1001 NACHT GCV

Société en commandite simple


Dénomination : 1001 NACHT GCV
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 820.613.268

Publication

06/03/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
11/07/2011
Mod 2.1

Z u~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NeergtYlegd>'irgriffie &les*

van .Koophandel QAfvrerpetk,

Griffie 2 g JUNI 2011

I 11111! 111111111! 111111111! 11111 11111 f11111111 1111

*11106716*

V beh aa Bel Sta;

Ondernemingsnr : 0820.613.268

Benaming

(voluit) : 1001 Nacht

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Vlasmarkt 23 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : rechtzetting ontslag beherend vennoot/zaakvoerder

uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 27 juni 2011 blijkt dat er in het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 juni 2010 een fout werd genoteerd.

De overdracht van aandelen van de heer Samir AIAU aan mevrouw Fatima ZERZOURI gebeurde niet op 1 juni 2010 maar reeds op 30 september 2009. Bijgevolg wordt ook het ontslag van de heer Samir AIAU als beherend vennoot/zaakvoerder aanvaard met ingang op 30/09/2009.

Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

Fatima ZERZOURI, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/03/2011
~

~

Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor 111111.ilt1111111jelpIll

behoud aan hE Belgisc Staatsbl

egeirgelego, tor griffie von de Rechtbank van ffoophaaldei re Antwerpen, op

Griffie .Z 4 FEB. 2011

Ondernemingsnr : 0820.613.268

Benaming

(voluit) : 1001 Nacht

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Vlasmarkt 23 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : ontslag beherend vennootlzaakvoerder

uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 1

juni 2010 blijkt dat de volgende beslissing werd genomen:

- ingevolge de overdracht van aandelen van de heer Samir AIAU aan mevrouw Fatima ZERZOURI wordt het

ontslag van de heer Samir A1AU als beherend vennootlzaakvoerder aanvaard met ingang op 1 juni 2010.

Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

Fatima ZERZOURI,

zaakvoerder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
1001 NACHT GCV

Adresse
VLASMARKT 23 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande