1A4 TECHNICS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 1A4 TECHNICS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.289.430

Publication

12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.08.2014, NGL 04.09.2014 14581-0292-009
28/11/2014
Mac' winti 19.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ilult!01111111

Vo

beho

aan

Selg

Staat

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

.19 NOV. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0893.289.430

Benaming

(voluit) : 1A4 TECHNICS

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Cadixstraat 49, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag - benoeming bestuurders

De bijzondere algemene vergadering is bijeengekomen dd. 16.10.2014 en heeft volgende beslissingen genomen:

1.De algemene vergadering ontslaat met nparigheid van stemmen volgende zaakvoerders:

a.Bvba 1A4 Belgium, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Cadixstraat 49, en met KBO nummer

0891.451.279 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Danny Gruyaert.

b.Dhr, Danny Gruyaert, wonende te 2610 Antwerpen, Royaertstraat 6.

Dit ontslag gaat in op heden, 16.10.2014.

2.De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen bvba F,H.R.I., met maatschappelijke

zetel te 2800 Mechelen, Varkensstraat 9 bus 201, en met KBO nummer 0840.693.060, hier vertegenwoordigd

door dhr. Bjom Lanckbeen, die dit mandaat aanvaardt. r

Het mandaat gaat in op heden, 16.10.2014

Onmiddellijk na deze algemene vergadering is het bestuursorgaan van bvba F.H.R.I. bijeen gekomen om dhr. Bjom Lanckbeen te benoemen als vaste vertegenwoordiger voor het zaakvoerdersmandaat binnen bvba 1A4 Technics. Dhr. Bjom Lanckbeen heeft dit mandaat aanvaard.

Zaakvoerder bvba F.H.R.I, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Bjom. Lanckbeen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2013
Va

beha

aan

Bel

Staat

mod 19.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergele0 tei van ttt b~~~}

ntvrpA

p D8 Oder

Griffie

1

Ondememingsnr : 0893.289.430

il Benaming (voluit) : KOPMAN TECHNICS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Cadixstraat 49

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: WIJZIGING NAAM  COORDINATIE STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2013, gehouden voor notaris,;

Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

;; 1! EERSTE BESLISSING

:; De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "1A4 Technics".

2! TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe tekst van de

statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

31 Volmacht

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de heer Frdric KRANSFELD,il

;? wonende te 2620 Hemiksem, Uno-laan 140, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen:

en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving van de;!

vennootschap in het rechtspersonenregister en bij de BTW-administratie.

r

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte aangehecht n volmacht

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecordineerde statuten

;

;;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 17.08.2012 12422-0211-013
10/05/2012
had Word 11.1

FL. r r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

' a1~ aiY . ,.HrP~TiYni

y~

Rec~~it!~ ~ank 3F re f& ." ,::j" YtiJ,pVn

op --~

De Griffier.

Griffie

V beh aa Bel Sta

Ondernemingsnr : 0893289430

Benaming

(voluit) : KOPMAN TECHNICS

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Napoleonkaai 1 te 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA Kopman Technics van 20 januari 2012, gehouden te 2000 Antwerpen:

Bij deze bevestigt de vergadering het besluit van de zaakvoerder genomen op 5 januari 2012 om ontslag te nemen als zaakvoerder. Het ontslag van mevrouw Sabine Van Hove, wonende te 2900 Schoten, Koningshoflei 16 wordt eenparig aanvaard, er wordt geen kwijting verleend.

De vergadering keurt het voorstel goed om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Napoleonkaal 1 te 2000 Antwerpen naar Cadixstraat 49 te 2000 Antwerpen en dit vanaf 20 januari 2012.

Danny Gruyaert

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 27.07.2011 11349-0123-014
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 14.07.2010 10322-0096-012
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 14.08.2009 09580-0143-011
22/07/2015
M9d Wafd 11.1

i'rilliti In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mml

*151056

ReJdtlalHtvsr, iceop ,ondnt

Antwerpen

0 8 MI 2015

afdeling Antwerpen

Grifrie

Ondernemingsnr : 0893.289.430

Benaming

(voluit) : 1A4 TECHNICS

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Cadixstraat 49, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelwijziging

De zaakvoerder heeft dd 17/06/2015 beslist om de zetel van de vennootschap vanaf 22/06/2015 te verplaatsen naar :

Vosseschilnstraat 30

haven 140

2030 Antwerpen

FHRI BVBA

zaakvoerder

Dhr, Lanckbeen Bjom

vast vertegenwoordiger

Bijla en bij het Belgisch Staatsblad - 2219712015. w exe daMnaiteair_belgg

Op de laatste blz. van Lui1c B vermelden : Recto : Meer') en hoedanigheid vande instiumenterende notaris, hetzij van de persoto)nfen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.08.2015, NGL 29.09.2015 15619-0525-010
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 30.08.2016 16543-0138-009

Coordonnées
1A4 TECHNICS

Adresse
VOSSESCHIJNSTRAAT 30 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande