1. FC HAHNEBERG '48'12

Association sans but lucratif


Dénomination : 1. FC HAHNEBERG '48'12
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 556.805.041

Publication

28/07/2014
MOD 2.2

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam 1. Fc Hhneberg '48'12.

Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Grensstraat 27 2470 Retie gelegen in het gerechtelijk arrondissement Turnhout. De zetel kan binnen het gerechtelijk arrondissement gewijzigd worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 3. De vereniging word opgericht voor onbepaalde tijd vanaf drientwintig juli tweeduizend veertien. Zij kan allen tijde ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor de statutenwijziging.

II. -DOEL-

Artikel 4. De vereniging heeft tot doel: het supporteren en samenbrengen van supporters van 1. F.C. Kln. Zij kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt. De vereniging is bevoegd om zonder enige andere beperking dan deze die uit de wet voortvloeien goederen en rechten te bezitten, te verwerven, te verhandelen, te vervreemden en te beheren.

III. -LEDEN-

Artikel 5. De vereniging telt actieve en niet actieve leden. Het aantal leden is onbeperkt doch het minimum aantal

leden word bepaald op drie (3).

Artikel 6. Zijn actieve leden :

1. De oprichters-ondertekenaars.

De ondergetekenden

Marien Vincent, Grensstraat 27, 2470 Retie, geboren 27 februari 1990 te Turnhout.

Meeus Bert, Vinkenlaan 23, 2470 Retie, geboren 19 juni 1991 te Turnhout.

Vanwuytswinkel Jeroen, Hodonk 51, 2470 Retie, geboren 11 oktober 1990 te Turnhout.

Vos Koen, Netestraat 3, 2470 Retie, geboren 28 november 1991 te Mol.

zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten de volgende zijn:

Oprichting vzw 1. Fc Hhneberg '48'12 Statuten:

I. -BENAMING  ZETEL  DUUR-

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : 1. Fc Hhneberg '48'12

Onderwerp akte : Oprichting

(afgekort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Grensstraat 27

*14306793*

Luik B

2470

Belgi

0556805041

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Retie

Griffie

Neergelegd

23-07-2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

2. Een persoon (natuurlijk of rechtspersoon), die als actief lid word aangenomen bij beslissing door de raad van beheer. Deze beslissing word genomen met een meerderheid van drie vierde van de aanwezige stemmen op voorstel van ten minste twee actieve leden.

Luik B - vervolg MOD 2.2

Artikel 7. Ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging gevestigd is word binnen een maand na de bekendmaking van de statuten een lijst neergelegd waarop alle leden met naam, voornamen, woonplaats en nationaliteit alfabetisch zijn vermeld. Die lijst word elk jaar aangevuld met de vermelding naar alfabetische orde van de wijzigingen die zich onder de leden hebben voorgedaan. Eenieder kan kosteloos van deze lijsten inzage nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 8. Iedereen die actief lid wenst te worden moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de raad van beheer. De raad van beheer doet uitspraak over de aanneming van een nieuw actief lid op haar eerstvolgende bijeenkomst.

Artikel 9. Natuurlijke of rechtspersoon die de vereniging wensen te helpen om haar doel te verwezenlijken kunnen in de hoedanigheid van niet-actief lid worden aangenomen op schriftelijke verzoek gericht naar aan de raad van beheer.

De raad van beheer doet uitspraak over de toetreding van een nieuw niet-actief lid op har eerstvolgende bijeenkomst.

De raad van beheer bepaalt de toetredingsvoorwaarden.

Artikel 10. De actieve en niet-actieve leden kunnen te allen tijde uittreden. Het ontslag moet schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de raad van beheer. Wordt geacht ontslagnemende te zijn het actief of niet-actief lid dat de door hem verschuldigde bijdrage zoals bepaald in artikel 13, niet heeft betaald binnen de maand na de herinnering die hem bij ter post aangetekende brief word toegezonden.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken dit met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De raad van beheer kan de leden die zich aan zware overtredingen van de statuten of van de normen van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 11. Het ontslag, de schorsing en de uitsluiting van de leden geschieden op de wijze bepaald bij artikel 12 van de wet.

Artikel 12. De ontslagnemende, geschorste of uitgesloten leden en de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging.

IV. -BIJDRAGE-

Artikel 13. De leden betalen jaarlijks een lidgeld waarvan het bedrag word vastgelegd door de raad van beheer

op ten hoogste vijftig euro.

V. -ALGEMENE VERGADERING-

Artikel 14. De algemene vergadering is samengesteld uit alle actieve leden. Een lid mag zich echter door een ander lid laten vertegenwoordigen. Geen vertegenwoordiger mag echter beschikken over meer dan een volmacht.

Artikel 15. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet zoals de wijziging van de statuten, de benoeming en de afzetting van de beheerders, de uitsluiting van leden, de goedkeuring van de begroting en de rekeningen, de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

Artikel 16. De algemene statutaire vergadering word jaarlijks bijeengeroepen in de loop van de maand. Op iedere ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van de raad van beheer of op vraag van minstens een vijfde van de actieve leden.

De oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden onder de handtekening van de voorzitter en van twee beheerders. Alle actieve leden moeten schriftelijk bij gewone brief uitgenodigd worden ten minste acht dagen voor de vergadering.

De oproepingsbrief vermeld de dag, het uur en de plaats van de vergadering en behelst agenda. De agenda word bepaald door de raad van beheer maar iedere voorstel dat ondertekend is door minstens een vijfde der actieve leden moet eveneens op de agenda worden geplaatst.

De vergadering kan geen geldige besluiten nemen buiten de agenda. Behalve in de gevallen voorzien bij artikel 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921 kan de vergadering geldig beraadslagen over de punten die niet op de agenda vermeld zijn.

Artikel 17. Elk lid beschikt over een stem. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigen stemmen genomen behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten. Word dit getal niet bereikt dan kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Voor elke statutenwijziging is bovendien zowel in een meerderheid van tweederde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter of van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Artikel 18. De algemene vergadering word voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer of bij diens afwezigheid door de oudste der aanwezige beheerders met het langste lidmaatschap.

beheerder die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 19. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten indien de bepalingen van artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 worden nageleefd

Artikel 20. Van elke vergadering word een verslag opgemaakt, goedgekeurd door de voorzitter. Uitreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee beheerders.

Artikel 21. Iedere wijziging van de statuten moeten binnen de maand van haar dagtekening voor bekendmaking worden neergelegd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad. Dit geld eveneens voor ieder benoeming, ontslag of afzetting van een beheerder.

Artikel 25. 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

VI. -BEHEER-

Artikel 22. De vereniging word beheert door een raad van beheer samengesteld uit minstens drie leden. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vijf jaar. En zijn steeds herkiesbaar. De raad van Beheer kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 23. De raad van beheer vergadering op bijeengeroepen van de voorzitter of door twee beheerders. Hij kan slechts de beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Van de beslissing worden notulen opgemaakt die ondergetekend worden door de voorzitter of diegene die hem vervangt en minstens een andere beheerder.

Artikel 24. De raad van beheer leidt de zaken der vereniging. Ze vertegenwoordigen deze bij elke gerechtelijke of buitengerechtelijke handelingen. De raad is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzonderingen van beheer en beschikking. De raad raad is gemachtigd een reglement van inwendige orde uit te vaardigen. De raad kan zijn bevoegdheden of een deel ervan overdragen aan een of meerdere beheerders. De raad kan zijn bevoegdheden of een deel ervan overdragen aan een of meerdere beheerders. De raad benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun statuut.

Artikel 26. Voor alle handelingen zowel in als buiten rechte behoudens hetgeen hierna gesteld met betrekking tot het dagelijks bestuur, word de vereniging vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter alleen optredend of door de handtekening van twee beheerders gezamenlijk optredend. Voor alle handelingen betreffende het dagelijks bestuur van de vereniging word de vereniging geldig vertegenwoordigd door de secretaris die binnen de perken van dit bestuur alleen kunnen handelen.

Artikel 27. De aansprakelijkheid van de beheerders is beperk tot het vervullen van de hun gegeven opdracht. Hun mandaat word uitgeoefend ten kosteloze titel.

Artikel 28. De secretaris en bij diens afwezigheid de voorzitter is gemachtigd ten voorlopige of definitieve titel de vrijgevigheid te aanvaarden die aan de vereniging word gedaan en alle nodige formaliteiten te vervullen voor de verkrijging ervan.

VII. -REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE-

Artikel 29. Een huishoudelijk reglement kan door de raad van beheer aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Dit reglement kan door de algemene vergadering worden gewijzigd bij gewone meerderheid van de aanwezigen of vertegenwoordigde leden.

VIII. -FINANCIEEL BELEID-

Artikel 30. Het boekjaar loopt van vijf januari tot en met vier januari van ieder jaar. In afwijking hiervan loopt het

eerste boekjaar van de dag van oprichting tot 31 december .

Artikel 31. Rekeningen en begroting worden eventueel door bemiddeling van de penningmeester door de raad van beheer voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

IX. -ONTBINDING-

Artikel 32. Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege kan tot ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering mits de vereisten voor statutenwijziging en de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 na te leven.

Artikel 33. In het besluit tot ontbinding benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars. Welke ook de oorzaak is van de ontbinding de bestemming van het neto-actief moet ten voordele zijn van de vereniging zonder winstoogmerk. Deze beslissingen en de naam voornamen, het beroep en de woonplaats van de vereffenaar (s) word bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Artikel 34. Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn worden geregeld volgens de wet van, 27 juni 1921.

X. -BENOEMINGEN RAAD VAN BEHEER-

Dadelijk na deze oprichting heeft de algemene vergadering bestaande uit actieve leden met eenparigheid van

stemmen aangeduid tot beheerders voor een hernieuwbare periode van vijf jaar.

Met eenparigheid werden de volgende personen benoemd tot.

a) Voorzitter: de Heer Vincent Marin  oprichter .

b) Secretaris: de Heer Bert Meeus.

c) Penningmeester: de Heer Jeroen Vanwuytswinkel.

d) Bestuurder: de Heer Koen Vos.

Coordonnées
1. FC HAHNEBERG '48'12

Adresse
GRENSSTRAAT 27 2470 RETIE

Code postal : 2470
Localité : RETIE
Commune : RETIE
Province : Anvers
Région : Région flamande