1974

Divers


Dénomination : 1974
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 887.976.404

Publication

07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 05.06.2013 13152-0157-014
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 18.06.2012 12179-0418-014
11/01/2012
~K

Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ?er erlffiA fiC: ddhliak

I~l 1 09pheldel ;e aotwerpoi

Griffie 2 9 DEC. 2011

1111111111

*iaooesee"

Vc

behc

aar

Belt

Staal

uiNI

Ondernemingsnr : 0887.976.404

Benaming

(voluit) : 1974

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Herentalsebaan 71-75, 2100 Deurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag - benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 08/12/2011

De vergadering aanvaardt het ontslag van haar zaakvoerder de NV TOMINVEST met ondernemingsnummer 0455.921.279 en maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Hoge Weg 17, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Robert Alens, rijksregistemummer

34.05.13-277.82 en wonende te 9200 Dendermonde, Hoge Weg 17 en dit met ingang vanaf 08/12/2011.

De vergadering benoemt tot nieuwe zaakvoerder met ingang vanaf 08/12/2011 de NV CRESCENDA, met ondernemingsnummer 0865.958.392 en maatschappelijke zetel te 1030 Brussel-Schaarbeek, Diamantlaan 24, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michel Yvon R. Ramioul, rijksregisternummer 56.12.22-299.10 en wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Groenstraat 51.

Michel Yvon R. Ramioul

vaste vertegenwoordiger van de NV CRESCENDA

zaakvoerder van Bejanish BVBA

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 07.06.2011 11146-0496-013
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 24.07.2009 09479-0123-012
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.08.2008, NGL 27.08.2008 08644-0014-013

Coordonnées
1974

Adresse
HERENTALSEBAAN 71-75 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande