10TO1

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 10TO1
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.727.021

Publication

02/01/2015
~..- Mod Word 11.1

~~%~ ~ .~a~x~-...~~ In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11,111111 11,9111

Voor-

behouden aan het Belgisch _

Staatsblad

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

19 DEC. 1tUI4

afdeliPcfnerpen

Ondernemingsnr : 0882.727.021

Benaming

(voluit) : 10t01

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Prins Boudewijnlaan, 5 - 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen

1. De Vergadering beslist eenparig om het ontslag van de heer Tom Klaasen als zaakvoerder van de Vennootschap per 25 maart 2014 te aanvaarden, Zijn mandaat eindigt per 25 maart 2014. De Vergadering dankt de heet Tom Klaasen voor de bewezen diensten. De beslissing tot het verlenen van kwijting zal worden genomen na de goedkeuring van de jaarrekening.

2.De Vergadering beslist eenparig om het ontslag van de heer Koen Van der Auwera als zaakvoerder van de Vennootschap per 25 maart 2014 te aanvaarden. Zijn mandaat eindigt per 25 maart 2014, De Vergadering dankt de heer Tom Klaasen voor de bewezen diensten. De beslissing tot het verlenen van kwijting zal worden genomen na de goedkeuring van de jaarrekening.

3.De Vergadering beslist eenparig om de heer Philip Loots, verblijvende te 420 Elizabeth Grove Street, Lynnwood, 0081, Zuid-Afrika, te benoemen ais enige zaakvoerder van de Vennootschap met Ingang vanaf 25 maart 2014 voor een mandaat van zes jaar. Zijn mandaat zal eindigen na afloop van de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar 2019  20211 Hij aanvaardt.

4.De Vergadering beslist eenparig bijzondere volmacht te geven aan de heren Leo Peeters en Pieter Dierckx, advocaten, of enig ander [id van Peeters Advocaten-Avocats, gevestigd te Alfons Gossetlaan 54 b11 te 1702 Groot-Bijgaarden (Brussel), met mogelijkheid tot in de plaatstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen en aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad. Dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te [eggen, aile verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nuttig of nodig zou zijn voor de uitvoering van huidig mandaat met belofte van bekrachtiging.

Bij volmacht,

Leo Peeters

dijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 02.07.2012 12257-0457-016
03/04/2012
Zetel : Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

Tekst :

Volgens de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 2 november 2011 wordt met nparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen vanaf 2 november 2011:

van: prie Eikenstraat 661 te 2650 EDEGEM Koen VAN DER AUWERA Zaakvoerder

naar:Prins'Boudewijnlaan 5 te 2550 KONTICH 1

Tom KLAASEN

Zaakvoerder

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 1111111111111111 N~IWMII1IMI~

*iaoe~aez

Neergelegd ter gri iie ven Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

2 2 UMRT 2D1?

Griffie

Ondememingsnr Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

0882:727.021

10TO1

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. vanl.uik 6 vermelden : Red. : Naam en honighidvn=d'iristnimnt"rnd nQtns; helii vr d prs ein(n}" 

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 12.08.2011 11400-0357-016
11/03/2015
~.~

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRechtbank van koophandel

Antwerpen

2 7 FEB. 2015

afdepeeierpenuhlu Uhll uu iia uim

*15037759*

lI

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

---------------

Ondernemingsnr : 0882.727.021

Benaming

(voluit) : 10 TO 1

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Prins Boudewijnlaan 5 te 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : BOEKJAAR -JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN.-

Uit een akte verleden voor Notaris Jan JANSSENS te Stabroek op zesentwintig februari tweeduizend

vijftien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "10 TO 1", gevestigd te 2550 Kontich Prins Bouwewijnlaan 5, met

ondernemingsnummer 0882.727.021, onder meer volgende besluiten heeft genomen :

- . Het huidige boekjaar wordt verkort tot achtentwintig februari tweeduizend vijftien,

Het boekjaar wordt gewijzigd in die zin dat dit voortaan zal ingaan op n maart en zal eindigen op de

laatste dag van de maand februari van het daaropvolgende jaar.

Het artikel twaalf (12) van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

- . De datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd in die zin dat deze voortaan zal gehouden worden op

de laatste woensdag van de maand augustus van ieder jaar om twintig uur.

. Het artikel elf (11) van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---------

Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie der akte statutenwijziging, cordinatie der statuten en lijst

publicatiedata.

Notaris Jan Janssens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 18.08.2010 10424-0074-013
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 28.08.2009 09688-0068-013
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 30.06.2008 08322-0372-012
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 28.02.2015, GGK 24.06.2015, NGL 18.09.2015 15593-0569-015
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 29.02.2016, GGK 31.08.2016, NGL 05.10.2016 16644-0220-015

Coordonnées
10TO1

Adresse
HOSPITAALPLEIN 11 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande