2 SUPPORT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2 SUPPORT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.134.038

Publication

06/05/2014 : SLUITING DER VEREFFENING
Er blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 11 februari 2014

dat:

1) Er geen opmerkingen werden geformuleerd ten aanzien van het akkoord-vonnis over het plan voor de

verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers afgeleverd door de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikei 194 van het wetboek van Vennootschappen. 2) Het verslag van de vereffenaar en de verefferimgsrekenmgen werden goedgekeurd. 3) De rekeningen welke afgesloten werden op 30/09/2013 werden goedgekeurd. 4) Volledige en onbeperkte kwijting werd verleend voor het beheer van de vereffenaar.

5) De vereffening van de BVBA 2 Support beëindigd is en de vennootschap heeft opgehouden te

bestaan per 30/09/2013.

6) De vennootschap geen eigenaar îs van roerende, noch onroerende goederen en dat de boeken der vennootschap voor een période van minstens 5 jaar zullen bewaard worden door de Dhr. Schelfhout Joris, wonende te 9750 Zingem, Kolmstraat 38.

7) Er geen gelden of andere roerende waarden dienen geconsîgneerd te worden ten behoeve van

aandeelhouders of andere schuldeisers.

Zingem, 24 maart 2014,

Dhr. Schelfhout Joris,

Vereffenaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenîna.
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.07.2013, NGL 20.08.2013 13444-0163-012
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.06.2012, NGL 14.08.2012 12413-0561-014
25/07/2012
mod 1 i.1

Es In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ry

Ondernemingsnr:13E0472.134.038 Benaming (voluit) : 2 Support

(verkort) :

,( a}eryd ter griffie van dertR ch~bz~~~{

~1~Glj~~ g ~ #ke~%?~YltElip~..~l i~~

vil~~~~~~~pa~~l.

111.1 2012

Griffie

IIIW~IIWI~V~~INI~U~IVI

*12130994*

be a Bt stc

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Richard Orlentstraat 64

2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte :ONTBINDING

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op negenentwintig juni tweeduizend en twaalf, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT.

Lezing wordt gegeven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato zevenentwintig april tweeduizend en twaalf laatst, waarbij verder vermelde staat gevoegd is, en van het verslag van Auditas Bedrijfsrevisoren cvba te Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Werner Van den Keybus, te Antwerpen opgemaakt op zevenentwintig april laatst, opgesteld over de staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en twaalf, hetzij minder dan drie maanden geleden, betreffende de ontbinding van de vennootschap, verslag dat als volgt besluit:

"Ondergetekende W. Van den Keybus, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de burgerlijke CVBA Auditas, Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, aangesteld om het controleverslag op te',. stellen voorzien in artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen naar aanleiding van het voorstel tot ontbinding van de bvba 2 SUPPORT, verklaart dat:

" Onze controleopdracht opgelegd met artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen uitgevoerd,' werd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle bij het voorstel tot' ontbinding van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

" Onder toezicht van de zaakvoerder de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per, 31/03/2012 werd opgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap en vertoont een netto actief van

73.737, 44 Euro.

" Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding van de vennootschap.

" ln deze boekhoudkundige staat werd rekening gehouden met de vermoedelijke realisatiewaarde van de activa, zonder de vereffeningkosten bedoeld in artikel 282 van het KB van 30 januari 2001, en zonder de liquidatiebelasting ten belope van 10% op de aangroei van de reserves.

" Deze staat de toestand zo getrouw mogelijk weergeeft."

En onmiddellijk besluit de vergadering dit verslag aan te nemen en wordt er overgegaan tot de vervroegde: ontbinding van de vennootschap en haar liquidatie te rekenen vanaf heden.

TWEEDE BESLUIT.

Er wordt overeenkomstig de statuten n vereffenaar benoemd en Joris Schelfhout wordt aangesteld als vereffenaar.

DERDE BESLUIT.

De machten van de vereffenaar luiden als volgt

Hij heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen van het wetboek van vennootschappen en; mag alle handelingen verrichten voorzien in het wetboek van vennootschappen zonder dat hiervoor een nieuwe;' beslissing door de algemene vergadering nodig is.

De vereffenaar heeft de bevoegdheid om afgifte van de onroerende goederen aan de aandeelhouders te., doen, om de baten van de vennootschap te gelde te maken, om daartoe alle roerende en onroerende goederen:: openbaar of uit de hand te verkopen, de verkoopprijzen te ontvangen en er kwijting van te geven, termijnen voor' betaling toe te staan, alle uitstel en rentevoet te betalen, aile zakelijke rechten te verzaken, met of zonder

-betaling _opheffingle_verlenen.van_alleinschiijvingea-van-bave>-ot-bes)ag debypotheekbewaarder te_ontsiaan-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

van de verplichting om welke reden ook ambtshalve inschrijving te nemen, over te gaan tot herveiling wegens rouwkoop, of beslag bij niet-betaling vanwege om het even welke schuldenaar, voor alle rechtbanken te dagvaarden en in rechte te verschijnen, alle vonnissen en arresten uit te voeren en te doen uitvoeren, lopende werken voort te zetten en te voltooien, woonplaats te kiezen.

Hij mag, onder zijn verantwoordelijkheid en voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, zijn macht overdragen aan iedere persoon die hij zal aanduiden.

Hij wordt vrijgesteld voor het opmaken van inventaris en zal kunnen verwijzen naar de boeken en geschriften van de vennootschap.

Het mandaat van vereffenaar is onbezoldigd.

VIERDE BESLUIT

De vereffenaar krijgt een bijzonder volmacht om het verzoekschrift voor de bevestiging van zijn aanstelling als vereffenaar te tekenen en het nodige te doen bij de bevoegde rechtbank van koophandel,

VIJFDE BESLUIT : VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vereffenaar tot uitvoering van de genomen besluiten en stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen n het rechtspersonenregister te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de BTW en KBO te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren, met name :

Becue-Smets, Boens & Co, Driftweg 11 te Bredene en haar aangestelden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris A. Vermeersch

Voor-

l4ehoueen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van de akte;

- verslag zaakvoerder;

- verslag revisor;

- bevestiging aanstelling vereffenaar.

cheque : 73 4314

rekeningnummer : 384-0221825-70

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.06.2011, NGL 31.08.2011 11515-0437-012
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.08.2010, NGL 31.08.2010 10534-0430-016
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.08.2009, NGL 31.08.2009 09734-0392-012
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.08.2008, NGL 29.08.2008 08656-0362-014
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.09.2007, NGL 28.09.2007 07745-0095-013
28/08/2007 : DE061573
24/11/2006 : DE061573
03/03/2006 : DE061573
23/09/2004 : SN061573
22/07/2004 : SN061573
07/08/2003 : SN061573
29/07/2003 : SN061573
18/09/2002 : SN061573

Coordonnées
2 SUPPORT

Adresse
Richard Orlentstraat 64 te 2070 Burcht

Code postal : 2070
Localité : Burcht
Commune : ZWIJNDRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande