113 LABS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 113 LABS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.465.201

Publication

28/05/2014
trocd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19 MEI 20%

ANTWERPEN afdeieitRNHOUT

De Griffier

*14108454*

Ondernemingsnr 0841.465.201

Benaming

(voluit) : 113Labs

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Grimstedestraat 4, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte ontslag en benoeming zaakvoerder

op de buitengewone algemene vergadering dd, 2 januari 2014 werd met nparigheld van stemmen volgende beslissingen genomen;

- het ontslag als zaakvoerder op eigen verzoek van de heer Dedecker Jessie, Grimstedestraat 4, 2300 Turnhout, met onmiddellijke ingang te aanvaarden, er wordt dcharge verleend voor het gevoerde

- met onmiddellijke ingang te benoemen als zaakvoerder de bvba Applaunchlab, Jean Paquotstraat 36 bus 8, 1050 Brussel, Als vast vertegenwoordiger voor Applaunchlab bvba in 113Labs bvba wordt de heer Dedecker Je5sie aangesteld.

de zaakvoerder

Applaunchlab bvba

vertegenwoordigd door Dedecker Jessie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 23.07.2013 13347-0411-011
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 16.01.2015 15016-0361-010
07/03/2013
MalWad11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0841.465.201

Benaming

(voluit) : 113 LABS

(verkort) :

~~r.~,yF: " r griel eer

I ....:croti.nk y. ku:.oh;rnritil t.e TONGEREN

2 6 -02- 2013

De Hoofdgriffier,Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Weg naar Geneuth 95 te 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS

VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 1 EXPLOITATIEZETEL

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Vennoten d.d. 6 februari 2013 werd:

kennis genomen van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van 6 februari 2013, van: *de heer Scott WAGERS, wonende te 3630 Maasmechelen, Weg naar Geneuth 95, *de heer Jonathan DEPREZ, wonende te 1000 Brussel, Pletiindastraat 44.

- beslist te benoemen als zaakvoerder, met ingang van 6 februari 2013, voor onbepaalde duur. *de heer Jessie DEDECKER, wonende te 1050 Brussel, Jean Paquostraat 36 bus 8.

Vanaf heden, 6 februari 2013, telt de vennootschap aldus twee zaakvoerders, te weten: *de heer Vladimir BLAGOJEVIO, wonende te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 1, *de heer Jessie DEDECKER, wonende te 1050 Brussel, Jean Paquostraat 36 bus 8,

- beslist om met ingang van 6 februari 2013, de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de vennootschap te verplaatsen

van: 3630 Maasmechelen, Weg naar Geneuth 95,

naar: 2300 Turnhout, Grimstedestraat 4,

Getekend, Vladimir BLAGOJEVIO, zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/05/2012
Mod Wottl 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11095964*

Ondernemingsnr : 0841.465.201 Benaming

(voluit) : 113 LABS (verkort) :

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

15 -05- 2012

Griffie

Do ; locidr i'ficr,Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3630 Maasmechelen, Weg naar Geneuth 95

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op elf mei tweeduizend en twaalf voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "113 LABS", met zetel te 3630 Maasmechelen, Weg naar Geneuth 95, volgende beslissingen genomen heeft

Eerste beslissing  Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 10.000,00, zodat het kapitaal verhoogd zal worden van 18.600,00 tot 28.600,00.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal geschieden zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

Tweede beslissing  voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard hun voorkeurrecht uit te oefenen.

Derde beslissing  Inschrijving op de kapitaalverhoging

1. Vervolgens hebben alle vennoten voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financile toestand van de vennootschap en in te tekenen op de kapitaalverhoging naar verhouding van hun aantal aandelen.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging

bijgevolg in totaal volgestort is ten belope van 10.000,00.

- De heer BLAGOJEVIC Vladimir, schrijft in voor een bedrag van 4.600,00 euro,

-, De heer WAGERS Scott Stanley, schrijft in voor een bedrag van 2.700,00 euro.

- De heer DEPREZ Jonathan Simon, schrijft in voor een bedrag van 2.700,00 euro.,

3, De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een

bijzon-'dere rekening met nummer BE69 7450 4888 8978op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals

blijkt uit een attest afgeleverd door deze financile instelling op 9 mei 2012, dat in het dossier van

ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

Vierde beslissing  Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhoging van 10.000,00 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daad-iwerkelijk

gebracht werd op 28.600,00 vertegenwoordigd door 100 kapitaalaandelen zonder nominale waarde,

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met unanimiteit het aantal aandelen te verhogen tot 100.000 aandelen van dezelfde

aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten

zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Deze aandelen worden aan de bestaande vennoten

toegekend in overeenstemming met hun huidige aandelenverhouding.

Zesde beslissing - Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

ARTIKEL 5

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op 28.600,00 en is vertegenwoordigd door 100.000 aandelen op

naam zonder nominale waarde,

Zevende beslissing  Benoeming zaakvoerder

De vergadering beslist de heer DEPREZ Jonathan Simon, geboren te Leuven op elf juli negentienhonderd

tweentachtig, nationaal nummer 82.07.11-225.52, ongehuwd, wonende te 1000 Brussel, Pletinckxstraat 44, te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

benoemen tot zaakvoerder, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet krachtens eer -H

veroordeling verboden is, op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober

negentienhonderd vierendertig en die deze opdracht aanvaardt,

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Achtste beslissing  volmacht cordinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecordineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende beslissing  Machtiging aan zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren,

Tegelijk hierbij neergelegd: - expeditie van de akte gecordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/12/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11307075*

Neergelegd

01-12-2011Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : 113 LABS

0841465201

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3631 Maasmechelen, Weg naar Geneuth(B) 95

Onderwerp akte: Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en elf op negenentwintig november voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichters

1) De heer BLAGOJEVI Vladimir, geboren te Belgrado (Joegoslavi) op negentien april negentienhonderd vijfenzeventig, nationaalnummer 75.04.19-453.95, gehuwd, wonende te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 1.

Hier vertegenwoordigd door de heer Wagers Scott Stanley hierna vernoemd, ingevolge de onderhandse volmacht de dato 24 november 2011 hieraan gehecht.

2) De heer WAGERS Scott Stanley, geboren te Pennsylvania (Verenigde Staten van Amerika) op zesentwintig februari negentienhonderd zevenenzestig nationaal nummer 67.02.26-485.59, gehuwd, wonende te 3630 Maasmechelen, Weg naar Geneuth 95.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal  bevestiging storting bij instelling

De comparanten verklaren dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt en dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt :

1) de heer Vladimir Blagojevic, voornoemd, verklaart in te schrijven op 67 aandelen uitgegeven aan 186,00 euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van 12.462,00 euro, onmiddellijk volstort ten belope van 4.154,00 euro;

2) de heer Scott Wagers, voornoemd, verklaart in te schrijven op 33 aandelen uitgegeven aan

186,00 euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van 6.138,00 euro,

onmiddellijk volstort ten belope van 2.046,00 euro;

Totaal : 18.600,00 euro.

Het laatst genoemde bedrag is ten belope van 6.200,00 euro bij storting of overschrijving

gedeponeerd op een bijzondere bankrekening met nummer BE74 7350 2974 2107, geopend ten

name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door

KBC Bank NV op datum van 23 november 2011.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de

wet.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en

draagt de benaming 113 LABS.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de

rechtspersoonlijkheid.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en

opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de Buitengewone

Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Zetel

De vennootschap is gevestigd te Weg naar Geneuth(B) 95, 3631 Maasmechelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag naar een andere plaats in het Vlaamse gewest of het hoofdstedelijk gebied worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, afgekondigd in het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in Belgi en in het buitenland.

Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel in Belgi als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van hard- en software, internet- en andere technologien, contentontwikkeling, het vermarkten en commercialiseren van innovaties, nieuwe technologien en ontwikkelingen, dit alles voornamelijk doch niet enkel in de biomedische sector;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

- software- en contentontwikkeling;

- marketing en verkoop, zowel in persoon als online via blogs en andere vormen van contentpublicatie, alsook door het organiseren van events, workshops, opleidingen en trainingen;

- technologie ondersteunde vergemakkelijking ( facilitaion ) van het leggen van contacten en uitvoeren van geldelijke transacties tussen specialisten en ondernemingen die een beroep wensen te doen op die expertises;

- -het ontwikkelen en commercialiseren van technologien, onder meer omvattend software

tools en online platformen, die ondernemingen en onderzoeksinstellingen toelaten elkaar te ondersteunen bij het verkrijgen van overheidssteun, voornamelijk, doch niet beperkt tot de sectoren inzake bio-medica en software en voornamelijk, doch niet beperkt tot het verwerven van ondersteuning inzake onderzoek en ontwikkeling ;

- het samenbrengen van kleine en middelgrote ondernemingen teneinde hen toe te laten zakelijke opportuniteiten maximaal te benutten en om innovaties en nieuwe ontwikkelingen op de markt te brengen;

- het verlenen van advies, ondersteuning en alle mogelijke andere diensten bij de

voorbereiding en opmaak van subsidiedossiers, alsook desgevallend de ontwikkeling

technologien om dergelijke ondernemingen toe te laten om samen te werken in dit verband; De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commercile, industrile of financile handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industrile of commercile eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet

beperkend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Kapitaal - aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan n zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste n maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap. De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.

Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden. De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 17.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag.

De zaakvoerders mogen Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Plaats van de vergadering.

De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vr de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Stemrecht.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op n stem, binnen de door de wet bepaalde perken. Boekjaar.

Het maatschappelijk jaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering. Wijze van vereffening.

In geval van ontbinding zal de vereffening der maatschappij plaats hebben op de wijze door de Algemene Vergadering aangeduid.

Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. De aangeduide vereffenaar(s) kunnen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is bevestigd.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de

vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

De ondergetekende notaris heeft de oprichters voorlezing gedaan van artikel 212 van het wetboek van vennootschappen dat bepaalt een natuurlijke persoon de enige vennoot kan zijn van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. In dat geval verliest hij het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, behalve indien de aandelen in zulke vennootschappen wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerder alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2013. De oprichters stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het Wetboek van

vennootschappen een commissaris te benoemen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Volmacht werd verleend aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)

Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:

De heer Vladimir BLAGOJEVIC, voornoemd, en de heer Scott WAGERS, voornoemd, die

bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die deze opdracht aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/06/2015
Niod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RIRE

u

III

~~ ~ ~.~~.._~ .. ~" : ._311y~

~t.L

"

0 8 JUNI 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0841.465.201

Benaming

(voluit) : 113 Labs

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grimstredestraat 4, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming zaakvoerder

op de buitengewone algemene vergadering dd. 1 juni 2015 werd met nparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

- het ontslag als zaakvoerder op eigen verzoek van de heer Vladimir Blagojevic met onmiddellijke ingang te aanvaarden, er wordt dcharge verleend voor het gevoerde beleid.

- met onmiddellijke ingang Growth Labs SL, Calle Bailen 14, Planta 3, Puerta 2, Bsparia, te benoemen als zaakvoerder, Ais vast vertegenwoordiger voor Growth Labs SL in 113 Labs bvba wordt de heer Blagojevic Vladimir aangesteld,

de zaakvoerder

Apptaunchlab bvba

vertegenwoordigd door Dedecker Jessie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 31.08.2016 16537-0267-010

Coordonnées
113 LABS

Adresse
GRIMSTEDESTRAAT 4 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande