het adres van de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, aanmaningen en betekeningen hem geldig kunnen gericht worden.

Artikel 17, Voor alle punten niet uitdrukkelijk in deze voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

BESCHIKKINGEN VAN VOORBIJGAANDE AARD

De oprichters treffen nog eenparig volgende beslissingen:

A. in verband met de oprichting:

1 het eerste maatschappelijk boekjaar vangt aan op heden en eindigt op nendertig december tweeduizend dertien.

2 de eerste gewone algemene vergadering der vennoten zal worden gehouden in het jaar tweeduizend veertien, op dag, uur en plaats bepaald in de statuten.

3 ais niet-statutair, bezoldigd zaakvoerder wordt voor onbepaalde duur aangewezen: de heer Keijzer Erik Jan, voornoemd, die het mandaat aanvaardt.

4 Gelet op de omvang van de vennootschap en de te verwachten ontwikkeling in de nabije toekomst besluit de algemene vergadering thans geen commissarissen aan te duiden.

5 De maatschappelijke zetel wordt thans gevestigd te 2000 Antwerpen, Komedieplaats 2.

B. De comparanten verklaren dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf n juli tweeduizend en twaalf. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, dienen eveneens te worden bekrachtigd eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan Moore Stephens Verschelden, Accountants & Belastingconsulenten burgerlijke CVBA, R.B.R. (Antwerpen) 0451.657.041, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110 om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap aile formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met:

-inschrijvingen, latere wijzigingen en schrappingen daarvan in de kruispuntbank van ondernemingen en bij het ondememingsioket;

-neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad;

-het nemen van inschrijving(en) latere wijzigingen en schrappingen als BTW-plichtige en bij de directe belastingen, en het vertegenwoordigen van de vennootschap bij zelfde fiscale administraties;

-de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

-mede neergelegd afschrift

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
0039 COMPANY

Adresse
KOMEDIEPLAATS 2 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande