2 CARE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2 CARE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.960.823

Publication

16/04/2013
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13302347*

0525960823

Neergelegd

12-04-2013Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit): 2 CARE

(verkort):

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 122

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte opgesteld door notaris Koen VERMEULEN met standplaats te Beringen (Paal) op elf april tweeduizend dertien, blijkt dat werd besloten tot de oprichting van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam luidt 2 CARE. DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Bonheiden, Rijmenamseweg 122. OPRICHTER DIE HAAR INBRENG VOLLEDIG HEEFT VOLGESTORT:

Mevrouw VAN CAMP, Ellen, zelfstandig kinesitherapeute, nationaal nummer 850609-22076, geboren te Lier op negen juni duizend negenhonderdvijfentachtig, echtgenote van de heer DOMS Sven Jean-Paul Estrid, wonende te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 122. Gehuwd onder het wettelijk stelsel, ingevolge huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris Vermeulen te Paal op 30 juli 2012, niet gewijzigd tot op heden. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL/GESTORT BEDRAG:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR).

Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder n/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is bij de oprichting volgestort door inbreng in geld door storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, waarvoor 250 aandelen werden toegekend aan de oprichter.

SAMENSTELLING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Volledig in geld.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES  DE VERDELING VAN DE WINST:

Op de laatste bl z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste n twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan n zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Iedere zaakvoerder kan alleen optreden en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- Uitbaten van een kinesistenpraktijk, het verlenen van diensten op het gebied van fysische geneeskunde (onder andere kinesitherapie en hydrotherapie) en aanverwante behandelingsmethodes. Het verstrekken van onder meer volgende kinesitherapie-technieken: manuele therapie, pelvische reducatie, psychomotoriek, vroegbegeleiding kinderen, lymfedrainage, dry needling, rugschooltraining, kinesiologie, Mac Connell/Mulligan therapie, relaxatie, sportkinesitherapie, orthopedische geneeskunde, personal coaching, babymassage, behandelen van mobiliteitsstoornissen, tape- en bandagetechnieken, medische trainingstherapie, perinatale kinesitherapie, elektrotherapie. Deze lijst is niet beperkend.

De revalidatie van alle neurologische aandoeningen, alle cardiovasculaire aandoeningen, alle geriatrische aandoeningen en revalidatie in het algemeen. Foto- en videoanalyse van de kinesiologie bij revalidatie.

- Het verlenen van diensten van advies en wetenschappelijke medewerking in de sector van kinesitherapie, bijstand, preventie en gezondheidszorg aan zieken, zorgbehoevende ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen, kinderdagverblijven, organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en andere instellingen, verenigingen (rechts)personen of organisaties voor gezondheids- of patintenzorg.

- De uitbating van een centrum voor fysische fitheid en conditiegymnastiek, zoals ten titel van inlichting en zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt: persoonlijke lichaamsontwikkeling, body building, power training, aerobic, gymnastiek, stretching, relaxoefeningen, verzorgingen en alle daarmee verband houdende activiteiten.

- De uitbating van een inrichting van sauna-stoombaden, een zonnebankinrichting, een massagesalon.

- De uitoefening van voetverzorging en lichaamsverzorging.

- Klein- en groothandel in voedingssupplementen, orthopedische en verzorgingsartikels.

- Het aan- en verkopen, huren, verhuren, invoeren of ter beschikking stellen van ruimten, gebruiksgoederen, producten, onderhoudsproducten, randapparatuur, materieel en aanverwanten uit de medische en paramedische sector.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Het organiseren en geven van cursussen en trainingen.

- Het beoefenen en toepassen van nieuwe behandelingstechnieken waarvan de competenties behaald zijn door bijscholing of opleiding of uit eigen ervaringen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen. Deze handelingen gebeuren voor eigen rekening.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de cordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commercile, industrile, onroerende, roerende of financile aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financile tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

- Alle opsommingen zijn in de meest ruime zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei

wijze beperkend zijn.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder

jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand september om acht

uur dertig minuten.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de

wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering

vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op n stem.

MEERDERE GERECHTIGDEN VOOR N AANDEEL:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap erkent slechts n enkele eigenaar per aandeel. Wanneer n of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door n enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalsvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

A. Benoeming van de eerste niet-statutaire zaakvoerder  Bezoldiging

De oprichter verklaart dat zij de eerste algemene vergadering samenstelt, waarop het

gehele kapitaal aanwezig is.

- Benoeming -

Met eenparigheid van stemmen wordt als eerste niet-statutaire zaakvoerder benoemd voor

onbeperkte duur.

Mevrouw VAN CAMP, Ellen, nationaal nummer 850609-220-76, geboren te Lier op negen

juni duizend negenhonderdvijfentachtig, wonende te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg

122.

Zij verklaart die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd

door een maatregel die zich hiertegen verzet.

- Bezoldiging -

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering volgende besluiten

genomen:

- de zaakvoerder oefent haar ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering haar

voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

B. Eerste gewone algemene vergadering  Eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand

september in het jaar 2015.

Het eerste boekjaar loopt pro fisco tot eenendertig maart tweeduizend vijftien.

C. Volmachten

De oprichter verklaart hierbij bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,  Van den Berghen Accountants met zetel te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 98, of elke persoon door haar aangeduid om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de oprichting te vervolledigen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de inschrijving bij de BTW, het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen.

Er wordt volmacht verleend met het recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 10.09.2015, NGL 07.10.2015 15645-0271-013

Coordonnées
2 CARE

Adresse
RIJMENAMSEWEG 122 2820 BONHEIDEN

Code postal : 2820
Localité : Rijmenam
Commune : BONHEIDEN
Province : Anvers
Région : Région flamande