20CM INVEST

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : 20CM INVEST
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 536.547.184

Publication

18/07/2013
Mod Word 1 i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ai

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblat

*1311143

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel re Antwocpen; op

Griffie i 9 MU 2fl1

Ondernemingsar : Benaming 05 36" 547 " 184

(voluit) : 20CM Invest

(verkort)

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Keizershoevestraat 49 te 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Tussen de ondergetekenden:

1.De heer Ionut Marian DAVIDESCU;

" geboren te Sinaia, Roemeni, op 08 oktober 1986;

.wonende te 2610 Wilrijk, Keizershoevestraat 49;

-van Roemeense nationaliteit;

" rijksregistemummer: 861008 533 36;

" 35 aandelen van 10 ;

2.De heer Cristian-Gabriel DAVIDESCU;

" geboren te Ors. Sinaia, Jud. Prahova, Roemeni, op 10 oktober 1987;

-wonende te Ors. Breaza, Jud. Prahova, Roemeni, Str. 30 Decembrie nr. 74E ; .verblijvende te 2140 Borgerhout, Morckhovenlei 60;

-van Roemeense nationaliteit;

" identiteitskaartnummer 880718;

" 35 aandelen van 10 ;

3.De heer Marin DAVIDESCU;

"geboren te Com. Cungrea, Jud. Olt, Roemeni, op 23 augustus 1970;

-wonende te Ors. Sinaia, Jud. Prahova, Roemeni, Fdt. Ceahlau, nr. 4-6, bl.Corp. B, et. 1, ap. 109 ;

-verblijvende te 2140 Borgerhout, Morckhovenlei 60;

"van Roemeense nationaliteit;

" rijksneg isterbisnu mmer 704823 127 19;

" identiteitskaartnummer 161819;

" 10 aandelen van 10 ;

4.De heer Florin VASILACHE;

-geboren te Com. Cosminele , Jud. Prahova, Roemeni, op 25 maart 1971;

-wonende Ors. Sinaia, Jud. Prahova, Roemeni, Str. Brinduselor, nr. 13, bl. 9C, et. 3, ap. 16 ;

" verblijvende te 2140 Borgerhout, Morckhovenlei 60;

'van Roemeense nationaliteit;

" rijksregisterbisnummer 714325-223-43;

" 10 aandelen van 10 ;

5.De heer Bogdan-George SOIU;

-geboren te Mun. Campina, Jud. Prahova, Roemeni, op 4 jun[ 1991;

-wonende te Ors. Breaza, Jud. Prahova, Roemeni, Str. Talii nr. 3;

.verblijvende te 2140 Borgerhout, Morckhovenlei 60;

" van Roemeense nationaliteit;

" identiteitskaartnummer 119527;

" 10 aandelen van 10 ;

wordt er op 4 juli 2013 een vennootschap onder firma opgericht, waarvan zij de statuten als volgt bepalen;

Afdeling 1. - Benaming - Zetel - Doel - Duur.

Artikel 1:

De benaming van de vennootschap is "20CM Invest". Zij heeft de vorm van een vennootschap onder firma.

in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen of andere documenten, uitgaande van de

Op de laatste blz. van l_ui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap, zal de naam van de vennootschap steeds moeten vergezeld zijn van de vermelding "vennootschap onder firma" of afgekort "V.O.F".

Artikel 2 :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Wilrijk, Keizershoevestraat 49. De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) worden verplaatst in het Nederlandstalig gebied van Belgi en in het tweetalig gebied van Brussel-hoofdstad en moet worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Bij beslissing van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap bedrijfszetels, agentschappen en filialen in Belgi en in het buitenland openen,

Artikel 3 :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden en in zover de vennootschap over de vereiste activiteitsattesten beschikt:

" het aan- en verkopen, verbouwen, renoveren en optrekken van individuele huizen, gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen), kantoorgebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, stel- en slapelplaatsan, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport en recreatie;

-aannemer algemene bouwwerken;

" uitvoeren van metsel- en voegwerken;

" slopen van gebouwen;

" de bouw van daken; het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; aannemer zinkwerken

en zowel metalen als niet metalen dakbedekkingen van gebouwen;

"waterdicht maken van daken en dakterrassen;

" waterdichtingswerken van muren;

" de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;

" elektrische verwarmingsinstallaties;

" installateur centrale verwarming,

" installateur van verwarming met gas met individuele toestellen;

" sanitair installateur - loodgieter;

" aannemer plafonneur - cementwerker;

" metsel- en betonwerken;

" tegelzetter;

" het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk - inclusief het aanbrengen van een hechtgrond - aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;

" behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;

" het plaatsen van vloer- en wandtegels;

-het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout of andere materialen;

-behanger, plaatsing van wand- en vloerbekleding;

"aanbrengen van glas, spiegels, enz.; glaszetten;

"aannemer schrijnwerker  timmerman;

"het vervaardigen van schrijn- en timmerwerk;

"de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van haut, kunststof of metaal: deuren, vensters, kozijnen,

trappen, muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen;

"montage van serres, veranda's, enz. in metaal, hout of kunststof;

" montage van hangars, loodsen, schuren, silo's voor landbouwdoeleinden;

" installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof; "installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of kunststof;

" bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;

"bouw van bruggen, viaducten, tunnels, enz.;

"de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van en in bouwmaterialen;

"het coordineren van bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van

voltooiingwerkzaamheden door onderaannemers;

" studie- en cotirdinatiebureau voor burgerlijke en industrile bouwkunde;

"import, export en groothandel in bouwmaterialen, meubelen, machines, gereedschappen, sanitair,

elektrisch materiaal en materiaal voor tuinaanleg;

"handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;

"onderneming voor optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;

-onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;

" onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken; "onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industrile ovens;

" onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;

-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;

" onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);

" onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;

"onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;

"onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

" onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;

" onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;

" de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;

" de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;

-de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair

gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;

-de installatie van lichtreclames en uithangborden;

" de installatie van stores en zonneschermen;

" handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen;

" handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties;

" de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;

" de groothandel in audio- en videoapparaten;

" de groothandel in verlichtingsapparatuur;

" de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;

" de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.;

" de groothandel in apparaten voor centrale verwarming;

" de groothandel in elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren, transformators, schakelborden, elektronische componenten, enz.;

" de kleinhandel in verlichtingsartikelen;

-de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;

" de kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz.;

" de kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;

-de reparatie van elektrische huishoudapparaten;

" de reparatie van audio- en videoapparatuur;

" verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden;

" aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;

" snoeien van bomen en heggen;

-overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;

" isolatiewerkzaamheden;

-algemene reiniging van gebouwen; reiniging van nieuwe gebouwen na beindiging van de bouwwerkzaamheden.

Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in Belgi en in het buitenland aile commercile, industrile, financile, roerende era onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4 :

De vennootschap wordt conform de wet, opgericht voor onbepaalde duur, die vanaf heden ingaat. Zij kan voortijdig worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijzigingen geldende regels en voorwaarden.

Afdeling 2. - Kapitaal - Maatschappelijke aandelen  Aansprakelijkheid.

Artikel 5 :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 1 000,00 (duizend euro). Dit bedrag is als volgt onderschreven en volstort:

1)De heer lonut Marian DAVIDESCU, voornoemd, 35 aandelen

van 10 euro, hetzij in totaal 350 euro: 350 ,00

2)De heer Cristian-Gabriel DAVIDESCU, voornoemd, 35 aandelen van 10 euro, hetzij in totaal 350 euro: 350 ,00

3)De heer Marin DAVIDESCU, voornoemd, 10 aandelen van 10 euro, hetzij in totaal 100 euro: 100 ,00

4)De heer Florin VASILACHE, voornoemd, 10 aandelen van 10 euro, hetzij in totaal 100 euro: 100 ,00

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

5)De heer Bogdan-George SOIU, voornoemd, 10 aandelen

van 10 euro, hetzij in totaal 100 euro: 100 ,00 E

Totaal : duizend euro 1 000,00 E Artikel 6 :

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit 100 aandelen van 10 euro elk.

Artikel 7 :

De maatschappelijke aandelen mogen enkel worden overgedragen onder levenden of overgaan bij overlijden dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal beschikken, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze goedkeuring is ook vereist voor overdrachten onder levenden en overgangen ingevolge overlijden aan medevennoten, aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of van de erflater, aan de bloedverwanten in rechte opgaande of in nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

Mocht de erfgenaam worden afgewezen, dan zijn de andere vennoten verplicht de vererfde aandelen over te nemen aan hun werkelijke waarde. Deze werkelijke waarde zal worden vastgesteld door de externe accountant E.A.B., dewelke op dat moment de boekhouding verzorgt. De kosten van de deskundige worden gedragen door iedere partij voor de helft,

Artikel 8 :

De aansprakelijkheid van de vennoten is onbeperkt. Zij zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk tegenover derden.

Afdeling 3 - Vennoten.

Artikel 9 :

Zijn vennoten :

1) De onderschrijvers van deze akte;

2) De natuurlijke of rechtspersonen die geldig hun aandelen hebben verworven, overeenkomstig artikel 7. De nieuwe vennoot zal slechts over rechten en plichten ten aanzien van de vennootschap beschikken vanaf zijn intrede in de vennootschap. Hij zal tegenover derden gehouden zijn tot de maatschappelijke schulden die ontstaan na zijn toetreding.

Artikel 10 :

Elke vennoot heeft het recht zich op elk ogenblik terug te trekken, zonder het akkoord van de andere vennoten, mits een opzegging van drie maanden. Deze zal bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de vennootschap.

De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft onder meer gehouden tot de maatschappelijke schulden die ontstaan zijn voor zijn vertrek.

Artikel 11 :

In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of ontzetting van een vennoot, ontvangen zijn schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.

Artikel 12 :

Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de vereffening van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of de verdeling van maatschappelijk bezit vorderen, noch op welke wijze ook in het beheer tussenkomen.

Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen der vennootschap en door de beslissingen van de zaakvoerders en van de algemene vergadering.

Bij onverdeelde eigendom van n aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen, totdat n enkele persoon als titularis werd aangewezen.

Afdeling 4. - Bestuur en Toezicht.

Artikel 13 :

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders. Indien er meerdere zaakvoerders zijn kunnen zij individueel de vennootschap verbinden en hebben zij onbeperkte machten, tenzij de wet hieraan een beperking zou verbinden.

Het toezicht over de vennootschap wordt uitgeoefend door n commissaris benoemd door de algemene vergadering voorzover de vennootschap de wettelijke criteria bepaald in het Wetboek van Vennootschappen overschrijdt. Es dit niet het geval dan wordt geen commissaris aangesteld en gebeurt het toezicht van de vennootschap door de vennoten, samen of individueel, zodat zij aile daden van controle en toezicht kunnen stellen, onder meer wat betreft de jaarrekeningen en de maatschappelijke bescheiden. De oprichters verklaren dat voor het eerste boekjaar deze in het Wetboek van Vennootschappen bepaalde criteria niet worden overschreden zodat er dus voorlopig geen commissaris dient te worden aangesteld. De duur van het mandaat van de zaakvoerders is onbeperkt. De duur van het mandaat van de eventuele commissaris Is bepaald op 3 jaar. Hij is herkiesbaar.

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder:

" lonut Marian DAVIDESCU, voornoemd.

Zij mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Hij verklaart zijn mandaat

te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door enige verbodsverklaring die zich daartegen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

verzet.

Artikel 14

De zaakvoerders zijn met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als

van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor

volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meerdere zaakvoerders

zijn hebben zij elk afzonderlijk de meest uitgebreide machten.

De vennootschap is gebonden door de handelingen verricht door de zaakvoerder, zelfs indien die

handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien

de omstandigheden, niet onkundig van kan zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen

voldoende bewijs.

Artikel 15 :

Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig

vertegenwoordigd zijn door alle benoemde zaakvoerders, die in geen geval van een beslissing of volmacht

van de algemene vergadering moeten doen blijken.

Wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft, mag iedere zaakvoerder, indien er meer dan n is,

afzonderlijk handelen.

De aangestelde zaakvoerder(s) ma(o)g(en), op eigen verantwoordelijkheid, voor de daden van dagelijks

beheer, de maatschappelijke handtekening delegeren aan een (of meer) venno(o)t(en) of bedienden.

Afdeling 5. - Algemene Vergadering.

Artikel 16 :

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten.

Zij komt tenminste nmaal per jaar bijeen, binnen zes maanden volgend op het afsluiten van de

rekeningen, op de plaats, datum en uur door de zaakvoerder(s) vastgesteld,

De oproeping geschiedt uiterlijk acht dagen voor de geplande vergadering met vermelding van de

agendapunten.

Artikel 17 :

Elk aandeel van vennoot geeft recht op een stem.

Artikel 18 :

Buiten de gevallen waarin voorzien bij art. 19 van deze statuten beraadslaagt de algemene vergadering

geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De

algemene vergadering kan slechts uitspraak doen omtrent de punten die op de agenda voorkomen.

Artikel 19 :

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel van

de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die aan de

vergadering deelnemen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe oproeping vereist en zal de nieuwe

algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierden van de aanwezige of

vertegenwoordigde stemmen vereist.

Artikel 20 :

De notulen van de algemene vergadering worden bijgehouden in een daartoe bestemd register. Ze worden

ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen. De in en buiten rechte

voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 21 :

Buitengewone algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders of door de

commissaris, wanneer die er is, telkens wanneer het belang van vennootschap dit vergt.

Zij moeten een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens n of meer vennoten, die n

derde van de aandelen bezit, erom verzoekt en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten

opgeven.

Afdeling 6. - Maatschappelijk boekjaar - Balans.

Artikel 22 :

Het maatschappelijk boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Het

eerste boekjaar begint heden en eindigt op eenendertig december 2014.

Artikel 23 :

Bij het einde van ieder maatschappelijk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris, een balans

en een resultatenrekening met hun toelichting opgemaakt, die aan de algemene vergadering ter

goedkeuring dienen te worden voorgelegd.

Artikel 24 :

De verslagen van de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris worden voorgelezen aan de algemene

vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekeningen (balans, resultatenrekening en hun

toelichting). Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan

de zaakvoerders en aan de eventuele commissaris te verlenen dcharge.

Artikel 25 :

"

..

Over de verdeling van het batig saldo van het boekjaar wordt beslist door de algemene vergadering. Afdeling 7. - Ontbinding - Vereffening.

Artikel 26 :

De vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal vennoten minder dan twee bedraagt. Nochtans kan de vennootschap verder blijven bestaan indien zij haar toestand binnen drie maanden regulariseert.

Zij kan ook voortijdig worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen.

In geval van ontbinding ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene vergadering n of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.

Zolang er geen vereffenaars aangesteld zijn, zijn de zaakvoerders van rechtswege met de vereffening belast, evenwel onder voorbehoud van homologatie door de Rechtbank van Koophandel,

Artikel 27 :

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen. De verdeling van het overblijvende saldo wordt in gelijkmatige delen verdeeld overeenkomstig het aantal aandelen.

Afdeling 8.  Diversen.

Artikel 28 :

Alles wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt geregeld door de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen.

Volmacht wordt gegeven aan de heer Lucien Henri Charles Ceulemans, accountant en belastingconsulent I.A.B. om een geldige inschrijving en eventuele wijzigingen te bekomen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, am een geldig BTW-nummer aan te vragen, de aangiftes bij zowel de directe belastingen als de BTW in te dienen, te bespreken en akkoorden ter zake te treffen. Bovendien krijgt hij de volmacht om alle poststukken, aangetekend of niet, al of niet tegen terugbetaling te mogen ontvangen.

In 5-voud opgemaakt te Antwerpen op 4 juli 2013.

lonut Marian DAVIDESCU Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

y !

4 -s

Voor-

buhorad:n

man hot

Belgisch

St sM:,bi2d

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/01/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
30/06/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
20CM INVEST

Adresse
KEIZERSHOEVESTRAAT 49 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande